Forretningsorden

Forretningsorden for regionsbestyrelsen i SF Sjælland

Ordinære bestyrelsesmøder fastlægges som regel for et halvt år ad gangen og offentliggøres via email og på Facebook (SF-region Sjælland).

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst hver anden måned. Møderne fastlægges om muligt foran regionsrådsmøderne.

Kun ganske særlige omstændigheder kan medføre aflysning af ordinære bestyrelsesmøder.

Dagsordenen til bestyrelsesmøderne rummer disse faste punkter:

Valg af ordstyrer og referent

Godkendelse af referat

Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkter Orientering fra:

  • Formand – Kasserer
  • Fra øvrige, herunder fra undergrupper o. l.

Drøftelse af Regionsrådsarbejdet

Drøftelse af arbejdet i Landsledelsen og folketingsgruppen Evt.

Fast referent ved bestyrelsesmøderne er sekretæren – er denne ikke i stand til at deltage, overtages hvervet af næstformand eller et andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne indkaldes med forslag til dagsorden af formanden, og indkaldelsen anses for gyldig i og med, den er offentliggjort via e-mail og på Facebook (SF-region Sjælland).   Dagsordener udsendes senest 7 dage inden bestyrelsesmødet, og referater senest 7 dage efter.

De udsendes til: bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelsessuppleanterne, partiforeningsformændene, SF’s regionsrådsmedlemmer, SF’s gruppeformænd i kommunalbestyrelserne samt til landsledelsesmedlemmer og folketingsmedlemmer valgt i regionen.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage inden bestyrelsesmødet.

Beslutninger, som vedrører dagsordenens faste punkter, kan træffes uden at være specielt annonceret i den udsendte dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Alle medlemmer af SF sjælland har adgang til de ordinære bestyrelsesmøder — med taleret, men uden stemmeret.

Efter første halvår fremlægger kassereren det realiserede regnskab for bestyrelsen.

Transportgodtgørelse

Takster

Udgiften til de billigste billetter til offentlige transportmidler dækkes fuldt ud.

Ved kørsel i privatbil udbetales der 3,00 kr. pr. kørt kilometer.

Der henstilles til videst mulig brug af samkørsel.

Alle udlæg og kørsel skal afregnes med kassereren senest 14 dage efter kvartals slut – ellers bortfalder refunderingen.

Hvornår dækkes udgifter?

  • Regionsbestyrelses-, landsledelses- og regionsrådsmedlemmernes samt

regionsbestyrelsessuppleanters kørsel til bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder.

  • Et regionsbestyrelsesmedlems kørsel til en aktivitet/møde, hvor bestyrelsen ønsker at deltage.
  • Regionsrådsmedlemmers kørsel til en aktivitet/møde, som regionsbestyrelsen ønsker deltagelse i.

Udgiftsdækningen for nævnte grupper forudsætter under alle omstændigheder, at udgifterne ikke kan dækkes af anden part (Regionsråd, SF-centralt, partiforeningen eller andre). Tvivlstilfælde afgøres af kassereren.

Afregninger

Alle udlæg fra bestyrelsesmedlemmer og al kørsel skal afregnes med kassereren senest 14 dage efter kvartals slut – ellers bortfalder refunderingen.

Ved tildeling af penge til foreninger og kandidater kræves, at der aflægges regnskab senest 3 måneder efter at aktiviteten er afholdt. Dette meddeles samtidig med bevillingen.

Formand og kasserer oppebærer 200 kr. pr. måned til dækning af tlf./it-udgifter.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 18. april 2017

Forside →

Bestyrelsen  informerer →