VELKOMMEN TIL

SF Region Nordjylland

Velkommen til SF Nordjylland

På mobiltelefon er denne hjemmeside optimeret til at blive vist i bredformat - altså på telefonens brede led.

sand.jpg

Budget 2017

Regionens budget for 2017 er nu på plads. Når det sammenholdes med SF's budgetforslag har vi stort set har fået det med, som vi gerne ville have.

lene.jpg (1)

Vi er godt tilfredse, da vi har fået det med, som vi gerne ville have. Særligt vil jeg fremhæve de særlige indsatser i psykiatrien og for unge med hjerneskade. Vi får oprettet et Center for borgere med få ressourcer (eksempelvis misbrugere, psykisk syge, indvandrere mf.), som skal hjælpe med at få borgerne lettere gennem "systemet" ift. udredning og behandling.

Vi får taget hul på et gammelt SF-ønske om at få fjernet de mange regler omkring lægedækning, så vi (forhåbentlig) kan få mulighed for at ansætte egne læger i de områder, hvor PLO ikke kan sikre lægedækning/alment praktiserende læger. Ift. organiseringen af de diagnostiske centre får vi sat gang i nogle forsøg med udgangspunkt i gode erfaringer fra Centret i Silkeborg.

Det har selvfølgelig kostet lidt, men ikke noget som vi var lodret imod. Vi har været skeptiske overfor Novo Nordisk Fondens diabetes-center, den ekstra OP-stue i Farsø og nyudviklingen af Hobro, men der var - også uden vores tilsagn - flertal for alle tre ting. Og hverken den ekstra operationsstue eller nytænkning er til skade for nogen - vi har bare ikke ønske at bruge midler på disse. 

Venlig hilsen

Lene Linnemann
Region Nordjylland
Mobil 61 74 40 57

Ansæt alment praktiserende læger i det offentlige

Borgerne i Danmark har brug for en stærk almen praksis, der varetager flere opgaver i sundhedsvæsenet. Almen praksis skal, sammen med kommunens plejepersonale, være omdrejningspunktet i det fremtidige nære sundhedsvæsen.

lene.jpg (1)

                                                                                    Pressemeddelelse,  Aalborg, d. 16. marts 2016

 

 

Den praktiserende læge skal også medvirke til at undgå unødige indlæggelser og derfor skal samarbejdet mellem sygehusene og almen praksis forbedres. Samarbejdet kunne styrkes ved at ansætte praksislæger på samme måde, som sundhedsvæsenets øvrige læger.

Som det er nu, sælger de praktiserende læger deres ydelser til det offentlige. Lægerne henter dermed 97 pct. af deres indkomst i det offentlige – altså hos borgerne.

Man plejer at sige, at den som betaler musikken også bestemmer, hvad der skal spilles. Og det er vel kun ret og rimeligt, at det offentlige afgør, hvilke ydelser borgerne skal ydes. Det viser sig bare, at det ofte er meget svært at nå til enighed med lægerne om, hvad der skal ligge i aftalerne mellem det offentlige og almen praksis.

Det er svært at finde eksempler på andre liberale erhverv, som selv vælger til og fra ift. de opgaver, som det offentlige skal have løst. På andre områder udbyder det offentlige en opgave og så kan selvstændige erhvervsdrivende byde ind på den opgave, der skal løses.

SF foretrækker, at lægerne er ansat i det offentlige. Vi mener, at fremtidens praktiserende læger med fordel kan ansættes i regionernes sundhedshuse, som også med fordel kan rumme sundhedspersoner, som tilbyder andre offentlige ydelser. Praktiserende læger, speciallæger, sundhedsplejersker og sikkert mange andre grupper, kan i større fællesskaber tilbyde en sammenhængende behandling til borgerne, som - specielt når der er tale om de mere komplicerede forløb - vil være til stor gavn for patienterne. Samtidig vil et fælles personale bestående af sekretærer, bioanalytikere og sygeplejersker medføre, at ressourcerne hos hele personalet kan udnyttes bedre.

 

På vegne af

SF Region Nordjylland

 

Lene Linnemann

Grp.fmd. for SF

Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Mail: leli@rn.dk

Mobil: 61 74 40 57

Regionsrådsgruppens årsberetning

Læs her regionsrådsgruppens årsberetning som blev forelagt på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet i marts 2016

lene.jpg (1)

Gruppeformand Lene Linnemann 

 

SF var igen i år en del af det budgetforlig, som et flertal indgik. Det er ikke fordi det ligefrem var festligt, fornøjeligt eller specielt opløftende at indgå en sådan aftale, men den er blevet til, efter en lang og omhyggelig proces, hvor hver en sten blev vendt og alle forslag – både til opdrift og til besparelser – blev drøftet grundigt igennem.

