Del

SF havde 15 forhandlingskrav – hvor langt nåede vi?

27-06-2019

SF har sat en stribe markante aftryk på det stykke papir, der sikrer, at vi får en ny regering og en ny retning for Danmark. SF’s aftryk afspejler blandt andet de 15 forhandlingskrav, som partiets landsledelse og medlemmerne på landsmødet har slået fast.

Men hvordan har de 15 punkter fungeret i forhold til at få sikret, at den nye regering vil arbejde for at få nogle af SF’s politiske mærkesager gjort til virkelighed? Ret godt, hvis vi selv skal sige det. Men døm selv her, hvor vi gennemgår forhandlingskravene sat op mod den fælles poltiske forståelse:

 

VI VIL BEKÆMPE ULIGHED

1. Vi vil fjerne kontanthjælpsloftet og hæve skatten for de rigeste.

Kontanthjælpsloftet bliver fjernet. Desværre først om et år, men til gengæld vil der allerede kort efter sommerferien blive indført en økonomisk kompensation til børnefamilier, som er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Rabatten til rige virksomhedsarvinger bliver fjernet samt mulighed for at indføre målrettede skattestigninger.

2. Vi vil sikre, at flere kan gå på pension før de er nedslidte

Forbedringen er seniorpensionen er med. Vi er dog ikke i mål med at sikre en rettighedsbaseret version, men den vil vi gennemføre med Socialdemokratiet efterfølgende.

3. Vi vil påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling på sundhed bl.a. psykologhjælp og tandlæge

Den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp bliver udvidet, så den omfatter unge under 24 år.

Vi mindsker egenbetaling ved tandpleje for udsatte med mulighed for at gøre det helt gratis for de mest socialt udsatte.

 

VI VIL GIVE DANSKERNE MERE RO PÅ

4. Vi vil lave en ro-på reform, der skal sikre tid til det vigtigste i livet og stoppe stress-epidemien

Der bliver nedsat en trivselskommission for børn og unge, og vi styrker folkeskolen

5. Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på

Vi får lovbestemte minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som skal være fuldt indfaset senest i 2025. Det betyder blandt andet, at der skal uddannes mere pædagogisk personale, og at vi sikrer, at vi ansætter mere personale end det stigende antal børn kræver.

Den endelige model skal forhandles på plads og SF går efter BUPL’s model med max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehaver.

6. Vi vil have et opgør med tests, karakterræs og præstationskulturen i uddannelsessystemet

Vi afskaffer de nationale test i folkeskolens mindste klasser og nytænker den måde, vi bruger test på i skolen generelt.

En ny regering skal sætte de nationale test i bero, indtil de kan give et bedre billede af, hvad eleverne kan.

Aftalen sikre også bedre muligheder for at udsætte overgangen fra børnehave til skole.

Vi afskaffer uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og styrker vejledningen.

 

VI VIL GØRE DANMARK TIL ET GRØNT FOREGANGSLAND

7. Vi vil indføre en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 70 pct. inden 2030

Aftale om at nedbringe Danmarks udslip af klimagasser med 70 procent reduktion i 2030.

Bindende klimalov med delmål og årlig opfølgning.

8. Vi vil afsætte en grøn milliard hvert år til bl.a. at oprense giftgrunde, sikre mere vild natur og udbrede økologi

Den nye regering skal arbejde for at håndtere og rense de store generationsforureninger.

Den skal også arbejde for at hæve mål for økologi, skabe mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, samt lave en biodiversitetspakke, der skal give biodiversiteten bedre forudsætninger.

9. Vi vil beskytte vores rene drikkevand gennem skærpet regulering

Udfordringerne for grundvandet skal kortlægges, så vi får en samlet indsats, der sikrer bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringer brugen af sprøjtegifte.

Der skal etableres mere bynær skov og vi skal undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder.

Udledningen af kvælstof skal nedbringes mærkbart, og vi skal leve op til EU’s vandrammedirektiv.

 

VI VIL STYRKE DANMARKS INTERNATIONALE INDSATS

10. Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge

Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge fra 2020. Og allerede i år skal Danmark modtage en mindre gruppe behandlingskrævende kvoteflygtninge. 

Fra næste år forventer regeringen, at Danmark igen skal modtage kvoteflygtninge med fokus på kvinder og børn. Antallet afhænger af antallet af spontane asylansøgere og familiesammenføringer.

11. Vi vil øge den danske udviklingsbistand

Her har vi desværre ikke fået nogle konkrete formuleringer med. Det arbejder vi videre for.

12. Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem

Den nye regering skal arbejde for et mere humant asylsystem med international tilslutning og indenfor gældende international ret.

 

VI VIL STYRKE DEMOKRATIET

13. Vi vil en offentlighedslov, som styrker fri og kritisk presse

Her er vi ikke blevet imødekommet.

14. Vi vil at det offentlige giver medarbejderne mere frihed til at udføre deres arbejde og borgerne større lokal indflydelse og selvforvaltning

Den nye regering skal lede den offentlige sektor på en ny måde. Det betyder blandt andet, at der skal være mindre kontrol og færre dokumentationskrav og mål for medarbejderne.

Samtidig skal gevinster ved eventuelle effektiviseringer gavne der, hvor pengene er sparet, og så skal det overvejes, hvordan vi kan få flerårige budgetter, så der bliver større stabilitet i planlægningen.

Endelig skal regeringen sammen med de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere finde ud af, hvordan man kan skabe mere tillid til den enkelte medarbejder og institution.

15. Vi vil gøre det nemmere på det private arbejdsmarked for medarbejdere at købe, starte og drive virksomheder

Her er vi ikke blevet imødekommet. Så det vil vi rejse igen senere i valgperioden.

Men i forhold til demokrati har vi fået ind i teksten, at vi skal sikre demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur.

 

ANDRE SF-MÆRKESAGER I AFTALEN

 • Børnene ud af Sjælsmark.
 • En årlig handleplan for, hvordan integrationen fremmes og styrkes.
 • Opgør med udenlandske kapitalfonde på boligmarkedet.
 • Arbejde, der skal afdække problemer med at låne i yderområderne.
 • Mulighed for at kommuner for at stille betingede byggetilladelser og kræve at en tredjedel af de nye boliger skal være almene og opføres hurtigt.
 • Grundlaget for sager som den om Mint skal lempes
 • At vi vil sikre uddannelser i hele landet.
 • At vi vil løfte psykiatrien blandt andet med flere sengepladser og bedre forebyggelse.
 • En samtykkebaseret voldtægtslovgivning
 • Bedre muligheder for fuldtid
 • Flere permanente midler til arbejdsmiljøet
 • Flere kontroller mod social dumping og skærpe straffen for brug af illegal arbejdskraft
 • Kritisk gennemgang af udvalgte reformer – blandt andet førtidspensionsreformen.
 • Undersøge hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke kan udtages overskud på private daginstitutioner og sociale opholds og anbringelsessteder.
 • Højere afgifter på cigaretter
 • Behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet.
 • Opgør med kviklån
 • Styrkelse af public service
 • Fritidspas til udsatte børn og unge
 • Forbedre muligheder for mennesker med handicap.