Del

Mere plads til vild natur

28-05-2018

Der er forsvundet tre millioner fugle fra det åbne land, højmose, kildevæld, heder og overdrev. Andre danske naturtyper er under pres, og det samme er danske dyrearter som agerhønen, haren og flere sommerfuglearter. Hvis vi ikke ændrer kurs, mister vi endnu mere natur og endnu flere dyre- og plantearter, som ellers har været en fast del af den danske natur.

Regeringens grønne profil er fup og fidus, når den fjerner beskyttelsen af sårbare arealer, de såkaldte Natura2000-arealer. I SF bakker vi op om de EU’s initiativer for at beskytte vores natur samt et mangfoldigt dyre- og planteliv. Det er helt berettiget, når EU siger fra overfor salg af sprøjtemidler, der dræber bier og skader menneskers sundhed.

SF foreslår, sammen med Socialdemokratiet:

  • Etablering af 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal, som giver den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. De vilde naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse, hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere, der kan bringe den danske natur tættere på sit oprindelige udgangspunkt. Samtidig vil de prægtige dyr være publikumsmagneter, som det eksempelvis allerede ses i dag med vildhestene på Langeland og elgene i Lille Vildmose.
  • En styrkelse af naturturisme og friluftsliv. I de nye naturparker skal naturen være tilgængelig for alle danskere. Samtidig skal naturparkerne understøtte turisme ved at tilbyde særlige oplevelser for de besøgende inspireret af USA og Canada. Det kan f.eks. være overnatninger eller guidede ture i naturen. Indtægter herfra skal bruges til at styrke vores natur.
  • 75.000 hektar urørt skov. Urørt skov er den billigste og mest effektive måde til at sikre, at Danmark tager ansvar for at stoppe den såkaldte ”sjette massedød”, som kloden oplever lige nu, og hvor arterne uddør op til 1.000 gange hurtigere end naturligt. Målet er, at halvdelen af al statsskov svarende til 55.000 hektar, skal være udlagt til urørt skov. Herudover skal 20.000 hektar privat skov på sigt være udlagt til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov.
  • Indføre et forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer. Et forbud vil forbedre naturen og dermed de levesteder, som er nødvendige for en lang række arter.
  • En langsigtet strategisk plan for, hvordan vi tager vare på de rødlistede arter i Danmark. Dette arbejde skal sættes i gang, så Danmark på ny påtager sig sit ansvar for klodens truede dyr.
  • At udvikle dansk natur, så Danmark med tiden får et større beskyttet areal. Danmark skal i fremtiden udpege flere områder som fredet natur, så de mest værdifulde dele af dansk natur kan bevares til kommende generationer.
  • Bedre muligheder for jordfordelinger. Bl.a. ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres, og midler til opkøb af jord.