Bertel Rüdinger

Ligeløn for kvindelige sygeplejersker, jordmødre mm.

Jeg vil i regionsrådet hele tiden arbejde for at sikre, at Region Hovedstaden bliver en mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne – for medarbejdertrivslen vil komme alle borgere til gavn gennem bedre behandling og fortsat fleksibilitet fra nogle allerede superfleksible og ydende medarbejdere!

Sygehusvæsenet -og det kommunale sundhedsarbejde- har en kæmpe udfordring i fht at rekruttere og fastholde velfærdspersonale. Regeringens lønstrukturkomité er en ren syltekrukke, og en hån mod de strejkende sygeplejersker. Manglen på sygeplejersker og jordmødre stiger, da de søger over i andre fag eller melder sig til de dyre vikarbureauer for at få en anstændig løn. Der er travlt på hospitaler og manglen på jordmødre og sygeplejersker kan blive fatal.

Lokale løn- og arbejds-aftaler i Region Hovedstaden er nødvendig for at få sygeplejersker, jordmødre og SoSu’er tilbage. Andre regioner vil forhåbentlig også lave særaftaler, således at det allerede påviste løngab udjævnes allerede i nuværende overenskomstperiode

Bedre psykiatri

Der er mange politikere, der gerne vil gøre det bedre på der specialiserede socialområde, men det kræver også politikere med viden, erfaring og kendskab til området, hvis der skal ske noget!  Efter at have haft med psykiatrien og det specialiserede socialområde at gøre det meste af mit voksenliv, så er jeg klar til at prøve at påvirke systemet som politiker!

Nedsat tvang i psykiatrien

Vi ved, hvad der skal gøres for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, og på trods af et årelangt mål om at nedbringe tvangen, så forbliver de samlede tal høje – og for nogle tal stiger de endda!

Psykiatrien har fået nedbragt brugen af bæltefikseringer, men prisen har været en forøgelse i brugen af tvangsmedicinering og fastholdelser!

Når vi taler om tvang, så snakker vi altid om folk, der er til fare for sig selv eller andre, men ca. halvdelen af tvangen sker på ikke på baggrund af fare-kriteriet, men det der hedder behandlingskriteriet! Vi snakker således ikke om tvang, der forebygger fare, men om at fastholde folk i en behandling, de ikke ønsker, hvilket er i direkte uoverensstemmelse med FNs Handicapkonvention som Danmark har ratificeret!

Den eneste måde at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien er ved at sikre en politisk ledelse, der vil gøre noget seriøst for at nedbringe brugen af tvang:

Vi skal have gjort direktionen og centerledelserne ansvarlige for at nedbringe brugen af tvang.

Der skal opsættes konkrete og bindende mål om nedbringelse af tvangen som centerledelserne og direktionen måles på.

Hver gang, der bruges tvangsmedicinering eller fastholdelse på behandlingsindikation skal det behandles som et behandlingssvigt. Det er de professionelles opgave at forebygge tvang og finde en behandling, der virker. Når det ikke lykkes, har behandlingssystemet – og ikke patienten -svigtet!

Vi skal sikre adgang til et samtale-terapeutisk behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser, så de har en reel valgmulighed mellem biopsykiatri eller en traumebaseret tilgang

Vi skal have skruet op for de psykosociale tilbud, der virker, til mennesker med psykiske lidelser. Man kommer sig ikke i en seng på en afdeling – men ude i hverdagen. Se f.eks. de 10 bud fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, der på en helt anden hjælp til mennesker med psykiske lidelser!

Alt dette kræver politikere, der kender psykiatrien og det system, der skal hjælpe mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Hvis du også ønsker en hjælp til mennesker med psykiske lidelser, der virker og en konkret reduktion i brugen af tvang, så hjælp mig ved at dele min profil, og min politikerside og hjælp mig til at komme i regionsrådet.

Ulighed i sundhed

Det skal ikke være skolegang, socialklasse eller velstand, der afgør længden af ens liv!! Som medlem af regionsrådet vil jeg være med til at sikre lige adgang til sundhed for alle!

Der er ikke noget ’quick fix’, der løser disse problemer, men der er brug for en stemme, der kan se gennem system-logikken og holde fokus på det enkelte menneske og dennes pårørende. Sundhedsvæsenet er alt for dårligt til at tage sig af socialt udsatte! Der er brug for politikere, der vil kæmpe aktivt for at mindske uligheden i sundhed!

Vi taber alt for mange mennesker, som vi kunne hjælpe, hvis vi gør en indsats. Der er rigtig gode erfaringer med at uddanne specialsygeplejersker til at støtte op om denne målgruppe. I Region Sjælland driver de helbredsprofilen.dk der sikrer faglig information til kronikere i et sprog og et format, som er let tilgængeligt. Vi skal i Region Hovedstaden arbejde meget mere målrettet med at sikre et lettilgængeligt sundhedsvæsen for alle!!