Politik

SF-Norddjurs    valgprogram 2017

Et Norddjurs for borgerne

Udviklingen i Norddjurs Kommune skal tage vare på borgernes og erhvervslivets behov – ikke blot her og nu, men i et langsigtet perspektiv. Det giver god økonomi og politisk råderum at undgå hovsa løsninger. Derfor har vi brug for alle gode kræfter til at generere og gennemføre kommunale investeringsplaner – også når det gælder mennesker og miljø

Derfor vil SF arbejde for gode demokratiske processer og involvering gennem:

 • Involvering af alle interessenter i enhver udviklingsdagsorden, f.eks. i form af dialogmøder med kommunens ansatte, brugere, beboere, samarbejdspartnere og investorer
 • Investering og ressourcetænkning – det gælder både infrastruktur, udlægning af erhvervsområder, sikring af naturen og menneskers udvikling
 • Velfærd der modsvarer borgernes behov – også hvis det kræver skatteforhøjelser
 • Velfærd med kvalitet, værdighed og medmenneskelighed
 • Attraktive kommunale arbejdspladser med ansvar, ligestilling og en forventning om, at medarbejderen bruger sin faglighed og ytringsfrihed – f.eks. i dialogprocesser om udviklingsperspektiver

Miljø, energi- og klimapolitik

Når det handler om miljøet er det særligt vigtigt at tænke langsigtet. Beslutninger i dag har rækkevidde langt ind i kommende generationer.

Derfor vil SF arbejde for:

 • Overgang til anvendelse af vedvarende energi fra sol, vind og biogas – gennem inddragende processer om, hvad der er mest hensigtsmæssigt hvor (vindmøller ved Glatved) og udnyttelse af partnerskaber og nye ejerformer
 • Fokus på energioptimering af boligmassen og energirådgivning fra fagpersoner f.eks. om fjernvarme, jordvarme og varmepumper
 • Cirkulær økonomi gennem udbygget affaldssortering, f.eks. plast og metal containere på eksisterende flaskeopsamlingssteder
 • Genindvinding fra affald – varme, sjældne metaller og energitungt fremstillede produkter
 • Beskyttelse af naturområder til lands og til vands
  • jordfordeling mellem landbrug og natur som en mulighed
  • fortsat modstand mod havdambrug
 • Afvikling af brugen af pesticider
 • Tilskynde til økologisk produktion og forbrug
 • Kommunal vandforsyning – kun fra vandboringer omgivet af økologisk drift.
 • Spildevandsanlæg udnyttes til energiproduktion.
 • Grønne kommunale indkøb (f.eks. fairtrade, økologi og undgå plast)
 • Klimatilpasning – Kolindsund og Naturpark Randers Fjord og
 • At få ændret et forældet, statsligt afgiftssystem, så vi begynder at lægge afgift på det vi IKKE vil have

Børn og unge

 Vi høster som vi sår. Når det kommer til børn og unge, så er der en direkte sammenhænge mellem den måde, de forstås og mødes på under deres opvækst og hvor velfungerende, de bliver. Stærke daginstitutioner kræver stærke normeringer. Vi ønsker en opnormering på daginstitutionsområdet med det mål at nå frem til minimumsnormeringer bestående af 1 fuldtidsansat til 6 børnehavebørn og 1 fuldtidsansat til 3 vuggestuebørn.

SF vil også arbejde for:

 • Mere faguddannet personale i institutionerne.
 • Større frihedsgrad til den enkelte institution og mindre dokumentation.
 • At dagtilbuddene ses både som en helhed OG som selvstændige enheder, f.eks. vil vi understøtte profil-børnehaver som skovbørnehaver, idrætsbørnehaver og andre retninger, der kan være med til at specialisere vores samlede dagtilbud.
 • At styrke det gode børnemiljø – både de fysiske og de pædagogiske rammer.
 • At mad der serveres i daginstitutionerne er økologisk.
 • En fair fordeling af flygtningebørn, så der skabes gode rammer for integration og inklusion.
 • At Norddjurs Kommune ikke må have venteliste på anbringelsesområdet eller på aflastning til udsatte børn.
 • At styrke den tidlige indsats for børn og familier, der mistrives.
 • Gratis psykologhjælp for unge under 25.
 • Bekæmpe ensomhed og skabe fællesskaber og samlingssteder for kommunens unge.
 • Voksenvenner til udsatte børn og unge, der ikke har mulighed for en støtte-kontakt person.

