REGIONALT BUDGET 2021

Kære alle

Læs teksten nedenfor eller i Word

< Forside >

SF er med i budgetaftalen for 2021 i Region Sjælland.

En historisk budgetaftale, fordi det er første gang alle partier i regionsrådet er med. Enhedslisten for første gang i regionens levetid.

I SF har vi under forhandlingerne været meget opmærksomme på ikke at sætte for mange nye tiltag igang. Vi blev kort før forhandlingerne orienteret om, at en del af sidste års aktiviteter i budgetaftale 2020, på grund af Covid19 ikke er gennemført, men påtænkes igangsat hurtigst mulig, på trods af en vis form for medarbejdertræthed ovenpå første del af krisen.

Så vi gik ind i forhandlingsrummet med et ønske om RO PÅ.

Herudover var/er vi meget optaget af de positive erfaringer Corona-krisen har givet os. Vi hører om større arbejdsglæde, som jo er afgørende for trivsel og sygefravær. Vores oplevelse er, at den frihed medarbejdere har haft til at finde løsninger, ændre på arbejdsgange – har givet mening i praksis.

SF har på samtlige FU møder frembragt ønske om evaluering af regionens håndtering af Covid19, bl.a med fokus på nye arbejdsformer, større trivsel, mindre sygefravær og især en forhøjet standard for hygiejne og rengøring, der har medvirket til generel reduktion af infektioner og fravær.

(Jeg har efterfølgende fået oplyst det vil koste 7 mio at fastholde det forhøjet rengøringsniveau)

Det er aftalt at der afholdes ekstra budgetopfølgning pr. 31.12.20 og der i 1. Kvartal 2021 kan gennemføres nye forhandlinger om budget 2021, hvis budgetopfølgningen viser, at der er råderum til nye dispositioner eller behov for tilpasninger. (Her kunne vores ønske om ekstra rengøring komme frem igen)

Udgangspunktet for SF var det fremlagte oplæg for Regionsbestyrelsen, som overordnet omhandlede

 1. En styrket psykiatri
 2. Nedbringelse af ventetid på høreapparater
 3. En mere grøn dagsorden
 • Rent drikkevand
 • Plast
 • Genanvendelse af råstoffer og mere kontrol med grusgrave
 1. Arbejdsmiljø
 • Fastholdelse og rekruttering
 • God ledelse
 1. Mere borgerdialog og reel inddragelse
 2. Politisk følgegruppe på byggerier

SF så positivt på det fremlagte budgetoplæg for 2021 og en fortsættelse af strategien “Region Sjælland på forkant” Vi kunne allerede i oplægget få øje på vores ønsker fra de afholdte sættemøder.

I aftalen indgår forudsætninger, der allerede var politisk besluttet, bl.a den økonomiske genopretningsplan, som betyder en rammebesparelse på 1%.

Vi vil her fremhæve de i budgetaftalen tiltag, som understøtter de krav SF havde med sig på dels sættemødet og de efterfølgende forhandlinger.

 1. En styrket psykiatri

Med Finanslovsaftalen har Psykiatrien fået et varigt økonomisk løft, der bl.a vil betyde et mere systematisk samarbejde mellem region og kommuner og forhåbentlig vil vi kunne se kortere indlæggelser, færre svingdørsbehandlinger – og at man når som helst på døgnet, kan henvende sig og få den nødvendige hjælp.

På baggrund af de tilførte finanslovsmidler til en styrket psykiatri, mente flere partier, at psykiatrien havde fået “nok” og ikke længere skulle friholdes fra den generelle rammebesparelse (3,6 mio).

SF mener dog fortsat der er et stort efterslæb i psykiatrien, som kræver mere end det finanslovsmidlerne til en styrket psykiatri, kan rette op på og kæmpede til det sidste for – et reelt løft til psykiatrien – OG VI FIK DET

På trods, var min bekymring stor – midler kan engang imellem forsvinde i den store drift, så kampen fortsatte med en øremærkning, der alt andet lige er meget svær, ikke at måle på.

