Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 19. marts 2018

 

Navn 
§ 1
“SF Nordjylland” er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds.

Tilhørsforhold
§ 2 
Regionsorganisationen er underkastet de love, lovbestemmelser og beslutninger der vedtages af SF’s kompetente forsamlinger.

Formål
§ 3 
Regionsorganisationens formål er at fremme og koordinere SF’s arbejde i den nordjyske region, aktivt arbejde for udvikling og gennemførelse af SF’s politik, hvad angår såvel det lokale, som det nationale og internationale niveau. Og fremme partiaktiviteten i de områder, hvor SF står svagt. Regionsorganisationen har ansvar for at fastlægge regionsrådspolitikken, der skal følge de hovedlinjer for partiets politik, der lægges af landsmødet og landsledelsen, samt fastlægge retningslinier for regionsrådsgruppens arbejde.

Øverste myndighed
§ 4 
Regionsorganisationens øverste myndighed er repræsentantskabet, hvortil hver partiforening i regionen vælger 1 delegeret pr. påbegyndt 30 medlemmer, og SFU Nordjylland vælger 1 delegeret. Hver delegeret har 1 stemme. Derudover kan alle SF-medlemmer bosiddende i regionen deltage i repræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret.

Til repræsentantskabsmødet inviteres de i regionen folkevalgte SF’ere. Der afholdes et repræsentantskabsmøde i kvartalet, normalt i marts, maj, september og november. Det indkaldes af regionssbestyrelsen med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 5
Repræsentantskabet behandler og beslutter følgende:

 • a  Regionsrådsgruppens arbejde og politik
 • b  Regionsorganisationens regnskab og budget, herunder partiforeningernes    kontingent til regionsorganisationen
 •  Opstillings- og anmeldelsesform ved valg af regionsrådskandidater
 • d Andre emner af fælles interesse for regionens partiforeninger
 • e Valg af regionsbestyrelse og revisorer
 • f Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts indtræder den suppleant, der ved sidste martsmøde fik flest stemmer, i bestyrelsen. Er der ingen suppleanter kan regionsbestyrelsen suppleres på det førstkommende repræsentantskabsmøde

§ 6 
På repræsentantskabsmødet i marts forelægges beretning. Tillige forelægges regnskab for det foregående år og der fastlægges budget og kontingent for det indeværende. Der foretages valg af regionsbestyrelse og to revisorer.

Repræsentantskabet opstiller i samarbejde med de opstillede kandidater etiske regler for kandidaternes valgkamp ved folketingsvalg og regionsvalg.

I år med regionsrådsvalg afholdes repræsentantskabsmødet i november umiddelbart efter valget. Mødet prioriterer efter indstilling fra regionsbestyrelsen og de nyvalgte regionsrådsmedlemmer, hvordan posterne fordeles, og på hvilket grundlag konstitueringen kan foretages. I de indledende konstitueringsforhandlinger er partiet repræsenteret ved regionens spidskandidat og regionsformanden.

På hvert repræsentantskabsmøde behandles mindst et aktuelt regions- eller landspolitisk emne.

§ 7 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt 1/3 af repræsentantskabets medlemmer eller af regionens partiforeninger kræver det, med angivelse af dagsordenspunkter.

Regionsbestyrelsen indkalder mødet til afholdelse senest 3 uger efter modtaget begæring og med mindst 1 uges varsel.

Regionsbestyrelsen
§ 8 

Regionsbestyrelsen har 9 medlemmer hvoraf SFU har det ene medlem. Regionsbestyrelsen varetager den daglige ledelse mellem repræsentantskabsmøderne. Dens medlemmer vælges for en periode af 1 år. Formand vælges særskilt. Bestyrelsen vælger næstformand, kasserer og sekretær af sin midte. Regionsrådsmedlemmerne deltager i bestyrelsesmøderne og beretter om deres virksomhed og forelægger sager.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

LL-medlemmer, folketingsmedlemmerne og KKR-medlemmer indkaldes til bestyrelsesmøderne.

Regionsbestyrelsen holder møde mindst 8 gange årligt. Møderne er åbne for øvrige SF-medlemmer, dog uden stemmeret.

Møderne indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Referat af repræsentantsskabs- og bestyrelsesmøderne med dagsorden og bilag udsendes til partiforeningerne, til medlemmerne af repræsentantskabet, til regionsrådsmedlemmerne og til andre folkevalgte i regionen.

Regionsbestyrelsens ansvarsområde
§ 9 

Regionsbestyrelsen er ansvarlig for SF-gruppens arbejde i regionsrådet.

Til varetagelse af regionssbestyrelsens kompetence over for regionsrådsgruppen kan regionsbestyrelsen nedsætte baggrundsgrupper, der arbejder under ansvar over for regionsbestyrelsen.

Regionsbestyrelsen kan derudover nedsætte grupper og udvalg til behandling af emneområder.

§10 
I henhold til SF’s love og lovbestemmelser og retningslinier fastlagt af SF’s hovedbestyrelse er regionsbestyrelsen i øvrigt ansvarlig for følgende:

 • Opstilling af folketingskandidater
 • Opstilling af regionsrådskandidater
 • I år med regionsrådsvalg er regionsbestyrelsen, sammen med de valgte regionsrådsmedlemmer, ansvarlig for konstitueringsforhandlingerne
 • Skolingsarbejdet, i det omfang, det ikke påhviler landsledelsen eller partiforeningerne
 • Partiforeningsarbejdet i de områder af regionen, hvor der ikke findes partiforeninger, og hvor partiforeningerne reelt ikke fungerer
 • Koordinere og fremme partiaktiviteten i regionen
 • Iværksættelse af debatter om kommunal-, regions- og landspolitiske emner
 • Valg af repræsentanter til kommunekontaktrådet

§11
Regionsbestyrelsen kan i øvrigt forestå oplysnings- og publikationsvirksomhed, herunder udgivelse af et medlemsblad og hjemmeside.

Økonomi
§ 12 

Regionsorganisationens arbejde finanseres ved partistøtte, partiskat fra tillidshverv på regionsniveau samt ved kontingent fra partiforeningerne.

§ 13 
Regionsorganisationens regnskab revideres af to revisorer, der vælges af repræsentantskabet.

§ 14 
SF Nordjylland tegnes i økonomiske anliggender af kassereren alene eller af formanden.

Ændringer af vedtægterne
§ 15 

Ændring af vedtægterne kan kun foretages på et repræsentantskabsmøde.
Ændringsforslag skal være udsendt til partiforeningerne i regionen senest 1 måned før mødets afholdelse.
Ændringsvedtagelse kræver et simpelt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 19. marts 2018