Valgprogram

undefined

 

Nærdemokrati

 

SFarbejder konsekvent for demokratisk socialisme, som er i stadig bevægelse i retning af mere demokrati, mere solidaritet og social retfærdighed.

Den samfundsmæssige udvikling, hvor markedskræfterne og egoismen styrer, må ændres med radikalt nye tiltag, hvis solidariteten i samfundet skal fastholdes.

 

SFønsker, at den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både mål og middel for hele samfundets udvikling, gennem en fælles kamp i et samfund, der giver alle mennesker reel mulighed for en fri og alsidig livsudfoldelse.

Alle borgere skal have mulighed for at tage stilling til, og ansvar for, samfundets udvikling i en demokratisk dialog i fællesskab med andre.

 

SFtror på, at mennesket selv, og i fællesskab, kan og skal tage magten og ledelsen over hverdagen og samfundet. Dette bygger på den enkeltes ansvar for fællesskabets demokratiske værdier.

Det kræver udvidelse og styrkelse af de demokratiske principper og rettigheder, vi kender i dag, så den enkeltes indsats for fællesskabet opmuntres og værdsættes.

 

SFvil bakke op om arbejdet i SFU og støtte arbejdet for at få etableret et ungdomsråd.

Ungdomsrådet skal høres i alle sager, der har betydning for de unge og deres tilværelse i Vordingborg kommune. Ungdomsrådet skal have samme status, i forhold til det politiske niveau, som Integrationsråd, Handicapråd og Seniorråd.

 

SFmener, at et centralt punkt i fornyelsen af den offentlige sektor er større indflydelse for borgerne, brugere og ansatte. Der skal overalt i den offentlige sektor oprettes mulighed for selvstyre og fælles indflydelse for borgere, brugere og ansatte.

 

SF går forrest i udviklingen af Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel, hvor politikerne indgår i en langt mere åben og løbende dialog med befolkningen.

Et demokratisk socialistisk partis berettigelse er netop, at det knytter løsninger på befolkningens problemer sammen med politisk lederskab.

Derfor har det været helt afgørende for SF, at de demokratiske rettigheder er blevet udvidet radikalt.

 

SF vil, for at sikre denne udvikling, arbejde for, at forhøringer finder sted i lokalrådene, inden endelige forslag sendes i offentlig høring. Lokalrådene sikres direkte adgang til relevante forvaltninger via den tilknyttede sekretariatsfunktion og skal tilbydes temadage i kommunalplanlægning, planlovens muligheder o.l., så de bliver bedre klædt på til at udvikle netop deres område.

 


 

Bosætning

 

Vordingborg Kommune har, som så mange andre kommuner i området, et nedadgående befolkningstal.  Mange mennesker vil i disse år bo tættere på København og omegn. Vi vil bryde denne tendens.

 

Vordingborg kommune er en grøn bosætningskommune med store naturmæssige og landskabelige kvaliteter, med nærhed til fjorde, søer, flotte badestrande og charmerende havnemiljøer med mulighed for fritidssejlads og fiskeri.

Kommunen har 3 attraktive købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg, samt et stort antal spændende landsbymiljøer med mange bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Det åbne land, skov, nærhed til vand og bevaringsværdig kulturarv er gennemgående træk ved Vordingborg kommune.

 

SF vil arbejde forat bevare kommunens mange forskelligheder, da det er vigtigt at have en så bred ”vifte” af bosætningstilbud som mulig.

Vi vil et spændende handelsliv i smukke gademiljøer med et hyggeligt cafeliv og gode kulturtilbud.

Vi vil sikreat der er en god ogveludbygget infrastruktur.

Vi vil trafiksikre bo områderne, så der trafikalt er god sikkerhed for de bløde trafikanter.

Vi vil arbejde for en bedre offentlig og privat service overfor kommunens borgere og besøgende.

Vi ønsker, at der bliver hurtigere netforbindelse i hele kommunen. Det giver bedre mulighed for kommunikation, digitalisering og for at etablere flere velfungerende hjemmearbejdspladser.

Vi vil videreudvikle nærdemokratimodellen.

 

 

SF er også i næste valgperiode i front, når det drejer sig om at bevare og udvikle mere natur

i og omkring kommunens bysamfund, så borgernes natur- ogkulturhistoriske oplevelser og sundhed styrkes. Vi vil etablere flere rekreative skovrejsnings-områder omkring de større byer, og rekreative naturområder i landsbyerne.

Vordingborger en Klimakommune og lever op til målsætningerne om at nedbringe CO2–udslippet. Vi vil sikre gennemførelsen af Klimahandleplanen.

 

SF vil styrke foreningslivet og sikre gode fritidsmuligheder både på det sportslige og på det kulturelle plan. Vi satser på såvel de brede som de mere smalle kultur- og fritidstilbud. Vi vil kvalitet i tilbuddene og vi har en særlig vægt på børnekulturen.

 

SF vil arbejde for at udvikle de uddannelsessteder, der allerede er her, og i samarbejde med de andre kommuner omkring os, prøve at få flere uddannelsessteder hertil.

Dette gælder både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. University College, Sjælland har en stor afdeling i Vordingborg og Vordingborg uddannelsescenter, som rummer ungdomsuddannelserne, er blevet udbygget, så der nu også rummes flere tekniske uddannelser. En god udvikling, som der skal holdes fast i.

 

SF har været med til at udarbejde Den strategiske bosætningshandleplan for Vordingborg kommune, og vil stadig arbejde for, at der føres en aktiv og målrettet bosætningspolitik.

 

Vi vil bruge alle disse kvaliteter i en aktiv markedsføring af Vordingborg kommune bl.a. via hjemmesiden: Vordingborg NU http://vordingborg.nu/ som skal være kendt over hele landet. 

