Regionsråds- kandidater

Kandidater til regionsrådsvalget tirsdag 21. november 2017.

Regionsrådsmedlem Lene Linnemann er spidskandidat.

Lene Linnemann

1. Lene Linnemann

E-Mail: leli@rn.dk

Telefon: 61 74 40 57

Lene Linnemann

Lene Linnemann, 58 år. Jeg blev første gang valgt ind i Regionsrådet i 2009 og sidder der nu i min anden periode. Er tidligere sygehjælper og nu socialpædagog. Har siden 1980 arbejdet på social- og sundhedsområdet – på plejehjem, med mennesker med handicap, i somatikken på Aalborg Sygehus og de seneste 12 år i Socialpsykiatrien.

 

Ulighed i Sundhed er et problem, som vi i regionen skal gøre noget ved. Borgere med mange problemer og få ressourcer skal støttes og måske ligefrem hjælpes i behandling, når der er behov for det. Mange har – af den ene eller den anden årsag – ikke kræfter til eller viden om, hvordan man kommer gennem systemet med alle dets krav og regler. I de tilfælde skal vi sikre, at der er hjælp at hente – gerne ved at udbygge kompetencecentret, som støtter både hospitalsafdelinger og praktiserende læger i at imødekomme de udfordringer, som sårbare patienter møder i sundhedsvæsenet.

 

Regionen er forpligtet til at sikre alle borgere en god lægedækning. Den vanskelige rekrutteringssituation gør, at vi må tænke nye tanker – både ift. hospitaler og til almen praksis. Den sidste periode har vist, at det på trods af mange nye og gode tiltag ikke er lykkedes os, at tiltrække læger til Nordjylland i det omfang, der er behov for. Der skal i højere grad være mulighed for at tilbyde skræddersyede stillinger til lægerne. Eksempelvis delestillinger mellem Aalborg Universitetshospital og et af de mindre sygehuse -  en sammensætning af forskning og klinikarbejde - eller en arbejdsuge som indeholder arbejde dels på en hospitalsafdeling og dels i Almen Praksis. Og så skal vi have slækket på de stramme regler, som Christiansborg sætter op ift. at bemande Almen Praksis. Regionerne bør have mulighed for at ansætte almen medicinere og drive egne klinikker. Mange unge læger ønsker ikke at nedsætte sig som selvstændige erhvervsdrivende, men kan derimod godt se sig selv, som ansat i en praksis.

 

Der er fortsat brug for at have fokus på forskning, udvikling og fornyelse i Psykiatrien. Patientens livskvalitet øges og muligheden for rehabilitering styrkes, når psykiatrien ser det hele menneske og ikke blot diagnosen. Det er ikke nok at tale om bedre samarbejde mellem behandlings- og socialpsykiatri. Al for mange patienter oplever ikke sammenhæng mellem de to sektorer. Medicinsk behandling kan være nødvendig, men den kan ikke stå alene. Den sociale indsats – både under og efter endt behandling – er nødvendig, for at borgeren kan komme videre i sit liv. Det indebærer større inddragelse af patientens pårørende, også de professionelle pårørende, hvor og når patienten ønsker det. En stadig bredere sammensætning af sundhedspersonale og socialarbejdere i behandlingspsykiatrien vil gøre en positiv forskel for helheden i behandlingen.

 

2. Ove Albrektsen

Ove Albrektsen

Oprindelig er jeg uddannet mekaniker og maskinarbejder. Videregående uddannelse som maskin- konstruktør.

Samboende med Jytte. Har søn på 41 og 3 af verdens bedste børnebørn.

Bor i Fjerritslev, i parcelhus kvarteret Havremarken.

Er nu blevet pensionist, men trods det dyrker jeg stadigvæk interesser for natur, naturpleje og især politik, - regionalt og nationalt. Jeg er fortsat med i flere foreningsbestyrelser.

Største politiske interesse er natur og miljøpolitik. Bæredygtig samfundsudvikling i fremtiden og fortsat stærk beskyttelse af vores grundvand.

Sygehuspolitik, er den anden store interesse, som dyrkes med fokus på forebyggelse og sund livsstil. Det nye supersygehus og især fokus på de store menneskedræbere, som hjertekar og kræftsygdomme er mine store politik - interesser. Der skal i fremtiden fokus på psykiatri behandling, helst meget bedre end nu. Helhedsorienteret behandling i sundhedsvæsenet med vægt på sammenhæng. Ulighed i sygdomsbehandling skal bekæmpes.

