Liste F i Byrådet

Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet 2020

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag:
For kropsbårne hjælpemidler: Ben- og armproteser, fodtøj, fodindlæg, skinner, støttekorset og brok bandager: Sagsbehandlingsfristen ændres fra de i 2019 angivne 10 arbejdsdage til følgende: 14 arbejdsdage + evt. sagsbehandlingstid hos praktiserende læge, speciallæge, hospital eller bandagist. Alle øvrige sagsbehandlingsfrister bibeholdes i 2020.

For ændringsforslaget stemte F og Ole B. Hovøre (V) med i alt 2 stemmer.
Imod ændringsforslaget stemte A, B, Charlotte Haagendrup (C), I, O, Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) samt Ulrik John Nielsen (U) og Jakob Peter Loessl (U) med i alt 18 stemmer.
Niels Lindhardt Johansen(C) undlod at stemme.

For indstillingen stemte A, B, Charlotte Haagendrup (C), I, O, V samt Ulrik John Nielsen (U) og Jakob Peter Loessl (U) med i alt 19 stemmer.
Imod stemte F med i alt 1 stemme.
Niels Lindhardt Johansen (C) undlod at stemme.

Indstillingen godkendt.

referat fra byrådets møde 2019-09-25

EU-udbud Movia buslinje 144 – beslutning

Administrationen indstiller, at:

1. Linje 144 fortsat udbydes som 12 m. busser,
2. der stilles miljøkrav om fossilfrihed
3. kontraktlængden bliver 5 + 2 år
4. der tilvælges digital trafikinformation samt reklame

Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Peter Hemmingsen (O) med i alt 7 stemmer.
Imod stemte: Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) med i alt 2 stemmer.
Indstillingen blev anbefalet.

Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) ønskede som afvigende mening ført til protokol, at F og B ikke kan tilslutte sig forslaget, da de ønsker nulemissionsbusser.

Beslutning i Byrådet den 25-09-2019
Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) fremsatte ændringsforslag til punkt 2 om, at Byrådet anbefaler, at der undersøges mulighed for nulemission samt en forlængelse af udbudsperioden til 12 år, som normalt.

Der blev stemt om ændringsforslaget.
For stemte B, F og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 4 stemmer
Imod stemte A, C, I, V, O, og Ulrik John Nielsen (-) med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget faldt. Der blev stemt om indstillingen i sin helhed, der blev vedtaget i enighed.

referat fra byrådets møde 2019-09-25

Lukning af skoleafdelinger i hhv. Distrikt Ølstykke og Distrikt Smørum – beslutning

Administrationen indstiller, at Indskolingen på Toftehøjskolen herunder SFO flyttes til skolestart august 2019. Flytningen sker i henhold til implementeringsplanen

Liste F stillede ændringsforslag til punkt 2 og 4, om at der ikke foretages flytninger, før de modtagne enheder er fuldt ud- og ombygget.

Ændringsforslaget blev forkastet med 17 stemmer: Liste A, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl, (løsgænger, B)
For stemte 3: Jens Skov (F) og liste B
1 undlod at stemme: Ulrik John Nielsen (løsgænger).

Den resterende del af afdeling Toftehøjskolen flyttes samlet og der arbejdes på flytning til skolestart august 2020

Godkendt som indstillet af Skoleudvalget med 17 stemmer: Liste A, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl, (løsgænger, B)
3 stemte imod: Jens Skov (F) og liste B
1 undlod at stemme: Ulrik John Nielsen (løsgænger).

Den resterende del af afdeling Søagerskolen flyttes samlet og der arbejdes på flytning til skolestart august 2021.

Godkendt som indstillet af Skoleudvalget med 17 stemmer: Liste A, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl, (løsgænger, B)
3 stemte imod: Jens Skov (F) og liste B, da der ikke ønskes brug af delelokaler for SFO og indskoling
1 undlod at stemme: Ulrik John Nielsen (løsgænger).

Pladsbehov og økonomi til om- og udbygning i henholdsvis Distrikt Ølstykke og Distrikt Smørum afdækkes i foråret 2019. Midlerne hertil i Investeringsplan2028 tilvejebringes i forbindelse med forhandling af Budget 2020-2023

Godkendt som indstillet af Skoleudvalget med 17 stemmer: Liste A, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl, (løsgænger, B)
3 stemte imod. Jens Skov (F) og liste B
1 undlod at stemme: Ulrik John Nielsen (løsgænger).

referat fra byrådets møde 2019-01-30

Udfasning af ordning om tilskud til pasning af egne børn – beslutning

Liste F stillede forslag om at oversende sagen til behandling i Familieudvalget.
Forslaget blev forkastet med 16 stemmer: : Listerne V, A, C, I og O.
4 stemte for: Listerne F, B og Jacob Peter Loessl (løsgænger, B).
1 undlod at stemme: Ulrik John Nielsen (løsgænger).

referat fra byrådets møde 2018-12-19

SF blev nedstemt i sag om skolelukninger

På byrådsmødet d. 31. oktober 2018 foreslog SF en “tænkepause” frem til juni 2019. For stemte 5, imod stemte 16.

De to radikale og Bente Zarp (O) var medforslagsstillere. For stemte også løsgænger Ulrik Nielsen.
Niels Lindhardt (C) foreslog en lukning af Boesagerskolen; mod stemte 15, mens 5 undlod (heriblandt F). For at lukke Søagerskolen stemte 15, imod 4 (heriblandt F), mens to undlod at stemme. For at lukke Toftegårdskolen stemte 16, imod 3 (heriblandt F), mens 2 undlod at stemme.

referat fra byrådets møde

SF stemmer nej til budget 2019-2022

På byrådsmødet d. 10. oktober 2018 blev et underfinansieret budget med rammebesparelser mv. vedtaget med 19 stemmer mod 2.

SF stillede forslag om en række ændringer til budgetforliget, som fremgår af SFs budgetforslag 2019-2022 inkl. 10-års plan 02-10-2018 endeligt.

For stemte 1: Liste F. Imod stemte 18: liste V, A, C, O, I og Jacob Peter Loessl (B). 2 undlod at stemme: Rikke Mortensen (B) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B).

SF stillede forslag om at hæve grundskylden med 6,02 promille til i alt 30 promille. Som konsekvens af dette stiger dækningsafgiften for offentlige ejendomme fra 11,99 promille af grundværdien til 15 promille (skal udgøre 50 % af grundskylden). Forskelsværdien stiger fra 2,75 promille til 3,50 promille, for at opkræve det samme som øvrige ejendomme opkræves i grundskyld. Det er de kommunalt ejede ældre og plejeboliger, som beskatningsmæssigt sidestilles med boligselskabernes samt en ejendom som ejes af Vejdirektoratet.

For stemte 1: Liste F. Imod stemte 18: liste V, A, C, O, I og Jacob Peter Loessl (B). 2 undlod at stemme: Rikke Mortensen (B) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B).

Budgetforslaget for 2019-2022 blev besluttet som indstillet af Økonomiudvalget med 19 stemmer: Liste V, A, B, O, I og Charlotte Haagendrup (C).
Imod stemte 2: Liste F og Niels Lindhardt Johansen (C).
Liste F stemte imod pga. underfinansieret budget med rammebesparelser og øget brugerbetaling.

referat fra byrådets møde

Ja til elbusser

På byrådsmødet d. 26. september 2018 stemte et snævert flertal på 11 mod 1+ for at der indføres elbusser på to linier. SF stemte for.

Liste B stillede ændringsforslag om, at de to linier 147 og 157 skal betjenes med nulemission (elbusser). Ændringsforslaget blev vedtaget med 11 stemmer: Listerne A, B, F og Niels Lindhardt Johansen (C). Imod ændringsforslaget stemte 10: Listerne, I, O, V og Charlotte Haagendrup (C) ud fra et økonomisk synspunkt. Linje 158 overgår til fossilfrit drivmiddel.
Merudgiften på 150.000 kr. med elbusser fra 2020 og en evt. bonus på 95.000 kr. i 2020 og 2021 indarbejdes i budget 2019-22.

referat fra byrådets møde

Uddrag af SFs budgettale den 1. oktober 2018

Til byrådets 2. behandling af budget 2019-22 sagde SFs Jens K. Skov blandt andet:

SF bakker op om den pæne 10-års investeringsplan og arbejder gerne videre hermed. Desværre er finansieringen ikke i orden – allerede fra 2020 overholder budgetaftalen ikke det fastsatte overskud på driftbalancen på 138 mio. SF kan ikke acceptere nye besparelsesrunder; allerede nu er der rammebesparelser og brugerbetaling overfor børn, handicappede og ældre. Der tales om salgsindtægter på 300 mio. – men kan de realiseres? Vi skulle få dage før underskrivelsen af budgetaftalen acceptere to skolelukninger og en klubflytning; det er ikke gennemtænkt.

SF fremlægger sit eget budgetforslag i økonomisk balance. Vi har fjernet en række besparelser, men genindsat den fjernede busbetjening af Ledøje-Smørum. Vi skaffer mere end 8 mio. ved at etablere almene plejeboliger på Porsebakken. Vi fjerner dobbeltbudgettering for de ældre (ej passes både i eget hjem og i plejebolig) på 24 mio. årligt. Og sidst men ikke mindst lader vi grundskylden stige til 30‰ – det giver 140 mio. over den 4-årige periode. Dette sikrer investeringsplanen og driftsøkonomien, så vi om 5 år står rustet til at foretage den hensigtsmæssige prioriteringer – uden forhastede besparelser.

SFs udmelding til budget 2018

Ved byrådets 1. behandling af budget 2019-22 den 20. september 2017 blev følgende læst op i byrådssalen (uddrag):

SF håber, at de centrale besparelser på skolerne, børnene og de ældre ikke bliver realiseret, men at der bliver rum til udvidelser på daginstitutionsområdet og kollektiv trafik.

Det økonomiske råderum er så slemt, at vi ikke har penge til at bygge de nødvendige daginstitutioner og plejeboliger, ligesom den vedtagne energirenovering og et fornuftigt serviceniveau i folkeskolen er i farezonen.

Da vi hvert år ikke udnytter servicerammen, bliver den mindre år for år. SF er ikke bange for at tage en mindre overskridelse, så den onde cirkel brydes.

Vi kan ikke løse de fremtidige udfordringer uden flere indtægter. SF peger på en forhøjelse af dækningsafgift og grundskyld.

Alternativet er et endnu ringere serviceniveau end nu. Det er ikke ansvarligt, hverken økonomisk eller menneskeligt.

Er du enig med SF?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!