 

SF vil at Vordingborg kommunes børnepasning, skoler og offentlig service er i en kvalitet, som gør det til:

 

landets bedste sted at lade sine børn vokse op.


 

Børn og unge

 

Det fælles Pædagogiske Grundlag giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet og betyder, at de enkelte dagtilbud får et fælles sprog, en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles tilgang til det enkelte barn, hvilket vi i SF støtter op om.

 

SF har som mål, at kvaliteten skal være kendt udover kommunegrænsen somen vigtig del af bosætningspolitikken.

 

SF ønsker, at indsatsen omfatter såvel generel forebyggelse som særlig støtte i form af specifikke forebyggende foranstaltninger og at kommunens børnepolitik skal konkretiseres efterhånden, som de nødvendige tilbud udvikles og oprettes.

 

SF ønsker at institutionerne skal fremstå som inspirerende og udviklende pædagogiske miljøer, med fokus på kvalitet i trygge og tidssvarende fysiske rammer. Børn og unge skal have en kvalitativ hverdag, hvor de trives og udvikles.  Der skal være særlig opmærksomhed på værdig inklusion af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Børn og unge skal opleve en grøn hverdag på alle planer i den kommunale sektor.

 

SF vil arbejde for at der sker en fortsat oprettelse af 0-6 års institutioner og at der etableres nye institutionstyper, som sikrer borgernes alsidige ønsker i forhold til rammer og indhold. Der skal sikres lige vilkår for de lokale initiativer, men med plads til lokale nuancer.

 

SF går ind for at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem institutionerne i lokalområderne.

Samarbejdet skal styrkes, men institutionerne skal bevares som selvstændige enheder med egne forældrebestyrelser. Der skal skabes sammenhæng i børnenes liv, så overgange mellem dagpleje, dagtilbud skoler og SFO, herunder overgangen fra en institution til en anden, opleves gnidningsfrit og positivt.

Ved en tidlig og målrettet indsats på Ressourcecenter Kalvehave eller Kompetencecenter Kalvehave øges muligheden for, at børn med særlige behov, kan vende tilbage og inkluderes i nærmiljøet.

De fem skoledistrikter skal sikres et økonomisk grundlag for udvikling af inklusion.

 

SF vil arbejde for at etablere et aflastningshus med uddannet personale, hvor børn, med brug for aflastning af de familiære forhold, kan finde en tryg base. Dette skal erstatte den såkaldte weekend-aflastning, hvor man ofte oplever at familierne giver op og børnene igen bliver svigtet. Børn har brug for omsorg og det er vigtigt at gribe ind i tide, men i nogle situationer kan en anbringelse uden for hjemmet undgås, hvis familien som helhed får den nødvendige, forebyggende hjælp. Det er bedre for børn og forældre – og frigiver økonomi, som kan bruges på endnu bedre forebyggende foranstaltninger.

 

SF vil arbejde for at familier med problemer ikke umyndiggøres, men hjælpes i respekt.

Indsatsen skal i højere grad lægges på styrkelse af forældreansvaret gennem rådgivning og behandling.

Sundhedsplejersker, pædagoger, familie og venner skal inddrages og have mulighed for at yde en tidlig indsats, så vidt muligt i hjemmet eller i det nære miljø.

Alle børn og unge skal kunne udvikle sig positivt og opleve at være aktive i kultur- og idrætslivet.

De skal sikres en god og stabil voksenkontakt og de skal opleve gensidig respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv.

 

Barnet i centrum og kvalitet i børnehøjde er grundliggende for SF’s børne- og ungepolitik.

SFvil fortsat være garant for at sikre en god kvalitet med fokus på den enkelte borger, stor som lille.

 

SF vil arbejde for at der skabes et godt og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne.  

Det politiske niveau skal sikre, at der gennem principper for god, moderne ledelse, skabes rammer og aftaler, der fremmer samarbejdet i et trygt og ligeværdigt miljø.

Målsætninger og principper skal bygge på medindflydelse, nærdemokrati og trivsel for børn og unge, medarbejdere og forældre.

 

 

Folkeskolen

Med Fokus på Folkeskolen har skolerne fået et kvalitetsløft. Der er sikret økonomi til renovering af skolerne, efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledelse samt lagt en IT strategi. Den linje der er lagt vil vi fortsat arbejde for. I SF er vi klar til at arbejde for de eventuelle justeringer, der måtte komme i forbindelsen med evalueringen af Fokus på folkeskolen i foråret 2014. Det er afgørende, at der skabes et godt økonomisk grundlag for de eksisterende skoler og at der fortsatsikres tilstrækkelige midler til børn med særlige behov.

SF ønsker ikke, at der klasseoptimeres på tværs af afdelingerne i indskolingen.

 

SF mener, at videreudvikling af vore skoler skal have et fælles overordnet udgangspunkt,

men med mulighed for forskellighed og nuancer på den enkelte skole.

Der skal sikres ressourcer til nye pædagogiske metoder og igangsættes et udviklingsprojekt med det mål at skabe et godt supplement til madpakken. Der skal være mulighed for og økonomi til oplevelser, ekskursioner og lejrskoler.

Med en øget undervisningstid er det nødvendigt med øget fokus på elevernes trivsel. Vi ønsker, at der på alle skoler etableres komfortzoner med mulighed for at dyrke og udvikle den sociale dimension.

 

SF mener, at Folkeskolen skal kunne rumme alle børn og at alle børn har krav på at være del af et fællesskab.

Skolen skal indrettes efter de børn, vi har i kommunen. Der skal sikres fleksible løsninger, så det enkelte barn får den undervisning og det tilbud, det har behov for. Vi vil arbejde for at sikre de bedst mulige rammer for børn og unge med nedsat funktion, for at medvirke til at sikre et solidt fundament for barnets positive udvikling og overgangen til voksenlivet. Vi arbejder derfor på at sikre inkluderende og rummelige miljøer for børn og unge i dagtilbud, skoler og SFO’er.

Det er barnets tarv og forudsætninger, der er afgørende for, hvor barnet skal gå i skole.  Det kan være den almene folkeskole, Kompetencecenter Kalvehave eller et andet tilbud uden for kommunen.

 

SF ønsker at optimere Vordingborg-modellen, hvor det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger sikres og hvor der afsættes øgede ressourcer til samarbejdstid og mødevirksomhed.

På mellemtrinnet, fase 2 afsættes ligeledes ressourcer til samarbejde mellem lærere og klubpædagoger, som en naturlig forlængelse af det samarbejde, der er mellem indskolingen og SFO.

Et godt samarbejde mellem faggrupperne, ledelse og forældrene på den enkelte skole skal vægtes.

 

SF er opmærksom på, at skole og fritid skal ses i en ligeværdig sammenhæng. Der skal være en balance mellem den faglige udvikling, leg, kreativitet, fordybelse og fritidsinteresse. Vi skal have respekt for børnenes fritid, da det også er igennem leg, at børn lærer om livet!

Skoledagen må ikke blive længere end, at der bliver tid til et kvalitativt fritidstilbud.

 

Trivsel betragtes som en værdi, og en forudsætning for, at man kan give børnene tryghed og de bedste vilkår for at tilegne sig viden og erfaring.


 

Kultur, Idræt og Fritid

 

Kultur og velfærd er hinandens forudsætninger. Velfærd uden kultur er gold og fattig, og kulturlivet er en del af det grundlag, velfærdssamfund er bygget på.

 

SFønsker, at kulturpolitikken skal være et dynamisk omdrejningspunkt for udviklingen af Vordingborg Kommune.

Et bredt og myldrende kulturtilbud vil være med til at højne den enkeltes livskvalitet, hvad enten man er kulturbruger eller kulturskaber. Der skal arbejdes for gode forhold for skabende og udøvende kunstnere. Spillesteder, teaterscener, folkeoplysende foreninger og foreningsløse aktiviteter skal have mulighed for støtte til aktiviteter, arrangementer og udvikling.

 

SFser en aktiv kulturpolitik som en kvalitet, der kan være med til at gøre Vordingborg Kommune til et godt sted at leve og bosætte sig.

Kulturtilbuddene skal samarbejde med turisterhvervet om at markedsføre kommunen. Der skal arbejdes aktivt med kultur i integrationen af nye borgere.  SF ønsker at fremme initiativer, der kombinerer idræt og kultur med alle de maritime muligheder, området indeholder.

Hjemmesiden http://vordingborg.nu/skal udvikles og gøres tilgængelig for alle.

 

SF ønsker, at kulturlivet skal udfolde sig, ikke kun i kommunens tre købstæder, men også i landdistrikterne.

Kommunen skal fortsat støtte op om de nødvendige kommunale og selvdrevne mødesteder, f.eks. foreningshuse, beboerhuse og forsamlingshuse, eksempelvis med drift af trådløse netværk og med støtte til kulturelle arrangementer. Vi vil arbejde for og opfordre til samarbejde mellem foreninger og kulturinstitutioner, så der bliver tale om rentable og bæredygtige enheder. Kommunens decentrale biblioteksstruktur, herunder bogbuskørsel, skal fortsat udvikles, så alle har mulighed for adgang.

 

SF ønsker en opprioritering af breddeidrætten.
Vi vil styrke breddeidræt, fordi kommunens mange idrætsforeninger sikrer, at vi kan dyrke leg, bevægelse og konkurrenceidræt, og fordi sport og idræt er en integreret del af det danske kulturliv og en naturlig forudsætning for sund levevis.

Foreningslivet skal have kommunens bevågenhed og vi lægger vægt på at holde godt gang i idrætslivet.

Derfor skal der fortsat være fokus på idrætsfaciliteterne, så de fremstår i god stand og lever op til de krav, der stilles til nutidens idrætsudøvelse.  

 

SF vil arbejde for, at børn og unges adgang til kultur skal prioriteres.
Det kan bl.a. sikres gennem adgang til kulturelle oplevelser for børn samt kreative tiltag i skoler, uddannelsesinstitutioner og i fritiden. Der skal være mulighed for støtte til kontingenter for børn, hvis familier ikke selv har overskud.

Der skal støttes op om de mange frivillige, der gør en stor indsats i kommunens foreningsliv.

Det samlede kulturtilbud, hvad enten det er private uafhængige aktører, folkeoplysende foreninger, kommunale institutioner eller professionelle tiltag, skal samarbejde om at gøre Vordingborg til regionens sydlige kulturcentrum.

 

SF støtter op om og deltager i udviklingen af de i Vordingborg kommune vedtagne politikker:

Vordingborg kommunes Idrætspolitik og Vordingborg kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

 


 

Kulturudveksling

 

SF skelner ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve.

Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. En vigtig forudsætning for at opnå integration af nye borgere er, at borgeren mødes med åbenhed og oprigtig interesse. Kulturudveksling betyder at udveksle kultur, altså en gensidig interesse i at forstå de kulturforskelle, der er. Som udgangspunkt bør samværet mennesker imellem være, at vi alle gensidigt har noget værdifuldt at give hinanden.

 

SFgår ikke på kompromis, når det gælder værdier som menneskerettigheder, demokrati, gensidig respekt og ligeværd.

