Politik

SF Lemvig – politiske mærkesager

Sammenhæng, fællesskab og bæredygtighed skal gennemsyre alle beslutninger i Lemvig Kommunalbestyrelse, uanset om det handler om børn, ældre, handicappede, miljø, klima, kultur, turisme eller erhvervsliv.

I SF ser vi kommunen fra et helhedsperspektiv

Sammenhæng

Et menneskes liv er et samlet hele, som udspiller sig i relation til omgivelser og andre mennesker. Sammenhæng i den enkeltes liv. Sammenhæng inden for kommunen og mellem Lemvig og resten af landet. Sammenhæng mellem ord og handling, mellem visioner, mål og handlinger, mellem krav til serviceniveau og økonomi.

Fællesskab

Ingen mennesker lever alene, men i gensidig afhængighed af hinanden. Kommunens politik må derfor være solidarisk. Udvikling sker i fællesskab, både for den enkelte, gruppen og lokalsamfundet. I en kommune ”på kanten” skal vi understøtte allerede fungerende fællesskaber og hjælpe nye med at opstå.

Klima, natur og bæredygtighed

SF Lemvig arbejder målrettet og konkret på at fremme Lemvig Kommunes klimahandlingsplan. Vi vil tage nye initiativer for at virkeliggøre ”Lemvig – en grøn kommune” overalt i kommunalt regi. Kommunen skal gå forrest i arbejdet og inspirere og samarbejde med lokalbefolkningen.

Klimaudfordringen har sat bæredygtig udvikling på dagsorden. For vores egen skyld og af hensyn til kommende generationer skal der i videst muligt omfang satses på grøn energi. Der skal findes flere initiativer for at virkeliggøre ”Lemvig – en grøn kommune” overalt i kommunalt regi og leve op til.

 

SF arbejder for:

 • At Lemvig Kommune indfører sprøjteforbud på og økologisk drift af kommunale arealer
 • Økologisk drift af kommunens institutioner. Maden i vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem m.m. skal være økologisk.
 • At værdifuld natur bevares og ”Det Grønne Danmarkskort” i Lemvig kommune udvides
 • At kommunen investerer i el-biler og ladestandere
 • At vindmøllers og solcellers overskud skal kunne komme til gavn for alle borgere i nærområdet, dels som tilbud om medejerskab, dels som tildeling til lokalsamfundet
 • At udbygge stinettet med både vandre- og cykelstier til gavn for skolebørn, borgere og turister. Sti fra Kappel til Klosterheden.
 • At gøre den kollektive trafik bæredygtig og udbygge og synliggøre mulighederne for benyttelse af flex-trafik.
 • Uvildig energirådgivning i samarbejde med relevante aktører i kommunen.

Turisme

Turisme er et vigtigt aktiv for Lemvig Kommune. Området har potentiale til at vokse, men hvad skal få turister til i stigende grad at sætte kursen mod Lemvig Kommune frem for andre midt- og vestjyske byer. Svaret er: ”nogle af de samme faktorer, som også er afgørende for bosætning i kommunen: naturen, mulighederne i fritidslivet, et levende kulturliv og lokalområde og involvering i aktiviteter”. 43% af de turister, der gæster Danmark er kulturturister og tallet er i kraftig vækst. Det må vi satse på.

 

 

 

SF arbejder for

 • Øget satsning på kulturturisme: Turister i dag er aktive og vil opleve kunst og kultur
 • En kommunal forvaltning der ikke kun støtter passivt, men som fremstår aktivt, tager initiativ og sikrer at turistorienterede aktiviteter virkeliggøres.
 • at koble turismeområdet med en satsning på at skabe aktive lokalområder, naturoplevelser og aktiviteter i naturen
 • at oprette en digital udgave af ”aktivitetskalender i Lemvig Kommune” hvor de der skaber aktiviteter let og hurtigt kan opslå initiativer og interesserede lokale eller turister kan finde dem
 • at fastholde et bemandet turistbureau med udfarende kulturformidlere og naturvejledere støttet af satellit-kontorer og mobile enheder
 • at storsommerhuse placeres de rigtige steder
 • Sti fra Kabbel til Klosterheden.

Kultur

Kultur binder mennesker sammen på tværs af alder og tro og hjælper den enkelte borger til at realisere sig selv og opleve sig som del af et levende samfund. Kulturel frihed og kulturel mangfoldighed er grundsten i et demokratisk samfund. Lemvig har et decentralt og rigt kulturliv. De enkelte kultursteder og kulturtilbud bæres i høj grad af frivillige kræfter, som brænder for netop deres sted.

SF arbejder for

 • At Lemvig Museet så snart som muligt skal flytte til at bedre eller større sted, hvor det kan realisere sin udviklingsplan
 • At fastholde den decentrale struktur på kulturområdet.
 • At styrke kulturen ved at sikre nødvendige driftstilskud til de enkelte kulturinstitutioner
 • De mange kulturinstitutioner, der overvejende drives af frivillige kræfter, skal sikres særlig opmærksomhed, fx Bovbjerg Fyr, Tuskjær og Museet for Religiøs Kunst, Museet for guldalderkunst
 • At alle børn i Lemvig kommunes skoler lærer at spille et instrument
 • Kulturelle initiativer på tværs af generationer
 • Udvikling og nyskabelse inden for kulturelle aktiviteter og specifikt fremme kulturturisme.

Børn og unge

Det er vigtigt at skabe gode rammer for vore børn og unge, da de er grundlaget for fremtidens verden. SF går ind for, at alle børn – uanset baggrund – skal have mulighed for at skabe sig en meningsfuld tilværelse og bidrage til samfundets velfærd og trivsel. En væsentlig side af børns udvikling sker i dagpleje, daginstitution og skole, hvor der skal skabes de bedste vilkår for samarbejdet mellem børn, forældre, pædagoger og lærere.

SF arbejder for

 • Tidlig forebyggende, hurtig indsats over for børn og unge med trivselsproblemer
 • Flere resurser til PPR og til samarbejde og tidlig indsats
 • Bedre forhold nyuddannede pædagoger og lærere; mentorordning og videreuddannelse
 • Gode seniorordninger for pædagoger og lærere mhp. fastholdelse
 • At inklusion af specialelever ikke skal ske for enhver pris. Penge og uddannelse skal følge med.
 • Genoprettelse af special-SFO-pladser, alternativt bedre normering af pædagoger

Arbejdsmarked

Lemvig skal markedsføre sin styrke, nemlig fællesskabet, de initiativrige lokalsamfund samt ikke mindst naturen. Vi er en god bosætningskommune for såvel børnefamilier som for pensionister. Efter Corona har mange opdaget hjemmearbejdspladsens glæder. Lemvig Kommune har uanede muligheder for at tiltrække borgere, som gerne vil bo tæt på naturen og bevare sit arbejde i storbyen.

Lemvig kommune har en meget lav arbejdsløshed, og skal gøre en indsats for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette må ske gennem uddannelse og fleksibilitet.

SF arbejder for

 • Bæredygtige virksomheder med rod i vestjyske resurser: nye lokale initiativer skal have de bedste muligheder og hjælp fra kommunen
 • Velfungerende internet til alle: Så der kan arbejdes hjemmefra og kommunikeres med alle dele af landet og verden
 • Sociale klausuler indføres i forbindelse med offentlige udbud
 • Opkvalificering af arbejdsstyrken, fx danskundervisning til indvandrere og flygtningene, gerne i samarbejde med erhvervslivet. Målrettet integration, så de ressourcestærke flygtninge bliver i kommunen.
 • Seniorpolitik, nedsat arbejdstid, flexjob, særligt fokus på unge førtidspensionister, at de kommer på arbejdsmarkedet, dog uden at blive til jaget vildt

Integration

Der kan ikke gås på kompromis, når det gælder menneskers værdighed. Alle personer, der opholder sig i kommunen, skal have mulighed for at leve en menneskeværdig tilværelse. Heri indgår gode fysiske rammer, men også sociale fællesskaber og muligheden for uddannelse og job, da det er herigennem man som menneske kan gøre en forskel og skabe mening i sit eget og andres liv.