Økonomiaftale, som blev indgået med regeringen, gav ikke mulighed for de helt store armbevægelser. Og det bliver ikke bedre af, at Region Nordjylland – igen i år – mister store beløb i Bloktilskud og Kommunal Medfinansiering – faktisk svarer det til omkring halvdelen af den sum af nye penge, vi fik i økonomiaftalen.

Der var rigtig mange gode og fornuftige ønsker fra sygehusene. Nye tiltag, som alt sammen er til gavn for borgerne/patienterne i regionen. Men, hvis blot en del af de ønsker, der var til opdrift skulle imødekommes, ja, så betød det altså, at pengene skulle findes et andet sted i budgettet. Og nogle af de mange ønsker, var slet ikke til at komme udenom.

Derfor slap vi heller ikke udenom, at finde besparelser for omkring 200 mio. kr.

Administrationen, som heller ikke de seneste år har været fritaget for besparelser, som nogen tror, skærer i år 22 mio. af budgettet. De 7 mio. findes ude i sygehusenes administration og de 15 mio. findes i regionshuset.

Resten skal findes i driften ude på de forskellige matrikler. Og desværre har det også betydet afskedigelser.

Vi har været meget opsatte på, at der skal findes midler andre steder – steder hvor det ikke gør ondt at spare.

Og det kan lade sig gøre. Der er stadig masser af penge at hente ved at undgå dobbeltarbejde.

Hvis det er nok med én blodprøve, så skal ptt. ikke have taget to. Har ptt. været til forundersøgelse på eet hospital, så skal der ikke forundersøges igen på et andet hospital. De røntgenbilleder som tages det ene sted, skal ikke (gen)tages det andet. Osv.

Også på medicinområdet er der penge at hente. Der er store prisforskelle på medicin, som har den samme virkning. Vælger man det billigste præparat, er der rigtig mange penge at spare, både for region, kommuner og for patienten selv. Vi er tilfredse med den store opmærksomhed der efter budgetforliget blev rettet mod dette område. Det har allerede båret frugt, at der omlægges til kopimedicin, hvor det er muligt/ansvarligt.

Bedre arbejdstilrettelæggelse, brug af interne vikarer frem for vikarer fra dyre bureauer, samkørsel og klogere indkøb er også eksempler på steder, hvor det ikke gør ondt at spare. Så en opfordring til ledelserne på vore institutioner er, at der skal fokus på ”de penge, som ikke bliver brugt klogt”. Og at medarbejderne inddrages mest muligt i bestræbelserne på at finde fornuftige løsninger – det er dem, som har skoene på og ved hvor de trykker.

For os er det vigtig, at der bliver tale om så få afskedigelser som muligt og at de midler vi har til rådighed, bruges der hvor de gør bedst gavn.

Det var så lidt om alt det trælse, nedskæringerne.

Heldigvis er der også lyspunkter. Der er afsat flere midler til IT-området – både til det strengt nødvendige og til udvikling på området.

Børne-/ungdomspsykiatrien tilføres ekstra penge (til hurtig udredning og behandling).

Patientsikkerhed er prioriteret – f.eks. er det ønskeligt, at antallet af sygehuserhvervede infektioner nedbringes mest muligt. Også implementeringen af det Fælles Medicin Kort prioriteres højt.

Telemedicin, som både øger patienternes livskvalitet og giver besparelser i form af færre indlæggelser, bliver opprioriteret.

Udrednings- og behandlingsretten kræver flere midler, hvis vi skal nå de erklærede mål.

Vi har længe haft brug for flere øjenlæger i Nordjylland. Vi har fået tre nye øjenlæger i Vendsyssel.

Kræftområdet tilføres en klækkelig sum.

Akutmodtagelsen tilføres midler til ansættelse af mere personale. Så vidt jeg husker, er der tale om to læger og fire sygeplejersker.

Heldigvis er der bred enighed om, at finde midlerne til at fastholde det niveau, som der i 2015, har været på den kollektive trafik.

Det er blot nogle eksempler på de tiltag, som altså også er at finde i dette års budget.

 

Thisted Sygehus

Thisted Sygehus i flere år har haft helt særlige problemer. Jeg tror, det største nu er væk og at vi kan komme godt videre med den nye ledelse i spidsen for et engageret personale, som gør hvad det kan, for at bringe sygehuset på ret køl igen. For at det skal lykkes, er det nødvendigt at hjælpe Thisted Sygehus med ekstra midler. Det gør vi blandt andet ved at fritage Thisted for de rammebesparelser, som de øvrige sygehuse desværre ikke slipper for. Det vil være en helt urimelig opgave for en ny ledelse, hvis den fra begyndelsen skal trækkes med de store økonomiske problemer, som andre har skabt.

