SF Vardes kommunalpolitiske program.

SF tænker Varde Kommune i generationsperspektiv

SF betragter de politiske sager fra børn og unges perspektiv, det er dem der skal leve med konsekvenserne af de valg vi træffer.
For SF er det vigtigt at skabe en bæredygtig fremtid. Derfor har SF særligt fokus på disse 4 områder i hele Varde Kommune:

 • Børn og unge
  Alle børn skal have en god chance for et godt liv, uanset baggrund.
 • Natur, klima og miljø
  Vi skal give mere natur videre til vores børn end vi overtog. Vi skal rense de forurenende områder op vi har arvet og ikke skabe nye. Vi skal sætte Varde Kommune i front for den danske klimaforvandling.
 • Ældre
  Vi skal vise at vi sætter pris på det samfund generationerne før os byggede op, og sikre dem en god og tryg alderdom.
 • Socialt udsatte
  Udsatte borgere skal have den hjælp de har brug for og hjælp til at blive en del af fællesskabet. Alle har krav på en frisk start.

 

Herunder er SF’s ledetråde for arbejdet i byrådet de næste 4 år. Vi beskriver vore værdier og hvilke ideer vi har til, hvor vi konkret vil placere os i det daglige byrådsarbejde.
SF er et pragmatisk parti, der med udgangspunkt i vore værdier prøver at gøre en forskel for almindelige menneskers almindelige hverdag.

Alle børn har ret til lige muligheder

Varde kommunes fornemste opgave er at bryde den sociale arv, så alle børn udnytter deres potentiale uanset hvem deres forældre er og uanset hvor i kommunen de bor.
SF ser med stor alvor på at flere og flere børn mistrives psykisk. Vi må og skal redde den opvoksende generation.
Alt for mange unge oplever en stresset hverdag og har svært ved at tackle de stigende forventninger fra sig selv eller andre om en perfekt præstation hver gang.
Der er brug for at give de unge mere ro på.
Vi vil lægge en dæmper på konkurrencekulturen og give mere tid til kreativitet, fordybelse og til at fejle.
Skoledagen skal gøre eleverne klogere og dygtigere, ikke bare gøre dem klar til den næste test eller eksamen.

Dagtilbud
 • Fremrykning af minimumsnormering til 2023
 • Minimumsnormeringer på institutionsniveau
 • Max 3 børn under 3 år per voksen
 • Max 6 børn pr voksen i børnehaverne
 • Give børnene ro til at blive store nok til børnehaven
 • Forældrene skal have lettere/mindre bureaukrati ved at få skoleudsættelse
 • Ledernes administrationstid må ikke regnes med i normeringen
 • Alle voksne skal så vidt muligt være uddannede og pædagogandelen blandt de voksne skal op
 • Ledelsestiden skal op, så lederne kan lave nærværende ledelse
Skolealder
 • Tolærerordninger og kortere skoledage
 • Pædagoger hele vejen op
 • Lettere adgang til at få støtte
 • Klasseloft på 24 med mulighed for dispensation til 25 på skoler med kun et spor
 • SFO og juniorklubber skal opprioriteres
Børn med særlige behov
 • Investering i fremtiden for børn med specielle behov
 • Plads nok i specialskolen
 • Klasseloft på 7 skal overholdes
 • Hurtigere adgang til den rigtige støtte og afklaring af inklusionsbehov
Naturen og klimaet har brug for ændringer i den måde vi lever på

Arterne forsvinder og temperaturen stiger – det kan ikke fortsætte. Vores børn skal ikke sige om os at vi ingenting gjorde.
Mange af os er blevet opmærksomme på hvor meget glæde og energi der kan hentes i naturen.
Varde Kommune skal have meget mere vild natur, og kvaliteten af den natur vi har skal øges.
De fleste vil gerne leve mere klimavenligt, så det bliver en kerneopgave for det kommende byråd at ændre de kommunale systemer, så de understøtter borgernes klimavenlige ønsker.
Miljø og klima skal skrives ind i visionen om “vi i naturen”, så det gennemsyrer alle kommunens beslutninger.

Mere vild natur
 • Kommunen bør understøtte mere vild natur i haver og på private arealer
 • Mere” Vild Med Vilje” på kommunens arealer
 • Ændring af naturplejen i de eksisterende naturområder
 • En af de nye naturnationalparker bør ligge i Varde Kommune
 • Lavbundsjordene i kommunen skal udtages som led i en samlet plan, der sikrer øget biodiversitet, mindre næringsstofforurening i havet og opsuger klimagasser.
Seriøs klimaindsats
 • Understøttelse af elektrificering af transporten
 • Kommunens egne biler skal skiftes til elbiler
 • Ladestandere nok, både til turister og fastboende
 • Prioritering af mere lækker økologisk og klimavenlig mad i kommunale kantiner og madordninger
 • Understøttelse af udvikling af systemer til at gemme strøm
 • Understøttelse af mere vedvarende energiproduktion i samarbejde med lokalbefolkningen
 • Klimaneutral kommune i 2035 ikke 2050
Rent drikkevand, sund jord og mindre ressourcespild
 • Kommunen skal ikke gøde i drikkevandsoplande og slet ikke bruge sprøjtegift.
 • Kommunen skal være mere opsøgende i samarbejdet med virksomheder og landbrug for at undgå forurening af jord og grundvand
 • Der hvor vores grundvand dannes, skal der være økologisk landbrug eller grundvandsparker med skov eller vild natur
 • Genbrugssystemerne skal udvides i samarbejde med borgerne
 • Der skal være adgang til genbrugspladserne hele døgnet, via elektronisk identifikation
 • Den kommunale indkøbspolitik skal være mere klima- og ressourcebevidst.
Seriøs planlægning
 • Færre dispensationer og lovliggørelser
Ældre

Antallet af ældre i Varde Kommune stiger og der er behov for en ekstra indsats for at vi også fremadrettet kan tage os godt af dem.
Medbestemmelse, respekt og værdighed er grundlæggende værdier. Den enkelte borgers behov skal være i centrum.
For SF hænger kvaliteten i servicen overfor borgerne sammen med arbejdsforholdene for de ansatte.

 • Inkluderende bymiljøer
 • Mere fokus på at fjerne niveauforskelle i gadebilledet.
 • Flere bænke i byerne
 • Fritidsinteresser skal indtænkes i pleje og ældremiljø
 • Borgeren skal støttes i at udnytte det de kan
 • Mere intern supervision af personalet
 • Plejehjemmene får borgere der er dårligere og dårligere, behov for at personalet er bedre klædt på.
 • Faste selvstyrende teams i hjemmeplejen – større indflydelse på egne arbejdsforhold/arbejdstid
 • Kendte plejere til borgerne og mere faglighed gennem større ansvar
 • Plejen skal tage udgangspunkt i hvad borgeren synes der er mest brug for i dag.
 • Afbureaukratisering, det handler om mennesker. Droppe unødig dokumentation og minutregistreringer.
 • Færre vikarer og færre sygemeldinger gennem mere overkommelige arbejdssituationer.
 • Flere aflastningspladser – bedre muligheder for alderssvarende bolig
 • Flere seniorbofællesskaber/oldekoller
 • Overnormering i teamene, så man slipper for vikarudgifter
Socialt udsatte

I SF arbejder vi for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for.
I SF kan vi ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet.

 • Mindre ulighed – tag hånd om de svageste
 • Bofællesskaber for normaltbegavede unge med udfordringer/støttebehov
 • Bysheltere
 • Bosted for folk med både misbrug og psykisk sygdom
 • Flere udslusningsboliger for folk på vej tilbage til egen bolig
 • “Housing first” – men ikke sidst
 • Mere intensiv alkoholbehandling – akuttelefon
 • Straksindsats for folk der kommer ud af fængsel
 • Stabilitet i sagsbehandlere – bedre arbejdsmiljø
 • Helhedsorienteret behandling af de udfordredes situation
 • Opsøgende socialsygeplejerske
 • Billige boliger spredt i boligmassen
 • En uafhængig borgerrådgiver for socialt udsatte, “systemtolk”, der gennem en håndholdt indsats kan sikre en sammenhængende og koordineret indsats
Kommunen som arbejdsgiver

For SF er det vigtigt, at kommunen er en fremsynet arbejdsgiver.
SF knokler for at kommunen og de selskaber vi indgår kontrakter med:

 • Indgår overenskomst med de aftaleberettigede fagforeninger, så der sikres ordnede forhold der ikke nedslider medarbejderne
 • Tager lærlinge og elever, så fremtidens kvalificerede arbejdskraft sikres
 • Tager ansvar for “det rummelige arbejdsmarked”, fx ved at skabe småjobs og fleksjob.
 • Opslår alle stillinger som fuldtidsjob og skaber et arbejdsmiljø der gør at man kan klare et fuldtidsjob. Deltid er fuldt arbejde med mindre løn.
Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!