SF Norddjurs – Valgprogram – Kommunalvalg 2021

 

Investering i mennesker

 De yngste

Børns tidlige udvikling har stor betydning for, hvor velfungerende og sunde de bliver senere i livet. Forældre og personalet i dagpleje og daginstitutioner skal møde børnene med kontakt og nærhed. Pædagogisk stærke daginstitutioner kræver gode normeringer.

SF vil arbejde for:

 • God normering i sundhedsplejen til rådgivning og forældreforberedelse
 • Hurtigst mulige gennemførelse af minimumsnormeringer på 1 fuldtidsansat til 6 børnehavebørn og 1 fuldtidsansat til 3 vuggestuebørn
 • Mindst 80 % af personalet i daginstitutionerne skal være uddannet pædagog eller pædagogisk assistent – og have gode muligheder for videre- og efteruddannelse
 • Alle dagtilbud sikres et godt fundament af pædagogisk viden, metoder og kvalitet
 • At understøtte udvikling af særlig profil og pædagogisk udvikling som f.eks. skovbørnehave, idræts-, land-, musikbørnehave og andre retninger på vore institutioner.
 • Styrket samarbejde mellem børnehaver og skolerne i henholdsvis Grenaa og Auning, med inspiration fra børnebyerne i landdistriktet.
 • At dagplejen har gode vilkår for fælles aktiviteter og for en særlig profil, som vi allerede ser blandt grønne dagplejere
 • At dagplejere sikres uddannelse, herunder tilbydes merituddannelse til pædagogisk assistent.
 • At styrke det gode børnemiljø – både de fysiske og de pædagogiske rammer for leg, venskab, fællesskab, udvikling og læring.
 • At der serveres økologisk mad i daginstitutionerne.
 Børn i folkeskolen

SF vil en faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel hos elever og skolens medarbejdere. Børn tilbringer mange timer i skolen, og det er vigtigt, at hvert barn mødes relevant både i undervisning, pauser og fritidsordning. Folkeskolen er fællesskabets skole. Med udgangspunkt i den fælles skolepolitik ønsker SF at give de enkelte skoler mulighed for at udvikle sig.

Derfor arbejder SF for:

 • Økonomi til gode arbejdsvilkår for medarbejderne dvs.

-tid til at tilgodese de enkelte elevers behov.

-tid til forberedelse

-tid til vejledningsopgaver

-tid til efteruddannelse

 • At der indføres minimumsnormering i skolefritidsordningerne med max 9 børn pr voksen.
 • Fastholdelse af skolestrukturen så skoleindholdet for små og store kan udvikles. SF ønsker at fastholde en skolestruktur med samling af overbygning på Søren Kanne – Søndre skole Grenaa og på Auning skole, med overbygning i Glesborg i samarbejde med Søndre skole og fastholdelse af de eksisterende skoler/børnebyer.
 • De små skoler i børnebyerne har den røde tråd til de lokale børnehaver og skal understøttes og tildeles en bæredygtig økonomi i en 5-årig aftale.
 • SF vil understøtte udeundervisning og samarbejde mellem skole og lokalsamfund.
 • Overbygningsskolerne skal sikres gode vilkår for praktik i private og offentlige erhverv, og en udbygning af den røde tråd til ungdomsuddannelserne skal understøttes.
 • Der skal være ressourcer nok til den struktur, der er besluttet.
 • Skolerne har i årevis været kastebold i partipolitisk spil. De skal sikres langsigtede økonomiske aftaler, et fast beløb pr klasse og et årsbudget, der rækker 1½ år (inkl. næste skoleår) frem.
 • Pædagogisk udviklingsarbejde

Der skal igangsættes et pædagogisk udviklingsarbejde, som også inddrager det fælles elevråd, som bygger videre på de positive erfaringer, der fremkom med Corona-nedlukningen.

Norddjurs har Danmarks bedste skoletjeneste, som også fortsat skal understøtte dagpasning.

 Børn med særlige behov

Børn er forskellige, og de skal mødes med relevante, udviklende tilbud, selv om de har særlige behov – midlertidigt eller varigt. Almene skoler og pasningstilbud skal kunne varetage de fleste børns behov, og når det ikke er tilstrækkeligt – f.eks. når barnet ikke udvikler sig, ikke kan undervises eller ikke har venskaber – så skal kompetente specialtilbud anvendes.

