Nyhedsbrev Bent Iversen

Juni 2019.
Dette nyhedsbrev omhandler dels det seneste byrådsmøde d. 25. juni og dels nogle
overvejelser i forbindelse med budget 2020 og de besparelser, som det vil medføre.
Enhedslisten får efter sommerferien en total udskiftning af byrådsgruppen.
Svend Brandt fik bevilget orlov på byrådsmødet her i juni og forlader dermed Byrådet for
min.det næste halve år – måske endda længere. Han bliver afløst af deres tidligere
Byrådsmedlem Claus Larsen.
Mogens Rerup har meldt sig ud af Enhedslisten i protest over, at de ikke vil lade ham
indtræde i Økonomiudvalget i stedet for Svend. I stedet træder Claus Larsen ind i ØK.
Mere generelt nok også fordi de ikke støtter Mogens i den sag, hvor Økonomiudvalget har
politianmeldt ham for chikane af kommunalt ansatte. Samtidig har han sygemeldt sig på
ubestemt tid og har tilkendegivet, at han vil forlade Byrådet helt, når hans sag er afsluttet.
I hans sted indtræder Helene Hellesøe Appel.
Takst for madservice til borgere i eget hjem.
Det borgerlige flertal i Voksenudvalget vedtog i maj en række besparelser på samlet 7,5
mio. Baggrunden var, at området havde et merforbrug i forhold til budgettet grundet et
stigende antal ældre med behov for hjælp. Socialdemokratiet og jeg stemte imod
besparelserne. Jeg gjorde det med den begrundelse, at kommunen dermed ikke kunne leve
op til sit eget politisk vedtagne serviceniveau på området.
Besparelserne indebærer bl.a. reduktion i personalenormeringerne i hjemmehjælpen,
plejecentre og sygeplejen. Midlertidig lukning af 8 plejehjemspladser var også en del af
spare pakken. Det samme var en del af de midler, som kommunen har fået via finansloven
øremærket til et serviceløft. De bliver nu brugt til at lukke et hul i budgettet.
En del af besparelsen var også en stigning af prisen af mad til borgere i eget hjem.
Stigningen omfatter hovedretten, der skal stige fra 50 kr. til 54 kroner. En sådan
takststigning skal godkendes af Byrådet. Derfor var den på Byrådets dagsorden. Nu er en
stigning på 4 kr. jo ikke alverden – især når det tages i betragtning, at den reelle pris er 61
kr. (incl. udbringning). Forskellen dækker kommunen. Men da den er en del af en samlet
sparepakke, så stemte jeg også imod takststigningen på madservice. Det samme gjorde
socialdemokratiet og Enhedslisten.
Enhedslisten ændrede dermed deres stemmeafgivning i forhold til økonomiudvalget, hvor
Svend Brandt havde stemt for. Underligt fordi socialdemokratiet også i ØK stemte imod,
og han kunne se, at SF havde stemt imod i Voksenudvalget. Tilsyneladende kunne Ø ikke
leve med at stemme sammen med de borgerlige omkring en forringelse på ældreområdet,
så de rejste sig pænt op sammen med soc.dem. og SF og stemte imod.
Boligområde Honnørkajen.
Som det har været omtalt i dagspressen, har en række investorer med Steen Skallebæk i
spidsen planer om at opføre en række boliger i havneområdet ved Honnørkajen.Projektet omfatter 96 almennyttige lejligheder, der opføres i 8 etager og 29 meters højde.
Derudover kommer 50 ejerlejligheder i 13 etager og 51 meters højde. Ejerlejligheder skal
