Hej, mit navn er Mads-Peder Winther Søby. Jeg er spidskandidat for SF i Hedensted til kommunalvalget 2021. Jeg er bosiddende i Juelsminde med min familie. Jeg er forfatter, forlægger og skolepædagog. Jeg håber på et mandat i byrådet for SF i Hedensted, da jeg mener, der er rigtig meget at tage fat på i den kommende byrådsperiode.

Jeg vil være med til at præge Hedensted Kommune i en grønnere retning, præget af større lighed, hvor der samtidig er plads til forskellighed. Vi skal holde fokus på ”det gode liv for alle”, dvs. både unge, ældre, børnehavebørn, skolebørn og alle midt imellem.

Jeg mener, at en stor del af sammenhængskraften i vores vidtstrakte kommune, hviler på en fundamental respekt imellem lokalsamfundene – vi har i Hedensted Kommune nogle fælles muligheder, såvel som udfordringer.

Først og fremmest bliver KV21 et klimavalg.

Mærkesager 

Vi skal sætte et langt mindre klimaaftryk i kommunen. Vi skal med på den grønne omstilling, hvor biodiversitet, natur og klima skal have langt større fokus i byrådet og i kommunen generelt. SF ønsker, at der skal være mere vild natur og bedre adgang til den. Naturområder med offentlig adgang skal være let tilgængelige og de skal ”passes” så biodiversiteten øges.

Jeg ønsker en kommunal beslutning om, at der ikke skal bruges gift og gødning på offentlige områder. Desuden vil vi i SF kæmpe for, at grøftekanter kun skal nedskæres, når det er nødvendigt i forhold til trafiksikkerheden.

Fremtiden er børnene, og vi skal opjustere både på daginstitutionsområdet og skole/SFO-området. Vi har valgt at fastholde den decentrale kommune og skolestruktur, men et godt læringsområde kommer ikke gratis. Vi skal understøtte daginstitutionerne med gode minimumsnormeringer og på skoleområdet, ved tolærerordninger og en økonomi der understøtter god trivsel, læring og dannelse.

DAGTILBUD, SF har kæmpet for og opnået minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Og nu skal vi sikre at det kommer børnene til gode og fortsat kæmpe for at der er tilbud lokalt, der kan favne alle børns behov. Børnenes forståelse af gode fællesskaber grundlægges allerede i dagpasningen – derfor skal vi sikre, at der er tid til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år. Dagpasningen er det gode fundament, der peger frem mod skolen.

FOLKESKOLEN Alle børn, uafhængig af baggrund, skal komme godt fra start, og Folkeskolen skal være et sted hvor ulighed mindskes. Bedre normeringer er en del af løsningen. SF vil have kortere skoledage og loft over lærernes undervisningstimer. Derudover ønsker vi at udbygge den naturlige bro imellem skolen og skolefritidsordningen. Gode sociale kompetencer og mange venskaber grundlægges i SFO-regi.

  • SF har fået den sociale investeringsfond indført i Hedensted Kommune. Den har vist levedygtighed og skal forsat hjælpes på vej, så der opnås rigtige arbejdspladser gennem socialøkonomiske virksomheder.
  • Derudover skal kulturområdet løftes, særligt med folkebiblioteket som løftestang, som den bærende kulturinstitution. Bibliotekerne skal gentænkes, så de kan være et samlingspunkt for lokalsamfundene, og i en tid med ”fake news”, være en indgang til oplysning, dannelse og kulturelle aktiviteter.

Kulturtilbud kan være med til at understøtte det gode liv for borgerne. Jeg tror grundlæggende ikke på, at mennesker bosætter sig i en ”kommune” – de bosætter sig steder, hvor de kan se chancen for det gode liv udfolde sig, både for dem selv og deres børn. I den sammenhæng vægter velfunderede institutioner, solide kulturtilbud som velassorterede biblioteker o.a.

  • Jeg vil kæmpe for at gøre det mere attraktivt for de unge at bo i vores kommune, selvom studiet måske ligger i en større by. Derfor ønsker vi i SF at forbedre unges boligmuligheder, bl.a. med flere billige ungdomsboliger – i det hele taget skal de unge inddrages mere, f.eks. i et ungeklimaråd.
  • SF ønsker billigere og bedre busdrift målrettet unge. Helt overordnet er det i lokalsamfundenes interesse at fastholde de unges tilknytning til området, da vi i SF ønsker at de unge inddrages som ligeværdige og vigtige stemmer i den lokale debat. De unge udgør fremtidens fællesskaber. Covid19 har om noget vist, at de unge har behov for deres egne steder og ungemiljøer.

Konkret ønsker vi i SF gratis tandpleje for unge mellem 18 og 25 år, da sundhed i bred forstand er vigtigt for oplevelsen af at have en god ungdom.

Jeg ønsker alle et godt KV21