SF Skanderborgs valgprogram til byrådsvalget 2021

Folkeskolen

 • Vi vil ikke diskutere skolelukninger, men hvordan vi sikrer de små skoler og deres bæredygtighed nu og i fremtiden
 • Kommunens skoler skal i højere grad samarbejde ift lav/højt elevtal
 • Vi vil løfte kvaliteten på de store skoler ved at give dem et tiltrængt økonomisk løft
 • Forsøget med natur- og klimaskole i 21/22 bør udbygges og gøres permanent
 • Flere/mere tolærerordning

Klima og miljø

 • Skanderborg skal nå de besluttede mål vedrørende CO2, hvilket kræver vedholdende fokus, flere penge til klima og et langt sejt træk
 • Skanderborg Kommune skal aktivt arbejde for %ere vedvarende energi anlæg i kommunen – i tæt samarbejde med lokalsamfundene.
 • Alle kommunale køretøjer skal fremover køre på el – også alle busruter, hvilket skal sikres i kommende udbud
 • Skanderborg Kommune skal gå i front med genbrug og genanvendelse på alle niveauer – også ved nybyggerier og større renoveringer af institutioner
 • Øget biodiversitet skal integreres i pasning og pleje af kommunens arealer.

Børn og unge

 • Tilskud til privat pasning af egne børn bør afskaffes/reduceres
 • Minimumsnormeringer skal være reelle og ikke et gennemsnit
 • Der skal være mulighed for økologisk madordning på institutioner og skoler
 • Fortsat tilbud om fritidspas til unge fra økonomisk dårligt stillede familie
 • Kommunen skal arbejde for billige boliger til unge
 • Der bør vær et tilbud fra en særlig unge-rådgiver

Landdistrikter og bydele

 • Ansættelse af den nye borgerguide (landdistriktskoordinator), der skal facilitere samarbejdet med lokale ildsjæle og fremme deres ideer, skal understøttes med mulighed for økonomisk tilskud
 • Der skal udvikles modeller for ”landsby-budgetter”, hvor landsbyer og bydele kan tjene penge ved fx at overtage rengøring, naturpleje eller græsslåning el lign.
 • Kommunens landdistriktspolitik skal følges op med løbende og tæt dialog med landsbyer og bydele, der skal inddrages tidligt i fysisk planlægning og projekter

Fritid og kultur i naturen

 • Der er brug for styrket formidling af og fokus på udendørs fritidsaktiviteter i form af fx skovlegepladser, shelters og bålhytter, træklatring, motionsredskaber, audioture, sanseture, MTB-stier, kunstture, meditationspladser, yogalysninger, ridestier, saunaer, badebroer og det hele bundet sammen af sammenhængende og lettilgængelige stisystemer.
 • Naturen og kommunens faciliteter bør indgå naturligt i den måde vi arbejde med velfærd på. Kommunens mange velfærdsmedarbejdere (SOSU’er, ergoterapeuter, sygeplejersker, psykoterapeuter, psykologer, lærere, pædagoger osv. osv.) bør have muligheder for at bruge naturen mere, da det har en positiv effekt på krop og sind
 • Himmelbjerget bør have et løft, der kan styrke og understøtte den fantastiske natur og kulturhistorie, som stedet rummer. Selve tårnet og udsigtspunkt bør ikke ændres, men ankomst-området med hotel, plæne, parkering, information bør nytænkes med respekt for stedets ånd med mulighed for flere besøg og aktiviteter

Sundhed og ældre

 • Ældre skal betragtes som en ressource – ikke en belastning. Det grå guld har mange ressourcer, som andre kan få glæde af – fx børn og mindre ressourcestærke borgere
 • Ældreplejen varetages af kommunen og organiseres med udgangspunkt i decentrale centre. Klart nej til privatisering af ældreplejen – også friplejehjem.
 • Pleje- og lokalcentre skal være åbne for kommunens øvrige borgere, der her kan mødes og spise sammen
 • Pleje- og lokalcentre skal sammentænkes med andre kommunale tilbud fx børnehaver og legestuer for på den måde at skabe liv på tværs af generationer
 • Ældre flygtninge/indvandrere skal tilbydes aktiviteter i lokalcentrene
 • Særlig fokus på syge og handicappede

Demokrati og dialog

 • Udvikling og forbedring af metoder og processer til borgerinddragelse, hvor borgerne på et tidligt tidspunkt får mulighed for at påvirke processen
 • Virtuelle mulighed ift borgemøder og møder med kommunens medarbejdere

Udlicitering

 • Der skal være skrappe krav om sociale klausuler, miljø og arbejdsklausuler, når større opgaver bliver sendt i udbud
 • Udliciterede opgaver, der bliver løst af private eller mellemkommunale organisationer/selskaber, skal underlægges samme krav om offentlighed som de opgaver, kommunen selv løser. Kun på den måde kan borgerne følge med i de beslutninger som træffes, og hvordan deres penge bliver forvaltet.

Arbejdsmarked

 • Langtidsledige skal have mulighed for at få et kontant beløb på 50.000 kr, som kan være med til at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet
 • Skanderborg Kommune har fokus på at skabe grønne arbejdspladser/innovative miljøer
 • Hvor det er muligt skal kommunens medarbejdere have mulighed en eller flere ugentlige hjemmearbejdsdage
 • Skanderborg Kommune går foran som et godt eksempel, og ansætter flygtninge/indvandrere svarende til deres andel af befolkningen

Trafik og infrastruktur

 • Trafikken i byerne bør foregå på de svage trafikanters betingelser – ned med farten og væk med tung trafik, hvor der er muligt
 • Øget fokus på trafiksikkerhed i boligområder, idrætsanlæg og daginstitutioner
 • Den kollektive trafik skal være flexibel og let tilgængelig. Enkel og klar kommunikation om de forskellige tilbud
 • Flere cykelstier også på tværs af kommunegrænserne (supercykelstier)
 • Flere 2 minus 1 vej og fortsat fokus på sikker skolevej