selvfølgelig ligge forrest ud til havnekanten.
Kommuneplanen foreskriver, at der max. må bygges i en højde af 15 meter på havnen.
Disse bygninger overskrider altså kommuneplanens bestemmelser ganske markant.
Byrådsmødet skulle beslutte at sætte projektet i en såkaldt idehøring via et debatmateriale.
Her kan borgerne så fremkomme med deres bemærkninger og indsigelser. Senere følger så
udarbejdelse af egentligt forslag til lokalplan og ændring af kommuneplan, der igen
kommer i høring.
Jeg var den eneste, som udtalte mig kritisk om projektet. Her pegede jeg især på den
markante overskridelse af en bestemmelse i kommuneplanen i forhold til byggehøjden,
som der må have været en mening med at vedtage i sin tid. Alle andre udtalte sig
overstrømmende positivt om projektet. Hovedargumentet var, at det skulle anerkendes, at
en borger fra kommunen ville investere i et så stort projekt. Der var ikke nogen, der rigtig
forholdt sig til selve byggeriet. Også Enhedslisten er fortaler for byggeriet.
Jeg stemte for, at projektet nu kommer i en første høring, så må vi se, hvad især naboerne
på havnen siger til det. I kan se tegningerne og foto og visualisering af de mulige nye
bygninger som bilag til sagen i Byrådets dagsorden.
Parkeringskontrol i Haderslev Kommune.
I marts besluttede Byrådet at udtræde af samarbejdet med P-Syd, som primært styres af
Sønderborg Kommune. Jeg stemte for denne beslutning sammen med de borgerlige, mens
soc.dem. og Enhedslisten var imod.
Nu skulle Byrådet tage stilling til, hvad der skulle træde i stedet for dette samarbejde.
Der var skitseret tre muligheder. Den ene var ansættelse af egen kommunal P-vagt.
Den anden var at indgå aftale med anden kommunal part. Endelig var den tredje, at Politiet
overtog opgaven. De har så meddelt, at de kun vil dele P-bøder ud, når biller holder
åbenlyst til gene for andre. Overholdelse af tidsbegrænset parkering vil altså ikke bliver
kontrolleret af Politiet. Sidste løsning var altså reelt en opgivelse af parkeringskontrol.
Et enigt Plan og Miljøudvalg anbefalede løsning et med ansættelse af egen P-vagt.
Hvordan det konkret skal udmøntes vil blive præsenteret senere.
Jeg talte som den eneste for, at vi skulle forsøge i et år at undlade P-kontrol og så se,
hvordan det var gået. Altså vise tillid til folk og håbe på, at befolkningen viser tilstrækkelig
selvjustits.
Det fik Henrik Rønnow til at kalde mig enfoldig. Det fik mig til at citere Jesus ́
bjergprædiken, hvor han siger: ”Salige er de enfoldige, thi de skal arve jorden.”
Ved afstemningen var jeg den eneste, som stemte for en kontrolfri parkeringskommune.
Så ved befolkningen, at resten af Byrådet ikke har tillid til, at de selv kan styre deres
parkeringsbehov. Mon befolkningens tillid også vender modsat vej. SF kan håbe på det.
Medlemsinitiativ – Hvad støtter kommunen?
Løsgængeren Malene Ravn Neumann havde stillet forslag om, at der udarbejdes en
oversigt over, hvad kommunen giver støtte til på erhvervsfremme, turisme og
uddannelsesområdet. Dette med henblik på, at Byrådet får et overblik over, hvad vi evt.

