Læserbrev maj 2020

Cirkus Byråd.

Byrådsmødet i tirsdags udviklede sig til en ren cirkusforestilling. Den borgerlige Fællesgruppe
tryllede og åbnede en gavebod, der gav penge til både Gram, Vojens og Gravene. Godt 10
millioner blev der delt ud – helt uden om budget 2020.
Oprindelig var det et forslag fra Liberal Alliance om nogle parasoller på Gravene. Det endte så med
træer på Gravene for 2,6 mio. Men når Haderslev får noget, så skal Vojens og Gram da også have –
ellers er det uretfærdigt. Det gav så 5 mio. til Vojens til renovering af Banegårdspladsen. Gram får
3,9 mio. til en cykelsti, men hvis de hellere vil have noget andet end en cykelsti for disse penge, så
kan de få det.
Ja sådan endte beslutningen med at være. Bevilget med udgangspunkt i en minimal
sagsbehandling og helt uden om normal sagsbehandling i respektive udvalg.
Derfor startede jeg også mit indlæg med at spørge, hvordan de tror, at reaktionen havde været,
hvis jeg var kommet med de forslag. Jeg har nemlig også stillet forslag med minimale udgifter,
hvor jeg straks har fået at vide, at man sandelig ikke kan komme med forslag med udgifter, som
ikke er budgetlagt. Men det kan man så godt nu. Rart at vide.
Jeg foreslog, at vi skulle stemme særskilt om de tre projekter. Jeg ville nemlig godt stemme for
renovering af Banegårdspladsen i Vojens. Men nej det var en samlet pakke, for når Haderslev får
noget, så skal Vojens og Gram også have. Rent cirkus og sognerådspolitik. Derfor blev jeg nødt til
at stemme nej til den samlede pakke.
Jeg har sådan set heller ikke noget imod træer på Gravene, men ville vente med at plante til der
forelå en helhedsplan for Gravene. Jeg støtter også gerne en cykelsti i Gram, men at bevilge 3,9
mio. til en cykelsti eller noget andet, som ingen ved, hvad det vil kunne være – det ville jeg ikke.
Den borgerlige fællesgruppe fik vist sin totale inkompetence, når det gælder ansvarlig
sagsbehandling. Samtidig viste de sig fra deres udemokratiske side, når de ikke turde lade
projekterne komme til særskilt afstemning. Og borgmesteren: Jeg vil nøjes med at konstatere, at
han ikke optrådte som domptør. Nok heldigt, at forestillingen kun blev transmitteret i en meget
utydelig udgave på Kommune-TV. Men den borgerlige fællesgruppe havde sikkert et spændende
gruppemøde forud for Byrådsmødet.
Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Læserbrev april 2020

Lyt ikke til Geil og Bonde.

Haderslev Kommune har et par politikere, som er blevet inficeret af Dunning-Kruger effekten. Det
er det samme som f.eks. også Boris Johnson og Donald Trump er ramt af. Den giver sig udslag i, at
et menneske med meget begrænsede faglige evner inden for et område overvurderer sine egne
evner på området ganske voldsomt.
Det gælder kommunens borgmester H.P. Geil, der ligesom Boris Johnson har gjort det til sin stil at
forsøge at forholde sig til selv alvorlige situationer med fjollede bemærkninger. Det kan være
ganske morsomt til tider, men også yderst malplaceret – alt efter situationens alvor. Det forsøgte
H.P. Geil sig med ved på Facebook at erklære Haderslev Kommune for Corona-frit område. Nok
ment som en kvik bemærkning. Men udover, at det faktuelt er i strid med sandheden, så er det
også undergravende i forhold til den adfærd, som ansvarlige sundhedsfaglige myndigheder
forsøger at få alle os danskere til at udvise for at holde Corona-virussen i ave. Dermed bliver det en
højst upassende – ja for en borgmester vel nærmest en uværdig og skammelig bemærkning. Vi
venter på en beklagelse.
Det gælder også kommunens p.t. sygemeldte formand for Plan og Miljøudvalget Benny Bonde,
som i både Facebook-opslag og i interne mails til bl.a. byrådskolleger ytrer den holdning, at
udbredelsen af Corona-virussens farlighed og udbredelse er stærkt overdrevet, og at tiltagene
nærmest er landsskadelig virksomhed. At Liberal Alliance sætter økonomiske interesse over alle
andre interesser, er velkendt og også en ganske legitim holdning. Men her dækker Bonde sig ind
under, at han tilsyneladende ved bedre end landets sundhedsfaglige myndigheder, hvordan
Corona-krisen skal tackles, og hvordan det står til med dens udbredelse. Et ganske alvorligt
tilfælde af Dunning-Kruger-effekten.
Må det være tilladt at bede Benny Bonde forklare, hvor han har erhvervet sig denne store
sundhedsfaglige indsigt. For det må da bygge på mere end en mavefornemmelse og nogle få lokale
situationsberetninger fra hans bekendtskabskreds.
Må det være mit råd til folk at overveje meget grundigt om I tor mest på H.P. Geil og Benny Bonde
eller Søren Brostrøm og alle de andre sundhedsfaglige eksperter rådgivning om, hvordan vi skal
forholde os til den virus, som nu har kostet langt over 100 mennesker livet i Danmark Jeg ved godt.
Hvem jeg har mest tiltro til.

Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Læserbrev august 2019 af Bent Iversen

Skattestigning må også i spil.
Det borgerlige flertal har haft et sparekatalog i høring. Over 80 forslag, som alle indebærer
reduktioner i budgettet og dermed også forringelser af kommunens serviceniveau.
Selv om jeg undrer mig over, at kommunens økonomiske situation er så alvorlig, så anerkender SF,
at situationen kræver, at indtægter og udgifter kommer i balance. Der skal altså handles på den
økonomiske front.
Besparelser på børne-, ældre-, handicap- og kulturområdet er ikke SFs livret. Derfor må en
skattestigning også indgå i overvejelserne.
Økonomiudvalget har sagt, at alt skulle i spil for at få balance i økonomien. Men hidtil er en
skattestigning ikke blevet nævnt, derfor gør SF det. Fakta er, at Haderslev har en meget høj
skatteprocent – 26,3 % – landets trettende højeste. Derfor har SF ikke hidtil foreslået
skattestigning, men situationen er nu sådan, at der skal vælges mellem, at Haderslev kommer til at
ligge i bunden på serviceniveaubarometret eller om vi skal ligge i toppen af skattebarometret.
Fattige kommuner har en høj skatteprocent – og Haderslev er en fattig kommune.
En skattestigning på 0,5 % vil bringe Haderslev op på niveau med Svendborg, som ligger med den
femte højeste skatteprocent. Det vil give Haderslev en ekstra indtægt omkring 40-50 mio.
Som reglerne er nu, vil en skattestigning de første par år stort set blive modregnet af staten, idet
ekstra tilskud til kommunen vil bortfalde og en sanktion for skattestigningen kan betyde, at op til
75 % af provenuet skal afleveres til statskassen.
For at en skattestigning også vil give kommunen et økonomisk løft kræver det, at den nye regering
fjerner de nuværende begrænsninger omkring tilskud og sanktioner. Om det sker, vides ikke på
nuværende tidspunkt, da der endnu ikke er indgået en aftale mellem regering og KL for 2020.
Men kan det ikke også tænkes, at en socialdemokratisk regering vil acceptere, at en kommune for
at fastholde sit serviceniveau sætter skatten op. Mon ikke også de fleste skatteborgere gerne
betaler en halv procent mere i skat for at sikre vores børn, handicappede og ældre en vis kvalitet i
pædagogik, undervisning og pleje.

Derfor er vi nødt til at inddrage en skattestigning i drøftelserne om det kommende års budget. Om
det så i sidste ende giver mening med en skattestigning, afgøres af den aftale, som regeringen og
KL meget snart indgår.

 

 

Se Bent Iversen tale på landsmødet

d 30 marts 2019:

Tale på SFs landsmøde 30. marts.
SF er kommet med et udspil til en mere fleksibel budgetlov, der ikke sætter
begrænsninger via servicerammer, så de kommuner, der har en stor
kassebeholdning kan få lov til at bruge disse penge til at give deres borgere mere
velfærd. Fint og godt forslag.
SF har også foreslået, at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutioner. Også
rigtig godt forslag.
Men det med mere fleksibel budgetlov nytter ikke rigtig noget i min fattige
kommune Haderslev, og nok heller ikke i Tonnis fattige Langeland – ja nok ikke
noget i et godt stykke over halvdelen af landets kommuner.
Da er situationen nemlig ikke den, at vi har penge i kassen, som vi ikke må bruge. Da
er situationen, at vi ingen penge har, at vi gennem de senere år har gennemført
besparelser og nedskæringer på både børne og ældreområdet – og nok skal til det
igen her i 2019 og 2020.
Vi mangler simpelthen penge i kommunen til at kunne fastholde normeringerne i
daginstitutioner og til at kunne fastholde bare et minimum at pleje og rengøring i
vores hjemmepleje. Vi har skåret ind til benet i ældreplejen, daginstitutionsområdet
og skoleområdet. I min kommune har flertallet nu også taget fat på besparelser i
forhold til udsatte børn og unge. Vi er nødt til at have flere penge ud i vores
kommuner for at kunne blot bevare det nuværende ikke særlig prangende
serviceniveau.
Derfor vil en justering af budgetloven kun medføre, at de rige kommuner kan hæve
serviceniveauet, og uligheden i forhold til de fattigere kommuners velfærd bliver
endnu større.
Derfor skal SF i samme åndedrag også sige udligningsreform, hvor vi får en anden
udligning mellem kommunerne og dermed også skaber større lighed mellem dem.
Og igen i samme åndedrag skal SF sige: Flere penge til kernevelfærd ude i
kommunerne – især den fattige halvdel.
Jeg ved, at det er hele tre ting i samme åndedrag – og kan man det. Ja, når man
tager en dyb indånding og er i besiddelse af SFs mange kompetencer – og det er tre
ting af samme sag, som hænger uløselig sammen.