SF vil arbejde for:

 • At styrke den tidlige indsats for børn og familier, der mistrives.
 • At medarbejdere, der har med børn at gøre, er kompetente og professionelle
 • Ingen medarbejdere må stå rådvilde og magtesløse overfor børn, der lider. Vi vil ikke passivt acceptere mobning, ulykkelige børn eller børn i mistrivsel. Derfor skal der være hurtig adgang til rådgivning og støtte til frontpersonale og forældre.
 • En fair fordeling af flygtningebørn, så der skabes gode rammer for integration og inklusion.
 • Økonomi til inklusionsopgaven.
  Vi skal styrke inklusion i almentilbuddet, bl.a. ved to-voksen undervisning og et stadig tættere samspil mellem almentilbud og de forskellige specialtilbud og ved styrket forældreinddragelse. Det store fokus på inklusion og almentilbud skal ikke rokke ved, at der skal være specialtilbud af høj kvalitet.
 • At forvaltningens sociale og pædagogisk psykologiske medarbejdere er veluddannede og godt normeret
 • At plejefamilier sikres opdateret uddannelse
 Ledelsesreform for skoler og daginstitutioner

SF arbejder endvidere for en ledelsesreform for skoler og daginstitutioner:

 • Styrket forældre-demokrati i skoler og daginstitutioner.
  Skoler og daginstitutioner er blevet lagt sammen i flere geografiske enheder og store bestyrelser. Der ydes en flot indsats af både forældre, personale og ledelse, der sikrer sammenhæng.

Men der er også brug for en nærhedsreform i dialog med de berørte gennem:

-forældreråd dannes og styrkes på hver enkelt institution.

-mulighed for en selvstændig bestyrelse for overbygningsskolerne

-at understøtte et fælles forældrenævn for hele kommunen.

 • Styrket decentral ledelse.

Generelt ønsker SF en enkel administrativ struktur, der bygger på decentralisering og har få trin i ledelseshierarkiet. Der skal sikres fagrelevant og tilstrækkelig nærledelse tilgængelig for frontmedarbejderne.
For skoler og daginstitutioner er der brug for flere ressourcer til ledelse, og især den lokale ledelse skal styrkes. Opnormeringerne af daginstitutionerne skal understøttes af pædagogisk ledelse (teamleder/afdelingsleder) til stede på hver enkelt institution.
Skole-dagpasningsforvaltningen skal i højere grad bestå af folk med børnefaglig baggrund, og rotation mellem administrative jobs og skole- og dagpasningsjobs skal understøttes.

 Unge og uddannelse

Ungdomsuddannelser er det naturlige næste skridt efter folkeskolen, og i SF ønsker vi at enhver kan få en god basis af uddannelse at bygge videre på i voksenlivet. Der er generelt et behov for at løfte uddannelsesniveauet for borgerne i Norddjurs. For den enkelte har uddannelse betydning både med hensyn til livskvalitet og fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har mange kloge hænder på Djursland, og i SF ønsker vi at gøre erhvervsuddannelserne endnu bedre.

Det skal de unge selv inddrages i – for eksempel vil vi gennem interviews og møder med unge, erhvervsledere/håndværksmestre, Viden Djurs, undervisere og fagforeningsfolk undersøge hvilke udfordringer, der er og hvad der kan gøres bedre. Er der for eksempel potentiale i ideen om en ”fri” erhvervsuddannelse med elementer fra den gamle mesterlære og udveksling af uddannelse (teori og praksis) med andre lande?

Vi vil arbejde for at:

 • Grenaas store udbud af ungdomsuddannelser understøttes og udvikles i et samarbejde med folkeskolen og de videregående uddannelser.
 • Styrke et tættere samarbejde mellem folkeskolen og kommunens erhvervsliv og dermed give eleverne et væsentligt bedre udgangspunkt for senere erhvervsvalg
 • Alle unge får job og uddannelse.

SF ønsker samarbejdet med virksomhederne i Norddjurs udvidet med en Unge-Garanti, hvor virksomhederne garanterer, at ville hjælpe alle unge, der henvender sig, til at komme videre med job og uddannelse. Norddjurs skal hente inspiration fra Hjørring kommune herom.

Voksne

Norddjurs Kommune skal møde alle med respekt både i det almene område f.eks. som forældre, som foreningsaktive eller som medarbejdere i kommunalt regi og i specialiserede områder. Kommunen har særlig forpligtelse og ansvar overfor folk i sårbare og udsatte positioner, som måske også er afhængige af kommunens tilbud. Det kan være arbejdsløse, syge, handicappede, ældre og kriseramte mennesker. Indsatsen for udsatte mennesker skal bygge på det menneskesyn, at alle er værdifulde og fortjener den bedst mulige hjælp til at komme videre i et værdigt liv med lige sundhed for alle, og indsatsen skal selvfølgelig leve op til FN s menneskerettigheder.