Efterfølgende har vi besluttet, at Thisted Sygehus lægges sammen med Sygehus Vendsyssel – og forudsætningen for denne fusion var, at Thisteds dårlige økonomi ikke skulle påvirke denne sammenlægning.

Vi er rigtig glade for, at vi - sammen med en håndfuld politikere på tværs af partierne – fik lagt så meget pres på den store gruppe, som ville nedlægge N8 i Thisted, at regionsrådsformanden til sidst måtte trække forslaget ud af strukturplanen. Vi er svært tilfredse med, at den psykiatriske sengeafdeling fik lov til at bestå, så også borgerne i dette område har mulighed for indlæggelse og behandling i deres nærområde. Ekstra tilfredsstillende har det været at se, at man nu har erkendt, at der ikke en gang skal reduceres i antallet af senge, som der ellers efterfølgende blev lagt op til.

Det er ikke sådan, at alt er sat i stå på anlægsområdet, men flere af de hårdt tiltrængte renoveringer kommer til at strække sig over længere tid end ønskeligt. Vi er glade for, at det trods alt lykkes at sætte gang i byggeriet til det ny psykiatriske sygehus i Aalborg Øst.

Statens rolle

Ift. finanslov, så mener Regeringen tilsyneladende – ligesom tidligere regeringer – at den er bedst til at vurdere, hvor skoen trykker i de forskellige regioner. Man kunne godt ønske sig, at de ville bruge deres kræfter på de ting og sager, som der ikke er andre til at tage sig af og så overlade det til de, som er tættest på, at afgøre, hvor og hvordan pengene gør mest gavn, fremfor at trække allerede udmøntede midler tilbage, for derefter at give en del af det tilbage – øremærkede penge, kamufleret som nye penge.

Jeg tænker lidt, at folketingets politikere eksempelvis kunne have brugt lidt flere kræfter på Sundhedsstyrelsen – det har været tiltrængt i mange år.

Måske kunne de også bruge lidt kræfter på, at finde en løsning på den helt urimelige bloktilskudsfordeling og på den kommunale medfinansiering.

Vi kunne også ønske, at nogen ”oppefra” havde turdet vise lidt mere mod og ansvarlighed ift. at få sparket gang i prioriteringsdebatten omkring den meget omtalte nye og dyre medicin – men der var de godt nok seje i optrækket.  

På Christiansborg burde de prioritere Skat højt. Hvis Skat kom til at fungere efter hensigten, så havde vi måske slet ikke økonomiske problemer i en størrelsesorden, som er værd at tale om.

Men det er selvfølgelig lettere, at sidde og detailstyre regionerne end det er at tage fat på sådanne ømtålige emner.

 

Bestyrelsens beretning

Læs her bestyrelsens beretning som blev forelagt på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet i marts 2016

natur.jpg

Landspolitisk

Folketingsvalget har selvfølgelig fyldt meget i året der er gået. Først optimismen, den gode stemning og det hårde slid op til valget. Dernæst tømmermændene og refleksionerne efter valget, der bestemt ikke gik, som vi håbede.

Valget endte jo med, at vi fik en ny statsminister, der allerede har vist sig om muligt endnu mere uduelig, end vi regnede med. Ud over udueligheden på det personlige plan, er det langt værre, at regeringens politisk projekt er så forfejlet. Man angriber målrettet den danske velfærd ved at tage penge, hvoraf man vil bruge en del til skattelettelser. Det er bestemt ikke det, der er brug for.

Uddannelsessystemet får også nogle hak. Det er der heller ikke brug for. Miljøet anser regeringen som noget skidt, der er i vejen for væksten. Det gælder både miljøet i vores vandløb og fjorde, og det gælder miljøet langs de danske kyster. Helt utroligt, at de ikke kan se, at miljø og natur netop er er et område, der virkelig gør Danmark attraktivt at komme til og et sted, vi er glade for at bo. At regeringen desuden vil sænke klimaambitionerne og dermed truer alle de grønne arbejdspladser er nærmest forrykt. Det er jo et område vi bør styrke og ikke svække.

Vi kan ikke snakke os uden om, at valget for SF var en nedtur. Vi var andetvalget for rigtig mange mennesker, men det hjælper ikke, når man kun må sætte ét kryds. En del af forklaringen på det dårlige valg er selvfølgelig, at vi fik mange ridser, mens vi sad i regering. En anden del af forklaringen er, at SF fremstår så realpolitisk stueren, at vi har glemt at formulere vores vision. Visioner havde Alternativet i overmål, og der er ingen tvivl om, at de i sidste ende tiltrak mange af SFs vælgere.