Nu viser jeg, hvordan det skal gøres:
Lad os få en mere fleksibel budgetlov samtidig med en mere retfærdig udligning
mellem kommunerne og send flere penge til den fattigste halvdel af landets
kommuner.
Det her skal have hovedprioritet i en kommende folketingssamling. Hvis SF formår at
få det gennemført, så siger både børnene, de ældre og de kommunale
medarbejdere, som knokler inden for disse områder – mange gange tak.
Det gør jeg også.

 

Læserbrev  d. 14.5.2019:

SF: Stop for besparelser på ældreområdet

Helt uden for pressens opmærksomhed har det borgerlige flertal i Voksenudvalget vedtaget besparelser for 7,5 mio. på ældreområdet. SF og socialdemokratiet stemte imod disse besparelser.

Seniorrådet havde også klart tilkendegivet, at de ikke kunne acceptere besparelserne.

Forslaget om besparelserne har baggrund i en stigende aktivitet på ældreområdet. En naturlig konsekvens af, at antallet af ældre i kommunen er stigende. Denne stigning har medført øgede udgifter til både hjemmeplejen og aktiviteten på plejecentrene.

Besparelserne rammer normeringen på plejecentrene – herunder indsatsen for demente. Hjemmeplejen bliver beskåret, hvilket betyder, at nogle ældre får færre og kortere besøg af hjemmehjælperen. Sygeplejen bliver også ramt, ligesom de ældre skal betale mere for madservice.

Finansloven tilførte flere midler til ældreområdet, men de bliver nu opslugt af den stigende aktivitet, hvor det i stedet var tanken, at det skulle have givet ældreområdet et serviceløft.

Disse besparelser er vel at mærke besparelser inden Byrådet skal i gang med budget 2020, hvor det allerede er annonceret, at der skal skæres minimum 60 mio. på budgettet. Derfor er det meget tænkeligt, at ældreområdet igen i næste års budget bliver ramt af yderligere serviceforringelser.

Det vil i givet fald blive uden SFs stemme. Efter vores opfattelse har serviceniveauet på ældreområdet nået sin absolutte bundgrænse. Personalet er hårdt presset for at levere en acceptabel service. Vi kan ikke presse personalet mere på ældreområdet. Nu må det være slut med flere besparelser her.

For øvrigt værd at bemærke, at Dansk Folkeparti, der ellers normalt påstår at tale de ældres sag, også stemte for besparelserne.

Bent Iversen

Byrådsmedlem (SF)

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

Bent Iversen, Fælleslykkevej 34, 6100 Haderslev

E-mail: iver@haderslev.dk

Tlf.: 74 53 30 01 – mobil 2170 60 11

 

Læserbrev januar 2019:

Udsatte børn og unge skal ikke være spareobjekt.

Byrådet vedtog på sit møde i tirsdags en økonomisk handleplan for det børnesociale område. SF
stemte imod handleplanen, da vi mener, at den er udtryk for en forringelse af serviceniveauet på
området.
Baggrunden for handleplanen var et merforbrug på 18 mio. i 2018 i forhold til det budgetlagte og
forventet merforbrug i 2019 på 16 mio. Det fremgår af handleplanen, at serviceniveauet skal
tilpasses. Det er den pæne beskrivelse af, at der skal spares og ske forringelser.
I dag er sagsantallet på det børnesociale område 1081. Handleplanen anfører, at det skal nedbringes
til 850 – det betyder, at over 200 børn fremover ikke skal være en sag, hvilket betyder, at de ikke
skal have den hjælp, som det børnefaglige personale ellers har bevilget. For det er næppe tilfældet,
at vi har haft over 200 børn som helt ubegrundet har fået en støtte, som de ikke burde have haft.
I dag er der 40 børn på private opholdssteder. Det antal skal nedbringes til 20. Med et snuptag
udpeger handleplanen 20 børn, som ikke længere skal være anbragt. De har næppe heller været
anbragt uden for eget hjem uden, at der har været en god socialfaglig grund til det.
Antallet af plejefamilier skal reduceres. Konsekvensen er, at nogle børn fremover ikke kan komme i
familiepleje – selv om det er vurderet, at det ville være det rigtige tilbud for børnene. Det er blot
nogle af eksemplerne i handleplanen. Det samlede billede peger kun i en retning: Der skal spares,
og det vil få konsekvenser for de udsatte børn og unge – den hjælp og støtte de har brug for vil blive
af ringere kvalitet eller helt forsvinde.
I debatten i Byrådet blev det fremført, at det måske var blevet for let at få hjælp, og at nogen måske
blev i det sociale hjælpesystem længere end nødvendigt. Min oplevelse er, at det ofte er lige modsat.
Det kan være en kamp at få den nødvendige hjælp og støtte.
Jeg respekterer, at kommunen fattes penge, men jeg respekterer ikke, at det er de mest udsatte børn
og unge, der skal gøres til spareobjekt.

 

Se også Bent Iversens klumme om flygtningeretorikken:

Flygtningeretorikken skal modsiges.

Prøv at tænke ca. 10 år tilbage i tiden. Mindes du hvordan talen var om flygtninge og indvandrere?
Dansk Folkeparti talte selvfølgelig også dengang om at lukke grænsen, så vi kunne forhindre
flygtninge og asylansøgere til at komme til Danmark. Men stort set alle andre var enige om, at
Danmark skulle påtage sig sin del af den internationale forpligtigelse og tage imod mennesker på
flugt for krig og forfølgelse. Når de så havde fået opholdstilladelse, så skulle de selvfølgelig
integreres i samfundet. De skulle deltage i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Det var lige der
hvor finanskrisen holdt sit indtog og ledigheden eskalerede.
Sådan er holdningerne ikke mere hos det store flertal i folketinget. Nu skal flygtninge ikke
integreres – de skal sendes hjem igen hurtigst muligt. Derfor har integrationsydelsen skiftet navn
til hjemsendelsesydelse. Samtidig er den laveste ydelse man kan få i Danmark yderligere blevet
reduceret med kr. 2000 om måneden. Flygtninge og deres børn skal virkelig mærke, at de ikke er
velkommen her, og at de kun er her på midlertidigt ophold. Her efterlades intet håb for fremtiden.
Vi er os selv nok – og det er i en tid med højkonjunktur og minimal ledighed. Mange virksomheder
efterspørger arbejdskraft.
Sådan har holdningerne og retorikken ændret sig markant i løbet af de seneste 10 år. Alle
borgerlige partier taler og tænker sådan og socialdemokraterne forsøger ihærdigt at være endnu
mere flygtningefjendsk og strammeragtig. Der er virkelig trængsel på den politiske flygtninge
strammerfløj. Og påstår disse politikere: Befolkningen ønsker det sådan.
Gør befolkningen så virkelig det. Jeg påstår, at det er ikke politikerne, der har indrettet efter
folkets ønsker og holdninger. Det er politikerne som har besnakket befolkningen til at tro på
påstanden om, at flygtninge er årsagen til, at vi ikke har råd til bedre ældrepleje, at vi ikke har råd
til at bruge flere penge på daginstitutioner, skoler m.v., at vi ikke har råd til at forbedre forholdene
på sygehusene – fortsæt selv listen. Det er politikerne der har skabt det fjendebillede af flygtninge.
Men flygtninge er ikke landets fjende og årsag til ulykkerne. De kan tværtimod være med til at
sikre vores fremtidige velfærd, hvis vi satser på deres uddannelse og på at få dem i job. De skulle
hellere se på, hvordan bankerne har ladet millionerne forsvinde ud af landet. Hvordan Skat har
gjort det samme. Hvordan storkapitalen slipper af sted med ikke at betale skat. Der forsvinder
velfærd for vores mest udsatte borgere ud af landet.
Det er på tide at modsige denne retorik og dette fjendebillede. Det kan vi også benytte den
kommende folketingsvalgkamp til. Hele den borgerlige fløj og socialdemokratiet skal opleve, at
folket ikke godtager det billede de tegner af flygtninge. Jeg håber, at mit eget parti SF klart og
utvetydigt går til kamp mod disse fremmedfjendske holdninger og den deraf affødte retorik.
Jeg håber, at mange danske vælgere med deres stemme viser, at danskerne ikke er, som de
fremmedfjendske politikere forsøger at fremstille os. VI er mange, der gerne tager imod flere
flygtninge her i landet.
I Madrid har i lang tid på det kommunale Rådhus hængt et banner, hvor der står: Refugees
welcome. Det bør Danmark også sige.

.