Valgprogram

SOCIALISTISK FOLKEPARTI KV 2017

SF Vordingborg præsenterer hermed det samlede valgprogram, som vil danne grundlag for de mål vi vil arbejde for i den kommende valgperiode. Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor opgave at få rettet op på den kommunale service, medarbejdernes trivsel og tilliden mellem det politiske niveau og den enkelte borger. Vi står overfor en stor økonomisk udfordring, likviditeten har været stærkt nedadgående med den borgerligt ledede flertalsgruppe, det er et faktum. Kassebeholdningen er nu så problematisk lav, at vi må kigge hinanden dybt i øjnene og træffe nogle ansvarsfulde beslutninger. Vi bor i en dejlig del af Danmark og skal vi forbedre trivsel blandt skoleelever, børnehavebørn og for vore borgere og understøtte det gode liv på landet, er der brug for solid SF repræsentation i den kommende kommunalbestyrelse. Vi vil noget mere, vi vil vores borgere, vi vil fællesskab og vi er klar til at tage ansvar.

Økonomi

SF har ikke været en del af kommunalbestyrelsens flertal i valgperioden 2014-2017. Vi er ikke med i det seneste budgetforlig for 2017. Der er nemlig alt for stor afstand mellem det vi vil og det flertalsgruppen ønsker. Budgettet er i vores øjne ikke realistisk - og tegner både et andet menneskesyn og en anden retning, end den vej, SF ønsker at gå. Allerede tidligt på året måtte der tys til tillægsbevillinger. Derfor er det også ret tvivlsomt, om kommunens likviditet udvikler sig så positivt, som flertalsgruppen siger.

Væsentlige områder med ændringer og nedskæringer som gjorde, at SF ikke kunne støtte budgettet for 2017, var børne- og ungeområdet, den manglende cykelstiplan, og ikke mindst en række miljøspørgsmål. Der er blevet brugt mange unødige penge de forgangne år. Bl.a. er der blevet indkøbt velfungerende ejendomme i Algade i Vordingborg, som efterfølgende er blevet revet ned, for at give plads til Rådhusbyggeri. Det er ikke sund fornuft.

SF konstaterer, at det koster at drive en kommune med fokus på service, og det økonomiske niveau afhænger i høj grad af de årlige økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Rammerne er alt for stramme og der er intet, der tyder på, at der kommer flere penge til kommunerne de næste mange år. Mens vi venter på en mere retfærdig udligning kommunerne imellem, må vi imidlertid selv tage affære. For der er i øjeblikket afsat for lidt til en række vigtige områder. Og der er ikke meget ”fedt” at skære af andre steder. Pengene fosser ikke ind i kommunekassen, som nogle flertalspolitikere undertiden finder på at påstå. Vi er ikke en velstående kommune.

SF foreslår derfor at vi indfører en velfærdspromille, en mindre skattestigning, der øremærkes til bedre velfærd på de områder, hvor der tydeligt og målbart ikke er ressourcer nok, f.eks. børne-ungeområdet og ældreplejen. Sådan en øremærket ændring på 5 promille (0,5 %) vil tilføre kommunen ekstra indtægter på ca. 28 mio. kr.

SF vil samtidig arbejde for en ansvarlig økonomisk linje, der både sikrer balance i kom¬munens økonomi og giver rum til investeringer for fremtiden. En tilpas likviditet og en god kreditvurdering kan gøre det muligt at finansiere både den daglige drift og større anlægsprojekter.

SF vil arbejde for, at der fortsat søges EU- og statspuljemidler til specifikke områder inden for sundhedsfremme, børne- og ældreområdet samt miljø og infrastruktur.

SF ønsker, at der bibeholdes en råderumspulje. Den skal være så tilpas stor, at den økono¬miske usikkerhed mindskes og at vejen for kvalitetsløft og nye investeringer banes.

SF ved, at det fortsat er nødvendigt at regulere efter demografi, således, at et fald i befolkningstal betyder automatisk udgiftsreduktion. Dette vil medvirke til at sikre en langsigtet balance mellem udgifter og indtægter.

SF vil arbejde for, at Vordingborg har en effektiv administration, med et tilstrækkeligt og kompetent personale, der, også i nedgangstider, opretholder deres faglige viden og som har et tilfredsstillende arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk. Der skal sikres ligevægt mellem mål og ressourcer i den offentlige sektor.

SF vil investere i forebyggende foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Udgifterne på dette område er desværre eksploderet. Der er alt for mange mennesker, der ikke trives og kræver ekstra omsorg. Der skal investeres i bedre trivsel. For ondt i livet koster både menneskeligt og økonomisk. Forebyggelse er god økonomi.

Et godt arbejdsmiljø

SF mener, at alle ansatte i Vordingborg kommune har et naturligt krav på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette mindsker også risikoen for fysisk og psykisk nedslidning. Det indebærer indflydelse på egen arbejdsdag, tillid frem for kontrol, god sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv. Desuden god ledelse præget af respekt, anerkendelse, synlighed og ordentlighed. Det skaber øget tryghed og arbejdsglæde hos medarbejderne, øget trivsel, øget faglighed, kvalitet i opgaveløsningen og mindre sygefravær. En god arbejdsplads skaber også langt bedre mulighed for rekruttering af nyt, kvalificeret personale.

SF ønsker også, at alle ledere har ordentlige arbejdsforhold, faglig frihed og tid til at være en god leder. En god arbejdsplads er desuden kendetegnet ved respekt for overenskomster, arbejdstidsregler, godt samarbejde med de faglige organisationer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt en velfungerende MED-organisation. Det er områder, vi stiller krav til kommunens ledelse om at stå på mål for!

SF ønsker øget opmærksomhed, større og mere forpligtende samarbejde i MED-organisationen.

SF ønsker en langt større sikkerhed for værdighed og den nødvendige, respektfulde hjælp til medarbejdere, som skønnes ikke at løse opgaverne tilfredsstillende. Dette omfatter også hjælp til at finde anden beskæftigelse, hvor medarbejderens kompetencer bedre kan bringes i spil, og respekt, når det skønnes nødvendigt at ansættelsesforholdet må ophøre. SF accepterer ikke, at en kollega på et spinkelt grundlag og uden varsel henover natten er forsvundet ud af organisationen.

SF ønsker at gennemføre forsøg med fleksibel arbejdstid. Mennesker er forskellige og befinder sig i forskellige faser i livet. Det handler bl.a. om balance mellem arbejde og fritid. Nogle har behov for mere tid i resten af hverdagen, andre vil gerne arbejde og tjene lidt mere. Imødekommelse af sådanne behov vil ikke kun i sig selv være en fordel for medarbejderen. Men også kunne give større tilfredshed med arbejdspladsen i al almindelighed.

Derfor har SF i 2017 stillet forslag om at der til en start gennemføres forsøg på et antal udvalgte, kommunale arbejdspladser af en vis størrelse, med større mulighed for at medarbejderne kan forhandle fleksible ugentlige timetal.