 

Organisatorisk


I SF Nordjylland fyldte valget naturligvis også meget. Repræsentantskabsmødet i juni blev aflyst, da vi hellere ville bruge alle SF-kræfter i valgkampen. Organiseringen med vores eget valgudvalg, en storkredskoordinator og en vis indblanding fra SF-Christiansborg fungerede ikke optimalt. Et af problemerne var, at storkredskoordinatoren havde en eksamen midt i valgkampen.

Formøderne mellem kandidaterne var en succes og måske medvirkende til, at de interne kampe var så små, at de ikke er værd at bemærke.

I bestyrelsens evaluering snakkede vi en del om skyggekandidaterne og, hvordan vi håndterer det mere åbent. Vi anbefaler, at vi i forbindelse med nyopstilling af kandidater tager en grundig snak om, hvordan vi fordeler kandidaterne; enten så en kandidat kan have flere valgkredse, eller vi skal have en urafstemning for at rangliste kandidaterne. Valget endte jo med, at vi i Nordjylland fik genvalgt Lisbeth Bech Poulsen.

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at få nogle politisk oplæg og diskussioner i bestyrelsen. Vi har blandt andet diskuteret det kinesiske sundhedsvæsen i forhold til det danske på baggrund af oplæg fra Hongge Wang. Der er i hvert fald en række ting, vi ikke skal lære af kineserne, når det handler om økonomi og ulighed. Til gengæld er der fortsat spændende tanker i Kina om, hvordan man bruger mere alternativ behandling i sammenhæng med sygehusene.

Vi har diskuteret socialpolitik og det manglende fokus området har haft for SF på landsplan. Vi må ikke blive et af de partier, der tænker mest på at fremsætte forslag, der kommer de største vælgergrupper til gode. Tværtimod skal de mennesker, der har mest behov, have den stærkeste støtte.

Vi diskuterede skib-til-skib overførsel af olie på baggrund af et oplæg fra Ove Albrektsen. Det foregår lige uden for Nordjyllands kyst, og omfanget er stort, fordi de miljømæssige krav vi stiller halter bagefter de krav vores nabolande stiller.

Efter Total havde stoppet deres boring i Skæve havde vi også besøg af en af aktivisterne mod skifergas. Vi er alle enige om, at skifergas er en unødvendig fossil energikilde, og at udvindingen er særdeles risikabel. Et totalt forbud mod udvinding det eneste rigtige. Spørgsmålet var, hvordan vi kommer der til.

Tidligere diskussioner om den mulige motorvej over Egholm blev også genoplivet, da KKR forsøgte at give udtryk for, at der er nordjysk enighed om, at det er klogt, at bruge milliarder af kroner på at smide asfalt hen over Egholm. Det er der ikke, og det understregede vi i en pressemeddelelse.

Det har været en række gode politiske diskussioner og hvis andre end bestyrelsesmedlemmer har lyst til at deltage, så er møderne jo åbne.

Et punkt, der er gået igen på vores dagsorden er, hvordan vi får gang i SF-Morsø. Bestyrelsen synes, det er vigtigt, at SF er aktiv og synlig over hele Nordjylland. I øjeblikket er det dog Landskontoret, der har bolden i forhold til at genstarte partiforeningen på Mors.

 

Regional politik

I regionen har struktur-diskussioner fyldt meget. SF kæmpede en flot kamp mod at lukke Dronninglund Sygehus. Men det er ikke altid de bedste argumenter, der vinder.

Organisatorisk ønsker blandt andre V at lægge alle sygehusene ind under ledelsen på Aalborg Sygehus. SF er ikke enig i den holdning. Ledelsen skal være tæt på medarbejderen. Vi er desuden forpligtiget til at have et sygehusvæsen i hele regionen og ikke bare i Aalborg.

Lægesituationen har også fyldt meget i de diskussioner vi har haft mellem regionsrådsmedlemmer, bestyrelse og vores KKR-medlem. Det har ført til beslutningen om, at generalforsamlingen her i forbindelse med beretningen også skal tage stilling til den pressemeddelelse, som Lene har formuleret et udkast til.


Afslutning

Alt i SF-Nordjylland er foregået i en god stemning. Der har været gode politiske diskussioner, hvor der har været stor respekt for forskellige synspunkter. Det er i hvert fald ikke stemningen i bestyrelsen, der er årsag til at formanden stopper.

Politik

Her finder du valgprogram fra valget til regionsrådet, samt andre politiske udmeldinger. Se også i referaterne, her kan også findes politiske udmeldinger.

regnbue og vindmøller.JPG

FOLKETINGSMEDLEM: LISBETH BECH POULSEN

Valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

Om SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds. Se her hvem der sidder i bestyrelsen, læs vedtægter mv.

nordjylland.jpg

SF Region Nordjylland

  • Formand Jørgen Grøn

98 62 18 14

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation