Landsledelsen

Landsledelsen består af formanden, 10 medlemmer valgt i storkredsene og 16 medlemmer valgt af landsmødet. Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne.

Landsledelsen fastlægger hovedlinjerne i partiets politik, lægger overordnede rammer for partiets organisatoriske arbejde, fastsætter budget og medlemskontingent og forelægger årsregnskab for landsmødet – alt sammen inden for rammerne af landsmødets beslutninger.

Landsledelsen samles mindst 10 gange årligt. Landsledelsesmøderne er åbne for tilhørere. Dagsorden og mødested offentliggøres 7 dage før mødets afholdelse. Landsledelsen består af formanden, 10 medlemmer valgt i storkredsene og 16 medlemmer valgt af landsmødet.

Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne.

Dagsordener:

Lovnævn

Landsmødet vælger et lovnævn på 3 medlemmer, samt 2 suppleanter. Nævnet konstituerer sig selv med en formand. Nævnets medlemmer må ikke være medlemmer af landsledelsen eller folketingsgruppen.

Nævnets vigtigste opgave er at påse, at de bestemmelser, der fastsættes af landsledelsen, ikke strider mod partiets love og regler.

Landsledelsesbeslutninger, der indebærer fortolkning af partiets love og regler, kan af partiforeninger, storkredsorganisationer og medlemmer forelægges for lovnævnet til udtalelse. 

Partiforeninger og storkredsorganisationer kan forelægge spørgsmål, der indebærer fortolkning af partiets love og regler for lovnævnet til udtalelse.

Lovnævnet kan rådgive landsledelsen i spørgs­mål vedrørende udarbejdelse af bestemmelser og for­tolkning af eksisterende love og regler.

Lovnævnet aflægger beretning til landsmødet i lige år.