Grus og andre råstoffer – vi må håndtere dem bedre

Af Tina Boel og Torben Haack, Regionsrådsmedlemmer (SF)

Region Sjælland har lige nu et debatoplæg til høring hos kommuner og andre som grundlag for en kommende råstofplan. Her er det glædeligt lagt op til, blandt andet inspireret af FN’s verdensmål, at der bør være et større fokus på genanvendelse af fx beton og overskudsjord, sådan det ikke blot ender i store bunker. Det er der sund fornuft i.

I debatoplægget efterlyses også en national strategi for råstofområdet, sådan at der mere overordnet bliver taget stilling til, hvordan det enorme forbrug af nyt grus kan reduceres i en tid, hvor regeringen og DF lige har fremlagt planer om en række nye veje. Det vil alt andet lige betyde, at grusgravningen i fx Roskilde kommune skal intensiveres de kommende år.

Der er også vigtigt, at det i en kommende national strategi bliver muligt at prioritere hensyn til natur og biodiversitet højere, når der skal udpeges nye grusområder. Ligeledes er grundvandsbeskyttelse heller ikke et spørgsmål som fylder meget den nuværende råstoflov. Efter SF’s mening har der være fokuseret for lidt andre hensyn end at få billige råstoffer.

Der er også behov for at se på de økonomiske vilkår. Det er i dag sådan, at der graves 5-6 gange så meget grus i region Sjælland som i Region Hovedstaden. Der er ikke alene fordi, at der ikke er grus nok i Nordsjælland, men fordi det er ret billigt at hente det på det øvrige Sjælland – som så står tilbage med store huller, en masse tung trafik og en meget ringe betaling for vores ”guld”. Det er ikke fair. Priserne bør afspejle mere end de direkte omkostninger.

Nye betingelserne på råstofområdet bør også indeholde en økonomisk tilskyndelse til genanvendelse frem for til ny-udvinding. Hvor der generelt arbejdes på at bruge færreressourcer, er udvindingen af grus steget de seneste år, mens en del burde kunne erstattes med et større fokus på recirkulering.

SF anerkender, at råstofudvinding handler om andet end om den enkelte regions behov og interesser, men udvindingen bør altså ske under både bæredygtige og rimelige forhold. Det arbejder SF for, på landsplan, regionalt og kommunalt