SF Holbæk

SF Holbæk har fire mærkesager til kommunalvalget 2021:

Giv vores børn og unge ro på
SF vil:

 • Arbejde på at lovgivningen om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet bliver udrullet hurtigst muligt.
 • Sikre trivsel og tryghed i barnets overgang fra børnehave til skole.
 • Kvalificere inklusionsindsatsen på skolerne ved at tilføre resurser øremærket til inklusionsopgaven og til at løfte fagligheden i indsatsen.
 • Udvikle ungdomsskolen og ungdomsklubberne og give det kommunale fritidsområde en større rolle, så der kommer en bedre sammenhæng mellem unges læreprocesser i skolen og fritidslivet.

Gør fremtiden grøn
SF vil:

 • Sikre en konkret dialog med de lokale landbrugsorganisationer for at få nedbragt de lokale landbrugs høje bidrag til udledningen af drivhusgasser. Det skal bl.a. fremme processen med at udtage og vådlægge kulstofrig lavbundsjord.
 • Arbejde for et grønt klimahus i Holbæk, hvor borgere kan få råd, vejledning og inspiration til en bred vifte af bæredygtige og klimafremmende løsninger.
 • Indføre en “klimarygsæk”, som kan bruges på kommunes daginstitutioner og skoler, for at sikre en nødvendig dannelse af vores børn og unge i bæredygtige og klimavenlige løsninger som en naturlig del i hverdagen.
 • Prioritere klima og natur højere i flere sammenhænge samt skabe adgang til naturen – fremme biodiversitet og arbejde for naturgenopretning af vandløb i kommunen.

Tid til pleje og omsorg og behandling
SF vil:

 • Ansætte flere faguddannede indenfor sundhed- og socialområdet i hjemmeplejen og på plejehjem og skabe personaleteams i mindre grupper med en kultur, der bygger på nærhed og kendskab til borgerne og hinanden.
 • Arbejde for at kunne tiltrække flere og veluddannede medarbejdere ved at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne, så det bliver mere attraktivt at arbejde indenfor ældreområdet.
 • Sikre bedre sammenhæng mellem det kommunale og regionale social – og sundhedsområde samt udvikle et nært lokalt forankret sundhedsvæsen.
 • Sikre en markant forbedring af indsatsen for psykiske syge borgere og deres pårørende. Det skal ske ved at tilbyde dem sammenhængende individuelle forløb i samarbejde med den regionale psykiatri og med en bredere vifte af behandlingstilbud.

Fra ulighed til mulighed
SF vil:

 • Sikre hurtigere hjælp til psykisk sårbare børn og unge.
 • Fortsætte indsatsen for sammenhængende borgerforløb til alle udsatte borgere med komplekse problemer, så det er udbredt på både social-, sundhed-, og beskæftigelsesområdet.
 • Sørge for at kommunens nye handicappolitik bliver prioriteret økonomisk og implementeret.
 • Sikre flere tilbud til udsatte borgere, og at der stadig er en tværgående ungeindsats.

Se kommunalpolitisk udtalelse vedtaget på SF Holbæks generalforsamling 2021

Se SF Holbæks valgprogram fra kommunalvalget 2017

Holbæk
H.E. Flemmers Have 23, 4300 Holbæk
Tlf: 23608254
Formand
Bliv medlem af SF