VELKOMMEN TIL

SF Region Nordjylland

Velkommen til SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds.

sand.jpg

REGIONSRÅDS- KANDIDATER

Kandidater til regionsrådsvalget tirsdag 21. november 2017. Regionsrådsmedlem Lene Linnemann er spidskandidat.

Lene Linnemann

Valgprogram: SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB

SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

valgprogram

SF Nordjyllands valggrundlag til regionsrådsvalget 2017 kan her downloades som PDF dokument.

 

En bæredygtig, sund og sammenhængende region

SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til en bæredygtig region, hvor sundhed og sammenhæng er helt centrale mål.

Vi vil overalt sætte det enkelte menneske og fællesskabet foran systemer og grådighed.

Vores motto er: Der er ikke syge mennesker, men mennesker der er syge.

Patientrettighederne skal sikres bedre, og der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle i regionen. Øget efteruddannelse af ansatte i sundhedsområdet skal bane vejen for bedre forståelse for patientens hele situation i en tid, hvor behandlingen bliver stadig mere specialiseret.

Vi accepterer ikke begrebet ”udkantsområder”, men vil arbejde for udvikling i hele regionen. Det kræver særlig opmærksomhed på de områder, der er mest udfordrede af begrænset udvikling.

En samler plan for turisme skal sikre, at de mange skønne steder og helt enestående naturområder vi har i Nordjylland, bliver markedsført i sammenhæng.

Den ø som Limfjorden gør den nordligste del af regionen til, skal bindes bedre sammen med den sydligste del af regionen. Der er mange broer, som trænger til en udskiftning.

Vi ønsker at øge borgerinddragelsen ved større og principielle beslutninger i regionen. Det skal ske ved øget brug af temamøder og høringer.

Vi vil arbejde for frihed til den enkelte. Ikke den form for frihed, hvor den enkelte beriger sig på fællesskabets bekostning men den form for frihed, hvor den enkelte sikres i kraft af fællesskabet og et stærkt samfund.

 

Læserbreve

Her finder du læserbreve forud for regionsrådsvalget 21. november 2017

nordjylland.jpg

Budget 2018 - SF sikrer flere penge til psykiatrien

SF er med i regionens budgetforlig. Vi fik ikke helt så meget i år, som vi tidligere har oplevet at få, men der var heller ikke meget at gøre godt med.

Lene Linnemann

Alt i alt er vi godt tilfredse og nogle af hovedpunkterne er:

 

- I Region Nordjylland droppede vi i enighed 2 pct. kravet (produktivitetskravet) - over alt

- Vi afsatte yderligere 5 mio. til kræftområdet, som hos os - såvel som andre steder - på det seneste har haft problemer med at følge med

- Der blev afsat 2,6 mio til bedre palliation

- Vi viderefører et projekt for overvægtige børn

- Der var enighed om at afsætte 3,5 mio. ekstra til jordforurening og rent drikkevand

- SF fik, sidste år, sammen med R afsat midler til et kompetencecenter for sårbare borgere. Her fik vi i år tilført midler til tolkebistand

- SF fik 2 mio. til en ekstra pulje til psykiatrien og vi reddede "Team børn af psykisk syge"

 


Lene Linnemann
Regionsrådsmedlem SF
Region Nordjylland
Østervang 70
9362 Gandrup
Mobil: 61 74 40 57
Mail: leli@rn.dk

Regionsrådsgruppens årsBERETNING TIL SF-NORDJYLLANDS GENERALFORSAMLING DEN 13. MARTS 2017

SF var også i 2016 en del af den forligskreds, som indgik en budgetaftale og vi står således bag budgettet for 2017.

lene.jpg (1)

Ved Lene Linnemann

 

Budgetforliget er indgået indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2017 mellem Danske Regioner og Regeringen. En økonomiaftale, som SF dog stod udenfor, da rammerne syntes for snævre.

Dog var opgaven ikke slet så tung som året før. Råderummet til nye tiltag var større – omkring 70 mio. – pga. ændring af bloktilskud (kompensationsordning) og ændring i den kommunale medfinansiering.

Trods den ringe økonomi i aftalen, valgte SF i alle regioner at deltage i forhandlingerne og endte også med at være en del af forligene.

Det der med bare at forlade forhandlingerne, som visse politikere vælger, det får man ikke noget som helst ud af. I al fald ikke andet end det kortvarige sus det kan give, når man fortæller vælgerne, at man aldrig kunne drømme om, at stemme for forringelser, men kun for forbedringer.

I politik er det nu en gang sådan, at hvis man ikke har flertal, så må man gå på kompromis, hvis man vil have nogen indflydelse. Og vi vil hellere være en del af samarbejdet og dermed have indflydelse på retningen i vores region. Fra tidligere år ved vi jo også, at selvom vi er små, så får vi mange af vore ønsker igennem, når vi er parate til at prioritere. Og sådan blev det også i forbindelse med forhandlingerne om dette års budget.

 

SF havde et ønske om, at gøre en ekstra indsats for at styrke indsatsen med at skabe mere lighed i sundhed. Der var fuld opbakning til dette ønske og i år oprettes et Kompetencecenter for sårbare patienter – herunder patienter med anden etnisk baggrund. Hensigten er, at borgere der har svært ved at finde gennem systemet – borgere som ikke lige passer ind – og borgere som ikke har ressourcer til at klare sig på egen hånd, får en lettere gang gennem vores sundhedsvæsen.

Andre tiltag som skal nævnes er, etablering af en skærmet sengeplads i børnepsykiatrien, fortsættelse af en styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade, der ellers kun var et SATSpuljeprojekt, som stod til at udløbe. Ligeledes blev projektet med brugerstyrede senge i Psykiatrien prioriteret og gjort permanent.

Hurtigere udredning – på alle områder – er en af hovedoverskrifterne i dette års budget. Siden oktober 2016 har der været et krav om, at alle patienter kan tilbydes behandling inden 30 dage, hvilket har givet store udfordringer på mange områder. Gennem forskellige initiativer/tiltag ser det nu ud til, at det går den rigtige vej, men der er stadig langt igen, inden vi kan opfylde målet om behandling til alle indenfor tidsfristen.

De ældre medicinske patienter, som vi i SF mener er oversete patienter, får tilført midler, som retter fokus mod dem. Dels gennem et SATSpuljeprojekt, hvor Regionen og kommuner med fælles økonomi og personale sikrer sammenhæng mellem hospitalerne og det nære sundhedsvæsen. Projektet involverer Thisted, Hobro, Aalborg og Hjørring og den tværsektorielle bemanding giver mulighed for hurtigere udredning og behandling - og dels gennem et nyt tiltag i Hobro, hvor et intensiveret samarbejde på tværs af sektorerne skal skubbe i samme retning.

Der afsættes midler til høreområdet, hvor der i mange år har været meget lang ventetid for borgere, som havde brug for høreapparat. Med disse midler forventer vi, at ventetiden reduceres markant.

En længe ønsket analyse, af den del af det præhospitale område som udgøres af akutlægebiler, paramedicinerbiler samt akutbiler, er nu på vej. SF har tidligere slået til lyd for, at vi skal undersøge mulighederne for hjemtrækning af disse enheder og analysen ventes færdig inden sommer. Eventuelle ændringer kan således sættes i værk i 2018.

Det var lige lidt om budgettet. Hvis nogen ønsker at komme længere ned i det, så må I endelig stille spørgsmål og så ligger det også på Regionens hjemmeside.

 

Noget som også har fyldt meget i det forgangne år er situationen i Thisted. Sidste år sagde vi i beretningen, at det største problem i Thisted nu formentligt var væk. Det tror vi nok stadig på, men desværre var det ikke gjort med en fratrædelse og en ny ledelse. Der har været rigtig meget, som den ny arbejdsomme og dygtige ledelse har skullet samle op på - rydde op - om man vil. De er godt i gang og de fortsætter med uformindsket styrke og fuld opbakning fra et enigt Regionsråd samt den administrative ledelse. I kender alle til problemerne der – vi talte om den sidste år til generalforsamlingen og vi har jævnligt talt om det siden. Situationen er alvorlig – der er lukket ned for den akutte kirurgi – vi håbede det blot ville være en kort overgang, men sådan blev det ikke. Også på det medicinske område er der problemer. Vi mangler læger – mange endda. Vi gør hvad vi kan, for at rekruttere læger, men det må aldrig blive sådan, at hvis du ikke kan få arbejde andre steder, så kan du få det i Thisted. Vi vil ikke gå på kompromis med kvalitet og patientsikkerhed og derfor ansætter ledelsen ikke alle de læger som søger og de beholder heller ikke de læger, som ikke lever op til forventningerne – fagligt eller menneskeligt set.

En god ting er, at der nu er ansat to erfarne overlæger, som skal og kan både gå foran og stå bag personalet i Thisted. De er midlertidigt ansat og skal sikre opbygningen af en faglig interessant medicinsk afdeling. Indenfor de seneste måneder, er det også lykkedes, at få aftaler op at stå med flere læger, som nu besætter delestillinger og altså arbejder dels i Thisted og dels der hvor de oprindeligt er ansat. Flere tiltag er på vej og vi håber, at nogle af dem snart giver pote.

 

Analyser viser, at vi egentlig ikke mangler læger her i landet. Hverken på sygehusene eller i almen praksis. Det der halter er fordelingen – dels af lægerne rundt om i landet og dels af fordelingen af arbejdsopgaverne – på afdelingerne og i praksis. Måske handler det også om, hvordan studiepladserne fordeles. Vi ved, at mange bliver i det område, hvor de uddannes, så måske skal der også ændres på optaget i de respektive regioner. Som i alle andre lande, er der også i Danmark mange flere læger pr. indbygger i hovedstadsområdet end i resten af landet. Både fordi de fleste bliver boende efter endt uddannelse og fordi den del der forlader deres uddannelsesområde trækker mod de største byer. Vi behøver i al fald ikke være bange for, at der kommer til at mangle læger i København – heller ikke hvis vi kunne blive enige om, at optage færre på KU og flere andre steder i landet. Nok om det. Vi er rigtig glade for, at det igen er lykkedes at få lov til at oprette flere pladser i Aalborg.

 

Men altså…. Lægedækningen ER noget der fylder rigtig meget – for Region Nordjylland og for os som SF’ere. Vi har ansvaret for, at alle borgere kan tilbydes en praktiserende læge og ind imellem halter det lidt. PLO ønsker ikke andre end dem selv i almen praksis, men de kan ikke levere. Derfor er Regionen forpligtet til – på anden vis – at sikre dækningen. Vi kan gøre det med udbudsklinikker og vi kan gøre det med Regionsklinikker. Regionsklinikkerne kan vi først oprette i sidste øjeblik og først når PLO har givet op og vi kan kun drive Regionsklinikker i en begrænset periode.

 

 

Vi foreslog ifm. budgetforhandlingerne, at Regionsrådet skulle skrive til Sundhedsministeren og de respektive ordførere på området og bede om, at få ændret på de rammer, hvorunder lægedækningen skal sikres. Vi vil gerne have lov til at drive egne klinikker og vi vil gerne lave delestillinger. F.eks. drive praksis på sygehusene, der hvor det kniber med at opretholde almen praksis. Der blev taget godt imod vores forslag og der gik et brev afsted til Christiansborg. Sundhedsministeren var så venlig at sende os et svar, hvori hun gjorde rede for, hvilke muligheder regionerne har på nuværende tidspunkt. Det vidste vi nu godt i forvejen – vi ville hellere tale med hende om mulighederne for at ændre på de gældende regler, men det var hun ikke så interesseret i. Vi satte os til at vente på, hvad lægedækningsudvalget ville spille ud med og forslag til ændringer/forbedringer er nu lagt frem.

Det forventes, at der vil være opbakning til, at regionerne får mulighed for at drive egen klinik i seks år fremfor, som nu, i fire år. Ligeledes gives der nu grønt lys for forsøg på, at sikre lægedækning gennem samarbejde mellem sygehuse og almen medicinske læger.

150 mio. foreslås omprioriteret, så de kan bruges til at understøtte en honoraromlægning – men det skal vedtages ifm. OK-forhandlingerne.

De praktiserende læger får mulighed for at gå udenom regionerne og kan fremover i stedet handle indbyrdes med ydernumrene.

Disse aftaler er et skridt på vejen og har vakt glæde hos en del regionspolitikere, mens PLO som sædvanligt skælder ud.

 

I SF er vi parate til, at gå endnu længere end til blot at ændre lidt på de stramme rammer, hvorunder regionerne kan agere. Vi skal ikke acceptere, at vi i Danmark har det, som man nærmest kan betragte som en lov om, at kun private kan yde lægehjælp i primærsektoren. PLO’s selvstændige erhvervsdrivende henter 98 pct. af deres indkomst i det offentlige og så har de oven i købet magt til at bestemme, hvilke ydelser de vil tilbyde borgerne. Det kan ikke blive ved med at gå. Fremtiden må være sundhedshuse – ejet af det offentlige – og ansatte medarbejdere – læger, sygeplejersker, sekretærer, fysioterapeuter mv. – akkurat som på sygehusene.