Ingen skal kunne fratages rettigheder eller undsige sig pligter med henvisning til etnisk oprindelse, religiøs tradition eller lignende.

 

SFønsker et samfund for alle, der med udgangspunkt i de grundlæggende værdier accepterer langt større mangfoldighed i livsformer - og ser denne mangfoldighed som en styrke.

 

SF mener, at uddannelse er forudsætning for god integration.
Børn og unge i udsatte boligområder skal være en del af det omgivende samfund. Folkeskolen spiller en stor rolle heri, så alle elever får det bedste udgangspunkt uanset baggrund og forudsætninger. Kommunerne skal forpligtes til at arbejde målrettet med 2-sprogs undervisning i skolerne, og der skal større fokus på lektiehjælp.

 

SFstøtter initiativer, der fremmer kulturudveksling.

Samfundet gennemsyres desværre af en stadig stigende opdeling af befolkningen i ”dem” og ”os”.

Det hindrer kulturudveksling og dermed integration. SF ønsker, at vi i Vordingborg kommune går forrest med initiativer, der bryder med denne opdeling.

SFstøtter Integrationsrådet’s arbejde – også økonomisk.


 

Sundhed og forebyggelse

 

SF vil have fri og lige adgang til et moderne, effektivt og trygt offentligt sundhedsvæsen.

SF ønsker at der opleves en stor grad af sammenhæng i tilværelsen for det enkelte menneske. Vi ønsker livsmod, glæde og overskud i hverdagen for den enkelte og i familierne.

SF ønsker en helhedsorienteret sundhedsindsats, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering koordineres og samarbejdes på tværs af sektor – og faggrænser.

 

SF har i Sundhedsudvalget - og i samarbejde med en stor gruppe borgere - udarbejdet kommunens vision på sundhedsområdet:

”I Vordingborg Kommune er sundhed og forebyggelse en naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale forhold”.

Med udgangspunkt i denne sundhedsvision vil SF arbejde for:

Lighed i sundhed og mere sundhed i hverdagslivet.

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i alle politiker.

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø overalt i kommunen.

At fortsætte og udvide indsatsen for at yde hjælp til livsstilsændringer.

Sund og økologisk kost på alle institutioner.

Sammenhæng i kommunens møde med borgeren i alle aldre og på alle niveauer.

Bekæmpelse af forurening i by som på land.

Borgere med fysisk og/ eller psykisk funktionsnedsættelse har lige adgang til alle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter i kommunen.

 

 

SF vil arbejde for flere naturtilbud til fremme af folkesundheden.

Naturen byder på en enestående ramme for forebyggelse og lindring af mange sygdomme – og ikke kun som et fysisk rum for motion og frisk luft, men også rum for mental helse. Øget tilgængelighed i naturen, flere cykelstier, naturlegepladser, større brug af områdets maritime muligheder, motionsruter i by og på land.

 

SF vil arbejde for en sundere hverdag i kommunens daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Med udgangspunkt i kost, bevægelse/ idræt til alle hver dag, oplysning om KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion), tilbud til børn med motoriske vanskeligheder, tandplejetræning for familier med særlige behov vil vi udvikle og implementere sundhedspolitikken:

 

SF vil arbejde for at skabe sundere arbejdspladser i Vordingborg kommune.

Sundhedsambassadører, bevægelsespauser, fokus på arbejdsmiljø, trivselsmåling og opfølgning på APV, indflydelse på eget arbejdsliv:

 

SF vil arbejde for bevarelse af det bedst mulige funktionsniveau og øget livskvalitet hos ældre borgere.

Træning af daglige færdigheder, sunde og indbydende madordninger, udadvendte aktiviteter – sociale netværk, fokus på KRAM-faktorerne i hjemmeplejen:

 

SF vil arbejde for at flere forældre skal føle sig rustet til at give deres børn en sund opvækst.

Udvikling og implementering af forældreuddannelse, ”Ung mor netværk”, tværfaglige småbørnsteams, ”En god start – sammen”, forældreværksteder. Rettidigt samarbejde om sundhedsmæssigt truede børn.

 


 

 

Handicap

SF har sat tydelige spor i den Handicappolitik, som Kommunalbestyrelsen godkendte maj 2013.

Visionen heri lyder:

Vordingborg Kommune vil være kendt for, at alle borgere, uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at deltage fuldt og effektivt i alle dele af samfundslivet, at mangfoldighed ses som en styrke, og at vi respekterer, at alle bidrager med værdifulde ressourcer til fællesskabet.

Vordingborg Kommune skal være et godt sted at bo og vokse op for alle. Det er derfor vigtigt at leve op til FN’s Handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper om kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling.

Mens en funktionsnedsættelse kan konstateres hos en person, er et handicap de begrænsninger i personens udfoldelse, som opstår, når det omgivende samfund ikke er indrettet, så det tager højde for personens funktionsnedsættelse.

SFser alle borgere som hele mennesker, og det er vores overbevisning, at med gode rammer, kan alle få en værdifuld tilværelse, uanset funktionsnedsættelse. Vi vil tilstræber, at alle så vidt muligt skal inkluderes i de almene tilbud – fra folkeskolen til arbejdsmarkedet – og der skal være specialiserede kvalitetstilbud til dem, der har behov.

SF ønsker at mindske de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelse møder.

Vi ønsker at nå dertil, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune, uanset funktionsnedsættelse, kan deltage i samfundslivet og leve sit liv så tæt på egne præmisser som muligt.

SF vil arbejde for, at der følges op på de konkrete handleplaner, der er udarbejdet på følgende fokusområder: Tilgængelighed, Medborgerskab og Bevidstgørelse, Børn, Unge og Familie, Uddannelse og Beskæftigelse og Bolig og Hjælpemidler.

Tilgængeligheden til offentlige bygninger og arealer, til naturen, til kultur- og fritidsaktiviteter og til elektroniske informationer skal bedres og det skal sikres at alle kan deltage i den demokratiske proces.

SF ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et værdigt liv.

Gode levevilkår for børn og unge er vigtigt for at skabe et solidt fundament for barnets positive udvikling og for overgangen til voksenlivet.  

Et værdigt liv for alle borgere handler også om uddannelse, arbejde og muligheden for at vælge boligform. Der skal fortsat arbejdes for, at der findes egnede boliger til alle borgere.

 

Socialpsykiatri

 Alle mennesker kan få en psykisk lidelse og langt de fleste kan komme sig. Den sindslidende skal derfor have hjælp til at vende tilbage til sin hverdag og eventuelle arbejdsliv.

SFvil arbejde for, at der i behandlingsplaner og sygdomsforløb, sikres den sindslidende størst mulig indflydelse på egen hverdag og livsforløb. Dette gøres bedst ved helhed, sammenhæng og kvalitet i et tværfagligt miljø.

SF vil arbejde for at adgang til støttende samtaler er let tilgængelig hele døgnet.

Der skal sikres sammenhæng og helhed i tilbuddene til den sindslidende.

Støtte og behandling skal ske så tidligt som muligt.

SF vil arbejde for atsikre nødvendig støtte og hjælp til børn af sindslidende.

Støtten skal være fagligt koordineret mellem forvaltningerne.

SF vil arbejde for at indsatsen er tværfaglig, sammenhængende, med nærhed og tilpasset  individuelle forskelligheder.

Det igangværende samarbejde mellem hospitals- og socialpsykiatrien fortsættes og udbygges efter princippet om helhed og sammenhæng i behandling.

SF vil arbejde for at sikre bedre levevilkår for sindslidende.

Der skal sikres gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, bl.a. særlig tilrettelagt uddannelse.

Der skal i alle tre købstæder være velfungerende og let tilgængelige væresteder

Bolig-tilbud tilbud til skæve eksistenser skal opprioriteres.

Samarbejdet med bruger- og pårørendeorganisationer skal opprioriteres, idet det er her, mange specialister findes.

SF vil sikre at medarbejderne garanteres supervision og faglig udvikling, samt nødvendig efter/ videreuddannelse.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ældre området

Der bliver flere og flere ældre – vi lever længere og dette stiller krav til os som kommune om at sikre, at vi også i fremtiden har tilstrækkeligt med veluddannet sundhedspersonale.

Mange borgere med kroniske sygdomme behandles i stigende grad i hjemmet frem for på sygehuset. De borgere, der indlægges er indlagt i kortere tid og bliver hurtigere udskrevet til pleje i hjemmet. Det betyder, at opgaverne ændres i og med at borgeren har mere komplekse problemstillinger, som stiller andre - og større - krav til personalets faglige kompetencer. 

Nogle af de opgaver, ældreplejen i dag, vil i fremtiden varetages ved brug af ny teknologi. Dette betyder større frihed og mindre afhængighed og behov for hjælp for borgeren. Samtidig er det ofte sammenfaldende med opgaver, der udfordrer det fysiske arbejdsmiljø for personalet. Vi ved, at der er behov hos mange ældre, som ikke varetages i dag. Ny teknologi vil frigive ressourcer til at varetage nogle af disse behov og kan samtidig give borgeren et mere værdigt privatliv. 

SF vil have en stærk offentlig hjemmepleje.

Borgerne skal mødes af fagligt veluddannet og opkvalificeret personale.  Ved fritvalgsordninger, hvor borgeren kan vælge en privat leverandør, vil vi i SF arbejde for at der stilles samme krav til den private udbyder som den offentlige. Disse krav er beskrevet under Arbejdsmarkedspolitik.

I dag kan borgere tilkøbe ydelser fra private leverandører. Dette bør fremover også gælde den offentlige leverandør!

SF vil, i fremtidens ældrepleje, arbejde for et værdigt liv.

Den ældre skal mødes med respekt og i ligeværd.

Den ældre skal i størst muligt omfang være selvhjulpen og aktiv og have mulighed for et rigt socialt netværk og adgang til aktiviteter udenfor hjemmet.

Den ældre skal opleve indflydelse på eget liv samt mest muligt fysisk, psykisk og åndeligt velvære.

Der skal sikres lighed i sundhed – herunder adgang til en bred vifte af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tilbud.

SF mener, at det er vigtigt med en aktiv boligpolitik.

Den enkelte skal tidligere i livet forholde sig til og indrette sig efter, hvordan man ønsker at leve sin alderdom. Det vil højne såvel den fysiske som den mentale sundhed i alderdommen.

Projekter til oprettelse af alternative, bæredygtige boformer i kommunen for ældre medborgere skal fremmes.

SF vil arbejde for, at ”livet i yngre – og ældre alderdom” bliver emne for temaaftener lokalt.

 

Miljø og klima

Regeringen har prioritet miljøpolitikken højt, naturplanerne er vedtaget og handle planerne i kommunerne er i gang med at blive udført. SF har gjort en kæmpe indsats både i regeringen og lokalt, så vi er godt på vej og skal fortsætte det gode arbejde.

SF ønsker at Klimastrategien skal tænkes ind i alle væsentlige beslutninger.

