Kommunalpolitik

SF Solrød Kommunes politiske program, tager naturligt udgangspunkt i SF-grundholdninger.

Den praktiske virkeliggørelse af vores politik, vil tage hensyn til det opnåelige, i forhold til den størrelse vælgerne til enhver tid giver SF i byrådet. Vi vil altid søge optimal indflydelse ved at deltage i brede forlig, som ikke modarbejder SF' politik.

Her på siden kan du læse vores kommunal-politiske program, og downloade det som PDF-fil.

Billedet her til højre er fra et vælgermøde på Solrød Gymnasium i forbindelse med kommunalvalg 2013. Der skal være plads til lidt historie!

 

Billedet nederst til højre er fra Fritid i Solrød i august 2017

Valgkamp 05
 

Kommunalpolitisk program 2018 SF Solrød Kommune

SF Solrøds kommunalpolitiske program 2018-2021.

SF i Solrød vil strække sig langt for at skabe et flertal, der sætter en mere solidarisk politik på den lokale dagsorden.  SF vil gå ind i byrådsarbejdet for at skabe resultater for borgerne i Solrød. 

Vi vil arbejde for at fremtidssikre kommunen.  Der skal derfor bygges flere almene boliger, således at Solrødborgere, der når den 3. alder, ikke skal flytte ud af kommunen, og de unge kan blive, hvis de ønsker det.  Det fordrer, at der skal være en øget variation i boligformerne.

Vi ønsker et demokrati, der bygger på aktiv deltagelse, hvor beslutningerne i størst muligt omfang tages direkte af de borgere, der berøres.  SF understøtter derfor landsbyråd, ungeråd, ældreråd og andre lokale organiseringer, der af byrådet tillægges reel kompetence.

Solrød Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Det kræver bl.a. en god ledelse, og at der er medarbejdere nok til at løse opgaverne. Byrådet skal være bevidst om rollen som arbejdsgiver. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. SF vil arbejde for større fleksibilitet for de ansatte i kommunen. 

SF er imod unødigt bureaukrati og overflødige registreringer. Brugertilfredshedsundersøgelserne skal være relevante og skal kunne anvendes som en aktiv del af en konstruktiv udvikling af indsatsområder og ikke blot som en tvivlsom legalisering af de givne forhold. 

Landspolitik og lokalpolitik kan være meget forskellig. I kommunalpolitik er det de nære ting, der har betydning: skoler, socialområdet, dagpasning etc.  De skiftende regeringers ulidelige tildelinger af puljer til dit og dat, udhuler på sigt den kommunale selvforvaltning og øger central styring.  Det er ikke SF’s politik.

 

Solrød skal være en attraktiv kommune at bo og leve i. Derfor er det vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for borgernes fritidsliv herunder gode og varierede fritidsfaciliteter.

Vedligeholdelse og forbedring af de grønne områder er en vigtig del af et positivt, æstetisk udtryk af kommunen.  Området burde aldrig have været udliciteret til en privat aktør, og bør ved første givne lejlighed hjemtages.

Kultur er til glæde for den enkelte og familier og giver fællesskab mellem borgere i Solrød Kommune.  SF lægger vægt på borgernes mulighed for selvorganisering både som kulturskabere og kulturnydere.

Vi skal fortsat styrke det gratis biblioteksområde, der skal fremme og udvikle adgangen til viden og demokratiudvikling.  Kultur- og medborgerhuse, som kan rumme arrangementer, musikoplevelser, teater og udstillinger af lokale kunstnere, står fortsat højt på SF’s liste.  Sådanne steder er identitetsskabende for Solrød som selvstændig kommune. Denne proces er flot igangsat af bl.a. SF og skal fortsættes i årene frem. Solrød kommunes meget lave placering over kommuners bidrag til kultur er ikke noget at prale af.  SF er indstillet på at øge bevilgerne inden for området.

Stranden er vores fælles legeplads og rekreative fristed.  SF giver gerne plads til Havets Hus og andre tiltag, som er i harmoni med naturen.

SF Solrød vil arbejde for at alle sikres attraktive adgangsveje til stranden og grønne områder. Herlighedsværdien skal komme alle til gode!  Det nære miljø er vigtigt, også set i en global sammenhæng.  SF støtter alle CO2-reducerende handlinger. Derfor støtter vi den kollektive trafik samt alle bestræbelser på styring af de øgede regnmængder.  Biogasanlægget er eksempel på grøn omstilling. SF ønsker og vil arbejde aktivt for at gøre Solrød til et ”Grønt Fyrtårn”.  Kommunen skal gå forrest i alle bestræbelser på at udvikle grønne teknologier og bæredygtighed. Grønt råd skal have en langt større og mere fremtrædende betydning.  SF vil arbejde for øget kildesortering herunder indsamling af plast  og organisk materiale og cirkulær tænkning.

 

Havdrup Center og Solrød Center skal udvikles.  En bydannelse, der alene bygger på dagligvarebutikker er ikke gangbar.  Det nuværende byråds vision om at kaste forstaden af os og ta’ byen på sig er en rigtig god idé.  Centrene skal være aktive byrum med handel, caféer, gadeteater, gadekøkner, kultur og oplevelser for store og små. 

SF støtter fortsat idéen med at etablere bedre adgang mellem centeret og standen.  Det vil være unikt med et bynært center med tilhørende badestand.  En sådan visionær planlægning vil sikre Solrøds selvstændighed og tiltrække nye borgere til kommunen.  Investorerne vil stå i kø for at investere i Solrød og med fornuftige politiske beslutninger, vil det blive til en berigelse for alle.

SF ser uddannelse som helt afgørende for fremtidens velfærd. Investering i børn og unge er en investering i vores fælles fremtid. Samtidig giver uddannelse den enkelte en højere livskvalitet og bedre mulighed for at forme eget liv. Ved dette års klassedannelse fik vi for mange elever i børnehaveklasserne.  24 elever i en klasse bør være maksimum i indskolingen efter vores mening. Folkeskolens fornemme placering i top 10 på landsplan skal fastholdes.  

Kvaliteten i vores daginstitutioner er ikke tilfredsstillende.  Normeringen i daginstitutionerne er blevet udhulet i en sådan grad, at der mangler voksne.  SF vil arbejde for øget tildeling til området.

I SF oplever vi, at velfærdssamfundet er under pres og i stigende grad afløses af konkurrencesamfundet.  Det efterlader bl.a. unge mennesker i en stresset og presset hverdag.  Der er brug for, at unge mellem 15-24 år tilbydes gratis psykologhjælp, hvis den unge oplever et behov.

Det er vigtigt, at vi sikrer værdighed i ældreplejen.  Det er de individuelle hensyn, som skal være i fokus frem for standardiserede manualer.  Christian Haves udbygning er spændende og vigtig, men det er uforståeligt for SF, hvorfor vores plejecenter - som det eneste i landet - skal have dobbelt ledelse og administration.  Det er spild af penge og er et rent ideologisk felttog.

For SF er det vigtigt, at de flygtninge, som Solrød modtager, behandles respektfuldt.  SF er enige i kommunens nuværende spredningsstrategi for at undgå ghettodannelse.   Vi finder, at kommunens indsats er afgørende for succes i integrationen. Kommunens fokus og understøttelse af det frivillige engagement skal fastholdes og gerne udvides, men må dog aldrig erstatte den kommunale ansvar.

Som SF’er i Solrød bliver det kommunale perspektiv vægtet højt, og vi vil gå langt for at sikre vores indflydelse uden at gå på kompromis med de grundlæggende værdier, SF står for.

Solidaritet og humanisme er fortsat den akse vores forståelse og dermed politik, drejer sig om.

 

 

20170826_122117.jpg

undefined

 

 

undefined

 

 

 

undefined

Univers
Mobil navigation