SF ser mange fordele i at modvirke sygefravær. I Vordingborg kommune har medarbejderne et højt sygefravær. I 2016 er summen af udbetalt løn under sygdom 74,3 mio. kroner. I 2015 var dette tal 75 mio. Et meget lille fald.

Vi synes det kunne være langt sjovere at bruge dele af disse penge på at skabe den gode arbejdsplads. Hvilket på mange måder vil være en god investering.

SF ønsker først og fremmest at erstatte kontrol med tillid og give den faglige frihed tilbage til ledelse og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser. Mens vi venter på en lovgivning, der fjerner unødig dokumentation, ønsker vi at der fokuseres på at fjerne al ”dobbeltbogholderi”, foretaget ”for en sikkerheds skyld”. Altså dokumentation, der ikke helt klart er omfattet af lovgivning! ”For en sikkerheds skyld” skal erstattes af krav til god og fyldestgørende argumentation for at bibeholde det pågældende dokumentationskrav Meget unødigt papir- og tastearbejde skyldes dårlige og utilstrækkelige IT løsninger. Det skal der bruges ressourcer til at rette op på! Fokus på ledelse er et af de områder, hvor der skal sættes ressourcer ind. Lederen skal have friheden tilbage til at være den gode leder, og der skal evt. sættes ind med efteruddannelse. Lederne skal have et ”helle” – et 112 når de føler sig i klemme. Forslag til afbureaukratisering: Oprettelse af en tværfaglig/tværsektoriel aktionsgruppe, bestående af et flertal af medarbejdere ”på gulvet”, der skal arbejde med minimering af bureaukrati/dokumentation – evt. med ekstern hjælp med indgående kendskab til lovgivning og hvad der kan lade sig gøre. Oprettelse af ”Laboratorium”. En centralt placeret arbejdsplads indrettes til laboratorium for udvikling af bedst mulige samarbejdsformer, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og bedst mulig kvalitet i opgaveløsningen. Laboratoriet kan rumme forskellige grupper af medarbejdere som kan arbejde tværfagligt og på tværs af forvaltninger. Udgangspunktet for laboratoriet skal være Pippi Langstrømpe – mottoet: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! ”

Børn, unge og folkeskole

SF vil fortsat være garant for at sikre en god kvalitet med fokus på den enkelte borger, stor som lille. Vordingborg skal være et trygt sted at vokse op. Barnet i centrum og kvalitet i børnehøjde samt på de unges egne præmisser er grundliggende for SF’s børne- og ungepolitik. Barndommen har en værdi i sig selv og alle skal have mulighed for at blive til nogen, ikke kun at blive til noget som en forberedelse til voksenlivet/erhvervslivet. Det enkelte individ må ikke reduceres til et middel til at opnå andres mål. Det vedtagne fælles Pædagogiske Grundlag giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet, dagpleje og daginstitutioner og betyder, at de enkelte dagtilbud har et fælles sprog, en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles tilgang til det enkelte barn. Der skal samtidig være plads til initiativer i den enkelte institution.

SF ønsker overordnet, at hæve budgettildelingen på børne- og ungeområdet. Der skal være reel mulighed for at opnå de politiske målsætninger. Derfor gælder det fx også, at inklusion skal bygge på pædagogik og ikke på økonomi.

SF vil arbejde for, at daginstitutioner og skoler udgør inspirerende og udviklende pædagogiske miljøer, med fokus på kvalitet i trygge og tidssvarende fysiske rammer. Børn og unge skal have en kvalitativ hverdag, hvor de trives og kan udvikle deres kreativitet og egne initiativer. Der skal være særlig opmærksomhed på værdig inklusion af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

SF ønsker at samarbejdet omkring børn og unge skal styrkes, Der skal skabes sammenhæng i børnenes liv, så overgange mellem dagpleje, dagtilbud skoler og SFO, herunder overgangen fra en institution til en anden, opleves gnidningsfrit og positivt. Dog skal institutionerne bevares som selvstændige enheder med egne forældrebestyrelser, som skal sikre indflydelse og åbenhed mellem forældre og kommune.

SF vil arbejde for at udsatte familier ikke umyndiggøres, men hjælpes i respekt. Indsatsen skal i højere grad lægges på styrkelse af forældreansvaret gennem rådgivning og behandling. Sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, familie og venner skal inddrages og have mulighed for at yde en tidlig indsats, så vidt muligt i hjemmet eller i det nære miljø.

SF vil arbejde for et godt og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne. Det politiske niveau skal sikre, at der gennem principper for god, moderne ledelse, skabes rammer og aftaler, der fremmer samarbejdet i et trygt og ligeværdigt miljø. Målsætninger og principper skal bygge på medindflydelse, nærdemokrati og trivsel for børn og unge, medarbejdere og forældre.

SF vil fortsat arbejde for børn og familier med særlige behov. Ved en tidlig og målrettet indsats på Kalvehave Skole og Børnehus øges muligheden for, at børn med særlige behov kan vende tilbage og inkluderes i nærmiljøet. SF vil også arbejde for at etablere et aflastningshus med uddannet personale, hvor børn, med brug for aflastning af de familiære forhold, kan finde en tryg base. Dette skal erstatte den såkaldte weekend-aflastning, hvor man ofte oplever at familierne giver op og børnene igen bliver svigtet. Børn har brug for omsorg og det er vigtigt at gribe ind i tide, men i nogle situationer kan en anbringelse uden for hjemmet undgås, hvis familien som helhed får den nødvendige, forebyggende hjælp. Det er bedre for børn og forældre – og frigiver økonomi, som kan bruges på endnu bedre forebyggende foranstaltninger.

SF ønsker at børn og unge oplever en grøn hverdag på alle planer i den kommunale sektor. Bevidsthed om bæredygtighed og genbrug starter hos den enkelte, det gælder også blandt de yngste borgere. Der skal være midler og råderum til at skoler og dagtilbud, herunder hjemkundskabsunder¬visningen, som kan fokusere på økologi og bæredygtighed.

SF ønsker at alle børn og unge skal kunne udvikle sig positivt og opleve at være aktive i kultur- og idrætslivet. De skal sikres en god og stabil voksenkontakt og de skal opleve gensidig respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv.

Folkeskolen

SF ser Folkeskolen som hele folkets skole: Børn fra alle samfundslag går i den danske folkeskole, og det er af afgørende betydning for fællesskabsfølelsen og sammenhængskraften i et samfund, at dét fortsat er tilfældet. Skolernes betydning som samlingspunkter i lokalsamfundene, har i øvrigt i den forbindelse sin helt egen funktion og betydning.

Dét, at folkeskolen er mangfoldig, har en enorm værdi i sig selv. Børn med forskellig baggrund mødes i en skole, hvor der er plads til frisind og forskellighed. Det er vigtigt for børnenes livsduelighed, og for den fortsatte udvikling af det danske samfund som et forpligtende fællesskab.