Vi vil stadig være en kommune, der er i front på dette område. Vordingborg Kommune skal blive ved med at være en grøn kommune, hvor Klimastrategien og Agenda 21 er med til at sætte dagsordenen. Vi vil sikre, at Vordingborg kommunes klimahandleplan gennemføres, da den har en klar målsætning om at nedbringe CO2 udslippet hvert år - bl.a. ved at sikre energibesparelser, ved at indføre mere vedvarende energi, omlægning af dyrkningsmetoder og at det bliver nemmere at bruge kollektiv trafik, da den målrettes behovene.

SF har stemt for – og støtter op om Vindmølleplanen.

For at nå klimamålene mener vi, at vi udover vindenergi skal satse på solenergi, jordvarme og 2. generations bioethanol. Jo mere vi erstatter fossile brændstoffer med bæredygtig energi – des bedre. Udover miljøet kommer det vore børn og børnebørn til gode.

SF vil arbejde for, at handleplanerne for EU's målsætninger på vand- og naturområderne gennemføres.

EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af den biologiske mangfoldighed. Vordingborg kommune har handleplaner for vand- og naturområderne færdige.  Og Inden år 2015 skal alle vandområder have opnået deres målsætning. På samme måde skal naturområderne på land sikres.

 

SF vil fortsat arbejde for at sikre, at af vandløb og søer restaureres.  

Miljø- og Klimaudvalget er, med SF i spidsen, godt i gang med det arbejde. Der er sket naturopretning og udvikling af nye naturområder flere steder og en øget vedligeholdelse og restaurering af vore vandløb og vandhuller.  Dette arbejde skal fortsættes.

SF vil arbejde for at miljøtilsynet bliver forbedret.

Specielt risikoproduktioner som svinefabrikker og virksomheder med støj/lugt/affaldsproblemer skal nøje vurderes for miljøbelastning.  Her skal der tages højde for arbejdsmiljø såvel som for dyrevelfærd. 

SF vil arbejde for at fremtidens landbrug kommer i balance med naturen.

SF går ikke ind for svinefabrikker. Landbruget er en af de største syndere, når det gælder forurening og forarmelse af den danske natur. Vi mangler stadig lovgivning, der kan gøre det mere attraktivt at omlægge disse bedrifter, så dyrene får det bedre og så miljøet ikke lider overlast. Vi ønsker, at fremtidige udstykninger skal udbydes med forbud mod at anvende pesticider o.l.  og at kommunal landsbrugs jord fremover kun skal kunne forpagtes af økologiske landmænd.

 

SF vil arbejde for dyrevelfærd og økologi på alle planer.

Vi vil lokalt arbejde for at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i kommunen.

SF vil arbejde for, at Naturparken på Møn skal blive til virkelighed.

Møns Klint er et naturikon, Geocenter Møn er i rivende udvikling og den omgivende natur er unik.

Der skal støttes op om den igangværende proces samt en styrkelse af naturindhold og publikumsfaciliteter på Østmøn, med henblik på, at der senere kan etableres en nationalpark.

SF vil sikre, at spildevandsplanen gennemføres.

Renoveringen af kloakker og vandledninger skal fortsættes. Der skal tages hånd om de store nedbørsmængder, der kommer, så de ikke belaster boliger og landbrugsinteresser.

SF vil arbejde for en bæredygtig kommune.

Vi ønsker, at kommunen skal have en bæredygtig indkøbspolitik.

Vi vil, i forbindelse med byplanlægning og ved opførsel af almennyttige boliger, gå forrest med klimaløsninger samt anvendelse af bæredygtige byggematerialer. Det er vigtigt at der lægges en plan for, hvordan vi mindsker miljøbelastningen ved indsamling, behandling, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald.

Trafik og byudvikling

Vordingborg Kommune er geografisk Danmarks 10.største kommune med et stort behov for at blive bundet sammen. Trafikplanlægningens udgangspunkt skal være, at det er let og billigt for befolkningen at benytte kollektiv trafik i kommunen og til og fra kommunen. Vi skal blive bedre til at anvende de afsatte midler til kollektiv trafik, gennem dialog med lokalråd og andre borgere, så vi får mest muligt for pengene.

 

SF vil arbejde for en visionær cykelplan.

I denne valgperiode tog vi sammen med flertalsgruppen initiativ til udarbejdelse af en cykelplan for hele kommunen. Den har sit primære fokus på landdistriktet og skal danne grundlag for fremtidige prioriteringer.  I den kommende valgperiode er det oplagt at kortlægge vores tre købstæder specifikt, for at sikre de bløde trafikanter i byerne med det mål, at vi skal markedsføre og brande os som cyklisternes kommune. Vi skal først og fremmest have fokus på sikker skolevej, så børnene kan komme sikkert i skole også gerne over længere strækninger. Vi skal være med til at skabe et stisystem i og mellem byerne, så vi vælger cyklen og lade bilen stå, som et element i folkesundhedspolitikken. Vi vil med andre ord, give cyklen forkørselsret! Dernæst skal vi fokusere på kommunen som turistvenlig cykelkommune, så det er muligt at komme sikkert rundt inden for vores dejlige kommune.

SF vil arbejde for at fremme trafiksikkerheden.

De bløde trafikanter skal have en højt prioriteret med udbygning af skoleveje, cykel- og gangstier samt hastighedsdæmpende foranstaltninger. Al tung trafik fjernes fra bolig- og fritidsområder.

Der skal skabes et cykel- og gangsti net der binder kommunen sammen.

SF vil arbejde for Byudvikling i alle købstæderne.

Vores tre købstæder indeholder forskellige muligheder og komplementerer hinanden med deres særkende. Præstø er, med sin historiske og bygningskulturelle styrke, et godt aktiv i bosætningspolitikken. Det maritime havnemiljø, suppleret med et rigt cafémiljø er oplagt at bygge videre på gennem dialog med lokale borgergrupper, råd og foreningsliv. Med Hebsgaards unikke glaskunst samling placeret i Præstø midtpunkt, vil byen kunne byde på endnu en turistattraktion.

