Del

SF: Hovedkrav at få en Naturlov i nyt regeringsgrundlag

11-08-2022

Som et af 16 forhandlingskrav, der præsenteres på sommergruppemødet, kræver SF en lov, der skal revitalisere den vilde, danske natur. Loven skal være bindende, præcis ligesom klimaloven.

“Naturen kæmper for sin overlevelse. By, mark, pesticider og fiskeri trænger den op i en krog,” siger Pia Olsen Dyhr. 

Helt konkret ønsker SF først og fremmest at afskaffe den lovgivning, der i dag direkte modvirker biodiversiteten, dernæst at samle de eksisterende naturbeskyttelseslove i en samlet lov. I den lov skal der være bindende mål, der sikrer naturbeskyttelse i hele landet. 

Loven er et hovedkrav fra SF til det kommende valg.

“Sammen med de tiltag, vi har gennemført i denne valgperiode, kan vi være fælles om at sikre, at dansk natur ikke er noget man skal gå på museum for at opleve i fremtiden,” siger Pia Olsen Dyhr. 

Loven skal samtidig tildele det Biodiversitetsråd, som SF i sin tid fik nedsat, opgaven med at overvåge udviklingen på området og afrapportere til Folketinget, hvorvidt regeringen lever op til de vedtagne målsætninger, samt foreslå politik der kan hjælpe med netop dette.

Derved får rådet en status, der minder om Klimarådets, og naturens beskyttelse bliver et grundfundament for al politik i Danmark.  

Hvad skal loven indeholde? 

  • En klar myndighedsforpligtelse til at tage vare på og beskytte naturen.
  • At mindst 10 pct. af vores areal skal være strengt beskyttet natur. Det omfatter blandt andet urørt skov, som bør udgøre mindst 5 pct. af vores areal. Der er i dag ikke en samlet opgørelse over hvad der kan betragtes som strengt beskyttet natur, men SF skønner, at det maksimalt udgør 5 pct. SF lægger dermed op til en fordobling af arealet. 
  • At yderligere 20 pct. af Danmarks areal skal være underlagt særlig beskyttelse af naturen og arterne. Der skal sættes tidsfrister for, hvornår disse mål skal være fuldt opfyldt. Den beskyttede natur skal i planloven udlægges som naturzoner, hvor beskyttelse af natur og biodiversitet skal have forrang for andre interesser.

  • Målsætningen om at stoppe arternes masseuddøen gøres til bindende lov, og biodiversitetsrådet pålægges at komme med bud på, hvordan den nuværende tilbagegang i mange af vores naturtyper kan