SF vil arbejde for:

 • God normering og relevant uddannelse hos de ansatte i forvaltning, i støtteordninger, sociale institutioner, bosteder og ældreplejen.
 • God ledelse og systematisk egenkontrol.
 • Sundhed for alle – herunder også sundhedssamtaler og opsporing af ensomhed samt profylaktisk arbejde på institutioner og ældrecentre med årligt besøg af læge, psykiater, fysioterapeut m.m. som investering i den bedst mulige sundhed og trivsel for alle, der har behov for omsorg.
 • Færrest mulige social- og sundhedsmedarbejdere til den enkelte borger, der har brug for personlig pleje i hjemmet/ på plejecentre
 • Støtte og opbakning til ægtefælle/pårørende til omsorgskrævende borgere som demente og handicappede – f.eks. til pasning, afløsning og praktisk hjælp
 • Ledsagelse til borgere, der ikke selv kan deltage i fritids- og kulturliv.
 • At borgere, der er visiteret til madservice, kan vælge økologisk, nærende, indbydende og velsmagende mad.
 • Væresteder som Café Grenå også i midt og vest, så der er mulighed for samvær og for at købe et billigt måltid mad
 • SF vil støtte frivilligområdet – udover at øve omsorg skaber frivillige foreninger også fællesskaber. Det forebygger ensomhed, f.eks. også gennem besøgstjenester og motionsvenner. Derfor skal puljen til frivilligt socialt arbejde øges, så Frivilligrådet kan tilgodese flere frivillige foreninger.

 

Fællesskaber i by og på land

At være en del af et fællesskab er af stor betydning for livskvaliteten, så derfor vil SF støtte op om mangeartede lokale foreninger indenfor kultur, idræt og demokratiske interesseområder. Alle skal have mulighed for af føle, at de hører til, er forbundet med eller er en del af et eller flere fællesskaber. Alle skal med stolthed kunne sige: ”Jeg kommer fra Norddjurs, nærmere bestemt ….”

SF vil arbejde for:

Fællesskab med kommunen
 • Der skal være gode og rettidige demokratiske høringsprocesser, når kommunen skal vedtage budgetter, nye lokalplaner og alt, der forandrer hverdagen for folk i deres nærområde.
 • Kommunen skal i højere grad inddrage borgerforeninger og beboerforeninger.
 • Folk skal føle sig hørt, set og medinddraget i de beslutninger, der træffes.
 • Markedsføring af kommunens gode tilbud, kultur- og naturperler – også lokalområdernes karakteristika, egenskaber og særlige kendetegn, der kan tiltrække tilflyttere.
 Lokale fællesskaber i hverdagen
 • Fortsat stærke fællesskaber i landsbyerne bl.a. gennem understøttelse af forsamlingshuse, lokale initiativer (f.eks. etablering af legepladser) og forskønnelse af samlingssteder.
 • Støtte til kultur og foreningsliv som Pavillonen og de mindre kulturhuse, Liv i forsamlingshuse, biblioteker, kulturskole, folkeuniversitet, spejder- og friluftsforeninger.
 • Fritidspas til økonomisk trængte børn og voksne, så alle får mulighed for at være med
 • Bedre kollektiv trafik og mobilitet, det vil sige gode forbindelser gennem billig kollektiv trafik som rutebusser, flextur og flexbus og gode digitale forbindelser, så alle er med i det digitale fællesskab.
 • Fortsat opgradering af bredbåndsforbindelserne i landområder, så det er muligt at arbejde hjemmefra og drive erhverv fra landsbyerne
Arbejdsfællesskaber

På de kommunale arbejdspladser ønsker SF positive arbejdsfællesskaber med høj grad af demokrati, ytringsfrihed og medarbejderinddragelse. Arbejdspladsens fællesskab fylder meget for den enkelte, og de færreste ønsker at stå udenfor. Derfor skal der være job til alle – og medarbejdere til alle jobs. Det kræver et godt samarbejde at matche arbejdsplads og medarbejder og vedligeholde et rummeligt arbejdsmarked, der giver plads til mennesker, der ikke nødvendigvis har fuld(tids) ydeevne.

SF vil arbejde for:

 • Et rummeligt arbejdsmarked
 • Kommunens jobcenter servicerer erhvervsliv og borgere dygtigt og respektfuldt
 • Udbygning af samarbejdet med kommunens erhvervsdrivende med særligt fokus på

o Uddannelse og infrastruktur,

o Jobskabelse for arbejdsløse og

o Hensyntagende arbejdspladser for særligt udsatte, kronisk syge og handicappede

 • At udbygge uddannelse og beskæftigelse for unge med særlige behov, også ud over den særligt tilrettelagte undervisning, STU
Et fælles Djursland