Stege og Møn er et turistaktiv, som er helt unikt, et innovativt miljø med mange kreative initiativer, som vi politisk vil bakke op om, herunder de mange muligheder der er omkring den gamle sukkerfabrik. Blandt andet Cantabile 2. I den tidligere tørmælksfabrik etableres endnu en turistattraktion, et samler museum med cafe miljø.

SF vil arbejde for at Helhedsplanen for Vordingborg by bliver til virkelighed.

Helhedsplanen for Vordingborg by skal overordnet være omdrejningspunkt for udviklingen af kommunens største købstad. Med helhedsplanen kan Vordingborg by blive lokomotiv i markedsføringen af hele kommunen.

SF vil arbejde for at fremme havnemiljøer og maritime muligheder.

Som kommunen med den længste kystlinje har vi mange ubrugte muligheder. I denne valgperiode har vi arbejdet på at få koordineret mål og drift af havnene og er nu lykkedes med at samle havnedrift under en hat. Det skal bruges konstruktivt med øget samarbejde mellem de mange små havne. Vi skal markedsføre os som en maritim kommune. Vi vil støtte søsporten og de aktive sportsklubber, vi skal støtte både bredde idræt og talent udvikling, med initiativer der støtter en koordineret indsats og samarbejdet mellem foreningerne.

 

SF vil arbejde for at fremme miljøvenlig trafik.

Vi ønsker at Vordingborg Kommune fortsætter processen fra denne valgperiode med yderligere indkøb af eldrevne biler i takt med at de forbedres og sikre opladningsstandere på centrale steder.

                

SF vil fortsat arbejde for at bedre den kollektive trafik.

Vi vil sikre, at der er god adgang til den kollektive trafik tæt på hjem og arbejde og at kommunens flexbus-, og togplaner hænger sammen og er integreret  i kommunens infrastruktur.

 

Arbejdsmarked

Social dumping er en trussel for løn- og arbejdsforhold på danske arbejdspladser og for titusinder af lønmodtagere og familier i Danmark. I en tid, hvor f.eks. østeuropæiske bygningsarbejdere underbetales, tilbydes (eller tvinges ud i) sort arbejde af arbejdsgivere, der blæser på arbejdsmiljøloven, er det vigtigt at der er særligt fokus på området.

SF vil fortsat have stort fokus på såvel de fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Et godt arbejdsmiljø skal være gældende for såvel ansatte i den kommunale sektor som for medarbejdere i den private sektor. Særligt fokus skal der være på de grupper, der inkluderes på arbejdsmarkedet. Der skal i Vordingborg kommune være plads til alle på arbejdsmarkedet uanset arbejdsevne.

SF vil fortsat udvikle Vordingborg kommunes fremmødepolitik.

Det skal ske igennem uddannelse af ledere og personale, ved at sørge for at der er folk nok til at løse opgaverne på arbejdspladserne, at personalet oplever indflydelse på egen arbejdsdag og ved at skabe gode muligheder for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge godt sammen.

 

SF vil arbejde for at der gives mulighed for at opnå faglige, sociale og personlige kompetencer til at træffe egne valg med hensyn til uddannelse og arbejde. Der skal tages hånd om personer med særlige behov for råd og vejledning.

SF vil arbejde for at jobrotation i Vordingborg kommune øges.

Dette vil gavne uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og give arbejdsløse mulighed for at få foden indenfor på arbejdspladsen.

SF vil fortsat arbejde for at personalenormeringerne overalt i kommunen er store nok til at arbejdet bliver udført på højt fagligt niveau og med minimal risiko for fysisk og psykisk nedslidning. Derudover skal der arbejdes på at gøre brug af den nye teknologi – dette er yderligere beskrevet under Ældreområdet.

SF vil arbejde for, at alle unge er i gang med en uddannelse eller er i arbejde.

Der skal oprettes tilstrækkeligt med elevstillinger/uddannelsespladser. Derved sikres både den unges personlige udvikling og kommunens rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

SF vil arbejde for at der udelukkende gives opgaver i udbud,

når man, ud over økonomi, sikrer direkte sammenligning ud fra parametre som serviceniveau, sociale klausuler, arbejdsmiljø, uddannelse af elever/lærlinge, overenskomster, medarbejderlokaler samt krav til Tillidsmands- og Arbejdsmiljørepræsentanter. Implementering af større besparelser/ ringere serviceniveau bør vi som kommune selv varetage.

SF ønsker, hvad angår Fritvalgsordninger, kontrakter,

der tager udgangspunkt i direkte sammenlignelige parametre i lighed med krav til udbudskontrakter - suppleret med krav om dokumentation, klar ansvarsfordeling, opfyldelse af Sundhedsstyrelsens regler for god hygiejne, krav om efteruddannelse, formaliseret samarbejde og sparring, indberetning af utilsigtede hændelser og krav om at leve op til kommunens servicedeklaration på området.

Der skal sikres tilstrækkelige medarbejderressourcer, således at tilsynspligten kan løftes.

SF vil sikre, at kommunen ansætter personale således, at det afspejler befolkningens sammensætning med hensyn til køn og etniske tilhørsforhold, under hensyntagen til kvalifikationer.

SF vil sikre, at vi fortsætter den gode dialog med de faglige organisationer og med Arbejdsgiverorganisationerne.

 

Erhverv


Vordingborg kommune er, ligesom resten af Danmark, midt i en historisk økonomisk udfordring. Mange job i private virksomheder og i det offentlige er forsvundet. Det er hårdt for den enkelte – og det tærer på den offentlige økonomi. Derfor skal vi have gang i væksten nu, skabe nye private job og styrke konkurrenceevnen, så vi kan fremtidssikre vores velfærd. Kun med fornyet økonomisk optimisme, fremgang for virksomhederne og faldende arbejdsløshed kan vi komme på sikker afstand af et nyt økonomisk tilbageslag. Derfor har vi brug for en vækstreform for dansk erhvervsliv – og for erhvervslivet i Vordingborg kommune.

SFved, at en god kommunal erhvervspolitik altovervejende drejer sig om at sikre en høj service, en god infrastruktur og en velfungerende, kollektiv trafik, gode skole- og børnepasningsforhold, gode uddannelsesmuligheder samt og udviklings- og kompetenceløft af arbejdsstyrken i kommunen.

Der skal fortsat arbejdes for at skabe en spændende kommune som både borgerne og erhvervslivet bliver tiltrukket af. Erhvervslivet skal inviteres til dialog omkring kommuneplanlægningen.

Der skal støttes op om iværksættere og mindre virksomheder og arbejdes for et godt netværk virksomhederne imellem.

SF ønsker et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv og vil arbejde for gode rammebetingelser for erhvervslivet og for en hurtig og smidige serviceforvaltning, så bl.a. byggetilladelser, miljøgodkendelser og lign. får en rimelig behandlingstid. Der skal være mulighed for at udstykke de grunde, der er behov for i forbindelse med de eksisterende erhvervsområder i kommunen, så der altid er tilstrækkelige attraktive erhvervsgrunde.

SF ønsker at styrke bosætningen og tiltrække nye virksomheder til kommunen gennem en massiv markedsføring i medierne af kommunens aktiver og muligheder.

SF vil arbejde for at kommunen er aktiv opstøttende over for de virksomheder, som er deres ansvar bevidst, set i forhold til produktionsmetoder, det ydre miljø, deres medarbejderes sikkerhed, sundhed og sociale klausuler.

SF ønsker at støtte op om projekter, der støtter udvikling og markedsføring af økologiske, bæredygtige kvalitetsfødevarer.

SF vil arbejde for at arbejdsløsheden ikke stiger yderligere. Ikke kun via beskæftigelsestilbud, men gennem jobrotation og en aktiv, opsøgende og dynamisk indsats og støtte til fremskaffelse af ordinære jobs.

 

Økonomi

Antallet af ledige er steget voldsomt, og der er kommet tre gange så mange flere langtidsledige siden starten på den økonomiske krise. Det er ikke alene hårdt for de arbejdsløse, det er også til skade for både den enkelte og dansk økonomi. Det skal der laves om på.

Regeringen vil sætte gang i vækst og jobskabelse her og nu, sikre økonomisk holdbarhed og udvikle velfærden. Dette bakker vi op, kommunalpolitisk. Offentlige investeringer skal fremrykkes. Renoveringer af kommunale bygninger, der under alle omstændigheder skal renoveres, skal fremrykkes, så der skaffes nye job til de mange ledige og så det undgås, at antallet af langtidsledige stiger.

Der skal penge til at drive en kommune med fokus på service. Grundstenen i det kommunale selvstyre er kommunernes grundlovsmæssige ret til selv at styre deres anliggender. Det indebærer retten til selv at kunne udskrive skat. Det er de faktorer, der giver lokalpolitikeren mulighed for at beslutte det kommunale serviceniveau. Det økonomiske niveau er afhængigt af de årlige økonomiforhandlinger, der forgår mellem finansministeren og de kommunale parter (Kommunernes Landsforening). Rammerne er alt for stramme og der er intet, der tyder på, at der kommer flere penge til kommunerne de næste mange år. Men de få frihedsgrader Kommunerne får som et resultat af forhandlingerne, skal udnyttes. En anden faktor er muligheden for at indføre dækningsafgift i lighed med nogle af de omkringliggende kommuner. Provenuet kunne blandt andet indgå til at dække nogle af de øgede kommunale udgifter til de ændringer, der skal laves i infrastrukturen som følge af Bane Danmarks elektrificering af banestrækningen og til en forbedret infrastruktur generelt.

Vi skal fortsat være opmærksomme på de muligheder, der er for at søge EU- og statspuljer til specifikke områder indenfor børne- og ældreområdet samt miljø og infrastruktur.

SF vil arbejde for at fastholde den ansvarlige og stramme økonomiske linje, der sikrer balance i den kommunale økonomi og giver rum til investeringer for fremtiden. En tilfredsstillende likviditet og en god kreditvurdering gør det muligt at finansiere den daglige drift samt større anlægsprojekter.

SF ønsker, at der fortsat skal bibeholdes en råderumspulje af en sådan størrelse, at den økonomiske usikkerhed mindskes og at vejen for kvalitetsløft og nye investeringer banes.

SF ved, at det fortsat er nødvendigt at regulere efter demografi, således, at et fald i befolkningstal betyder automatisk udgiftsreduktion. Dette vil medvirke til at sikre en langsigtet balance mellem udgifter og indtægter.

SF vil arbejde målrettet for, at Vordingborg kommune har et effektivt administrationsapparat, med et tilstrækkeligt og kompetent personale, der, også i nedgangstider, opretholder deres faglige viden og som har et tilfredsstillende arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk. Det skal sikres, at der i den offentlige sektor er ligevægt mellem mål og ressourcer.

SF vil arbejde for, at brugerbetaling bl.a. inden for børne- og ældreområdet skal være på et niveau, som tager hensyn til den enkelte borgers økonomisk muligheder.

Forebyggelse er god økonomi.

Univers
Mobil navigation