 

Specialområdet kører i sit eget spor og det bliver stadigt sværere at tilfredsstille kommunernes ønske om lavere takster og mulighed for at plukke i de forskellige tilbud, men vi prøver at holde niveauet og give mulighed for fornyelse, for fortsat at kunne tilbyde høj kvalitet på de mere specialiserede områder.

Af større projekter som nu er sat i gang kan nævnes Specialbørnehjemmet, nybygning af Kærvang på Mors og det store nye erstatningsbyggeri for Visborggård.

 

Regionaludvikling

SF har heller ikke denne (tredje) gang givet opbakning til den store golfevent i Gatten. Og et ønske om at binde penge i en større arrangement for eliteudøvere indenfor ridesporten har vi heller ikke støttet. Til gengæld har vi med glæde bakket op om den folkelige Event, Kulturmødet på Mors, der virkelig er vokset sig stor og kendt.

Koordineringen af Gymnasie- og Hf-tilbud viser sig nu med de mindre ungdomsårgange rigtig vigtig. Regionen har f.eks. sagt nej til udvidelse i Aalborggymnasierne for at sikre de mindre gymnasier som Fjerritslev og Dronninglund. Vores egne midler går nu i høj grad til at styrke unges deltagelse i faglige uddannelser.

Her i august 2017 overtager NT De nordjyske jernbaner, og selv om bl.a. udskydelsen af etablering af signaler gør det lidt sværere at komme i gang med en forbedring af togtrafikken, håber vi, at det på sigt bliver til gavn for borgerne – ikke mindst i Vendsyssel.

I samarbejde med de nordjyske kommuner satser vi også lidt mere på, at arbejdet i det nordjyske EU-kontor kaster noget af sig, idet omlægningen af EU-midler kan gøre det sværere at skaffe midler hertil.

 

Bestyrelsens beretning til SF-Nordjyllands generalforsamling den 13. marts 2017

Anders Samuelsen fra Liberal Alliance truede med valg, hvis ikke Lars Løkke imødekom hans ønske om skattelettelser til de rige. Et tilbud om at få en fin ministerbil fik ham desværre til at skifte holdning.

natur.jpg

Af formand Jørgen Grøn

 

I SF ville vi nemlig meget gerne have et valg, og her i Nordjylland var alle forberedelser gjort. Vi  ventede bare på, at Løkke skulle ”trykke på knappen”.

Vi ønsker et valg, fordi vi tror, at befolkningen har fået nok af Løkkes politik med skattelettelser til de rigeste, en nedværdigende behandling af dem, der er på offentlig forsørgelse, nedskæringer i kontanthjælp mm. med stigende fattigdom til følge, en markant forringet miljøindsats og en dårligere offentlig service.

I den offentlige debat har man mange gange problemer med proportionerne. Det har skabt en vældig diskussion, at en DR-ansat har fået betalt en hestetransport til USA, hvilket kostede DR 70.000 kr. Samtidig er der forsvundet 12.000.000.000 kr. ud af skattekassen. Hvorfor har det så ikke ført til et folkekrav om rigsretssag mod ansvarlige skatte- og statsministre? Jeg spørger bare, men det er det sædvanlige problem med, at når der kommer for mange nuller bag et tal, så er det svært at forholde sig til. Det bør dog ikke forhindre, at SF ”går i kødet” på de ansvarlige.

Apropos økonomi, så er det meget positivt, at SF i folketinget har stillet forslag om, at staten skal sikre, at boligejere i ”udkantsdanmark” også kan få realkreditlån. Det har især stor betydning her i Nordjylland, hvor mange mange ikke kan sælge deres huse, fordi banker og realkreditinstitutioner ikke vil yde lån til potentielle købere. Det kan undre, at alle de politikere, der siger, de vil forbedre vilkårene for de såkaldte udkantsområder, ikke støtter forslaget. Det viser tomheden i deres udmeldinger.

Der kommer ofte udtalelser om snart den ene og så den anden minioritetsgruppe, der er under-repræsenteret i de parlamentariske forsamlinger. Stort set ingen taler om den majoritetsgruppe, der er voldsomt underrepræsenteret, nemlig gruppen af faglærte og ufaglærte arbejdere samt personer på overførselsindkomst. Her skal vi alle arbejde for, at der skabes rammer for det politiske arbejde, der gør, at disse grupper får bedre muligheder for at deltage, og for at de føler sig velkomne. Det skal vi gøre dels i Folketinget, dels indenfor vort eget parti.

På sidste års generalforsamling i marts var det ikke muligt at få valgt en formand. Jeg accepterede, at være bestyrelsens tovholder, indtil der blev fundet en formand. Efter nogen tids overvejelser og mange opfordringer besluttede jeg mig for at stille op som formand og blev valgt til posten på en ekstraordinær generalforsamling i maj. Indtil årsskiftet har jeg også været kasserer, hvorefter Jimmi Sørensen har overtaget denne post. Ove Albrektsen har været sekretær og Mathias Caland har været næstformand. Menige bestyrelsesmedlemmer har været Aino Linkhorst, Allan Caspersen og Ingolf Hedegaard samt en repræsentant for SFU. På den ekstraordinære generalforsamling blev Erik Busse indvalgt i bestyrelsen på den plads, der blev ledig efter, at jeg var blevet valgt til formand. I januar forlod Ingolf bestyrelsen, og suppleanten Allan Norré indtrådte i stedet.

Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder og 5 repræsentantskabsmøder, heraf et med vores  gruppeformand, Jacob Mark, som var meget inspirerende, og som viste, at SF igen er ved at få sin egen profil.

På sidste landsmøde blev det ved en lovændring besluttet, at der skulle vælges et landsledelsesmedlem i hver storkreds. I Nordjylland valgte vi Inger Fomcenco med Theresa Berg Andersen som suppleant. Desuden har vi i landsledelsen Allan Norré, som er valgt på landsmødet.

Forberedelserne til det kommende regionsrådsvalg er i fuld gang. Lene Linnemann er valgt som spidskandidat og de øvrige prioriterede kandidater er Ove Albrektsen, Erik Holm, Mathias Caland, Thorkil Olesen og Janni Styhr. Hertil kommer en række ikke-prioriterede kandidater. Her kan listen blive supleret indtil sommerferien. Et valgudvalg med Erik Busse som formand har lavet et udkast til valgprogram, og der er taget billeder af kandidaterne og indkøbt de første materialer.

På et fællesmøde for partiforeningerne er det besluttet, at vi til næste folketingsvalg opstiller sideordnet i enkeltkredse som ved de seneste mange valg.

I bestyrelsen har vi besluttet at forsøge at genstarte partiforeningen på Mors. I den anledning havde vi inviteret vores folketingsmedlem Karsten Hønge, der er født og opvokset på øen, til et heldagsprogam, hvor vi om eftermiddagen besøgte Thy-Mors HF & VUC og KPK Døre & Vinduer. Begge besøg var særdeles vellykkede. Derefter var der lidt byvandring og presseseance. Om aftenen var der et offentlig møde med oplæg af Karsten med efterfølgende debat. Mødet sluttede med en drøftelse af, hvordan vi får sat gang i SF-Mors. Der blev ikke fundet en endelig løsning, men der arbejdes videre.

Bestyrelsen er meget tilfreds med arbejdet i regionsrådsgruppen. Den har været god til at få sat SF´s politik på dagsordenen og har opnået at få gennemført mange af vores ønsker. Alt dette vil Lene Linnemann komme ind på i regionsrådsgruppens beretning.

Vores medlem af kommunekontaktrådet, Erik Ingerslev, har flittigt orienteret os om de sager, der behandles dér, og vi er fra bestyrelsen kommet med vores råd. Efter kommunalreformen har kommunekontaktrådet fået meget større indflydelse på den regionale politik, og vi lægger vægt på, at koordinere vores politik i kommunekontaktrådet og Regionsrådet.

Til slut vil jeg gerne takke alle for et godt samarbejde i det forløbne år.

Jørgen Grøn

11. marts 2017

Budget 2017

Regionens budget for 2017 er nu på plads. Når det sammenholdes med SF's budgetforslag har vi stort set har fået det med, som vi gerne ville have.

lene.jpg (1)

Vi er godt tilfredse, da vi har fået det med, som vi gerne ville have. Særligt vil jeg fremhæve de særlige indsatser i psykiatrien og for unge med hjerneskade. Vi får oprettet et Center for borgere med få ressourcer (eksempelvis misbrugere, psykisk syge, indvandrere mf.), som skal hjælpe med at få borgerne lettere gennem "systemet" ift. udredning og behandling.

Vi får taget hul på et gammelt SF-ønske om at få fjernet de mange regler omkring lægedækning, så vi (forhåbentlig) kan få mulighed for at ansætte egne læger i de områder, hvor PLO ikke kan sikre lægedækning/alment praktiserende læger. Ift. organiseringen af de diagnostiske centre får vi sat gang i nogle forsøg med udgangspunkt i gode erfaringer fra Centret i Silkeborg.

Det har selvfølgelig kostet lidt, men ikke noget som vi var lodret imod. Vi har været skeptiske overfor Novo Nordisk Fondens diabetes-center, den ekstra OP-stue i Farsø og nyudviklingen af Hobro, men der var - også uden vores tilsagn - flertal for alle tre ting. Og hverken den ekstra operationsstue eller nytænkning er til skade for nogen - vi har bare ikke ønske at bruge midler på disse. 

Venlig hilsen

Lene Linnemann
Region Nordjylland
Mobil 61 74 40 57

Ansæt alment praktiserende læger i det offentlige

Borgerne i Danmark har brug for en stærk almen praksis, der varetager flere opgaver i sundhedsvæsenet. Almen praksis skal, sammen med kommunens plejepersonale, være omdrejningspunktet i det fremtidige nære sundhedsvæsen.

lene.jpg (1)

                                                                                    Pressemeddelelse,  Aalborg, d. 16. marts 2016

 

 

Den praktiserende læge skal også medvirke til at undgå unødige indlæggelser og derfor skal samarbejdet mellem sygehusene og almen praksis forbedres. Samarbejdet kunne styrkes ved at ansætte praksislæger på samme måde, som sundhedsvæsenets øvrige læger.

Som det er nu, sælger de praktiserende læger deres ydelser til det offentlige. Lægerne henter dermed 97 pct. af deres indkomst i det offentlige – altså hos borgerne.

Man plejer at sige, at den som betaler musikken også bestemmer, hvad der skal spilles. Og det er vel kun ret og rimeligt, at det offentlige afgør, hvilke ydelser borgerne skal ydes. Det viser sig bare, at det ofte er meget svært at nå til enighed med lægerne om, hvad der skal ligge i aftalerne mellem det offentlige og almen praksis.

Det er svært at finde eksempler på andre liberale erhverv, som selv vælger til og fra ift. de opgaver, som det offentlige skal have løst. På andre områder udbyder det offentlige en opgave og så kan selvstændige erhvervsdrivende byde ind på den opgave, der skal løses.

SF foretrækker, at lægerne er ansat i det offentlige. Vi mener, at fremtidens praktiserende læger med fordel kan ansættes i regionernes sundhedshuse, som også med fordel kan rumme sundhedspersoner, som tilbyder andre offentlige ydelser. Praktiserende læger, speciallæger, sundhedsplejersker og sikkert mange andre grupper, kan i større fællesskaber tilbyde en sammenhængende behandling til borgerne, som - specielt når der er tale om de mere komplicerede forløb - vil være til stor gavn for patienterne. Samtidig vil et fælles personale bestående af sekretærer, bioanalytikere og sygeplejersker medføre, at ressourcerne hos hele personalet kan udnyttes bedre.

 

På vegne af

SF Region Nordjylland

 

Lene Linnemann

Grp.fmd. for SF

Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Mail: leli@rn.dk

Mobil: 61 74 40 57

Politik

Her finder du valgprogram fra valget til regionsrådet, samt andre politiske udmeldinger. Se også i referaterne, her kan også findes politiske udmeldinger.

regnbue og vindmøller.JPG

Referater

Nedenfor kan downloades referater fra bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder, som pdf-dokumenter.

FOLKETINGSMEDLEM: LISBETH BECH POULSEN

Valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

FOLKETINGS- KANDIDATER

Alle folketingskandidater i Nordjyllands Storkreds finder du her.

intern_information.jpg

Om SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds. Se her hvem der sidder i bestyrelsen, læs vedtægter mv.

nordjylland.jpg

SF Region Nordjylland

  • Formand Jørgen Grøn

98 62 18 14

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation