Landsmøde 2023

Der indkaldes hermed i henhold til § 6 i SF’s love til landsmøde i dagene 1/4 kl. 10.30 til 2/4 kl. 15 2023 hos Comwell, Skovbrynet 1, 6000 i Kolding

Landsledelsen foreslår, at Landsmødet behandler følgende hovedpunkter:
1. Aktuel politisk udtalelse
2. Valgprogram for Europa-Parlamentsvalget
3. Landsledelsens beretning
4. SF’s regnskab
5. Indkomne forslag

Tidsplan:
30/1 Frist for partiforeninger/medlemmers fremsættelse af forslag (lovændringer, udtalelser mv)
1/3 Dagsorden, beretning, udkast til politisk udtalelse og udkast til EP-valgprogram offentliggøres
på sf.dk.
15/3 Frist for tilmelding til landsmødet
15/3 Frist for fremsættelse af ændringsforslag til politisk udtalelse og EP-valgprogram
22/3 Indkomne ændringsforslag offentliggøres på sf.dk/LM

Delegerede
Hver partiforening vælger én delegeret for pr. påbegyndt 30 medlemmer. Dvs. indtil 30 medlemmer = 1
delegeret; 31 – 60 medlemmer = 2 delegerede, 61 – 90 medlemmer = 3 delegerede; 91 – 120
medlemmer = 4 delegerede etc. Se partisekretariatets medlemsoptælling pr. 1. januar her.

Gæld til hovedkassen pr. 31/12 skal være afregnet inden 1. marts.

Deltagere i øvrigt:
Deltagere i øvrigt (uden taleret i plenum) kan tilmeldes af partiforeninger eller enkeltmedlemmer.
Gebyr for deltagere udover de delegerede udgør 1200,- for hele landsmødet; deltager man kun delvist
er prisen lørdag 800 kr. og søndag 400 kr. Deltagergebyret dækker forplejning og rejserefusion. Det er
også muligt for medlemmerne at deltage i dele af landsmødet uden forplejning og rejserefusion.