Del

Klimalov skal være bindende!

15-08-2018

SF foreslår en bindende klimalov fordi:

  • Den nugældende klimalov indeholder ingen bindende mål og ingen initiativforpligtelse. Det skal ændres.
  • SF ønsker at klimaloven strammes op, så den kommer til at spille samme rolle for klimaindsatsen som Budgetloven gør for de offentlige finanser (dvs. sikrer at de ikke løber af sporet).
  • Konkret skal der fastsættes mål for reduktionen i klimaindsatsen år for år, i forbindelse med finanslovens fremsættelse skal der redegøres for om indsatsen opfylder disse mål, og der skal være en initiativforpligtelse hvis indsatsen sakke bagud (efter passende korrektion for antal graddage o.lign.)
  • Nye initiativer forhandles i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Dels fordi det er her ledige penge fordeles (og en del klimaindsatser koster penge), dels for at undgå at finanslovsaftalen belaster klimaet (jf. de seneste år lempelser af registreringsafgiften)
  • Klimaloven skal ikke fastlægge præcis hvilke sektor eller hvordan der skal sættes ind, men der skal udarbejdes en klimaplan, der beskriver indsatsen indenfor sektorer.
  • Der vil med sikkerhed blive brug for en markant indsats indenfor transport (både person og gods) og landbruget (Det kunne være udtagning af lavbundsjorde, som udleder stor mængde drivhusgasser), ligesom der er brug for at sikre CO2-optag gennem skovrejsning etc. og ikke mindst et markant bidrag fra transportsektoren. På energiområdet er der bl.a. brug for at udfase oliefyr og industriens brug af fossile brændstoffer.