SF arbejder for

 • Meningsfulde tilbud til flygtninge
 • Friplads i foreninger til flygtninge og især deres børn
 • Tiltag med særligt fokus på kvindernes situation
 • Gratis transport til uddannelse og job for flygtninge
 • Billigere boliger og bedre jobmuligheder, som kan udvikles i samarbejde med lokale virksomheder
 • Fripladser i SFO og UG til flygtningefamilier, der ikke har råd

Sundhed for alle borgere

SF arbejder målrettet og konkret for, at fremme borgernes sundhed uanset alder, social og økonomisk status. Vi vil tage nye initiativer for at virkeliggøre ”Lemvig – en sund kommune”. SF ser samarbejdet med andre kommuner og Region Midtjylland som en forudsætning for, at borgerne oplever sammenhæng i sundhedstilbuddene. Vi kommer til at mangle uddannet arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at prioritere medarbejdernes trivsel og selvbestemmelse.

 Ældreområdet

SF arbejder for

 • At ingen ældre borgere bliver glemt. Det gør vi ved at sikre, at hjemmeplejen 1 gang om året tager kontakt til borgere over 70 år
 • At der skabes rammer for at ældre, uanset hvor de bor, kan deltage i arrangementer og aktiviteter i nærområdet
 • At der skal tilknyttes fysio – eller ergoterapeut til alle kommunens plejecentre; og ældre i eget hjem skal tilbydes mulighed for træning lokalt
 • At der etableres netværk omkring de ældre uanset hvor de bor
 • At der indføres teams i ældreplejen, så de ældre møder færrest muligt ansigter

Socialområdet

På socialområdet skal vi søge, at borgere får mere hjælp end de krav som følger af lovgivningen. Der er sparet for mange ressourcer. Borgeren skal opleve et værdigt samarbejde med inddragelse i løsningen, og hvor borgeren kan følge med i sagsbehandlingen, der sker inden for en rimelig tid i forhold til problemets alvor og kompleksitet.

SF arbejder for

 • At kommunen skaber nye tilbud til unge handicappede og psykisk syge, som svarer til deres behov og som passer til samfundets krav
 • At der ydes en hurtig og målrettet indsats i samarbejde med borgere, der har brug for hjælp
 • At borgere med misbrugsproblemer skal tilbydes hjælp der virker

Handicap og Psykiatriområdet

SF arbejder for

 • At borgere med psykiske sygdomme skal tilbydes relevant hjælp der virker
 • At Lemvig kommune samarbejder med andre kommuner og region Midtjylland om passende tilbud til unge med adfærdsforstyrrelser
 • At handicappede unge under 25 år tilbydes særligt tilrettelagt undervisning
 • At der skabes muligheder for at handicappede kan færdes overalt i kommunen

Demokrati og borgerinddragelse

I øjeblikket påvises det på landsplan, at borgerne oplever manglende viden om, hvad der foregår i deres kommune. Derfor ønsker stadig færre borgere at deltage i den demokratiske proces. Men borgernes kendskab til og inddragelse i den demokratiske proces er altafgørende for, at vores åbne demokratiske samfund kan bevares og udvikles. Vi skal derfor inddrage og være i dialog med borgerne om de beslutninger, der tages i byrådet, f.eks. lokalplaner, skolestruktur, kultur

SF arbejder for

 • Nedsættelse af midlertidige ad hoc-udvalg med borgerrepræsentation
 • Opdatering af kommunens hjemmeside, så borgerne hurtigt kan blive oplyst og få indsigt
 • Ungeråd, hvor unge fra kommunens skoler oplever at have politisk indflydelse
 • Grønne borgerråd, hvor borgerne kan give hinanden og kommunen gode ideer

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!