SF Region Hovedstaden

- velkommen til vores hjemmeside

Nogle
tidsfrister ...

Bestyrelsen har nu godkendt tidsplanen for opstilling af kandidater til valget til regionsrådet i november 2017.
Den første vigtige deadline er at kandidaterne skal opstilles senest den 29/11-2016

Sæt_Kryds_240.png

Det første trin i vores vej frem mod valget er en valgkamp kick-off dag den 19. november hvor målgruppen er interesserede kandidater til såvel kommunalvalget som regionsrådsvalget - se nedenfor.
Bestyrelsen opfordrer alle partiforeninger til at sende mindst én og helst flere deltagere til kick-off dagen. 
Tilmelding på sf.nemtilmeld.dk

Tirsdag den 29. november er sidste frist for at stille op som politisk leder (spidskandidat) og/eller kandidat i øvrigt.
Indstillinger skal komme fra en partiforening. 

Indstillingerne sendes til formand Tom Ahlberg på email tom@tom.dk
Der vedlægges et foto (til internt brug) og et opstillingsgrundlag på i alt maximalt 1200 tegn (inkl. mellemrum). Start med en kort præsentation. Der kan ikke benyttes anbefalere, men opstillende partiforening(er) nævnes.

SF Region Hovedstadens bestyrelse holder møde 1. december. Her vil bestyrelsen se på hvem de opstillede er. Senest 5. december udsendes de opstilledes navne og opstillingsgrundlag til samtlige partiforeninger. Der vil således være god mulighed for at drøfte hvem man vil stemme på inden repræsentantskabsmødet den 26. januar.

Selve valget foregår på repræsentantskabsmødet torsdag den 26. januar 2017. Den politiske leder og spidskandidat vælges først, og derefter prioriteres resten af kandidaterne på partilisten. Spidskandidaten og de tre næste på listen er SFs fokuskandidater. Proceduren er vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts 2016.

Startskud til valgkampen 2017

Vær med til at sparke valgkampen i gang med et brag lørdag 19. november i København

valg.jpg

SF Hovedstaden arrangerer valgkamps kick-off dag for alle SFs medlemmer med oplæg af Steen Hildebrandt, Klaus Majgaard og Pia Olsen Dyhr. Der vil være vidensbazar med konkrete tips & tricks til din valgkamp og workshops hvor vi i fællesskab udvikler ideer og handleredskaber til en stærk kampagne.

Tilmelding

Program for dagen:

10.00 – velkomst og åbning
10.15 – Steen Hildebrandt: oplæg om megatrends
Pause
11.30 – vidensbazar; konkrete tips & tricks til valgkampen
Frokost
13.30 – Klaus Majgaard: oplæg om velfærd og styring
14.15 – workshops og ideudvikling
Pause
15.30 - præsentation af ideer og muligheder
16.15 - opsamling og oplæg ved Pia Olsen Dyhr
16.45 – afrunding og tak for i dag

Sted: Rysensteens Gymnasium, Flæsketorvet 60 (gymnasiets lokaler i Den Hvide Kødby).

Sæt kryds i kalenderen 19.11.2016 – vi glæder os til at se jer.

Rokade hos SF
i Region Hovedstaden

Lise Müller genopstiller ikke til næste regionsrådsvalg. Derfor laver SF en intern rokade så Jens Mandrup Rasmussen overtager posten i Forretningsudvalget og posten som gruppeformand

undefinedJens Mandrup
- ny gruppeformand for SF i Region Hovedtaden

- Jeg stiller op til folketinget og har besluttet at bruge min tid på det. Det er en vemodig beslutning at ha´ sat et punktum for arbejdet i regionsrådet, men når vi når valget vil jeg ha´ siddet i 8 år - og det er ganske pænt, siger Lise Müller, der er folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds.

- Frustrationen over tunge arbejdsgange og meget bureaukrati var det der fik mig - som sygeplejerske - til at gå ind i regionsrådsarbejdet. Ved sidste valg fik vi sat afbureaukratisering på dagsordenen med politisk udvalgsarbejde, og med den netop indgående budgetaftale har vi taget første skridt mod afvikling af New Public management som styringsmekanisme. Det er jeg tilfreds med, fortsætter Lise Müller.

Lise Müller er 42 år og arbejder som hjemmesygeplejerske i Frederiksberg Kommune. Sammenhæng i sundhedsvæsnet, bureaukrati i den offentlige sektor samt ulighed i bred forstand er først og fremmest hendes interesseområder.

- Vi laver nu en blød overgang. Jens Mandrup Rasmussen overtager forretningsudvalgsposten. På den måde sikrer vi kontinuitet i arbejdet.

Jens Mandrup Rasmussen er tillige formand for regionens Miljø og Trafikudvalg.

SF FORESLÅR TILLIDSREFORM I SUNDHEDSVÆSNET

Dokumentationen og arbejdsgangene er blevet for meget af det gode - det kvæler motivationen og tager tiden fra kerneopgaverne, mener SF i Region Hovedstaden

tillid.jpg

- Vi ønsker fagligt dygtige og motiverede medarbejdere fordi det skaber bedre pleje og behandling for patienterne. Derfor stiller vi forslag om at regionsrådet forpligter sig til at igangsætte arbejdet med en tillidsreform, siger Lise Müller, gruppeformand for SF.

Forlaget er inspireret af Københavns Sundhedsforvaltning og skal involvere:

– en ledelsesdel (hvad er tillidsbaseret ledelse på alle niveauer)
– en styringsdel (hvad fremmer kontrol og hvad fremmer tillid, udfordring af styringsværktøjer)
– en medarbejder-del (hvad motiverer medarbejderne)
– en patient-del (hvad ønsker patienterne, nye modeller for inddragelse)

- Det er bydende nødvendigt at vi sætter alle sejl til for at skabe grobund for at fagligheden og motivationen igen kan trives, siger Lise Müller og fortsætter:

- De kommende budgetforhandlinger vil skabe et yderligere pres på arbejdsmiljø og kvalitet, og hvis vi ikke finder måder at frigøre tid til kerneopgaverne, så går det galt, fastslår Lise Müller.

Forslaget bliver fremsat i forbindelse med budgetforhandlingerne og skal involvere samarbejde med patienter, medarbejdere, ledere og organisationer om i fællesskab at skabe en tillidsreform.

 

SF Region Hovedstaden med i Velfærdsalliancen

SF Region Hovedstaden har meldt sig ind i Velfærdsallianvcen, som stod bag de 74 demonstrationer over hele landet den 12. maj mod omprioriteringsbidraget.
De bliver nu fulgt op af nye demonstrationer den 15. september mod nedskæringer i velfærden
I mange kommuner i regionen er der anmeldt demonstrationer, men flere kan nå at komme med

undefined

De 74 demonstrationer den 12. maj var en historisk begivenhed. Og de havde effekt. Men der er fortsat udsigt til kommunale millionbesparelser og massefyringer.

Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018, og i 2017 tilbageføres 2,2 mia. kr. til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningesituationen.

Det siger økonomiaftalen mellem regering og kommuner.

Regeringen har imidlertid ikke givet op. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram der skal frigør 1 mia. årligt. Heraf afsættes en halv mia til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.

Pia Olsen Dyhr siger:

- Velfærden rammes hårdt af regeringens besparelser! Næste år sparer 4 ud af 10, ja næsten halvdelen af alle kommuner, på børn og ældre området.

- Hvad betyder det? I visse kommunerne vil vi se kortere åbningstider i institutionerne, i andre kommuner færre pædagoger til vores børn, hvor Line, Andreas, Asma, Sol og de mange andre børn får mindre opmærksom og tid til at udvikle sig som de små mennesker de er. De har brug for voksne til det. Og vi har brug for børn der vokser op som stærke mennesker.

- Og andre kommune hvor hjemmehjælperen får mindre tid med den ældre, ældre der må ligge længere i sengen eller gå med ble i længere tid. Det er ikke værdigt, ej heller klogt.

- Og nej det er ikke bare venstrefløjen der er bekymret for konsekvenserne for borgerne:
"Vi bliver nødt til at reducere servicen - og ja, det rammer borgerne," Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg

- Lad os prioritere anderledes. Drop skattelettelserne og vælg vores fælles velfærd!

hvorfor tanken
om private fødeklinikker pisser mig af

En jordemoder ønsker at starte en privat fødeklinik op i Region Hovedstaden. Forleden var hun i radio 24 7, hvor hun næsten uimodsagt fik lov at reklamere for sin klinik flere gange gennem programmet. Hun er overbevist om at der er masser af kunder der gerne betaler 25.000 kr for en fødsel i rolige, trygge og hjemlige omgivelser. At dømme efter de interviewede gravide var de også parate til at betale. Egentlig havde den ene kvinde haft nogle okay fødsler. Hun var heller ikke overbevisende kritisk over sine tidligere forløb, men hun ville alligevel gerne prøve sådan en klinik. Og hvem ville dog ikke det?

Fødsel.png

af: Lise Müller, medlem af regionsrådet

Hvad folk bruger deres penge på er deres egen sag. Som en ven sagde, så bruger de da pengene på noget godt. Men fødeklinikken ønsker naturligvis at det offentlige skal betale for en fødsel på klinikken.

Klinikken tilbyder fødselsforberedelse og fødsler, men man kan også købe en scanning eller to eller, ja, en hel pakke scanninger, fx tidlig scanning for liv, tidlige kønsscanning, sen kønsscanning, tryghedsscanning og diverse andre. Et lille marked fristes man til at sige. Hvor den gravide er kunden.

Ønsket og drømmen om den gode fødsel i rolige omgivelser med en dygtig jordemoder forstår jeg godt, men jeg kan faktisk også mærke jeg bliver lidt irriteret. Hvorfor?

Jo, en privat fødeklinik vil tage de ukomplicerede fødsler. betalingen er fast pr fødsel. Det er den gennemsnitlige pris for en fødsel. Dvs alle de komplicerede og lette og dem midt imellem lagt sammen og divideret med antallet. De tager bare kun de lette. Tilbage står hospitalet med alle de komplicerede som de kun får gennemsnitsprisen for. Det siger sig selv at det bliver lidt mere presset af det. Det er lidt som med gynger og karruseller. De forsøger at holde kvalitet, beredskab og det hele oppe. De ukomplicerede fødsler er med til at få det til at gå op. Dertil kommer at fødeafdelingerne der som regel deler budgetter med de gynækologiske, også er pressede af patientgarantier på kræftområdet.

Mange års udvikling og forskning har gjort at vi har toptunet beredskab stående klart hvis noget går galt: læger, intensivafdeling, operationsstuer etc. Altsammen noget der skal betales og holdes ved lige.
Men kvinderne ønsker noget andet. En designet fødsel hvor alt er fredeligt og roligt.
Vi har tænkt i kvalitet og effektivitet og store fødeafdelinger hvor man prøver lidt af hvert og bliver skidedygtige - og vi har tabt lidt af nærheden. I virkeligheden har vi bevæget os væk fra det kvinderne vil ha´. Altså så længe deres fødsel og forløb går efter planen. For ellers vil alle jo gerne ha´ Rigshospitalets version.

Der er naturligvis kvinder, der har haft dårlige oplevelser, men også bare kvinder der har en drøm som vores fødeafdelinger ikke kan indfri.

Der sker intet ved at nogle kvinder vælger det offentlige tilbud fra. Men problemet opstår hvis det bliver mange. Så er der nemlig ingen tilbage til at kræve en udvikling mod tid, nærvær, kendt jordemoder, mindre teams osv OG endnu mere vigtigt opbakningen til at betale for det offentlige tilbud skrider. Hvorfor skulle man betale to gange?
Så står hospitalet tilbage med et skrantende tilbud og et beredskab der er svært at opretholde.

Vi må de i øjnene at vi ikke tilbyder det mange fødende ønsker. Jeg synes vi skal se på om vi selv kan skabe sådanne klinikker. Så kan vores personale opretholde rutinen og udviklingen. Vi kan også se på hvordan vi skaber mere trygge og knapt så hospitalsagtige rammer.
Men vi er også nødt til at være ærlige: vi står over for at skulle prioritere. Og vi kan ikke leve med at vi har gamle mennesker liggende på gangene mens vi indretter lyserøde Luksus-fødestuer der tilgodeser det moderne menneskes umættelige behov. Og vi kan ikke opretholde sikkerhedsnettet til alle de svære fødsler hvis de fødende vælger det fra.

Og den forklaring og forventningsafstemning skylder vi både de syge og de fødende.

SF Region Hovedstaden

  • formand Tom Ahlberg

Gåseurtvej 20
2700 Brønshøj

2083 3747

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation