Klima- og miljøudfordringerne kan kun løses i fællesskab

Miljø- og klimaproblemer kender ikke til landegrænser og derfor er løsningen af grænseoverskridende miljøproblemer en helt central del af EU’s miljøpolitik. Formålet med EU’s miljøpolitik er at bekæmpe forurening af vores luft og vand og beskytte natur, vilde dyr og planter i hele EU. Høje mål for miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling er i dag skrevet ind i EU’s traktater og er som værende helt centrale målsætninger for EU. EU’s miljøpolitik er desuden kendetegnet ved en række vigtige principper, for eksempel princippet om at forureneren betaler.

EU’s klimapolitik har til formål at sikre at medlemslandene har fælles klimamål der samlet set gør EU mere klimavenlig. EU har fælles klimamål for blandt andet udledningen af drivhusgasser, brugen af vedvarende energi og effektivt energiforbrug. EU tegner sig for omkring tolv procent af verdens udledning af drivhusgasser. Mere end 80 procent af EU’s udledning stammer fra produktion og anvendelse af energi, herunder transport. EU’s klimapolitik hænger tæt sammen med energipolitikken og sigter efter at gøre EU mindre afhængig af fossile brændstoffer som kul og olie. EU’s regler på klimaområdet har direkte betydning for Danmarks klimapolitik og målsætninger.

DET VIL SF

SF vil gå forrest i kampen for et mere grønt Europa, når det kommer til reduktion af drivhusgas-udledning, omstilling til grøn energi, kampen mod klimaforandringer og kemikaos, grøn omstilling af landbrugspolitikken samt for natur og biodiversitet.

SF støtter helhjertet oprettelsen af en ambitiøs energiunion, der skal gøre EU til verdens første kontinent med 100 procent vedvarende energi i god tid inden 2050. Vi skal være totalt uafhængige af import af fossilt brændsel fra totalitære regimer og skabe et avanceret og sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi og verdens mest avancerede net-system, der sikrer effekktiv energianvendelse og minimerer spild. Det kræver også at EU’s 2030-mål skærpes, og at der sikres tilstrækkelige virkemidler til at gennemføre målene.

EU’s klimaindsats skal forstærkes med gennemgribende overgang til et transportsystem baseret på el og fornybar gas og med omfattende tiltag til at begrænse landbrugets enorme klimabelastning, f.eks. bør salg af nye diesel-og benzinbiler forbydes senest i 2030. SF kræver en grøn reform af EU’s landbrugspolitik, så den modvirker klimaforandringer og tab af biodiversitet samt støtter økologi og grøn landbrugsteknologi. Vi vil have en whistleblower- ordninger for alle, der opdager miljøsvineri. EU bør være helt i front og indføre grønne nationalregnskaber og grønne budgetmål. SF arbejder for et nyt og bredere styringsparadigme, hvor de økonomiske beslutninger træffes ud fra flere parametre, og som inddrager klima- og miljømål i budgettet.

Nedgangen i biodiversiteten skal stoppes. Udviklingen skal vendes, og biodiversiteten sikres ved hjælp af den stærke lovgivning i EU og bedre national implementering. Naturbeskyttelseslovene virker godt, hvor de implementeres nationalt og respekteres, men det sker i alt for ringe omfang. Landbrugsstøtten skal i højere grad understøtte rig natur og bæredygtig fødevareproduktion frem for kunstigt høje jordpriser og destruktiv produktion. Den dramatiske nedgang i blandt andet insekter er fuldstændig katastrofal. Arter forsvinder op mod 1.000 gange hurtigere end før menneskets tid.

Kampen mod pesticider skal intensiveres. Glyfosat (Roundup) er lige nu den mest udbredte ukrudtsdræber i verden, men flere og flere lande i EU vil have denne gift udfaset. SF ønsker glyfosat og alle andre gifte ud af landbrugsproduktionen hurtigst muligt gennem en ambitiøs lovgivning på hele pesticidområdet. Pesticider kan reduceres gennem godt landmandskab og efterhånden helt afskaffes.

Plastikforureningen er hastigt voksende og har voldsomme konsekvenser for naturen, vores sundhed, vandmiljø, jord og mad. Det er en helt central sag for SF. Vi stod i spidsen for loven, der begrænser brugen af plastikposer, og vi presser nu på for en ambitiøs udmøntning af den plaststrategi, som Kommissionen omsider har fremlagt.

<< TILBAGE