Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF).

Januar 2018.

Årets første Byrådsmøde havde i høj grad et stort fingeraftryk af SF-initiativer. Hele tre punkter ud af 11 var affødt af SF-forslag. Det overordnede indtryk omkring dette er, at de fleste i Byrådet generelt er enige i SF-synspunkterne, men de er også lidt irriterede over, at SF markerer sig på dem. Derfor ledsages deres tilkendegivelser af, at det kommer til at koste, det gør vi i forvejen, skal det nu være så besværligt, SF stiller feel-good forslag osv. Når vi så kommer til hele den grønne omstilling, så tør ingen i dag sige, at det vil de ikke støtte, men jeg efterlades alligevel med indtrykket af, at mange af dem reelt ikke vil prioritere den grønne dagsorden. Især når DF siger, at de vil alt det grønne, så klinger det hult, og de stemmer jo ikke for noget af det.

Beskæftigelsesplanen.

Alle kommuner skal hvert år en plan for beskæftigelsesindsatsen. Udgangspunktet er de ministerielle mål, der bliver udmeldt af regeringen. For 2019 er der 6 ministermål. Alle går på øget beskæftigelse af diverse målgrupper.

Jeg benyttede lejligheden til at påpege, at i de fem af målene tales der om, at der skal flere i den pågældende målgruppe i beskæftigelse og blive selvforsørgende. Den sjette målgruppe er flygtninge. Her står udelukkende, at de skal blive selvforsørgende. Det er ingen tilfældighed, at der netop for denne målgruppe intet står om, at de skal i beskæftigelse. DF har igen haft indflydelse på regeringens politik. Ingen reagerede på min påpegning.

Haderslev som klimakommune.

SF har på et tidligere møde foreslået, at Haderslev blev klimakommune. Det kan udelukkende ske ved at indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Allerede i forbindelse med budgetforliget blev der afsat en million til en sådan aftale og indsatsen bag aftalen. Alle var dengang positiv over for idéen.

Nu havde sagen været rundt om Økonomiudvalget, og piben har fået en anden lyd. Nu var såvel den borgerlige fløj som socialdemokratiet enige om, at det ville man ikke. De borgerlige overlod klogeligt til socialdemokratiet at argumentere imod en aftale med DN.

Jeg havde så hørt, at grunden til socialdemokratiets holdningsskift var, at de havde indgået en studehandel med de borgerlige, at hvis de undlod at stemme en udlicitering af Sprogcentret igennem, så ville socialdemokratiet stemme imod forslaget om klimakommune. Jeg opfordrede til, at man dementerede eller bekræftede, at det forholdt sig sådan. Jeg fik ikke et overbevisende dementi.

Til gengæld var der ingen grænser for, hvad socialdemokratiet ville gøre for at tilgodese klimaet. Det skulle blot ske i eget kommunalt regi. Jeg kunne kun stille mig undrende over for, at Haderslev kommune mener, at de alene kan stå for den indsats, mens over 70 andre kommuner har takket ja til en aftale med DN og dermed også adgang til deres koncept og værktøjer til at måle effekten af indsatsen.

Den kommunale indsats vil nu sandsynligvis begrænse sig til, at der kommer mere LED-lys i kommunale bygninger og måske lidt isolering hist og her. Jeg rundede af med at stille spørgsmålstegn ved flertallets reelle vilje til at gøre en indsats for klimaet.

Konkurrenceudsættelse af Haderslev Sprogcenter.

Dette var så studehandlens andet punkt. Nu ville de borgerlige (dog undtaget LA og DF + en enkelt Venstremand) ikke længere udlicitere Sprogcentret. Begrundelsen var, at Sprogcentret havde tilkendegivet, at de godt kunne spare den halve million, som en udlicitering skulle have givet i besparelse.

Sprogcentret forbliver altså kommunal, men prisen var, at kommunens klimaindsats bliver minimal.

Frigivelse af diverse puljer.

Budgettet indeholder diverse puljer, som skal frigives af Byrådet. Det skete også i dagens dagsorden.

Der er afsat 1,4 mio. til såkaldt borgerbudgettering. Dette beløb bliver delt ud med hver 50.000 kr. til 28 borgerforeninger, der kan anvende beløbet til det de måtte have lyst. Dog er kravet, at det sker efter en demokratisk proces i foreningen.

500.000 kroner i Landdistriktpuljen blev også frigivet. Her kan foreninger søge om et beløb til et konkret formål – f.eks. projekter eller til et særligt arrangement. Jeg måtte dog her kritisere sagsfremstillingen, der godt nok var den tyndeste kop te jeg endnu har set i en dagsorden + at den omtalte en udmøntning af puljen, hvilket slet ikke var tilfældet. Jeg rettede kritikken mod borgmesteren, som selvfølgelig ikke have skrevet punktet, men det er hans ansvar i sidste ende.

