Vedtægter for SF Brønderslev-Dronninglund.
Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2009.

§1 Navn og hjemsted
Partiforeningens navn er Socialistisk Folkeparti, Brønderslev-Dronninglund. Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love og bestemmelser, samt partiets princip- og handlingsprogram som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag.

§2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de socialistiske ideer og arbejde for tilslutning til Socialistisk Folkeparti og udbredelse af partiets ideer:

  • Ved aktiv deltagelse i fagbevægelser, boligbevægelser, folkebevægelser og andre lokale sammenhænge.
  • Ved oplysning og debat, foredragsvirksomhed og presseaktivitet for såvel medlemmer, som ikke-medlemmer.
  • Ved aktiv deltagelse i politiske aktiviteter som byråds-, regions- og folketingsarbejde.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Som medlem af partiforeningen kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og overholder partiets love, som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2. Medlemskabet ophører såfremt en af de i stk. 1 nævnte betingelser efter bestyrelsens vurdering overtrædes. Et således ekskluderet medlem har ret til at anke sin sag. Anken fremsendes skriftligt til bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning om medlemskab af et forhold til foreningen. Såfremt andre medlemmer ønsker det, kan eksklusionen tages op til drøftelse på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Valg af tillidsposter kan først ske efter seks måneders uafbrudt medlemskab umiddelbart forud for pågældendes valg.

§ 4 Foreningens struktur
Stk. 1. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse og de på generalforsamlingen nedsatte arbejdsgrupper. Bestyrelsen gives frie hænder angående partiarbejdet.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i første kvartal og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden omfatter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Beretningen fra udvalg og grupper
5. Indkomne forslag
6. Budget og kontingentfastsættelse
7. Forslag til handlingsprogram i perioden indtil næste generalforsamling
8. Valgt at bestyrelse og suppleanter
9. Hvad er revisor
10. Evt.

Stk.3. Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmeste forudgående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemsbidrag. Beslutninger på generalforsamling træffes simpelt stemmeflertal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamling. Bestyrelsen vælger formand, kasserer og sekretær.

Stk. 5. Regnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt, hvis mindst 1/5 af medlemmerne, eller bestyrelsen har fremsendt anmodning herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest tre uger efter denne.

Anmodningen skal blandt andet omfatte forslag til motiveret dagsorden. Disse dagsordenpunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt eller elektronisk med mindst tre dages varsel.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer, samt to suppleanter. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling i 1. kvartal. I ulige år er mindst tre af medlemmer på valg, i lige år er mindst to medlemmer på valg. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 2. Der afholdes mindst to medlemsmøder årligt. Det tilstræbes, at medlemsmøderne har få og væsentlige punkter på dagsordenen. Der er føres referat over møderne.

Stk. 3. Alle bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde – personspørgsmål o. l. – beslutte, at et møde eller enkelte punkter på et møde behandles lukket.

§ 7 Opstillingsmøde
Stk. 1. Opstilling af kandidater til kommunalvalg samt evt. ændringer i opstillingsliste sker ved et medlemsmøde indkaldt med 14 dages varsel eller ved urafstemning, urafstemning afgøres ved simpelt flertal. Ved opstilling af kandidater til Folketingsvalg afholdes der urafstemning blandt medlemmerne, hvis der ikke kan opnås enighed om kandidatopstillingen.

Stk.2. Valg eller opstilling til andre tillidsposter sker på bestyrelsesmødet.

§ 8 vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af partiforenings vedtægter kan ske ved simpelt flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Foreningens opløsning
Partiforeningen kan opløses på to af hinanden følgende generalforsamlinger, når et flertal på ¾ af de tilstedeværende går ind herfor. Ved opløsning tilfalder partiforenings midler den partiforening medlemmerne derefter underlægges.

§ 10 Øvrige bestemmelser
Foranstående er i alle henseender undergivet Socialistisk Folkepartis love og bestemmelser