Folkeskole og uddannelse

Når barnet går videre til sin skoletid, så er sociale kompetencer og venskaber stadig vigtige bestanddele i den gode trivsel. Derfor skal folkeskolen være et inkluderende fællesskab for ethvert barn, så lysten til at lære fortsætter og varer ved ud over folkeskoletiden. I SF er vi stolte af Norddjurs Kommunes skolestruktur med børnebyer og overbygning.

SF vil arbejde for:

 • Mere ro på folkeskoleområdet
 • Mindre dokumentation og centralstyring – højere grad af selvbestemmelse til den enkelte skole /børneby
 • Rammer for at den enkelte skolebestyrelse /børneby-bestyrelse kan få større ansvar og selvstyring bl.a. ved at være ansvarlige for ansættelse af ledere.
 • Opbakning og frihed til lokalt forankrede udviklingsprojekter i undervisning og fritidstilbud.
 • Friere rammer til den enkelte institution, så folkeskolereformen kan udfoldes ud fra lokale muligheder og forudsætninger.
 • At den enkelte skole får størst mulig kompetence til at støtte børn med særlige behov.
 • At et barn kan visiteres til specialtilbud, når barnet ikke udvikler sig tilstrækkeligt i folkeskolen og ikke kan indgå i børnefællesskabet
 • At visitation og budgettildeling til specialtilbud skal ske centralt.
 • De ældste elever skal sikres mulighed for bredere tilbud, f.eks. håndværksfag, naturvidenskab, kreative fag og en engelsksproget overbygning.
 • Et tættere samarbejde mellem overbygning og ungdomsuddannelser, bl.a. gennem praktik eller brobygningsforløb.
 • At skaffe praktik- og lærepladser til alle i såvel private som offentlige virksomheder.
 • Fælles aktiviteter og sammenhæng mellem de forskellige uddannelser i Grenaa.
 • At tiltrække nye uddannelsesretninger til kommunen

Sundhed og omsorg

Det kommunale sundhedsområde skal arbejde for at gøre det nemt for kommunens borgere at træffe sunde valg. Der skal være generelle forebyggende tilbud, rådgivning og vejledning.

På pleje- og omsorgsområdet ønsker vi tilstrækkelige velfærdstilbud med kvalitet, værdighed og inddragelse af brugerne – og hvor samarbejdet med frivillige er med til at give flere aktiviteter og livskvalitet til ældre og handicappede.

SF vil arbejde for:

 • Alle skoler/dagtilbud skal udarbejde egen sundhedspolitik.
 • Der arbejdes for at ingen børn og unge begynder at ryge. Der er rygeforbud på skoler – og det håndhæves.
 • Fremme et narkofrit ungdomsmiljø gennem forebyggende samarbejde og fokus.
 • Lighed i sundhed og et forbedret opsøgende arbejde og støtte til socialt udsatte.
 • Sikre et sammenhængende og koordineret patientforløb i samarbejde med regionen.
 • Øge fokus på den psykiske sundhed gennem tilbud om samvær og samtaler.
 • Akuttelefonlinje til psykisk syge.
 • At sikre hurtig hjælp til borgere med en sindslidelse
 • At sund økologisk mad og motion bliver en integreret del af den kommunale hverdag.
 • Fortsat udvikling af sundhedshuset herunder udvikling af sundhedsskolen.
 • Væresteder/sociale caféer i det vestlige område som i Grenaa
 • Omsorgsgårde med skøn natur og dyrehold til borgere, der er ramt af stress, angst mm.
 • Der skal være 5 eller færre hjemmehjælpere til en borger.
 • En indgang til hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler
 • Faguddannet og mere personale på plejecentre og bosteder
 • At pårørende til omsorgskrævende borgere får mere hjælp f.eks. hjælp til pasning, afløsning og praktisk hjælp.
 • Borgere der visiteres til madservice, skal have mad, der er økologisk, indbydende, velsmagende og nærende.
 • Ressourcerne til at lave mad på plejecentrene må ikke gå fra den almindelige pleje.
 • Flere varme hænder på bostederne, så de handicappede får flere oplevelser/aktiviteter.
 • At frivilligområdet får tilført flere midler.
 • Hjemmeboende handicappede skal have mulighed for et ferieophold arrangeret af aktivitetscentret, hvor de er brugere.
 • Borgere der ikke selv kan tage vare på sit liv får en værge.

 Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

I SF vil vi se erhvervs- og arbejdspolitikken som to sider af samme sag med det overordnede mål, at der skal være job til alle – og medarbejdere til alle jobs. Det kræver en dialog, rådgivning og et godt samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Kommunen skal kunne anvise en kompetent og mobil arbejdsstyrke – og virksomhederne skal ansætte medarbejdere med skånebehov og undgå at udstøde medarbejdere til ledighed.

SF vil endvidere arbejde for:

 • At planlægge erhvervsudvikling i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv.
 • Faste dialogstrukturer mellem de faglige organisationer, virksomheder og kommunen
 • En kollektiv trafik der binder kommunen sammen – og binder kommunen sammen med omverdenen
 • Internetdækning og mobiltelefondækning med høj hastighed i hele kommunen døgnet rundt, året rundt
 • At synliggøre tilbud om sparring og konkret viden til erhvervsliv og iværksættere – f.eks. udbygge mentorordninger.
 • Udnyttelse af strategiske vækstområder som energi, miljø og velfærd.
 • Synergieffekt af virksomheders samarbejde – f.eks. via fælles administrative, juridiske etc. Faciliteter
 • Øko-turisme der kan drage fordel af kommunens mange naturoplevelser og kan give nye overnatningssteder.
 • Udvikling af alternativt, bæredygtigt byggeri.
 • Økologisk landbrug og gartneri der kan styrke Djursland som fødevareleverandør til Århus-området.
 • Hurtig sagsbehandling til ledige, der mangler korte kurser for at komme i arbejde igen
 • Omskoling og revalidering til borgere på kanten af arbejdsmarkedet for at opnå vedvarende beskæftigelse og selvforsørgelse

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

I SF vil vi se erhvervs- og arbejdspolitikken som to sider af samme sag med det overordnede mål, at der skal være job til alle – og medarbejdere til alle jobs. Det kræver en dialog, rådgivning og et godt samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Kommunen skal kunne anvise en kompetent og mobil arbejdsstyrke – og virksomhederne skal ansætte medarbejdere med skånebehov og undgå at udstøde medarbejdere til ledighed.

SF vil endvidere arbejde for:

 • At planlægge erhvervsudvikling i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv.
 • Faste dialogstrukturer mellem de faglige organisationer, virksomheder og kommunen
 • En kollektiv trafik der binder kommunen sammen – og binder kommunen sammen med omverdenen
 • Internetdækning og mobiltelefondækning med høj hastighed i hele kommunen døgnet rundt, året rundt
 • At synliggøre tilbud om sparring og konkret viden til erhvervsliv og iværksættere – f.eks. udbygge mentorordninger.
 • Udnyttelse af strategiske vækstområder som energi, miljø og velfærd.
 • Synergieffekt af virksomheders samarbejde – f.eks. via fælles administrative, juridiske etc. Faciliteter
 • Øko-turisme der kan drage fordel af kommunens mange naturoplevelser og kan give nye overnatningssteder.
 • Udvikling af alternativt, bæredygtigt byggeri.
 • Økologisk landbrug og gartneri der kan styrke Djursland som fødevareleverandør til Århus-området.
 • Hurtig sagsbehandling til ledige, der mangler korte kurser for at komme i arbejde igen
 • Omskoling og revalidering til borgere på kanten af arbejdsmarkedet for at opnå vedvarende beskæftigelse og selvforsørgelse

Kultur og fritid 

Kultur- og fritidsområdet skal favne marginaliserede borgere lige så godt som borgere med talenter og særinteresser. Området skal være med til at øge livskvalitet og fællesskab mellem mennesker.

Derfor vil SF arbejde for

 • Fritidspas til børn, unge og voksne
 • Rummelige foreninger med socialt ansvar – og en kommunal forvaltning, der bakker foreningerne op heri
 • At kommunens faciliteter kan benyttes i klassisk forstand, men også mere spontant og fleksibelt i ”ydertider” – f.eks. af foreningsløse, feriegæster, borgere i botilbud, anbragte børn og unge osv.
 • Lavpris idrætstilbud til unge, som f.eks. svømmehal til nedsat pris i ydertimerne.
 • Projekter og prøveordninger, der giver sygdomsramte og ledige selvværd, der ruster dem til at vende tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse
 • Mangfoldig folkeoplysning – f.eks. den ”klimaansvarlige forbruger”, affaldssortering, sundhed og velvære samt folkeuniversitetskurser og – arrangementer
 • Kulturelle arrangementer, der giver borgere og gæster lyst til at være her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!