Jeg stiller op til kommunalvalget, som nummer 3 på listen i SF Holbæk.

Mit navn er Jesper Hartøft. Jeg er 42 år og arbejder som pædagog på STU (særligt tilrettelagte uddannelsesforløb) for udfordrede unge.

Jeg mener at trivsel og livskvalitet er vigtige nøgleord i velfærdsdebatten som omhandler os alle sammen. Nærvær og omsorg, bør praktiseres indenfor flere områder – lige fra varetagelsen af de små børn, til inklusionselever på skolerne, særligt udsatte borgere samt ikke mindst på ældreområdet.

SF og klimaet kalder på, at vi tager fælles ansvar og at borgere tilbydes at kunne rådføre sig om muligheder for grønne tiltag, imens kommunen arbejder aktivt på den grønne omstilling. Lad os samle kræfterne, omstille med omtanke og give naturen plads.

Mærkesager

Ro på børn og unge

Der skal være flere voksne til børn i børnehaver og vuggestuer. Jeg vil kæmpe for at fremrykke og sikre reelle minimumsnormeringer på institutions niveau, der kommer helt ud til børnene.

Indsatsen overfor sårbare børn skal styrkes. Inklusion er at kunne trives sammen med andre i rette tilbud og med den nødvendige støtte. Inklusionsindsatsen skal lykkes, uanset om barnet inkluderes i et alment eller specialiseret tilbud.

Rent drikkevand

Brug af sprøjtegifte i vandvindingsområder skal stoppes. Vandrammedirektivets miljømål skal efterleves til gavn for mere liv, renere vand og biodiversitet i og langs vandløb, søer samt Isefjorden.

Grøn omstilling

Klima og miljø indsatser skal praktiseres i alle kommunens relevante afdelinger, som en fast indlejret og vigtig andel af, hvad kommunen foretager sig.

Jeg vil arbejde for et klimahus i Holbæk kommune, hvor borgere blandt andet kan få rådgivning og orientere sig om den grønne omstilling.