INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hos SF tager vi persondatasikkerhed alvorligt. Har vi modtaget data om dig, kan du herunder læse hvordan vi behandler dine data, ligesom du finder de oplysninger, som persondataforordningen tilskriver os at oplyse dig i forbindelse med databehandling.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

SF – Socialistisk Folkeparti
CVR-nr. 47 69 33 14
Christiansborg Slotsplads 1
1240 København K
Email: sf@ft.dk

Telefon: 33 37 44 44

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Vi behandler de persondata der stammer fra dig, når du kontakter SF. Det kan være på mail, kontaktformular, anden skriftlig kontakt eller som intern skriftlig opfølgning på telefonisk eller personlig kontakt.

Vi behandler dine data, når du melder sig ind i SF. Det er ikke muligt at blive medlem af SF uden at give samtykke til databehandling.

Vi behandler dine data hvis du donerer penge til SF gennem vores formular på vores hjemmeside.

Vi behandler dine data hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve.

Det er alene ansatte hos SF samt frivillige med tillidshverv i de enkelte partiforeninger der kan tilgå oplysningerne, og de tilgås udelukkende i forbindelse med det formål de er indsamlet.

Retsgrundlaget for behandlingen varierer efter formål og indsamlingssituation.

Kategorier af persondata

SF behandler altid kun de data der oplyses ved henvendelse, indmeldelse eller anden kontakt. Persondatakategorier der behandles afhænger af formål for indsamlingen. Følgende kategorier kan behandles:

Almindelige persondata

Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, køn fødselsdato, medlemsnummer. Andre mere specifikke data kan behandles ved særskilt oplysning til SF.

Særligt følsomme persondata
Vi behandler følsomme oplysninger i form af politisk overbevisning.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata på følgende retsgrundlag:

GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at fremme SF – Socialistisk Folkeparti og vores politiske budskaber (for at så mange mennesker som muligt skal kende os, vores politik, mærkesager og øvrige politiske budskaber), herunder ved at interagere med borgere, som kontakter os

Modtagere

Som en del af behandlingen af dine persondata arbejder vi sammen med en række databehandlere. Det sker i forbindelse med drift af vores medlemsdatabase, hjemmeside, mailsystem, afstemningssystem og øvrige kommunikationsindsatser.

Opbevaringsfrister

Ved udmeldelse gemmer SF data i 5 år. Ønske du at blive slettet tidligere efter udmeldelse kan du gøre brug af din indsigelsespligt og kontakte SF med henblik op at få data slettet.

Hvis du som ikke-medlem kontakter SF med en henvendelse af politisk eller praktisk karakter opbevares din oplysning mens svaret behandles.

I forbindelse med en eventuel donation til SF gemmes dine oplysninger i op til 5 år efter året hvor donationen er givet.

Bliver du abbonent på et af SFs nyhedsbreve, opbevares fine dine personoplysninger indtil du aktivt afmelder dig. Herefter ophører behandlingen af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

Hvis vores behandling af dine persondata er baseret GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores DPO (Data Protection Officer) på sf@ft.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 26-09-2023