SF Region Hovedstaden

- velkommen til vores hjemmeside

Kom på besøg
i Sillebro Ådal
med SF Region Hovedstaden

Kom ind i naturkampen sammen med SF Region Hovedstaden

sillebro_aadal_frederikssund.jpg

Den 28. maj byder SF Region Hovedstaden på frokost, rundvisning i Sillebro Ådal ved Frederikssund - og giver ungerne mulighed for at få fingre i naturen når vi kigger på livet i åen. 

Arrangementet starter kl. 10 og slutter ved 14-tiden. Mødestedet er Frederikssund Station.

Dagen byder på lejlighed til at se på, og diskutere, de lokale konsekvensener der er af bl.a. landbrug- og naturkomissionen, landbrugsloven, Kystsikring og miljøbeskyttelse. Og til at overveje hvordan vi passer bedst på naturen?
Lisbeth Bech Poulsen, miljøordfører for SF, vil indlede dagen.

Vi håber at se mange SFere til en dag i den oprettede Sillebro Ådal.
Man er som sædvanligt mere end velkommen til at tage ægtefælle/partner, børn og venner & bekendte med på turen, men husk tilmelding: her.
(her er der også mulighed for at tilbyde eller efterspørge et lift).

Om Sillebro Ådal projektet
Sillebro Ådal er blevet genoprettet med genslyngning af Sillebro Å, nye gydebanker, naturpleje af moser, enge og overdrev.
Sillebro Ådal blev indviet i september 2013 og er blevet et rekreativt område for borgere og andre interesserede. Der er blandt andet lavet nye handicapvenlige stisystemer, plankestier og broer så borgerne nemt kan færdes, og der er anlagt skøjtesø, kælkebakke, bålplads, shelters, trædesten i åen, fiskepladser og nye, naturlige bænke lavet af træer fra ådalen. Endvidere er der planer om en naturlegeplads og andre rekreative.
Klimaprojektet er realiseret i et tæt samarbejde mellem Frederikssund Forsyning, Frederikssund Kommune og NIRAS og har betydet synergi, win-win-løsninger, store besparelser for forsyning og kommune.
(kilde og foto: Lars Olsen)

BUDGETFORLIG I REGIONSKOMMUNEN

At forhandle budget i år var ingen fornøjelse. For der var ikke meget at forhandle om. Vi er overordnet set godt tilfredse, og synes at vi har formået at sætte vores fingeraftryk på budgettet - trods alt. Alle partier er med - igen dog undtagen Enhedslisten, som faktisk forhandlede med helt til slut inklusiv da aftalen var printet ud i sin endelige form. Alle skrev under, og nogle gik mens vi ventede. Til sidst kom de og meldte fra. Blandt andet på baggrund af produktivitetsstigningerne.

bnudget.jpg

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet var den besparelse på 225 mio. kr. der var lagt ind tidligere på året, samt den økonomiaftale med regeringen der blandt andet igen indeholdt produktivitetsstigninger.
    Økonomiaftalen gav os sammen med diverse reguleringer 559 mio kr.
    Vi havde nye udgifter svarende til et minus på 94 mio. kr.
    Indeholdt i administrationens forslag til budget var blandt andet også en styrkelse af akuttelefonen som følge af at man har været nødt til at bruge læger i stedet for sygeplejersker da disse ikke har kunnet rekrutteres.

Dvs. da budgetprocessen startede, var budgettet i balance, men der var ikke noget råderum. Alt hvad der skulle findes, skulle derfor findes gennem serviceforringelser og andre tilpasninger.
    Da regionen i øjeblikket er lagt ned af arbejdet med sundhedsplatformen (IT-løsning fælles med region Sjælland), to store hospitalsfusioner samt etablering af sterilcentraler, er det vurderingen at der ikke er overskud til flere store strukturelle ændringer, men da underskuddet stiger de kommende år, er der samtidig en erkendelse af at det er nødvendigt at se på strukturelle ændringer i årene fremover.

    Der er igangsat konkrete initiativer for ca. 33 mio. kr., som alle er finansieret.

af:
Lise Müller opg Jens Mandrup, SF medlemmer af regionsrådet

undefined

Fødeområdet
Sundhedsstyrelsen anbefaler at kvinder der går over tiden, igangsættes tidligere end hidtil. Det koster 13,6 mio. kr. De penge er fundet inden for fødeområdet ved at man har tilrettet fødetilbuddene så de flugter med sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Psykiatriområdet
Der var bred enighed om at prioritere psykiatrien. Sidste år lukkede vi åbne senge og åbnede lukkede senge. Samlet set blev der lukket ca. 16 senge sidste år. Der er ingen tvivl om at der mangler lukkede senge. Men der er uenighed om hvorvidt der er lukket for mange åbne senge. Kompromisset i år blev at der blev omdannet 10 senge til lukket retspsykiatri. Samt åbnet fire ekstra lukkede senge for alvorligt spiseforstyrrede.
Desuden oprettes et deltids-ydernummer i psykiatri på Bornholm.

Diverse
Der blev vedtaget en række mindre ting, f.eks. task force til rational medicinanvendelse, undervisning i øget brug af økologi samt et madpanel og slutteligt sammenlægning af Tværfagligt videnscenter for patientstøtte og Enhed for evaluering

Ift. indholdet i budgetaftalen arbejdede vi på at få indskrevet
    ·  fokus på kerneydelsen
    ·  afbureaukratisering
    ·  arbejdsmiljø
- ud fra en erkendelse af at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for gode resultater. Herudover også anerkendelse af den stigende frustration over krav om øget dokumentation og registrering.

Bornholms Hospital som udviklingshospital
Bornholm er blevet udpeget til et fri-hospital. Her kan man afprøve forskellige muligheder for at styre efter værdi for patienten frem for økonomi. Der er også mulighed for at afprøve registreringsfri praksis mv.
    Projektet er en konkret udmøntning af oplægget i økonomiaftalen med regeringen og skal blandt andet følges at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget.

Systematisk brugerdeltagelse
Psykiatrien har haft succes med at give patienter en stemme på administrativt niveau. Den tilgang udbredes nu til hele organisationen.

Den ældre medicinske patient
Vi fik med at regionen skal indkalde alle kommunerne til møder om hvordan man løser udfordringer med overbelægning, færdigbehandlede patienter der stadig er på hospitalet, genindlæggelser og akutte kortidsindlæggelser.
    Det skal ses i forlængelse af den handleplan der allerede er aftale om, som udbredes i december.

Lægedækning
Adgangen til praktiserende læge er også nogle steder i vores region udfordret, fx i Tingbjerg, Halsnæs, Ishøj og Bornholm. Vi fik også her en passus med som gør at vi kan igangsætte et arbejde der skal søge løsninger på dette.

De kommende år
De kommende år byder på betydelige udfordringer. Derfor er der allerede nu igangsat arbejde vedr. besparelsespotentialer fx på administration

Regional Udvikling
På Regional Udvikling blev der tilvejebragt 21 mio. kr. primært gennem interne effektiviseringer
    Vores fokus lå på miljø- og trafikområdet, vel vidende at Venstre og Socialdemokraterne helst ville bruge ressourcerne på erhvervsudvikling.
    Resultatet af forhandlingerne blev faktisk ok alt taget i betragtning. Der blev sat 2,5 mio. af til arbejdet med at skabe et fælles transportselskab for Sjælland, ”Transport for Copenhagen” og 1,2 mio. til trafikanalyser, plus 3 mio. til videreførelsen af el-bilsindsatsen, selvom det bliver op ad bakke nu hvor den højreorienterede regering fjerner afgiftsfritagelsen for el-biler. Foruden det, fik SF skrevet ind i aftaleteksten at eventuelle returnerede trafikbestillingsmidler fra Movia skal reinvesteres i den kollektive trafik med fokus på bedre mobilitet, rejseoplevelse, komfort og infrastrukturforbedringer.
    På miljøområdet fik SF et par mindre ting med i aftalen. En analyse af luftforureningens påvirkning af befolkningens sundhedstilstand og et mindre forsøg med anvendelse af klimavenligt beton – det var egentlig et Enhedsliste-forslag, men når man ikke er med i aftalen, kan man ikke tage ære for noget - efter vores mening.

Foruden disse ting blev der afsat midler til sikring af kvalificeret arbejdskraft og et kvalitetsløft på erhvervsuddannelserne, hvilket det er svært at være utilfreds med, og strategisk udvikling af Greater Copenhagen.

Derudover blev der afsat en del penge til Copenhagen filmfond og Happy Copenhagen, der arbejder for at få EuroGames og World Pride til København.

 

SF vil forbyde hormonkemi i hverdagen

Hormonforstyrrende stoffer kan give barnløshed, misdannelse hos nyfødte, for tidlig pubertet og kan også kædes sammen med testikelkræft. Alligevel kan de skadelige stoffer findes i kosmetik, bonen fra supermarkedet eller i tyggegummi. De skadelige stoffer skal forbydes. Der findes alternativer. Og frem mod et forbud skal produkter med de skadelige stoffer mærkes, så man som forbruger nemt kan vælge dem fra.

SF sætter fokus på dagpengene

7 ud af 10 3F-medlemmer er bekymrede for, om de vil kunne finde et nyt arbejde indenfor 2 år. Næsten halvdelen er blevet mere nervøse for at miste deres job på grund af dagpengeforringelserne. Så: lad os få en løsning på dagpengespørgsmålet. Trist at R ikke vil diskutere en løsning for de mange, der er blevet og vil blive ramt af den dagpenge-reform, som R var med til at indføre. Mon Socialdemokraterne mener det samme og heller ikke vil en løsning?

arbejdsløshed.jpg

SF Region Hovedstaden

  • formand Tom Ahlberg

Gåseurtvej 20
2700 Brønshøj

2083 3747

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation