Vedtægter for SF Haderslev

 

 • 1. Partiforeningens navn er SF Haderslev.                                                                                                                                                                                       Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets vedtægter og bestemmelser, samt partiets organisatoriske og politiske grundlag.

Partiforeningen omfatter alle medlemmer af SF bosiddende i Haderslev kommune.

 

 • 2. Partiforeningens formål er at virke for tilslutning til SF gennem dialog, oplysningsvirksomhed, møder, samt forskellige former for aktioner og aktiviteter.

 

 • 3. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes pr. E-mail eller brev med mindst 3 ugers varsel.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning v/formanden.
3. Kommunalpolitisk beretning v/byrådsgruppen.
4. Regnskab v/ kassereren.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
-a) Formand
-b) Næstformand
-c) Sekretær
-d) Kasserer
-e) 3 bestyrelsesmedlemmer
-f) 2 suppleanter til bestyrelsen
-g) 2 revisorer samt 1 suppleant for revisorerne.

-Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år,

-næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år,

-øvrige valg er for et år.

7. Eventuelt.

 

Valgbare og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i restance med medlemskontingent.

Nye medlemmer skal have betalt deres første medlemskontingent.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal.

Ændringer af nærværende vedtægter kræver dog 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/bestyrelsen i hænde skriftligt (pr. brev eller E-mail), senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen sammen med kassererens reviderede regnskab og evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

 • 4.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at 1/5 af medlemmerne eller 2/3 af bestyrelsen har fremsendt skriftlig anmodning herom, med tydelig angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet.                                                                                                                              Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. mail eller brev med mindst en uges varsel.

 

 • 5.Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen partiforeningens højeste myndighed.

 

 • 6. Partiforeningen ledes af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Byrådsmedlemmer deltager i bestyrelsesmøderne som tilforordnede, men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne er normalt åbne for alle medlemmer.

 

 • 7. Bestyrelsen tager initiativ til, at der i nødvendigt omfang nedsættes baggrundsgrupper til støtte for SF’s byrådsmedlemmer.

 

 • 8. Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsråd og kommunalbestyrelse – herunder opstillingsform, samt evt. ændring af opstillingsliste – sker på et medlemsmøde.

Medlemsmødet kan beslutte, at opstilling af kandidater skal ud til urafstemning.

Dette medlemsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel enten pr. E-mail, brev eller annonce.

 

 • 9. Udover ovennævnte møder, indkalder bestyrelsen til mindst 2 årlige medlemsmøder, hvor der orienteres om og lægges op til debat om SF’s politik på alle niveauer.

 

 • 10.Valg af landsmødedelegerede sker på en generalforsamling eller på et medlemsmøde. Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på et medlemsmøde.

 

 • 11.Regnskabet, som følger kalenderåret, revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 • 12. Partiforeningen kan kun opløses på en med det formål indkaldt generalforsamling, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den eller de partiforeninger, medlemmerne derefter bliver medlem af.

 

Disse vedtægter er ændret og således godkendt på ordinær generalforsamling

den 16 juni 2020.

 

____________________                                               ______________________

Ejvind Petersen                                                                     Torben Cramon Jørgensen

Dirigent                                                                                      Referent