Del

En ægte klimaindsats i landbruget

02-01-2019

Landbruget står i dag for over 30 pct. af klimaforureningen i Danmark, og det er derfor helt nødvendigt at landbruget bidrager.  Samtidig skal danskernes madvaner ændres, så vi spiser færre animalske produkter og begrænser madspildet.

De enkeltforslag, som vil få den største effekt, går på at mindske landbrugsarealet og nedbringe antallet af husdyr. SF foreslår at stoppe dyrkning af de 65.000 hektar mest klimabelastende jorde – svarende til syv procent af Danmarks samlede landbrugsareal.

»Der er flere gode elementer i at tage jorde ud af dyrkning. Det ene er, at det er sårbar jord med høj klimabelastning. Det andet er, at vi så også stopper dræning og gødskning. Og det er godt for miljøet og naturen, da kvælstofsudledningen ved søer og vandløb falder. På den måde er det et lækkert Kinder-æg,« siger Pia Olsen Dyhr til Information.

Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd siger om udspillet: “Det er et godt, konkret og realiserbart udspil, SF kommer med. Regeringens udspil, som friholder landbruget, er dybt kritisabelt. Vi skal i gang med klimaindsatsen, og landbruget har en stor del af ansvaret.”

Professor i jordbrug ved Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen mener, at udspillet er “et klogt indspark til debatten, hvis man sammenligner med nogle af de andre politiske udspil, der er kommet. Der er mange gode tanker i udspillet. Der står også, at noget mere må gøres forskningsmæssigt og innovationsmæssigt. Det er jeg fuldstændig enig i,” siger han til Information.

SF’s udspil “En ægte klimaindsats i landbruget” består af følgende hovedforslag:

  1. Mindre landbrugsareal: Stop dyrkning af særlig klimabelastende jord og rejs skov på især dårlig landbrugsjord. Det er lagt til grund, at antallet af husdyr reduceres i takt med det dyrkede areal.
  2. Klimavenligere afgrøder og dyrkningsteknikker skal fremmes
  3. Bæredygtigt proteinfoder – begrænsning af import af især soja, der belaster klimaet gennem rydning af regnskov mv.
  4. Stop for ubehandlet staldgylle fra husdyrbrug – krav om bioforgasning, gylleforsuring m.v.
  5. Mere klimavenlig fodring af kvæg – mere kraftfoder, tilsætning af fedt mv.
  6. Landbrugets maskiner pålægges dieselafgift, der føres tilbage til erhvervet – giver mindre energiforbrug og elektrificering af landbruget
  7. Klimavenligere kostvaner – understøttet af klimaafgifter på produktionen af fødevarer
  8. Mindre madspild
  9. Forskning, udvikling og demonstrationsanlæg – grønnere landbrugsproduktion