SF ser gerne en sammenlægning af de to Djurskommuner. SF ønsker at fortsætte det gode samarbejde mellem de to kommuner på Djursland og sigte mod en sammenlægning af kommunerne. Vi vil arbejde for at igangsætte en proces med henblik på sammenlægning af de to Djurskommuner med forudsætning i en folkeafstemning i begge kommuner. Målet med en sammenlægning er at se hele Djursland under ét i forhold til sammenhæng med resten af landet og dermed styrke positionen i forhold til infrastruktur, uddannelse og erhvervsliv. Sammenlægning skal kombineres med en decentralisering og mindre topstyring. Geografisk begrundet er det oplagt at samle Djursland i én kommune

Eksempler på positive samarbejdsmuligheder:

 • Uddannelsesområdet
 • Erhvervsudvikling/erhvervssamarbejde
 • Infrastruktur – trafik
 • Grøn energi (biogas, solceller, vindmøller)
 • Sundhedsvæsen
 • Miljøforbedringer, herunder gendannelsen af Kolindsund
 • Affaldshåndtering

Folkeafstemning skal afholdes, når der ligger forslag til processen for den faktiske sammenlægning. Planlægning først, sammenlægning dernæst.

 

Natur og grøn udvikling

Den grønne og blå kommune med landets længste kystlinje bør være helt i front i forhold til at værne om hav, natur og mangfoldighed. Med det mener vi, at kommunen i egen virksomhed skal gå forrest med langsigtet beskyttelse af naturen – og tilskynde borgere og erhvervsliv til det samme. Alle kommunale beslutninger skal derfor være konsekvensvurderet ind i rammen for grøn udvikling.
For at beskytte naturen skal vores klimaaftryk minimeres – vi skal vælge vedvarende energikilder, genanvendelse, økologi og foretage naturgenopretninger, hvor det er muligt.

SF vil arbejde for:

Et energibevidst Norddjurs
 • Overgang til anvendelse af vedvarende energi fra sol, vind og biogas – gennem inddragende processer om, hvad der er mest hensigtsmæssigt hvor
 • Kommunale investeringer i energitiltag, der sikrer, at de mange kommunale kvadratmeter har mindst muligt klimaaftryk fra forbrug.
 • Energirådgivning fra fagpersoner tilbydes borgere og virksomheder f.eks. om fjernvarme, jordvarme og varmepumper
 • Oprettelse af en kommunal genbrugsplads for genanvendelige byggematerialer.
 • Genindvinding fra affald – varme, sjældne metaller og energitungt fremstillede produkter
 • Omstilling til el-biler i kommunens tjeneste.
 • Bedre og flere cykelstier.
 • Stærkere kollektiv trafik.
Naturbeskyttelse
 • Beskyttelse af naturområder til lands og til vands

o jordfordeling mellem landbrug og natur

o fortsat modstand mod havdambrug

 • Maritim nationalpark langs en del af Djurslands østkyst, til gavn for Kattegat og kystturismen
 • 100% forbud mod sprøjtegift på kommunale arealer.
 • Kommunal vandforsyning – kun fra vandboringer omgivet af økologisk drift.
 • Mere kommunal skov – f.eks. skovrejsning på nuværende bortforpagtede markarealer.
 • Naturlig klimasikring og naturgenoprettelse – gendannelse af Kolindsund.
 • Natur- og rekreative oplevelsespladser for mennesker med nedsat bevægelighed mv., så naturen også kan nydes af de, der f.eks. sidder i kørestol eller har behov for rollator.
 • Styrket skoletjeneste på de grønne og blå områder (Gl. Estrup, Kattegatcentret, Kyst- og fjordcentret mv.).
 • At kommunen aftager økologiske produkter til brug i kommunale madordninger.
 • Grønne kommunale indkøb (f.eks. fairtrade, økologi og undgå plast)
Grøn erhvervsudvikling
 • At udbygge Grenaa Havns bæredygtighedspolitik og skabe bæredygtige netværk mellem havnen, Aqua-Djurs, RenoDjurs og virksomheder, der bruger havnen og ligger ved havnen
 • At Grenaa Havn investerer massivt i Grenaa Sydhavn
 • Understøtte erhvervsudviklingen på Grenaa Sydhavn
 • At genstarte fiskerierhvervet med afsæt i indsatser for et rent Kattegat og med bæredygtige fangstmetoder
 • Oprette nyt erhvervsområde i Glatved for virksomheder inden for affaldsgenanvendelse i samarbejde med RenoDjurs
 • Tilskynde til økologisk produktion og forbrug
 • Skabe Kolindsund besøgscenter ved Fannerup i samarbejde med landbrug og naturorganisationer
 • Understøtte økologisk landbrug og skovbrug i samarbejde med erhvervene, skovskolen i Løvenholm og Økologisk Jordbrugsskole i Kalø (VidenDjurs).
Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!