Folkeskolen skal både være attraktiv for boglige elever og for de elever, der fx i højere grad har stærke kreative kompetencer. Folkeskolen skal rumme elever med forskellige kundskaber og forudsætninger for at lære, og derfor ønsker vi i fremtiden at skabe en skole, der har endnu bedre balance end der er i dag mellem det “boglige”, det “kreative” og “arbejdet med hænderne”.

Folkeskolen skal være skolen, hvor elever mødes på tværs, og sammen udvikler sig til at være aktive og demokratiske borgere i det danske samfund og i en globaliseret verden. Folkeskolen skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund og skabe lige muligheder for alle elever til at udleve deres potentiale. En god ”anderledeshed” bidrager til øget faglighed.

SF går ind for, at Folkeskolen kan være alles naturlige førstevalg, når de vælger skoletilbud til deres børn, og folkeskolen skal fortsat være et skoletilbud uden brugerbetaling for hverken forældre eller børn.

SF mener, at Folkeskolen skal kunne rumme alle børn og at alle børn har krav på at være del af et fællesskab. SF ønsker ikke, at der klasseoptimeres på tværs af afdelingerne i indskolingen. Det er barnets tarv og forudsætninger, der er afgørende for, hvor barnet skal gå i skole. Det kan være den almene folkeskole, Kalvehave skole og Børnehus eller et andet tilbud uden for kommunen.

SF er opmærksom på, at skole og fritid skal ses i en ligeværdig sammenhæng. Der skal være en balance mellem den faglige udvikling, leg, kreativitet, fordybelse og fritidsinteresse. Vi skal have respekt for børnenes fritid, da det også er igennem leg, at børn lærer om livet! Trivsel betragtes som en værdi i sig selv, og en forudsætning for, at man kan give børnene tryghed og de bedste vilkår for at tilegne sig viden og erfaring.

SF ønsker at konvertere antallet af undervisningstimer til øget holddeling for at sikre kvalitet frem for kvantitet. Men der skal kompenseres på klubområdet for den øgede åbningstid.

SF ønsker, at der på alle skoler etableres komfortzoner med mulighed for at dyrke og udvikle den sociale dimension, for øget undervisningstid gør det også nødvendigt med øget fokus på elevernes trivsel.

Kultur, idræt og fritid

Kultur og kropskultur samt velfærd er hinandens forudsætninger. Velfærd uden kultur er gold og fattig, og kulturlivet i bredeste forstand er en del af det grundlag, et velfærdssamfund er bygget på.

SF ønsker, at kulturpolitikken skal være et dynamisk omdrejningspunkt for udviklingen af kommunen. Et bredt og myldrende kulturtilbud vil være med til at højne den enkeltes livskvalitet, hvad enten man er kulturbruger eller kulturskaber. Der skal arbejdes for gode forhold for skabende og udøvende kunstnere. Spillesteder, teaterscener, folkeoplysende foreninger og foreningsløse aktiviteter skal have mulighed for støtte til aktiviteter, arrangementer og udvikling.

SF mener, at en aktiv kulturpolitik er med til at gøre Vordingborg Kommune til et godt sted at leve og bosætte sig. Kulturtilbuddene skal samarbejde med turisterhvervet og andre initiativer om at markedsføre kommunen. Der skal arbejdes aktivt med kultur i integrationen af nye borgere. SF ønsker at fremme initiativer, der kombinerer skole, idræt og kultur med alle de maritime muligheder, området indeholder.

SF ønsker, at kulturlivet skal udfolde sig både i by og på land. Kommunen skal fortsat støtte de nødvendige kommunale og selvdrevne mødesteder, fx fore¬ningshuse, egnshuse, beboerhuse og forsamlingshuse, bl.a. med drift af trådløse netværk samt støtte til kulturelle arrangementer. Vi vil arbejde for og opfordre til samarbejde mellem foreninger og kulturinstitutioner, så der bliver tale om rentable og bæredygtige enheder. Kommunens decentrale biblioteksstruk¬tur skal fortsat udvikles med mulighed for selvbetjening og bedst mulige åbningstider, så flest mulig har mest mulig adgang.

 

SF ønsker en opprioritering af breddeidrætten. Kommunens mange idrætsforeninger sikrer, at vi kan dyrke leg, bevægelse og konkurrenceidræt. Sport og idræt er en integreret del af det danske kulturliv og en naturlig forudsætning for sund levevis. Foreningslivet skal have kommunens bevågenhed og der skal fortsat være fokus på idrætsfaciliteterne, så de fremstår i god stand og lever op til de krav, der stilles af nutidens idrætsudøvelse.

SF vil arbejde for, at børn og unges adgang til kultur og idræt skal prioriteres. Det kan bl.a. sikres gennem adgang til kulturelle oplevelser for børn samt kreative tiltag i skoler, uddannelsesinstitutioner og i fritiden. Der skal fortsat støttes op om samarbejder mellem skole, foreninger og kulturinstitutioner. Broen-Vordingborg skal have den fornødne støtte, så børn, hvis familier ikke selv har overskud, kan få støtte til kontingent og ikke udelukkes fra foreningslivet. Der skal støttes op om de mange frivillige, der gør en stor indsats i kommunens foreningsliv.

SF anerkender den store indsats der ydes af frivillige i kommunen. Ikke mindst inden for kultur, idræt og fritid ydes der imidlertid en kæmpestor og naturlig indsats. Frivillige må blot ikke ende som erstat¬ning for relevant faglig indsats af kommunalt personale. SF mener, at kommunen skal bidrage til at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig. Man skal støtte og ikke lægge unødige hindringer i vejen via regler og procedurer. Der skal ikke lægges sten på vejen, men fjernes sten i skoene hos foreninger og andre frivillige. Dette kan ske i samarbejde med Frivilligt Samråd. SF ønsker samarbejde og synergi. Det samlede kulturtilbud, hvad enten det er private uafhængige aktører, folkeoplysende foreninger, kom¬munale institutioner eller professionelle tiltag, skal inspireres til at samarbejde om at gøre Vordingborg til regionens sydlige kulturcentrum.

Sundhed og forebyggelse

SF er for lighed i sundhed og mere sundhed i hverdagslivet. Vi anser sundhed og forebyggelse for en naturlig del af hverdagen, og sunde valg bør være tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale forhold. Vi ønsker at det enkelte menneske har mulighed for at opleve en stor grad af sammenhæng i tilværelsen. Vi ønsker livsmod, glæde og overskud i hverdagen for den enkelte og i familierne. Med udgangspunkt i denne vision vil SF arbejde for at sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse indgår i alle kommunens politiker og arbejdsfelter. Det er vigtigt, der er sammenhæng i kommunens møde med borgeren i alle aldre og på alle niveauer. Der skal også satses på opsøgende arbejde for udsatte grupper, på arbejdspladser og i særligt belastede boligområder.

SF ønsker fri og lige adgang til et moderne, effektivt og trygt offentligt sundhedsvæsen. Herunder en helhedsorienteret sundhedsindsats, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering koordineres gennem samarbejde på tværs af sektor- og faggrænser. Borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse skal have lige adgang til alle sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i kommunen.