Bedre infrastruktur i Nordjylland skal fremmes. Tog, busser skal overgå til el -drift. Nærbaneplaner fremskyndes.  Bedre mulighed for opladning af elbiler. El drift i fremtiden vil udnytte lokal vindmølle produktion bedre. Lige som el fra vindmølle strøm i fremtiden skal tænkes ind i fjernvarmen.

På uddannelses - siden skal Nordjylland satse mere på erhvervs uddannelserne inden for det marine felt. Desuden skal der satses på handel og industrifag, da Nordjylland i fremtiden kommer til at mangler de faglærte.

 

3. Erik Holm

Erik Holm

Som så mange andre startede jeg som avisdreng. Desværre er jeg aldrig blevet millionær…
Til gengæld var det mit job som avisdreng, der betød, at jeg som 11-årig overhørte en banearbejder ved Thisted-Fjerritslevbanen fortælle stationsforstanderen i Frøstrup, hvorfor han skulle stemme på SF. Siden har jeg været SFer, men blev dog først medlem lidt senere…

Tillidshverv:
Medstifter- og bestyrelsesmedlem (1975- 1976) af SF-Østhimmerland.
Medlem af Thisted Byråd 1978 – 1986
Medlem af Viborg Amtsråd 1986- 1990
Formand for foreningen FAST – Fremtidens AkutSygehus i Thisted, 2016 -
Jeg har gennem mit voksenliv været aktiv i mange forskellige folkelige bevægelser og foreninger.

Beskæftigelse:
1974 – 1989 Lærer ved Gudumholm skole (1974 – 1976) og Tingstrup skole i Thisted     
                        (1976 – 1989).
1989 – 1992 Skoleinspektør ved Østerild skole i Thisted kommune.
1993 – 2007 Børne- og kulturdirektør i Thisted Kommune
2007 -  2014 Børne- og kulturdirektør i Billund Kommune.
2014 -            På pension.

Jeg er først og fremmest SFer, fordi det er et parti, der konsekvent vælger de rigtige løsninger frem for de lette. Der er lige nu alt for mange ”folkestemnings-partier”. De skal have modstand fra et reelt og troværdigt socialistisk alternativ: SF

I SF-Nordjylland skal vi kendes på at:
- Vi konsekvent og stædigt arbejder for lige og fri adgang til sundhedsydelser i hele regionen.
- Vi vil give borgerne let adgang til at tage del i Regionsrådets arbejde.
- Vi vil arbejde for en bæredygtig og grøn udvikling.
- Vi lytter til folkelige bevægelser, og engagerer os i dem.
- Vi er opmærksomme på de særlige muligheder som Nationalpark Thy, havene og
       kysterne giver vores region, med hensyn til turisme og erhverv.
- Vi mener, at mere uddannelse til flere, baner vejen for vækst og velfærd.
- Vi vil gøre det endnu mere attraktivt, at være borger og drive erhverv i Region  
       Nordjylland.
- Vi arbejder for bedre infrastrukturen i hele Nordjylland.
- Vi vil arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i Regionen.
- Vi simpelt hen elsker Nordjylland…

 

4. Thorkil Olesen

Thorkil Olesen

Jeg er 52 år og har boet i Nordjylland det meste af mit liv. Jeg læste til ingeniør i Aalborg og bor nu i Hanstholm i Thy, hvor jeg arbejder som Energi- og Miljøchef på en virksomhed med produktion i Skagen og Hanstholm.

 

Jeg har kæmpet for miljø, udvikling og grønne arbejdspladser i hele regionen. Vi har brug for at styrke vores uddannelser  og videreuddannelser, så vores mange små virksomheder kan hæve vidensniveauet. Og det handler ikke bare om universitetet i Aalborg, men bestemt også om erhvervs- og mellemuddannelserne i alle dele af regionen.

 

Vækstforum skal åbnes, så det bliver mere klart, hvad regionens erhvervsstøtte går til, og sådan at flere virksomheder kan få del i støtten.

 

Busser og tog i regionen skal styrkes – især hovedlinjerne, så pendlere og uddannelsessøgende får lettere ved at komme frem. NT’s nye initiativ ”plustur” skal udbredes til hele regionen, så alle få gælde af den kollektive trafik, også dem som bor lidt udenfor hovedlinjerne.

 

Der skal ske et opgør med den enerådende magt hos lægerne og det gammeldags praksissystem, som ikke kan skaffe læger til alle. Der skal oprettes offentlige sundhedshuse som et supplement til de praktiserende læger. Det vil også styrke samarbejdet mellem sygehuse, almene læger, plejehjem, genoptræning, forebyggelse og misbrugsbehandling. Alt for mange falder i dag ned i kløfterne mellem region og kommuner.

 

Sygehusstrukturen i Nordjylland skal bevares, og der skal være tryghed om kompetent faglig behandling på alle sygehuse. Den megen usikkerhed om funktionerne på sygehuset i Thisted har været utålelig. Bureaukratiet på sygehusene skal væk. Vi skal gøre op med ”New Public Management” og den nidkære måling af ”aktivitet” og ”effektivisering” for i stedet at fokusere på, om patienterne bliver raske, og om borgenes livskvalitet.

 

Der er behov for en kulturændring i psykiatrien. Den overdrevne medicinering skal stoppes og brug af tvang bringes ned. Patienter og pårørende skal inddrages, der skal være lettere adgang til udredning og behandling, og patienternes rettigheder skal styrkes. Endelig skal vi opbygge en effektiv forebyggende indsats blandt unge for at bremses den foruroligende vækst i psykiske lidelser.

 

5. Janni Platz Styhr

Janni Platz Styhr

Jeg hedder Janni Platz Sthyr er 40 år og er uddannet Social og sundhedshjælper siden 2006. Siden hen tog jeg en HF i 2015 og nu læser jeg politik og administration på Aalborg

 

Regionsrådspolitik

 

Jeg mener der skal nye ideer til i regions politik, derfor stiller jeg op. Mine hovedpunkter er uddannelse, sundheds og ældreområdet, og offentlig transport.

Vi står overfor en masse udfordringer på mange områder.

 

På uddannelsesområdet er der en forventning til at 95%får en ungdomsuddannelse, men der er nogle der ikke fungere i skolen og dem bliver vi nødt til at finde løsninger til, så vi opnår succes. Vi skal finde løsninger til ordblinde, og uddanne lærerne bedre i disse programmer, så det bliver en mere naturlig del af hverdagen.

 

På sundheds og ældreområdet, går jeg ind for at man skal kigge på arbejdsgangen ved plejepersonalet, da der er meget stress over at der ikke er tid nok ved borgeren. Der kommer alt for mange forskellige ansatte ud til borgeren, da der er mange vikarer inde. Man mener det er billigere, men i sidste ende tror jeg ikke der er sparet en eneste krone. Derudover skal der kigges på behandlingen af psykisk syge og personalet på disse bosteder.

 

Kollektiv trafik skal virke over hele regionen, ikke kun i storbyerne. Det kan ikke passe at folk i mindre byer ikke kan komme ud af byen efter kl. 18 og i weekenden er man fanget. Vi vil gerne have at man flytter til små byer, men det sker ikke så længe man ikke kan komme frem og tilbage til stor byer og uddannelse. Man skal kunne bo i små byer som Mariager og stadig uddanne sig i Aalborg uden at skal have en bil.

 

Vi bor i en dejlig region og den skal blive bedre, flere arbejdspladser og vi skal have folk til at flytte hertil fordi vi kan give dem en super dejlig region med et sundhedsvæsen der lever op til kraverne og med god kollektive trafik og infrastruktur.

 

 

8. Aino Linkhorst

aino640.jpg

64 år, Psykiatrisk sygeplejerske, Frederikshavn, Frederikshavn Kommune, Mail: aino@webspeed.dk

9. Thomas Krog

thomas2.jpg

Satser på comeback – fordi jeg ikke kan lade være

Jeg har besluttet at stille op til regionsrådet - fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Velfærden halter gevaldigt på en række områder. Offentligt ansatte bliver nedslidte i et omfang, der går ud over kvaliteten. Alligevel er skattelettelser på dagsordenen. Selv socialdemokraterne støtter at tage penge fra kontanthjælpen og bruge dem på billigere biler. Derfor er der lige nu mere end nogensinde brug for, at vi er nogle, der fremhæver, at mennesker er den vigtigste ressource i vores samfund. Vi skal som mennesker passe på hinanden. Som politikere skal vi prioritere investeringer i sundhed og velfærd. Det vil jeg gøre som kandidat til regionsrådet for SF – selv om jeg ved, at det også har omkostninger, når jeg nu igen kaster mig ind på den partipolitiske kampplads.

Jeg har tidligere været medlem af såvel amtsrådet som regionsrådet. Jeg havde en kort periode i Folketinget, og senest var jeg formand for Social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune. De sidste knap fire år har jeg brugt på handicappolitik som politisk konsulent i Muskelsvindfonden. Et arbejde jeg fortsætter med, hvis jeg bliver valgt til regionsrådet.

Som menneske er jeg lyttende og vedholdende. Jeg lytter, så det kan høres og er ikke bange for at tale lokalområdets sag. Mine fem mærkesager er:

 

Jeg vil arbejde for bedre arbejdsvilkår for regionens ansatte, så vi mindsker antallet af nedslidte og sygemeldte og derved sikrer bedre kvalitet for brugerne.

 

Jeg vil arbejde for at patientens pårørende inddrages langt mere. I de fleste tilfælde er de pårørende en ressource, man kan dyrke og bruge.

  

Jeg vil arbejde for at regionen tager sin del af ansvaret for et rummeligt arbejdsmarked, så også mennesker med nedsat erhvervsevne får en plads i helheden.

 

Jeg vil arbejde for at der ved råstofudvinding tages bedre hensyn til drikkevandssikring og at regionen øger brugen af genbrugs- og nedbrydningsmaterialer til fremtidige bro- og vejbyggerier.

 

Jeg vil arbejde for at tanken om en motorvej over Egholm droppes til fordel for et ekstra tunnelrør.

 

 undefined

Thomas Krog

Regionsrådskandidat for SF

Telefon 2265 2465

twitter.com/stem_thomaskrog

 

 

 

Den samlede kandidatliste

1. Lene Linnemann, 58 år, Socialpædagog/regionsrådsmedlem, Gandrup, Aalborg Kommune, Mail:leli@rn.dk

 

2. Ove Albrektsen, 66 år, Maskintekniker, Fjerritslev, Jammerbugt Kommune, Mail: oalb020751@gmail.com

 

3. Erik Holm, 67 år, Tidl.forvaltningschef, Hanstholm, Thisted Kommune, Mail: Erik.Holm@hotmail.dk

 

4. Thorkil Olesen, 52 år, Energi- og miljøchef, Hanstholm, Thisted Kommune, Mail: thorkil@pip.dknet.dk

 

5. Janni Platz Styhr, 41 år, Sosuhjælper, Hadsund, Mariagerfjord Kommune, Mail: janniplatz@gmail.com

 

6. Jørgen Grøn, 69 år, Ingeniør, Aars, Vesthimmerlands Kommune, Mail: jg@sjostrup.dk

 

7. Jimmi Sørensen, 34 år, Kontorassistent, Sindal, Hjørring Kommune, Mail: jimmis@privat.dk

 

8. Aino Linkhorst, 64 år, Psykiatrisk sygeplejerske, Frederikshavn, Frederikshavn Kommune, Mail: aino@webspeed.dk

 

9. Thomas Krog, 46 år, Handicappolitisk konsulent, Brønderslev, Brønderslev Kommune, Mail: thomaskrog@outlook.dk

 

10. Anders Hind, 72 år, Pensionist, Aalborg, Aalborg Kommune, Mail: hindanders@gmail.com

 

11. Frank Østergaard, 53 år, Elektriker, Kaas, Jammerbugt Kommune, Mail: frank.kudahl@gmail.com

 

12. Peder Larsen, 45 år, VUC-lærer, Mariager, Mariagerfjord Kommune, Mail: kattekongen@hotmail.com

 

13. Arthur Corneliussen, 61 år, Pens. ungechef, Dronninglund, Brønderslev Kommune, Mail: arthur.corneliussen@gmail.com

 

14. Mathias Caland, 30 år, Socialpædagog/leder, Støvring, Rebild Kommune, Mail: mathiascaland@gmail.com

 

15. Lasse Hjorthøj, 22 år, Studerende, Aalborg, Aalborg Kommune, Mail: lassehjorthoj@gmail.com

 

Univers
Mobil navigation