kan stoppe med at støtte, når nu kommunen skal spare min. 60 mio. i 2020 budgettet.

Forslaget blev positivt modtaget hele vejen rundt. Det indgår derfor i budget-
forhandlingerne, hvor forvaltningen vil udarbejde en samlet oversigt over tiltag, som vi

giver kommunal støtte til.
Medlemsinitiativ – stop for køb af vand i emballage.
Socialdemokraten Kim Kabelka stillede forslag om, at kommunen ikke længere køber vand
i plastflasker eller papkartoner, men i stedet tapper vand fra hanen.
Det gav en længere debat, hvor de fleste (dog ikke DF) i princippet støttede forslaget, men
måske synes, at det var noget drastisk helt at forbyde vand på flaske.
Det endte derfor med, at Økonomiudvalget skal udarbejde en strategi for nedbringelse af
unødig emballage generelt – herunder vand på flaske.
Budget 2020.
Jeg har nu været til en første budgetforhandling med borgmesteren. Svend Brandt og jeg
valgte at gøre det sammen. Forhandling var nu så meget sagt.
Det borgerlige flertal har sendt et sparekatalog med i alt 84 spareforslag i høring.
Jeg spurgte om disse forslag kom til afstemning i Byrådet. Det vidste borgmesteren ikke.
Det er min opfattelse, at det gør de ikke, idet besparelser skal indgå i det budgetforslag,
som Byrådet skal vedtage endeligt d. 8. oktober. Her vil evt. besparelser have reduceret en
række poster i budgettet. Dermed bliver besparelser knap så synlige. Ganske overraskende,
at borgmesteren ikke havde styr på selve budgetprocessen, og da han ikke havde
kommunaldirektøren ved sin side, så blev mit spørgsmål ubesvaret.
Ellers brugte vi mødet mest på at påpege, hvilke besparelser SF og Enhedslisten ikke
kunne gå med til. For blot at nævne et par eksempler:
Det foreslås at lukke Verdande og værestedet OvenPå. Begge steder er tilbud for
traumatiserede flygtninge, som primært drives af frivillige og få fastansatte.
Reduktion af pædagogiske fripladser – det vil ramme de økonomisk dårligst stillede
familier. Reduktion af fleksjobbere – igen rammer det sårbare.
Beskyttede værksteder går over til 4 dages uge. Det betyder, at de fleste medarbejdere skal
gå ned i tid fra 37 til 32 timer, hvilket vil betyde, at de fleste må søge andet job. Det går ud
over nogle meget sårbare borgere. Og hvad skal de lave om fredagen, når de ikke kan
komme på værksted, så skal der mere personale på i deres bosted.
Der er også en række besparelser på ældreområdet, som SF ikke kan stemme for.
Der er også forslag, som SF godt kan støtte. Indførelse af byggesagsgebyr.
Sammenlægning af ledelse på Moltrup skole og Louiseskolen. Reduktion i asfaltbudget.
Et par stykker mere er også til at acceptere.
Jeg pegede også på, at der skal blive plads til at indføre mit forslag om, at borgere kan
stille forslag, som Byrådet skal behandle, hvis det får underskrifter nok. Jeg foreslog det
finansieret ved at fjerne vederlaget for næstformænd i udvalgene. Det er ikke lovbestemt,
men tilvalgt af Byrådet i forrige periode.
Overvejelsen er nu: Skal SF stå uden for et budgetforlig, som vil indeholde besparelser på
en række områder. Det vil være det mest oplagte. Vi skal ikke nyde noget af at lave
serviceforringelser. Det vil dog kræve, at vi kommer med vores egne budgetforslag,

hvor vi er nødt til at anerkende, at vi ikke kommer uden om besparelser. Vi skal finde andre
veje end at skære på det kommunale serviceniveau, og det bliver ikke helt let.
En anden mulighed er, at vi satser på at indgå i et budgetforlig, hvor vi måske kan lykkes
med at forhindre enkelte af de værste besparelser, men næppe ret mange. Vi kan sikkert få
vores borgerforslag med i købet. Men vi kan ikke få flere midler til skoler, daginstitutioner,
ældreområdet osv. Serviceforbedringer er helt udelukket i budget 2020.
Det enkle valg er at stå uden for budgetforlig og komme med vores egne forslag. Vi står så
efterfølgende frit i forhold til at kritisere det vedtagne budget. Det har helt åbenlyst været
en fordel i forhold til budget 2019, at vi ikke stemte for budgettet.
Det svære valg er at gå med i et forlig og kunne fremstå med de små ting, som vi
forhindrede besparelser på, men så har vi også ansvar for budgettet og de problemer,
som det givetvis vil medføre i løbet af 2020.
Jeg forventer, at socialdemokratiet igen går med i et forlig – selv om mange af dem siger,
at det gør de næppe. Enhedslisten går helt sikkert ikke med, og de er meget ivrige efter at
lave fælles forslag sammen med SF – også set i lyset af, at Svend Brandt jo ikke deltager i
processen, og Ø stiller med to relativt uerfarne folk.
Jeg hører gerne jeres synspunkter i forhold til denne overordnede strategi. Skal SF forsøge
at forhindre nogle få besparelser og dermed sluge nogle andre store kameler – eller skal SF
holde sig uden for denne øvelse.
I forhold til skattestigning, som alternativ til besparelse, skal jeg nævne, at Haderslev har
en af landets højeste skatteprocenter og hvis ikke den nye regering ændrer budgetloven, så
kan en skattestigning betyde sanktioner fra centralt hold, hvor kommunen det første år skal
aflevere 75 % af gevinsten ved en skattestigning i statskassen. Næste år 50 % og tredje år
25 %. Det sker, hvis alle 98 kommuner under et laver skattestigninger.
Jeg ønsker jer alle en god sommer.
Til august tager jeg igen fat på budgetovervejelserne – jeg håber, at I til den tid har bidraget
med gode idéer.
Næste Nyhedsbrev kommer i slutningen af august.
Bent Iversen
iver@haderslev.dk
tlf 21 70 60 11

 

Se Bent Iversen tale på landsmødet d 30 marts 2019:

Tale på SFs landsmøde 30. marts.
SF er kommet med et udspil til en mere fleksibel budgetlov, der ikke sætter
begrænsninger via servicerammer, så de kommuner, der har en stor
kassebeholdning kan få lov til at bruge disse penge til at give deres borgere mere
velfærd. Fint og godt forslag.
SF har også foreslået, at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutioner. Også
rigtig godt forslag.
Men det med mere fleksibel budgetlov nytter ikke rigtig noget i min fattige
kommune Haderslev, og nok heller ikke i Tonnis fattige Langeland – ja nok ikke
noget i et godt stykke over halvdelen af landets kommuner.
Da er situationen nemlig ikke den, at vi har penge i kassen, som vi ikke må bruge. Da
er situationen, at vi ingen penge har, at vi gennem de senere år har gennemført
besparelser og nedskæringer på både børne og ældreområdet – og nok skal til det
igen her i 2019 og 2020.
Vi mangler simpelthen penge i kommunen til at kunne fastholde normeringerne i
daginstitutioner og til at kunne fastholde bare et minimum at pleje og rengøring i
vores hjemmepleje. Vi har skåret ind til benet i ældreplejen, daginstitutionsområdet
og skoleområdet. I min kommune har flertallet nu også taget fat på besparelser i
forhold til udsatte børn og unge. Vi er nødt til at have flere penge ud i vores
kommuner for at kunne blot bevare det nuværende ikke særlig prangende
serviceniveau.
Derfor vil en justering af budgetloven kun medføre, at de rige kommuner kan hæve
serviceniveauet, og uligheden i forhold til de fattigere kommuners velfærd bliver
endnu større.
Derfor skal SF i samme åndedrag også sige udligningsreform, hvor vi får en anden
udligning mellem kommunerne og dermed også skaber større lighed mellem dem.
Og igen i samme åndedrag skal SF sige: Flere penge til kernevelfærd ude i
kommunerne – især den fattige halvdel.
Jeg ved, at det er hele tre ting i samme åndedrag – og kan man det. Ja, når man
tager en dyb indånding og er i besiddelse af SFs mange kompetencer – og det er tre
ting af samme sag, som hænger uløselig sammen.

Nu viser jeg, hvordan det skal gøres:
Lad os få en mere fleksibel budgetlov samtidig med en mere retfærdig udligning
mellem kommunerne og send flere penge til den fattigste halvdel af landets
kommuner.
Det her skal have hovedprioritet i en kommende folketingssamling. Hvis SF formår at
få det gennemført, så siger både børnene, de ældre og de kommunale
medarbejdere, som knokler inden for disse områder – mange gange tak.
Det gør jeg også.

 

Se Bent Iversens læserbrev  d. 14.5.2019:

SF: Stop for besparelser på ældreområdet.