Resultatet blev, at midlerne målrettes ansættelse af aktivitetsmedarbejdere, som kan indgå i det tværprofessionelle samarbejde med det øvrige personale om at udvide tilbud om aktiviteter målrettet den enkelte patients behov – iøvrigt et af de medlemsforslag vi modtog før forhandlingerne.

Med de afsatte finanslovsmidler samt fritagelse fra rammebesparelse, er der fortsat et efterslæb i psykiatrien, men vi går i den rigtige retning.

 1. Nedbringelse af ventetid på høreapparater.

Nedbringelse af ventetiden på høreapparater – en SF mærkesag (selvom DF mener det er deres, kan alle øvrige partier huske det som “Stenildkrav” :-)

Tidligere års indsatser har primært fokuseret på nedbringelse af ventetider for borgere med ukompliceret høretab. De lange ventetider til høreapparater skyldes nu især patienter med komplicerede høretab, der skal tilses på et sygehus. Der er derfor behov for en ændret organisering af området, hvor de samlede faglige ressourcer udnyttes bedre i forhold til borgere med komplicerede høretab.

En ændret organisering vil betyde, at de patienter, som ikke skal ses i et specialiseret set-up med læge, og som udgør langt størstedelen af patienterne, kan blive tilset på lokalklinikker i kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved og lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F.

Med fire lokalklinikker bemandet af sygehuspersonale vil borgere med ukompliceret høretab få et mere nært tilbud. Samtidig vil der ske en samling af den specialiserede høreapparatsbehandling på Sjællands Universitetshospital i Køge, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt og med høj faglighed.

 • Aftalepartierne er på denne baggrund enige om at tilføre området yderligere 5 mio. kr. årligt til finansiering af den ændrede organisering for at nedbringe ventelisterne.
 • Aftalepartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringen af den samlede funktion til den specialiserede behandling på Sjællands Universitetshospital i 2021.

Yderligere blev det aftalt, at der opstilles nedenstående mål for, hvor hurtigt en borger med høretab kan blive tilbudt en tid.

 • Nyhenviste borgere med ukompliceret høretab vil fra. 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
 • Nyhenviste børn vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
 • Der udleveres ca. 2.650 yderligere høreapparater i 2021. Det er med det udgangspunkt

forventningen, at nyhenviste borgere med kompliceret høretab kan blive tilbudt en tid væsentligt hurtigere end i dag. Målsætningen er en halvering af ventetiden senest med udgangen af 2022.

 1. En mere grøn dagsorden.

SF fik ved budgetaftalen for 2020 FN’s 17 verdensmål med og der var i år enighed om, at

fastholde fokus på følgende verdensmål: Sundhed og trivsel (verdensmål 3), bæredygtig energi (verdensmål 7), bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), klimaindsats (verdensmål 13) samt fred, retfærdighed og stærke institutioner (verdensmål 16)

Region Sjælland har igennem mange år haft stort fokus på initiativer til grøn omstilling. Der er foretaget store investeringer i energibesparende tiltag i regionens bygningsmasse, og det har høj prioritet at energioptimere nyt byggeri.

Der er gennemført en række udviklingsprojekter, som fx reduktion af madspild i regionens kostkoncept, og der er arbejdet med strategiske alliancer. Med budgetaftalen i 2020 blev der sat yderligere kraft bag den grønne omstilling ved at igangsætte et større projekt, der målrettet skal reducere brugen af plast i organisationen.

Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en kortlægning af Region Sjællands tidligere og igangværende initiativer, der har til formål at reducere organisationens klimaaftryk.

 • Aftalepartierne er på denne baggrund enige om, at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan, der dels skal sikre et klimaregnskab for Region Sjælland som organisation, der kan dannegrundlag for opfølgning, dels skal sikre, at Region Sjælland når de ambitiøse mål gennem fokuserede indsatser på udvalgte områder, hvor der er størst effekt. Arbejdet med klimahandlingsplanen forankres i Forretningsudvalget.
 • Aftalepartierne er samtidig enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2021 samt at vurdere behovet for yderligere midler til implementering af klimahandlingsplanen, når den foreligger.

Grøn omstilling

Regional Udvikling vil i 2021 understøtte arbejdet med grøn omstilling, herunder udarbejdelsen af klimahandlingsplanen. Region Sjælland vil desuden deltage aktivt i klimaprogrammet DK2020, hvor målet er at fremme en solid og langsigtet forankring af klimaindsatserne i den regionale geografi og sikre partnerskaber, samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner. Der vil i 2021 endelig være fokus på videreførelse af plastprojektet.

 • Aftalepartierne er enige om, at prioritere 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til arbejdet med en regional klimahandlingsplan og det videre arbejde i DK2020 og plastprojektet.

Rent drikkevand

Forureninger fra pesticider udgør et stigende problem og er en trussel mod grundvandet. Der blev med budgetaftalen for 2020 prioriteret 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger i to udvalgte vandforsyninger. De mange øer i Region Sjælland er særligt sårbare over for pesticidforureninger.

 • Aftalepartierne prioriterer 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger, og at der i regionens indsatsplan for 2021 sker en særlig prioritering af opsporing af kilder til pesticidforureninger på øer. Aftalepartierne er enige om, at vurdere muligheden for at afsætte yderligere midler til opgaven ved de aftalte forhandlinger om budgetaftalen i 1. kvartal 2021.

I den forbindelse udarbejdes en vurdering af, hvordan man kan undgå yderligere forurening af grundvandet fra nye forureningskilder, og hvilke muligheder regionen har for at påvirke dette.

Genanvendelse af råstoffer

Der er pres på råstofindvindingen i Region Sjælland. Forbruget af råstoffer vokser, og det er i stigende grad vanskeligt at finde nye råstofforekomster i Region Sjælland. Desuden giver indvinding store gener for dem, der bor tæt på råstofgravene.

Borgerne skal sikres mest muligt, når vi giver tilladelser til råstofindvinding. Det gøres bl.a. ved at stille relevante krav til vilkår for støj, støv og reetablering og SF blev imødekommet på vores krav om, at der skal være et stærkt fokus på tilsyn.

Det er helt nødvendigt af fremme bæredygtighed og genanvendelse, også i forbindelse med råstofforbrug. Øget genanvendelse af råstoffer vil mindske forbruget af nye råstoffer og bidrage til at bremse indvindingstakten og strække de begrænsende naturressourcer længere. Det er vigtigt, at genanvendelsen sker under hensyntagen til naboer.

 • Aftalepartierne er enige om, at der i udkast til råstofplan 2020 sættes et ambitiøst mål om, at 20% af råstofforbruget i 2032 dækkes af genanvendelse af byggematerialer og jord.

Stærkt tilsyn med grusgrave

Region Sjælland ønsker at passe godt på borgerne, når der gives tilladelser til råstofindvinding. Det sker gennem udførelse af både anmeldte og uanmeldte tilsyn, hvor der stilles krav til overholdelse af vilkår ift. støj, støv og reetablering af færdiggravede områder. Tilsyn med grusgrave havde høj prioritet i budgetaftalen for 2020. I forlængelse heraf er der sket en fordobling af antal tilsyn siden 2018 og foretaget flere uanmeldte besøg

 • Aftalepartierne er enige om, at fastholde et stærkt fokus på tilsyn med grusgrave i 2021.

Hotline på råstofområdet

I takt med at der indvindes råstoffer tættere på bebyggede områder, oplever naboer stigende gener ved råstofindvindingen. Det er vigtigt, at borgerne kan komme i kontakt med Region Sjælland som myndighed på området, hvis de oplever problemer eller har spørgsmål til forholdene i grusgravene.

 • Aftalepartierne er derfor enige om, at oprette en telefonisk hotline, hvor borgere i åbningstiden kan rette henvendelse og spørgsmål omkring råstofområdet, og som giver mulighed for, at borgere efterfølgende kan blive kontaktet ved henvendelser uden for åbningstiden.
 1. Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er afgørende for at vi lykkes. En vigtig forudsætning for rekruttering og fastholdelse er, at medarbejderne oplever tilfredshed og trivsel i deres daglige arbejde, at de kan fokusere på deres kerneopgaver og har et godt, trygt og sikkert arbejdsmiljø.

I dagligdagen leveres der en stor og kompetent indsats for at sikre, at borgerne oplever god service, høj kvalitet og tryghed i behandlingerne.

Det blev meget tydeligt under Corona-krisen, hvor medarbejderne ydede en helt ekstraordinær indsats og viste stor fleksibilitet og omstillingsparathed, at vi fortsat skal have fokus på det, der virkede under krisen. SF er meget vedholdne ift evaluering af perioden. Vi hører, at friheden til at vælge/fravælge arbejdsgange, unødig dokumentation mm. har medført større fleksibilitet i opgaveløsning og ikke mindst i arbejdsglæden.

Fastholdelse af medarbejdere

Med budgetaftalen for 2020 blev der givet et varigt rammeløft på i alt 30 mio. kr. til sygehusene og til Psykiatrien til fastholdelse af medarbejdere. Der blev lagt op til, at indsatserne kunne tilrettelægges lokalt efter konkrete behov.

 • Aftalepartierne er enige om, at der inden for den afsatte ramme fortsat skal gøres en indsats for at fastholde medarbejdere, og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i deres job.

Det bemærkes også, at der i regionen er ansat medarbejdere som arbejder dedikeret med rekruttering, herunder international rekruttering.

Elever og studerende som rekrutteringsgrundlag

Regionens arbejdspladser er værter for de mange elever og studerende. Det er afgørende for, at regionen har det tilstrækkelige rekrutteringsgrundlag. Investering i gode praktik- og studieforløb er derfor værdifuldt for muligheden for at tiltrække de rette kompetencer i fremtiden.

Aftalepartierne er enige om, at der skal videreudvikles på mulighederne for at tilbyde studiejob og gode onboarding-forløb, så de nyuddannede oplever tryghed i deres første ansættelse. En god oplevelse i uddannelsestiden og i det første job er afgørende for, at vi kan fastholde de gode kompetencer i organisationen.

Gode karrieremuligheder

Inden for alle områder er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til karrieremuligheder i organisationen. Specialuddannelserne for sygeplejersker er et eksempel på karrieremuligheder, der er medvirkende til fastholdelse af sygeplejersker, der ønsker en specialisering i deres karriere.

Aftalepartierne er enige om, at organiseringen af disse uddannelser skal tilrettelægges, så der er den rette kapacitet, der kan honorere de fremtidige kompetencebehov inden for de specialiserede områder.

Et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at medarbejderne har et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vold og konflikter optræder i stigende grad i mødet med borgere, patienter og pårørende, hvilket ikke er acceptabelt. Medarbejderne skal have relevante værktøjer til at håndtere disse uhensigtsmæssige situationer, og der skal gennemføres initiativer, der bidrager til at nedbringe antallet af arbejdsskader som følge af vold og konflikter.

 • Aftalepartierne noterer, at MED-Hovedudvalget har fokus på afdækning af behov for og udvikling af tilbud, der kan forebygge vold og konflikter. Der vil politisk blive fulgt op på dette arbejde.

Aftalepartierne er samtidig enige om at skabe gode rammer for videreførelsen af en stor og vigtig arbejdsmiljøindsats på regionens arbejdspladser.

 • Der afsættes derfor en pulje på 11,0 mio. kr. i 2021, der prioriteres af MED-Hovedudvalget til initiativer, der understøtter arbejdsmiljøet.

Ledelse på forkant

Den værdibaserede styring og organisationsprincippet om tillid, som bærende værdi, skal skabe rum for, at ledere og medarbejdere sættes fri til at udvikle metoder og arbejdsgange, der fokuserer på kerneopgaven og forbedrer den patientoplevede kvalitet. Dette stiller sammen med omstillingen af sundhedsvæsenet, der bl.a. forudsætter øget brug af digitale værktøjer og data samt ledelse på tværs med patientens perspektiv i centrum, en række nye krav til ledelseskompetencer.

 • Aftalepartierne noterer i den forbindelse, at Region Sjælland i 2020 har igangsat et ambitiøst ledelsesudviklingsprogram ”Ledelse på forkant”, der har som mål at styrke ledelsesudviklingen på alle ledelsesniveauer i organisationen. Aftale partierne ønsker, at alle ledere inden for en 3-årig periode, har gennemgået et eller flere af programmets tilbud for at sikre, at den samlede ledelseskapacitet og- kvalitet i regionen styrkes.

Ledelsesprogrammet skal supplere øvrige vigtige og kompetencegivende uddannelser på f.eks. diplom- og masterniveau. Aftalepartierne noterer sig, at der fortsat er midler i puljen, der blev afsat med budgetaftale 2020, til videregående uddannelsestilbud inden for klinisk praksis og sundhedsfremme. Aftalepartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2022 tage stilling behovet for yderligere finansiering.

Ledelsespraksis skal udvikles, for at ledere kan frigøres for administration og drift, så de kan anvende flest mulige ledelsesressourcer til den strategiske og faglige udvikling af organisationen, samt til personaleledelsesopgaven.

Arbejdskultur med fokus på værdig og omsorgsfuld pleje og behandling

Region Sjælland har et mål om, at patienter i sundhedsvæsenet og borgere på de sociale institutioner skal inddrages mere i egen behandling. Det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på den kliniske og pædagogiske kvalitet i behandlingerne og på patientsikkerhed. Det er lige så vigtigt for oplevelsen af god kvalitet, at patienten og borgeren har indflydelse og selvbestemmelse på et velinformeret grundlag, og at der – til trods for perioder med højt arbejdspres – udvises menneskelig omsorg og respekt for patienten og borgeren i plejen, behandlingen og tilbud i øvrigt.

 • Aftalepartierne ønsker, at der i varetagelsen af ledelsesopgaven er et tydeligt fokus på en etik, der sikrer basal sygepleje og anden behandling på et højt fagligt niveau og med omsorg for borgerne/patienterne.
 1. Mere borgerdialog og reel inddragelse.

Her fik SF alle sine forslag igennem

– Et psykiatripolitisk topmøde med deltagelse af politikere, sundhedsaktører, patientforeninger og borgere for at få indspil til den videre politiske dialog om udfordringer og muligheder i udvikling af fremtidens psykiatri.

– Etablering af et Udsatteråd

Som betyder, at udsatte borgere i Region Sjælland får et talerør, så de i højere grad kan deltage i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere beslutninger, der påvirker egen situation.

– Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicaps afdelinger i Region Sjælland (SF fik etableret på psykiatriområdet for 2 år siden)

 1. Politisk følgegruppe på byggerier.

Fik vi desværre ikke med i dette års budget, men det er nu aftalt, der i 2021 afholdes temamøder/orientering om byggerier i regionsrådet.

Afsluttende,

Fik vi overordnet sat mange gode SF aftryk, men vi er ærgerlige over at vores forslag vedr. politisk følgegruppe på byggerier ikke kunne imødekommes.

Vi er ligeledes tilfredse med

 • En pårørendepolitik på det somatiske område
 • 4 nye socialsygeplejersker, så der i 2021 vil være 2 på hvert sygehus

–  Afsnittet om Østbanen, som alle partier var enige om.

Vi står gerne til disposition for spørgsmål og bemærkninger til budgetaftalen.

De bedste hilsner

Torben og Tina

< Forside >