BÆREDYGTIGHED OG MILJØ

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING – MILJØ, GENANVENDELSE OG NATUR

Hillerød skal være en foregangskommune med hensyn til grøn omstilling.

AFFALD OG GENANVENDELSE

 • Lejer- og ejerforeninger, parcelhus- og rækkehuskvarterer skal have adgang til omfattende kildesortering og mulighed for genbrug.
 • Kommunen/forsyningen ansætter to affaldsmentorer, der skal bistå med bedre affaldshåndtering.
 • Der skal opsættes flere affaldsstationer rundt omkring, hvor folk bor og kommer.
 • Flere indsamlingsfraktioner og flere synlige genbrugskuber.
 • Forsøgsordningen med indsamling af plast og metal skal fortsætte. Valgfri papordning og flere fraktioner.
 • Flere papcontainere ved boligområder samt på steder, hvor de vil være synlige, f.eks. ved butikker, institutioner og offentlige pladser. Kampagner, piktogrammer og symboler kan anvendes i boligforeninger for at øge kendskabet.

NATURBESKYTTELSE OG BORGERINDDRAGELSE

 • Årlig kommunal borgerdag med fokus på miljø, genbrug og økologi i hverdagen. Dagen skal bruges på at give borgerne indsigt i kommende og eksisterende miljø tiltag kommunalt, regionalt og nationalt. Borgerne kan drøfte, hvordan man lokalt kan følge op på COP21 og lignende internationale miljøaftaler. Dagen skal formidle ideer og forslag til tiltag på miljøområdet. Her kan foreninger, lejer- og ejerforeninger bidrage med egne erfaringer og tiltag i lokalområdet og i boligområderne.
 • Kommunen skal fremme lokale fødevarefællesskaber og i videst muligt omfang foretage indkøb til kommunens institutioner i lokalområdet som f.eks. gårdbutikker og fødevarefællesskaber.
 • Bedre muligheder for fødevaremarkeder/stadepladser på Torvet med lokale produkter.
 • Lystfiskeri på Solrødgård, evt. med ørredopdræt.
 • Kommunen skal sikre, at der fremover afsættes områder til byhaver og kolonihaver efter behov. Kommunale områder, der i dag ikke anvendes, skal tilbydes de omkring liggende boligområder som en mulighed for ar etablere mindre byhaver.
 • Partnerskaber mellem øko-landbrug og folkeskolen om skolehaver m.m. (Eks. Alsønderup skole og Mangholm.) Havefællesskaber a la 4h i Græsted.
 • Støtte til nye grønne øko-bofællesskaber

BÆREDYGTIGHED – ØGET DIVERSITET – ØKOLOGI

 • Fair Trade, bæredygtighed og økologi bør være gennemgående principper i vores kommunale institutioner, i mad til ældre, unge og børn og i kommunale indkøb.
 • Kommunens arealer bør have et økologisk eftersyn, som Økologisk Landsforening leverer gratis. Er gjort med succes i Furesø.
 • Bæredygtighed i nybyggeri og renovering skal implementeres i byggetilladelserne.
 • Der skal tænkes genbrug af regnvand til vask og toilet ind i alle byggetilladelser. ’Grønne tage’ skal kunne kræves i nyt byggeri.
 • Vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger opprioritetes.
 • Problemer med oversvømmelser ved kraftige regnskyl skal løses ved separatkloakering og lokale løsninger (LAR) i haver og på veje. Færre befæstede arealer på både private og offentlige områder. Flere træer langs vejene.
 • Der skal arbejdes videre på at opfylde flere af kravene til klimakommune+. Udbuds- og indkøbspolitikken skal omlægges mod bæredygtige mål og ny klimastrategi skal udformes.
 • Fortsatte kommunale energirenoveringer for at fortsætte nedgangen i CO2-udslippet.
 • Hillerød skal brandes på grøn, bæredygtig turisme. Både Hillerød ByForum, Hillerød Camping, Nordisk Lejrskole og kulturelle og grønne foreninger skal inddrages og bidrage til dette.