§ 1.

Partiforeningens navn er SF-Varde.

Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets organisatoriske og politiske grundlag.

Partiforeningen omfatter Varde kommune og Varde valgkreds.

 § 2.

Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF og aktivt at arbejde for udvikling og gennemførelse af SF’s politik, hvad angår såvel det lokale og regionale som det nationale og internationale niveau. Dette sker i et samarbejde med partiets øvrige dele.

Partiforeningens aktiviteter er bl.a. oplysningsvirksomhed og involvering i den offentlige debat, interne og offentlige debatmøder, forskellige former for aktioner, bl.a. i forbindelse med partiets valgkampe og kampagner, kontakt til og samarbejde med lokale organisationer, rekruttering af kvalificerede medlemmer til interne og eksterne tillidsposter samt andre aktiviteter.

Partiforeningen er som minimum forpligtet til at løse de opgaver, der beskrives i partiets love.

  § 3.

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes skriftligt/elektronisk af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Godkendelse af årsregnskab.
 4. Drøftelse af foreningens politiske og organisatoriske mål i det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Godkendelse af budget for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelse (så vidt muligt 2 i lige år og 3 i ulige, valget gælder for to år)
 8. Valg af 2 suppleanter (valgt for et år)
 9. Valg af revisor (1 i lige og 1 i ulige år, valgt for 2 år så der altid er 2 revisorer)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år)
 11. Eventuelt.

Ved valg til bestyrelsen skal der så vidt muligt sikres mangfoldighed hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund.

Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen, når første medlemsbidrag er betalt. Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemme­flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty­relsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal lægges på partiforeningens hjemmeside mindst 1 uge før generalforsamlingen og sendes elektronisk til medlemmerne.

Stk.2 SFU-Varde kan udpege et medlem til bestyrelsen. Dette medlem har stemmeret såfremt han/hun er fyldt 18 år og desuden er medlem af SF.

  § 4.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 4 uger efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmod­ning herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dags­orden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær general­forsamling indkaldes med mindst 2 uges varsel.

 § 5.

Mellem generalforsamlingerne ledes partiforeningen af en bestyrelse på 5 medlemmer, som konstituerer sig selv, med formand, kasserer og øvrige poster efter behov.

Som ledelse er bestyrelsen bl.a. ansvarlig for at partiforeningen lever op til sit formål og træffer sine beslutninger i åbenhed.

Ved opstilling/indstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunal­valg er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Valg af repræsentanter til regions- og storkredsbestyrelse sker ligeledes på et dertil indkaldt medlemsmøde. Medlemsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, herunder evt. beslutningspunkter.

Medlemsmødet træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

Ved opstilling af kandidater og indstilling til tillidsposter, skal så vidt muligt sikres mangfoldighed hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund.

Medlemsmødet kan desuden benyttes til politiske debatter, afgørelse af partiforeningens politiske holdninger samt organisering og gennemførelse af politiske aktioner.

 § 6.

Partiforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente organer. Valggrundlag til kommunalvalget godkendes af et medlemsmøde eller generalforsamlingen. Byrådsmedlemmer skal forelægge principielle og vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål for bestyrelsen eller på et medlemsmøde med henblik på partiforeningens stillingtagen.

Stk. 2

Byrådsmedlemmer er forpligtet til at arbejde for SF’s politik, sådan som den vedtages på partiforeningens medlemsmøder, og til at holde bestyrelsen og medlemsmødet orienteret om deres arbejde.

Stk. 3

Er der flere SF-medlemmer i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen forventes det, at de stemmer sammen i større og mere principielle politiske sager, herunder ved stillingtagen til det kommunale budget.

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der undtagelsesvis ikke kan stemme sammen med den øvrige gruppe eller ikke kan følge en beslutning i partiforeningen, skal inden afstemningen tilkendegive dette over for såvel gruppen som bestyrelsen. Det pågældende medlem skal på anmodning give en redegørelse til partiorganisationen om sit standpunkt. Et medlem, der undtagelsesvis udtaler et sær­stand­punkt til pressen, skal udtrykkeligt og loyalt anføre, at det er den pågældendes eget stand­punkt og ikke partiets.

 § 8.

Partiforeningen kan kun opløses på en dertil indkaldt generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte.

 § 9.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.