Endelig var der en renoverings- og facilitetspulje på 1,3 mio., hvor foreninger kan søge penge til renovering og vedligeholdelse af bygninger, inventar eller energibesparende foranstaltninger.

Ophør af investeringer i fossile selskaber.

Igen et SF-forslag, der har været rundt om økonomiudvalget. Og sørme – om ikke forslaget blev stemt igennem nogenlunde, som jeg havde forestillet mig. Beslutningen blev, at Haderslev kommune i løbet af tre år skal omlægge sine investeringer, så de bliver fri for aktier i fossile selskaber. Om lægningen skal ske i takt med, at man kan købe fossilfrie investeringspakker, der giver samme afkast som dem med fossile aktier.

Bortset fra otte medlemmer (LA, DF, C og en V-mand) stemte alle for dette.

Jeg udfordrede den konservative og DF, som gav udtryk for, at de mente, at olieselskaberne var i fuld gang med grøn omstilling, så det burde man støtte op om. At se disse som grønne frontkæmpere er vist lidt en tilsnigelse.

Der var også diskussion om kommunen nu ville miste penge i form af lavere afkast af investeringerne, når vi fravælger fossilfrie aktier. Her gav jeg udtryk for, at man ikke skulle overlade til Danske Bank at vurdere dette, men stille krav om, at de skulle levere pakker, der gav samme afkast, og hvis de ikke kunne dette, så skulle vi få andre til at levere aktiepakker, der kunne honorere vores krav.

Borgerdrevne forslag.

Her var så det seneste SF forslag til behandling. Det går kort fortalt ud på, at hvis en eller flere borgere kan samle ca. 950 underskrifter (svarende til hvad et mandat koster i Byrådet) til et forslag, så skal Byrådet behandle forslaget. Byrådet beslutter så om det skal vedtages eller stemmes ned.

Det er en ordning mange kommuner allerede har vedtaget. Det samme har Folketinget, hvor man skal samle 50.000 underskrifter. Senest har et forslag om at vedtage en klimalov opnået tilstrækkelig med stemmer til, at Folketinget skal behandle forslaget.

Jeg foreslog også, at 15-17-årige skulle have lov til at stille forslag.

SFs initiativ blev helt overvejende positiv modtaget fra alle sider. Dog kommenterede DF ikke forslaget. Rønnow skulle selvfølgelig lige påpege, at det jo var lidt besværligt at samle de mange underskrifter. De kunne jo bare ringe til ham, så skulle han nok stille forslaget. Jeg kunne så retorisk spørge, hvor mange i Byrådet, der på den måde har båret en henvendelse fra en borger videre til konkret forslag i Byrådet. Det tror jeg ikke ret mange – om nogen – har.

I starten gik Venstres gruppeformand imod idéen om, at 15-17-årige skulle kunne stille forslag. Men han blev overbevist af debatten, så han tilkendegav, at han havde ændret holdning – respekt for det.

Sagen ryger nu i økonomiudvalget, men alt tyder på, at et stort flertal ender med at vedtage det. Eneste lille mulighed er, at man igen hiver økonomikortet: Det bliver dyrt. En enkelt mente, at det måtte afvente, at det kunne indgå i næste års budget. Jeg har vanskeligt ved at se, at det kan blive ret dyrt at indføre den ordning. Der er masser af erfaring fra andre kommuner at trække på, så mon ikke vores forvaltning kan få oplyst, hvad det vil komme til at koste.

Medlemsinitiativ: Centerbyer og landdistriktskoordinator.

Finn Lykkeskov – Soc.dem. – havde stillet forslag om, at Byrådet skulle fastholde, at vi stadig har tre centerbyer Haderslev, Vojens og Gram og at disse serviceres af administrationen på ens vilkår.

Årsagen til, at han har rejst sagen er, at de to borgerfora i Vojens og Gram hidtil har haft sekretærhjælp fra to personer i Teknik og Miljø. Det var nu meddelt, at denne funktion skulle overgå til en ny opslået stilling som landdistriktskoordinator. Derfor var deres bekymring om Vojens og Gram nu var at betragte som landdistriktsbyer.

Byrådet vedtog enstemmigt, at vi fortsat har tre centerbyer. Freden og roen genoprettet.

Dermed var det åbne Byrådsmøde slut. Tilbage var et enkelt lukket punkt, som tog omkring 1½ time at behandle. Den må jeg ikke fortælle om – desværre. For der var rigtig ballade, og det slutter ikke der. Men beklager – her er jeg bundet af min tavshedspligt.

Næste ugebrev: Omkring 1. februar.

Bent Iversen

iver@haderslev.dk

tlf 21 70 60 11