Helt uden for pressens opmærksomhed har det borgerlige flertal i Voksenudvalget vedtaget besparelser for 7,5 mio. på ældreområdet. SF og socialdemokratiet stemte imod disse besparelser.

Seniorrådet havde også klart tilkendegivet, at de ikke kunne acceptere besparelserne.

Forslaget om besparelserne har baggrund i en stigende aktivitet på ældreområdet. En naturlig konsekvens af, at antallet af ældre i kommunen er stigende. Denne stigning har medført øgede udgifter til både hjemmeplejen og aktiviteten på plejecentrene.

Besparelserne rammer normeringen på plejecentrene – herunder indsatsen for demente. Hjemmeplejen bliver beskåret, hvilket betyder, at nogle ældre får færre og kortere besøg af hjemmehjælperen. Sygeplejen bliver også ramt, ligesom de ældre skal betale mere for madservice.

Finansloven tilførte flere midler til ældreområdet, men de bliver nu opslugt af den stigende aktivitet, hvor det i stedet var tanken, at det skulle have givet ældreområdet et serviceløft.

Disse besparelser er vel at mærke besparelser inden Byrådet skal i gang med budget 2020, hvor det allerede er annonceret, at der skal skæres minimum 60 mio. på budgettet. Derfor er det meget tænkeligt, at ældreområdet igen i næste års budget bliver ramt af yderligere serviceforringelser.

Det vil i givet fald blive uden SFs stemme. Efter vores opfattelse har serviceniveauet på ældreområdet nået sin absolutte bundgrænse. Personalet er hårdt presset for at levere en acceptabel service. Vi kan ikke presse personalet mere på ældreområdet. Nu må det være slut med flere besparelser her.

For øvrigt værd at bemærke, at Dansk Folkeparti, der ellers normalt påstår at tale de ældres sag, også stemte for besparelserne.

Bent Iversen

Byrådsmedlem (SF)

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

Bent Iversen, Fælleslykkevej 34, 6100 Haderslev

E-mail: iver@haderslev.dk

Tlf.: 74 53 30 01 – mobil 2170 60 11

 

Se Bents læserbrev januar 2019:

Udsatte børn og unge skal ikke være spareobjekt.

Byrådet vedtog på sit møde i tirsdags en økonomisk handleplan for det børnesociale område. SF
stemte imod handleplanen, da vi mener, at den er udtryk for en forringelse af serviceniveauet på
området.
Baggrunden for handleplanen var et merforbrug på 18 mio. i 2018 i forhold til det budgetlagte og
forventet merforbrug i 2019 på 16 mio. Det fremgår af handleplanen, at serviceniveauet skal
tilpasses. Det er den pæne beskrivelse af, at der skal spares og ske forringelser.
I dag er sagsantallet på det børnesociale område 1081. Handleplanen anfører, at det skal nedbringes
til 850 – det betyder, at over 200 børn fremover ikke skal være en sag, hvilket betyder, at de ikke
skal have den hjælp, som det børnefaglige personale ellers har bevilget. For det er næppe tilfældet,
at vi har haft over 200 børn som helt ubegrundet har fået en støtte, som de ikke burde have haft.
I dag er der 40 børn på private opholdssteder. Det antal skal nedbringes til 20. Med et snuptag
udpeger handleplanen 20 børn, som ikke længere skal være anbragt. De har næppe heller været
anbragt uden for eget hjem uden, at der har været en god socialfaglig grund til det.
Antallet af plejefamilier skal reduceres. Konsekvensen er, at nogle børn fremover ikke kan komme i
familiepleje – selv om det er vurderet, at det ville være det rigtige tilbud for børnene. Det er blot
nogle af eksemplerne i handleplanen. Det samlede billede peger kun i en retning: Der skal spares,
og det vil få konsekvenser for de udsatte børn og unge – den hjælp og støtte de har brug for vil blive
af ringere kvalitet eller helt forsvinde.
I debatten i Byrådet blev det fremført, at det måske var blevet for let at få hjælp, og at nogen måske
blev i det sociale hjælpesystem længere end nødvendigt. Min oplevelse er, at det ofte er lige modsat.
Det kan være en kamp at få den nødvendige hjælp og støtte.
Jeg respekterer, at kommunen fattes penge, men jeg respekterer ikke, at det er de mest udsatte børn
og unge, der skal gøres til spareobjekt.

 

Se også Bent Iversens klumme om flygtningeretorikken:

Flygtningeretorikken skal modsiges.

Prøv at tænke ca. 10 år tilbage i tiden. Mindes du hvordan talen var om flygtninge og indvandrere?
Dansk Folkeparti talte selvfølgelig også dengang om at lukke grænsen, så vi kunne forhindre
flygtninge og asylansøgere til at komme til Danmark. Men stort set alle andre var enige om, at
Danmark skulle påtage sig sin del af den internationale forpligtigelse og tage imod mennesker på
flugt for krig og forfølgelse. Når de så havde fået opholdstilladelse, så skulle de selvfølgelig
integreres i samfundet. De skulle deltage i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Det var lige der
hvor finanskrisen holdt sit indtog og ledigheden eskalerede.
Sådan er holdningerne ikke mere hos det store flertal i folketinget. Nu skal flygtninge ikke
integreres – de skal sendes hjem igen hurtigst muligt. Derfor har integrationsydelsen skiftet navn
til hjemsendelsesydelse. Samtidig er den laveste ydelse man kan få i Danmark yderligere blevet
reduceret med kr. 2000 om måneden. Flygtninge og deres børn skal virkelig mærke, at de ikke er
velkommen her, og at de kun er her på midlertidigt ophold. Her efterlades intet håb for fremtiden.
Vi er os selv nok – og det er i en tid med højkonjunktur og minimal ledighed. Mange virksomheder
efterspørger arbejdskraft.
Sådan har holdningerne og retorikken ændret sig markant i løbet af de seneste 10 år. Alle
borgerlige partier taler og tænker sådan og socialdemokraterne forsøger ihærdigt at være endnu
mere flygtningefjendsk og strammeragtig. Der er virkelig trængsel på den politiske flygtninge
strammerfløj. Og påstår disse politikere: Befolkningen ønsker det sådan.
Gør befolkningen så virkelig det. Jeg påstår, at det er ikke politikerne, der har indrettet efter
folkets ønsker og holdninger. Det er politikerne som har besnakket befolkningen til at tro på
påstanden om, at flygtninge er årsagen til, at vi ikke har råd til bedre ældrepleje, at vi ikke har råd
til at bruge flere penge på daginstitutioner, skoler m.v., at vi ikke har råd til at forbedre forholdene
på sygehusene – fortsæt selv listen. Det er politikerne der har skabt det fjendebillede af flygtninge.
Men flygtninge er ikke landets fjende og årsag til ulykkerne. De kan tværtimod være med til at
sikre vores fremtidige velfærd, hvis vi satser på deres uddannelse og på at få dem i job. De skulle
hellere se på, hvordan bankerne har ladet millionerne forsvinde ud af landet. Hvordan Skat har
gjort det samme. Hvordan storkapitalen slipper af sted med ikke at betale skat. Der forsvinder
velfærd for vores mest udsatte borgere ud af landet.
Det er på tide at modsige denne retorik og dette fjendebillede. Det kan vi også benytte den
kommende folketingsvalgkamp til. Hele den borgerlige fløj og socialdemokratiet skal opleve, at
folket ikke godtager det billede de tegner af flygtninge. Jeg håber, at mit eget parti SF klart og
utvetydigt går til kamp mod disse fremmedfjendske holdninger og den deraf affødte retorik.
Jeg håber, at mange danske vælgere med deres stemme viser, at danskerne ikke er, som de
fremmedfjendske politikere forsøger at fremstille os. VI er mange, der gerne tager imod flere
flygtninge her i landet.
I Madrid har i lang tid på det kommunale Rådhus hængt et banner, hvor der står: Refugees
welcome. Det bør Danmark også sige.

.