SF vil fortsætte og udvide indsatsen for at yde hjælp til livsstilsændringer. Vi vil styrke indsatsen for borgere med alkohol- og stof¬misbrug og deres familier. Bag en voksen med et misbrug står ofte et eller flere børn, der har brug for særlig støtte. Derfor skal kommunen både have gode tilbud til borgere med misbrug og deres familier.

SF vil arbejde for flere naturtilbud til fremme af folkesundheden. Naturen byder på en enestående ramme for forebyggelse og lindring af mange sygdomme – og ikke kun som et fysisk rum for motion og frisk luft, men også rum for mental helse. Øget tilgængelighed i naturen, flere cykelstier, naturlegepladser, større brug af områdets maritime muligheder, motionsruter i by og på land.

SF vil arbejde for en sundere hverdag i daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner. Det skal ske med udgangspunkt i kost, bevægelse/ idræt til alle hver dag, oplysning om KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion), tilbud til børn med motoriske vanskeligheder. Det indebærer også sund og økologisk kost på alle institutioner. Institutionerne kan også være indgang til tandplejetræning.

SF vil arbejde for, at flest mulige forældre føler sig rustet til at give deres børn en sund opvækst. Vi vil sikre evidensbaseret udvikling af forældreuddannelse og rettidigt samarbejde om sundhedsmæssigt truede børn. Vi vil også arbejde for sundhedsplejerskebesøg til de 3-årige og mere udbygget sundhedspleje til udsatte borgere.

SF vil arbejde for sundere arbejdspladser i Vordingborg kommune. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø overalt i kommunen. Bl.a. via sundhedsambassadører, bevægelsespauser, fokus på arbejdsmiljø, trivselsmåling og opfølgning på APV, indflydelse på eget arbejdsliv. Specielt bør alle medarbejdergrupper, der har hårdt fysisk arbejde, have et frivilligt tilbud om målrettet motion i arbejdstiden.

SF vil arbejde for bevarelse af det bedst mulige funktionsniveau og øget livskvalitet hos ældre borgere. Det betyder støtte til træning af daglige færdigheder, sunde og indbydende madordninger, udadvendte aktiviteter – sociale netværk, fokus på KRAM-faktorerne i hjemmeplejen.

Handicap

”Vordingborg Kommune vil være kendt for, at alle borgere, uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at deltage fuldt og effektivt i alle dele af samfundslivet, at mangfoldighed ses som en styrke, og at vi respekterer, at alle bidrager med værdifulde ressourcer til fællesskabet. ” Disse mål stammer fra visionsdelen i den Handicappolitik, som Kommunalbestyrelsen godkendte maj 2013. Det var en politik, som SF har været med til at udforme og som kommer vidt omkring. Uanset at den oprindelige Handicappolitik nu er blevet afløst af en langt mindre ambitiøs udgave, vil vi stadig arbejde ud fra de oprindelige mål og principper.

SF ønsker at Vordingborg Kommune skal være et godt sted at leve og vokse op for alle. Det er derfor vigtigt at leve op til FN’s Handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper om kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling.

SF ser alle borgere som hele mennesker, og det er vores overbevisning, at med gode rammer, kan alle få en værdifuld tilværelse, uanset funktionsnedsættelse. Vi vil tilstræbe, at alle så vidt muligt inkluderes i de almene tilbud – fra folkeskolen til arbejdsmarkedet – og at der skal være specialiserede kvalitetstilbud til dem, der har behov.

SF ønsker at mindske de udfordringer, som borgere med funktionsnedsættelse møder. Vi ønsker at nå dertil, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune, uanset funktionsnedsættelse, kan deltage i samfundslivet og leve sit liv så tæt på egne præmisser som muligt.

SF vil arbejde for, at tilgængeligheden til offentlige bygninger og arealer, til naturen, til kultur- og fritidsaktiviteter og til elektroniske informationer skal bedres for at sikre, at alle kan deltage i den demokratiske proces. Nybygninger og ombygninger af eksisterende bygninger skal følge principperne for universelt design.

SF ønsker at sikre den bedst mulige start på et værdigt liv. Gode levevilkår for børn og unge er vigtigt for at skabe et solidt fundament for barnets positive udvikling og trivsel og der skal lægges særlig vægt på overgangen til voksenlivet. Overgangen skal drøftes tværfagligt mellem relevante forvaltninger og den unge selv. Den unge og dennes forældre skal have en høj grad af indflydelse, når det handler om valg af uddannelse, arbejde og boligform.

SF ønsker en bred vifte af såvel almene ungdomsuddannelser som af særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov.

SF ønsker en handicapvenlig boligpolitik. Et værdigt liv for alle borgere handler også om muligheden for at vælge sin boligform. Der skal fortsat arbejdes for, at der findes tilfredsstillende boliger og boformer til alle borgere, unge såvel som ældre.

Socialpsykiatri

Alle mennesker kan få en psykisk lidelse og langt de fleste kan komme sig. Den sindslidende skal derfor ikke alene tilbydes behandling, men også have hjælp til at vende tilbage til sin hverdag og eventuelle arbejdsliv.

SF vil arbejde for optimal indflydelse på egen situation. I behandlingsplaner og sygdomsforløb skal den sindslidende sikres størst mulig indflydelse på egen hverdag og livsforløb. Dette gøres bedst ved helhed, sammenhæng og kvalitet i et tværfagligt miljø.

SF vil arbejde for at adgang til støttende samtaler er let tilgængelig hele døgnet. Der skal sikres sammenhæng og helhed i tilbuddene til den sindslidende. Støtte og behandling skal desuden sætte ind så tidligt som muligt.

SF vil arbejde for en tværfaglig indsats med nærhed og tilpasset individuelle forskelligheder. Det igangværende samarbejde mellem hospitals- og socialpsykiatrien fortsættes og udbygges efter princippet om helhed og sammenhæng i behandling.

SF vil arbejde for at sikre nødvendig støtte og hjælp til børn af sindslidende. Støtten skal være fagligt koordineret mellem forvaltningerne.

SF vil arbejde for at forældre til børn med psykiske vanskeligheder, får tilbud om vejledning og supervision.

SF vil arbejde for at sikre bedre levevilkår for sindslidende. Der skal sikres gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, bl.a. særlig tilrettelagt uddannelse. Der skal i alle tre købstæder være velfungerende og let tilgængelige væresteder Boligtilbud til skæve eksistenser skal opprioriteres. Samarbejdet med bruger- og pårørendeorganisationer skal opprioriteres. Det er her, man finder mange af de virkelige specialister.

SF vil sikre medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder. Medarbejderne skal garanteres supervision og faglig udvikling, samt nødvendig efter/videreuddannelse.

Ældreområdet

Der bliver flere og flere ældre, og en stor gruppe af de ældre er aktive og raske langt op i alderdommen. Det er vigtigt, at der stilles gode tilbud til rådighed for disse borgere. Der skal til stadighed skabes mulighed for, at denne store gruppe af ældre har mulighed for at indrette deres tilværelse, som de ønsker. Det gælder fx nye boformer eller andre tilbud, der styrker fællesskab og livskvalitet.

SF ønsker fokus på et velkvalificeret personale. Vi lever længere og dette stiller også krav til Vordingborg kommune om at sikre, at man i fremtiden har tilstrækkeligt med veluddannet sundheds¬personale. Mange borgere med kroniske sygdomme behandles i stigende grad i hjemmet frem for på sygehuset. De borgere, der indlægges er indlagt i kortere tid og bliver hurtigere udskrevet til pleje i hjemmet. Det betyder, at opgaverne ændres i og med at borgeren har mere komplekse problemstillinger, som stiller andre – og større – krav til personalets faglige kompetencer. Vi skal fortsat kunne tilbyde sundhedslovsydelser (fx sygepleje) og servicelovsydelser (fx personlig pleje) af meget høj faglig kvalitet. Det kræver kontinuerlig efter- og videreuddannelse af personalet. Borgerne skal være tilfredse med den behandling, pleje og omsorg de får, men borgernes tilfredshed er ikke nødvendigvis udtryk for faglig kvalitet!

SF anerkender ny teknologi brugt med omtanke. En del af de opgaver, ældreplejen hidtil har haft, kan med tiden varetages ved brug af ny teknologi. Dette kan betyde større frihed og mindre afhængighed og behov for hjælp for borgeren. Samtidig er det ofte sam¬men¬faldende med opgaver, der udfordrer det fysiske arbejdsmiljø for personalet. Vi ved, at der er behov hos mange ældre, som ikke varetages i dag. Ny teknologi vil optimalt kunne frigive ressourcer til at varetage nogle af disse behov og kan samtidig give borgeren et mere værdigt privatliv. Men det må ikke betyde mindre tid til den enkelte.

SF vil have en offentlig hjemmepleje, rehabilitering, pleje og omsorg af høj kvalitet. Borgerne skal mødes af fagligt veluddannet og opkvalificeret personale. Stort arbejdspres og dokumentationskrav hinsides al fornuft tager tid fra den nære pleje, omsorg og kontakt mellem personale og borger. I SF vil vi give ledelsen og arbejdsglæden tilbage til ansatte ledere og medar¬be-jdere på de enkelte institutioner og forvaltninger via gennemførelsen af en tillidsreform. Dette er beskrevet i vores politik: Kommunen som arbejdsgiver.

SF vil arbejde for en ensartet service – også i fritvalgsordninger. SF vil arbejde for, at der stilles samme krav til den private udbyder som til den offentlige. Det sker endnu ikke. Der stilles fortsat til stadighed hjælp til rådighed fra forvaltningen til de private udbydere for at sikre, at de lever op til deres kontraktlige forpligtelser. Disse ressourcer går fra ældreområdet uden kompensation. Det er ikke rimeligt.

SF vil arbejde for et værdigt liv i fremtidens ældrepleje. Den ældre skal mødes med respekt og i ligeværd. Den ældre skal i størst muligt omfang være selvhjulpen og aktiv og have mulighed for et rigt socialt netværk og adgang til aktiviteter uden for hjemmet. Den ældre skal opleve indflydelse på eget liv samt mest muligt fysisk, psykisk og åndeligt velvære. Der skal sikres lighed i sundhed – herunder adgang til en bred vifte af sundhedsfremmende og sygdoms¬fore-byggende tilbud. Vi vil arbejde for at sikre en fortsat klippekort-ordning.

SF mener, at det er vigtigt med en aktiv, bæredygtig boligpolitik. Den enkelte skal tidligt i livet kunne forholde sig til og indrette sig efter, hvordan man ønsker at leve sin alderdom. Det vil højne såvel den fysiske som den mentale sundhed i alderdommen. Projekter til oprettelse af alternative, bæredygtige boformer i kommunen for ældre medborgere skal fremmes. Borgerønsker skal inddrages i planlægningen.

Miljø og klima

Regeringen har ændret lovgivningen på områder, der vil betyde øget miljøbelastning. Landbrugspakken er et eksempel herpå. SF vil en helt anden vej. Vi vil arbejde for at sikre naturens mangfoldighed og bestemt ikke det modsatte, hvilket lovgivningen skaber risiko for. Vi ønsker, at natur og miljø igen kommer i fokus. Vi vil lokalt arbejde på alle planer for at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i kommunen. Vores klare mål er at kommunen skal være økologisk.

SF vil overalt være fortalere for naturen – er lovgivningen imod menneskers sundhed og naturen vil vi til stadighed søge indflydelse og søge at forebygge og imødegå de skadelige miljøpåvirkninger, lovgivningen skaber risiko for.

SF ønsker fornyet forbud mod spotsprøjtning. I valgperioden 2014-17 har vi oplevet et flertal, der med én stemmes overvægt har genindført brugen af RoundUp på kommunens arealer – efter det har været bandlyst i 20 år i Vordingborg som grøn kommune. De borgerlige har ydermere senest besluttet yderligere at øge brugen af sprøjtning. Det skete efter en ”evaluering”, der ikke med ét ord beskrev de skadelige påvirkninger af mennesker og miljø. Den beslutning skal omgøres!

SF ønsker en bæredygtig kommune med målsætning om at blive økologisk. I forbindelse med byplanlægning og ved opførsel og vedligeholdelse af kommunale bygninger og almennyttige boliger, skal vi gå forrest med gode klimaløsninger samt brug af bæredygtige byggematerialer. Derfor ønsker vi også, at kommunen skal have en bæredygtig indkøbspolitik. Kommunen bør oprette en stilling som bæredygtighedskoordinator, som kan medvirke til, at bæredygtighed indarbejdes på alle områder i kommunen.

SF ønsker at Klimastrategien skal tænkes ind i alle væsentlige beslutninger. Derfor bør der på ny nedsættes et selvstændigt Klima- og Miljøudvalg. Det er et vigtigt signal at sende, da vi nu står helt ude på ”kanten”. Verdenshavene stiger, vores fjorde er ved at dø, vores søer er ved at dø, vores brug af fossile brændsler truer kloden`s overlevelse. Vi vil en anden vej – også i vores kommunalpolitik.

SF ønsker at Vordingborg kommune igen skal være en grøn frontløber. Vi vil sikre, at Vordingborg får klimahandleplanen tilbage på sporet, idet vi som grøn kommune har forpligtet os til at nedbringe CO2 udslippet hvert år - bl.a. med energibesparelser, mere vedvarende energi, omlægning af dyrkningsmetoder og nemmere brug af kollektiv trafik.

SF støtter fortsat udarbejdelsen af en vindmølleplan, som desværre er blevet skrinlagt i kommunen i valgperioden 2014-17. For at nå klimamålene mener vi, at vi udover at iværksætte en revideret vindmølleplan skal satse på solenergi, jordvarme og 2. generations bioethanol. Jo mere vi erstatter fossile brændstoffer med bæredygtig energi – des bedre. Udover miljøet kommer det vore børn og børnebørn til gode.

SF ønsker at fastholde handleplanerne for EU's målsætninger på vand- og naturområderne. EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af den biologiske mangfoldighed. Vordingborg kommune har handleplaner for vand- og naturområderne. Disse skal løbende evalueres og udbygges.

SF vil fortsat arbejde for at sikre, at vandløb og søer restaureres. Vi har været aktive i dette arbejde gennem årene. Der er sket naturgenopretning og udvikling af nye naturområder flere steder i kommunen, samt en øget vedligeholdelse og restaurering af vore vandløb og vandhuller. Det bør fortsætte.

SF vil arbejde for at miljøtilsynet bliver forbedret. Specielt risikoproduktioner som svinefabrikker og virksomheder med støj/lugt/affaldsproblemer skal nøje vurderes for miljøbelastning. Her skal der tages højde for arbejdsmiljø såvel som for dyrevelfærd. Vordingborg kommune skal være garant for at gældende lovgivning og tilsynspligten overholdes, samt at gener for lokalmiljøet mindskes mest muligt.

SF vil arbejde for at fremtidens landbrug kommer i balance med naturen. Vi går ikke ind for svinefabrikker. Landbruget er en af de store syndere, når det gælder forurening og forarmelse af den danske natur. Denne forarmelse øges desværre med den nye Landbrugspakke. Vi mangler stadig lovgivning, der kan gøre det mere attraktivt at omlægge til økologisk drift, så dyrene får det bedre og miljøet ikke lider overlast. Vi ønsker derfor, at fremtidige udstykninger i Vordingborg skal udbydes med forbud mod anvendelse af pesticider o.l., og at kommunal landbrugsjord fremover kun skal kunne forpagtes af økologiske landmænd. Vi ønsker desuden at reservere arealer til udstykning af økologiske grunde mhp alternative boformer og alternativt boligbyggeri. ”Permatopia” i Karise er et godt eksempel herpå.

SF vil sikre, at spildevandsplanen gennemføres. Renoveringen af kloakker og vandledninger skal fortsættes. Der skal tages hånd om de store nedbørs¬mængder, der kommer, så de ikke belaster boliger og landbrugsinteresser. Vi har det mål, at Vordingborg skal være foregangskommune i forebyggelsen af spredning af mikroplast til det omgivende miljø – herunder i særdeleshed på spildevandsområdet. SF ønsker derfor, at kommunen udfaser mikroplast i alle kommunale indkøb.

SF har stemt for den nye affaldsplan, der træder i kraft i 2018. Vi så gerne hastigheden vedr. genbrug og sortering blev sat væsentligt op. Vi vil, når vi kommer styrket ind i kommunalbestyrelsen, være med til at præge det kommunale affaldsselvskab Affald Plus så det kommer i front. Mange andre kommuner er væsentligt længere på disse områder. Overordnet mener vi det er vigtigt, at kommunen fortsat arbejder med, hvordan vi mindsker miljøbelastningen ved indsamling, behandling, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald.

SF støtter projektet Møn som Unesco-certificeret Biosfæreområde. Møns Klint er et naturikon, og den og dens omgivelser skal håndteres med varsomhed. Møn er i hastig udvikling som turistområde, hvilket medfører både fordele og ulemper. Der skal støttes op om den igangværende certificeringsproces på Østmøn samt en styrkelse af naturindhold overalt i kommunen.

SF ønsker større borgerinddragelse i klimaindsatsen. Det er nødvendigt at gøre brug af alle de ideer og erfaringer, som ildsjæle i lokalområderne sidder med. SF ønsker også at inddrage kommunens medarbejdere langt mere aktivt i klima- og miljøtiltag ude på den enkelte arbejdsplads. Vi foreslår derfor bl.a. uddeling af en årlig Energi/Miljøpris til medarbejderne på en udvalgt kommunal arbejdsplads. Vi foreslår oprettelsen af en kommunal portal, hvor borgerne kan dele erfaringer og viden om klima- og miljømæssige tiltag i dagligdagen.

Trafik og byudvikling

Vordingborg Kommune er geografisk Danmarks 10. største kommune med et stort behov for at blive bundet sammen. Trafikplanlægningens skal være sådan, at det er let og billigt for befolkningen at benytte kollektiv trafik i kommunen og til og fra kommunen. Vi skal blive bedre til at anvende de afsatte midler til kollektiv trafik, gennem dialog med lokalråd og andre borgere, så vi får mest muligt for pengene. Den bløde og miljørigtige trafik skal også have de bedste mulige vilkår.

SF vil arbejde for at Vordingborg kommunes visionære cykelplan føres ud i livet. Den har sit primære fokus på landdistriktet og skal danne grundlag for fremtidige prioriteringer. Det er oplagt at kort¬lægge vores tre købstæder specifikt, for at sikre de bløde trafikanter i byerne. Målet skal være, at vi skal markedsføre og brande os som cyklisternes kommune. Vi skal først og fremmest have fokus på sikker skolevej, så børnene kan komme sikkert i skole - også gerne over længere strækninger. Vi skal være med til at skabe et stisystem i og mellem byerne, så vi vælger cyklen og lade bilen stå, som et element i folkesundhedspolitikken. Vi vil med andre ord give cyklen for¬kørsels¬ret! Dernæst skal vi fokusere på at være en turistvenlig cykelkommune, så det er muligt at komme sikkert rundt inden for vores dejlige kommune.

SF vil arbejde for at fremme trafiksikkerheden. De bløde trafikanter skal have en høj prioritet med udbygning af skoleveje, cykel- og gangstier samt hastighedsdæmpende tiltag. Al tung trafik fjernes fra bolig- og fritidsområder. Der skal udvikles et cykel- og gangstinet, der binder kommunen sammen.

SF vil arbejde for Byudvikling i alle købstæderne. Vores tre købstæder indeholder forskellige unikke mulig¬heder og komplementerer hinanden med deres særkende. Vi vil fortsætte arbejdet med helhedsplaner for kommunens tre købstæder. Vi må i større grad bakke op om, at dansk bygningskulturs værdier indgår og respekteres i byudviklingen af vore købstæder.

SF vil arbejde for at fremme havnemiljøer og maritime muligheder. Som kommunen med landets længste kystlinje har vi mange ubrugte muligheder. I valgperioden 2014-17 har vi arbejdet på at få koor¬dineret mål og drift af havnene og er nu lykkedes med at samle havnedrift under en hat. Det skal bruges konstruk¬tivt med øget samarbejde mellem de mange små havne. Vi skal markedsføre os som en maritim kommune. Vi vil støtte søsporten og de aktive sportsklubber, vi skal støtte både breddeidræt og talent udvikling, med initiativer der støtter en koordineret indsats og samar¬bej¬det mellem foreningerne.

SF vil arbejde for at fremme miljøvenlig trafik. Vi ønsker at Vordingborg Kommune fortsætter processen fra valgperioden 2014-17 med yderligere indkøb af eldrevne biler i takt med at de forbedres. Samtidig skal der sikres opladningsstandere på centrale steder.

SF vil arbejde for at bedre den kollektive trafik. Vi vil sikre, at der er god adgang til den kollektive trafik tæt på hjem og arbejde og at kommunens flexbus-, og togplaner hænger sammen og er integreret i kommunens infrastruktur. Dette er ikke kun af interesse for nuværende borgere, men også en faktor, som kan fremme ny bosætning.

Arbejdsmarked og Erhverv

I dag er velfærden udsat over hele landet, fordi regeringen har sparet på kommunernes budgetter til fordel for skatterabatter til de rigeste. I det hele taget bruger mange kommuner nu langt færre penge på velfærd end de tidligere har budgetteret. Den offentlige sektor er sammen med civilsamfundet fundamentet for frihed for den enkelte og den lim, som binder samfundet sammen og gør os stærke. Et rigt samfund bekæmper grådighed og stigende ulighed og bruger pengene til vores fælles bedste.

SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet, som tvinger børnefamilier og andre sårbare grupper ud i fattigdom. Ved aktiv bekæmpelse af skattely og skattesnyd ville vi både få mere retfærdig konkurrence for virksomhederne, flere ressourcer til øget velfærd og bekæmpelse af social dumping. Med indførelsen af integrationsydelsen for flygtninge og indvandrere øger regeringen fattigdommen og gør det sværere for mennesker, som er kommet hertil at blive integreret i det danske samfund. Det rammer både de voksne, men også de børn, som lever i familier, hvor måske både far og mor skal leve af den meget lave integrationsydelse.

SF deler det herskende fokus på at få alle ledige hurtigst muligt i arbejde. Løsningen er dog ikke at stole blindt på Finansministeriets regnemodeller. Arbejdsløshed skyldes ikke dovenskab, og løsningen er ikke at piske de arbejdsløse igennem et håbløst bureaukratisk system, der udspringer af mistillid. Vi skal have et system, som hjælper folk i arbejde ved at tage udgangspunkt i den enkelte lediges konkrete situation og ikke bruger alle ressourcer på unødig kontrol.

SF ønsker at sikre sociale klausuler og arbejdsklausuler i kommunen, så der både skabes praktikpladser og adgang til arbejde for den langtidsarbejdsløse, der har behov for en særlig indsats for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

SF vil arbejde for, at når kommunen sender opgaver i udbud, så skal der – udover økonomi sikres direkte sammenligning ud fra parametre som serviceniveau, arbejdsmiljø, uddannelse af elever/lærlinge, overenskomster, medarbejderlokaler samt krav til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

SF ønsker fortsat krav om kædeansvar, så hovedentreprenøren er ansvarlig i alle led for underentreprenørers forsømmelser og ikke kan unddrage sig ansvaret for at have ordnede overenskomstmæssige forhold.

SF ønsker kontrakter ved Fritvalgsordninger, der tager udgangspunkt i direkte sammenlignelige parametre i lighed med krav til udbudskontrakter - suppleret med krav om dokumentation, klar ansvars¬fordeling, opfyldelse af Sundhedsstyrelsens regler for god hygiejne, krav om efteruddannelse, formaliseret samarbejde og sparring, indberetning af utilsigtede hændelser og krav om at leve op til kommunens servicedeklaration på området.

SF vil ikke acceptere, at de private udbydere ikke lever op til deres kontraktlige forpligtelser og vi kræver, at service og den faglige kvalitet skal være direkte sammenlignelig uanset om borgeren vælger privat eller kommunal udbyder. På landsplan er knapt 40 private udbydere af hjemmepleje gået konkurs. Dette indebærer, at kommunerne straks må træde til og overtage denne opgave. Urealistisk lave priser for ydelser leveret af de private udbydere øger risikoen for en kommende konkurs og skal stoppes.

SF ønsker at sikre tilstrækkelige medarbejderressourcer i den kommunale myndighedsafdeling, således at tilsynspligten kan løftes.

SF vil bekæmpe tendensen til, at almindelige lønmodtagere fattiggøres som følge af, at faste fuld-tidsjob erstattes af vikariater og andre løse ansættelser. Vi vil samtidig sikre, at lønmodtagere i disse job får fulde rettigheder til eksempelvis pension, syge- og feriepenge. Samtidig bør vi alle trygt kunne se frem til en værdig pensionering og alderdom, som kan nydes, før man er fuldstændigt nedslidt.

Erhverv og erhvervspolitik

SF mener, at god kommunal erhvervspolitik især drejer sig om at sikre en høj service, en god infrastruktur og en velfungerende, kollektiv trafik, gode skoler og dagtilbud, gode uddannelsesmuligheder samt udviklings- og kompetenceløft af arbejdsstyrken i kommunen. Der skal arbejdes for at skabe en spændende og attraktiv kommune for både borgerne og erhvervslivet. Erhvervslivet skal inviteres til dialog omkring kommuneplanlægning. Man skal støtte iværksættere og mindre virksomheder og arbejde for et godt netværk virksomhederne imellem.

SF ønsker et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv og vil arbejde for gode ramme-betingelser for erhvervslivet og for en hurtig og smidig serviceforvaltning, så bl. a. byggetilladelser, miljø-godkendelser og lign. får en rimelig behandlingstid. Der skal være mulighed for at udstykke de grunde, der er behov for i forbindelse med de eksisterende erhvervsområder i kommunen, så der altid er tilstrækkelig med attraktive erhvervsgrunde, som kan tiltrække nye virksomheder.

SF vil arbejde for, at både offentlige og private virksomheder er deres ansvar bevidst. Både mht. produktionsmetoder, ydre miljø, medarbejderes sikkerhed, sundhed og uddannelse. Der skal oprettes tilstrækkeligt med elevstillinger/uddannelsespladser. Derved sikres både den unges personlige udvikling og kommunens rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

SF vil arbejde for at alle kan opnå faglige, sociale og personlige kompetencer til at træffe egne valg med hensyn til uddannelse og arbejde. Der skal tages hånd om mennesker med særlige behov for råd og vejledning.

SF vil sikre, at vi fortsætter den gode dialog med såvel virksomheder som med de faglige organisationer og Arbejdsgiverorganisationerne. Gennem samarbejde vil vi arbejde for øget beskæftigelse, fx gennem jobrotation og en aktiv og opsøgende indsats til fremskaffelse af ordinære jobs. De kommende års store bygningsarbejder i regionen er en enestående mulighed for at opnå kontakt med nye firmaer og borgere - og for lokale firmaer til at byde ind på en del af opgaverne.

SF ønsker at Vordingborg kommune vil kunne fremstå som et økologisk fødevareområde. Vi ønsker at fremme projekter, der støtter udvikling og markedsføring af økologiske, bæredygtige kvalitets-fødevarer. Flere og flere har fokus på sundhed og miljø. Bæredygtighed handler ikke kun om den måde fødevarer produceres på, men også om at støtte fødevareproducenternes optimale distribution og salg i lokalområdet. Derfor bør det være lettest muligt at handle økologisk og lokalt.

Bosætning

Vordingborg Kommune har plads til og brug for nye borgere. Mange fokuserer på at bo tæt på København. Vi skal fortælle, at Vordingborg kommune også er en smuk forhave hertil. Vordingborg kommune er karakteriseret ved store naturmæssige og landskabelige kvaliteter. Åbent land og skov med nærhed til fjorde, søer, flotte badestrande og charmerende havnemiljøer med mulighed for fritids-sejlads og fiskeri. Kommunen har 3 attraktive købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg, en aktiv stationsby, Lundby, samt et stort antal spændende landsbymiljøer med mange bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

SF mener, at midlet til øget bosætning er at gøre Vordingborg kommune til at godt sted at leve. Trivsel hos de borgere, vi allerede har, vil skabe de gode historier - og en branding bygget på sande, gode historier virker. Kun få procent af befolkningen flytter kommune, hvis ikke det handler om at bo tættere på job eller på familie. De kommende års store bro - og tunnelarbejder giver mulighed for at få nye borgere i tale. Vi skal derfor være klar med de gode historier.

SF vil arbejde for at have en så bred ”vifte” af bosætningstilbud som mulig. Vi vil et spændende handelsliv i smukke gademiljøer med et hyggeligt cafeliv og gode kulturtilbud. Vi vil en god og veludbygget infrastruktur. Vi vil trafiksikre bo-områderne, så der er god sikkerhed for de bløde trafikanter. Vi vil have en optimal offentlig og privat service over for kommunens borgere og besøgende. Vi vil videreudvikle og værne om nærdemokratimodellen. Vi vil en hurtigere internetforbindelse i hele kommunen. Vi vil støtte Lokalrådenes arbejde om god modtagelse af nye borgere. Kommunen bør oprette en jobfunktion som modtagelseskoordinator.

SF vil bevare og udvikle mere natur i og omkring kommunens bysamfund, så borgernes natur- og kulturhistoriske oplevelser og sundhed styrkes. Vi vil etablere flere rekreative skovrejsnings-områder omkring de større byer, og rekreative naturområder i landsbyerne. Vi vil sikre gennemførelsen af Klimahandleplanen.

SF vil styrke foreningslivet og sikre gode fritidsmuligheder både på det sportslige og på det kulturelle plan. Vi satser på såvel de brede som de mere smalle kultur- og fritidstilbud. Vi vil kvalitet i tilbuddene og vi har en særlig vægt på børnekulturen.

SF vil arbejde for at udvikle og tiltrække uddannelser. De overordnede mål med Campus Vordingborg, som blev skabt i 2016, er at fastholde og tiltrække uddannelser samt skabe et unge-miljø, der gør det attraktivt at bosætte sig i Vordingborg Kommune. Campus Vordingborg skal styrke Vordingborg som uddannelsesby og består foreløbig af følgende uddannelsesinstitutioner: Professionshøjskolen UCSJ (det kommende Absalon), VUC Storstrøm, ZBC og Vordingborg Gymnasium & HF

SF arbejder kort sagt for, at Vordingborg kommunes dagtilbud, skoler og offentlige service har en kvalitet, som gør det til landets bedste sted at lade ens børn vokse op.

Kulturudveksling

SF skelner ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. En vigtig forudsætning for at opnå integration af nye borgere er, at borgeren mødes med åbenhed og oprigtig interesse. Kulturudveksling betyder at udveksle kultur, altså en gensidig interesse i at forstå de kulturforskelle, der er. Som udgangspunkt bør samværet mennesker imellem være, at vi alle gensidigt har noget værdifuldt at give hinanden.

SF går ikke på kompromis med menneskerettigheder, demokrati, gensidig respekt og ligeværd. Dette er kerneværdier, som gælder alle. Ingen skal kunne fratages rettigheder eller undsige sig pligter med henvisning til etnisk oprindelse, religiøs tradition eller lignende. Vi ønsker et samfund for alle, der med udgangspunkt i disse grundlæggende værdier anerkender stor mangfoldighed i livsformer - og ser denne mangfoldighed som en styrke.

SF mener, at uddannelse er forudsætning for god integration. Børn og unge i udsatte boligområder skal være en del af det omgivende samfund. Folkeskolen spiller en stor rolle heri, så alle elever får det bedste udgangspunkt uanset baggrund og forudsætninger. Kommunerne skal forpligtes til at arbejde målrettet med 2-sprogs undervisning i skolerne, og der skal større fokus på lektiehjælp.

SF støtter initiativer, der fremmer kulturudveksling. Samfundet gennemsyres desværre af en stadig stigende opdeling af befolkningen i ”dem” og ”os”. Det hindrer kulturudveksling og dermed integration. Vi er fortalere for, at vi i Vordingborg kommune går forrest med initiativer, der bryder med denne opdeling. Vi støtter derfor Integrationsrådets arbejde – også økonomisk.

SF mener, at det offentlige må påtage sig det grundlæggende ansvar for god inte¬gra¬tion, og skal foregå andre med at godt eksempel.

SF vil derfor bl. a. arbejde for:

At kommunen indfører en grundpakke for alle nye borgere, der kommer til kommunen, for at sikre den nødvendige hjælp, støtte og behandling til de mennesker/familier, hvoraf mange har gennemlevet traumatiske oplevelser. At der udarbejdes konkrete, individuelle mål for den enkelte borger/familie. At kommunen sætter sig i spidsen for en koordineret indsats og afstemning af forventninger på området - eksempelvis gennem regelmæssige møder mellem kommunens integrationsmedarbejdere, de frivillige organisationer og lokalrådene.

Nærdemokrati

SF arbejder konsekvent for demokratisk socialisme i stadig bevægelse i retning af mere demokrati, mere solidaritet og social retfærdighed. Det indebærer at alle borgere skal have mulighed for at tage stilling til og ansvar for samfundets udvikling i en demokratisk dialog i fællesskab med andre. Det kræver udvidelse og styrkelse af de demokratiske principper og rettigheder, så den enkeltes indsats for fællesskabet synliggøres, opmuntres og værdsættes.

SF støtter derfor nærdemokratiet i kommunen og mener, at der må evalueres på de vilkår lokalrådene og andre lokale initiativer har i øjeblikket. Vi går forrest i udviklingen af Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel, hvor politikken og politikerne indgår i en stadigt mere åben og løbende dialog med borgerne.

SF vil arbejde for, at frivillige, lokalråd, politikere og forvaltninger arbejder tættere sammen i lokalområderne. Lokalrådenes medlemmer bør bl.a. sikres direkte adgang til relevante forvaltninger og den tilknyttede sekretariatsfunktion og skal tilbydes temadage i kommunal planlægning, planlovens muligheder o.l., så de er optimalt klædt på til at udvikle netop deres område.

SF vil arbejde for at der kan bruges borgerbudgetter, hvor borgerne vil få større medindflydelse på deres projekter/arrangementer.

SF vil gøre de lokale udviklingsplaner (LUP’er) til levende dokumenter som kan være ramme om små såvel som store planer for lokalområdet. LUP’er skal udvikles og beskrives i et klart sprog, som kan bruges af politikere, embedsfolk og borgere.

Univers
Mobil navigation