Kommunalpolitik

SF Solrød Kommunes politiske program, tager naturligt udgandgspunkt i SF-grundholdninger.

Den praktiske virkeliggørelse af vores politik, vil tage hensyn til det opnåelige, i forhold til den størrelse vælgerne til enhver tid giver SF i byrådet. Vi vil altid søge optimal indflydelse ved at deltage i brede forlig, som ikke modarbejder SF' politik.

Her på siden kan du læse vores kommunal-politiske program, og downloade det som PDF-fil.

Billedet her til højre er fra et vælgermøde på Solrød Gymnasium i forbindelse med kommunalvalg 2013.

 

Billedet nederst til højre er fra en kampagnedag i Havdrup Center i 2013

Valgkamp 05
 

Kommunalpolisk program 2013 SF Solrød Kommune

Klik på pilen i det røde felt, for at folde programmet ud!

Valgkamp 01

SF's KOMMUNALPOLITIK I Solrød KOMMUNE

SF i Solrød Kommune vil strække sig langt for at skabe et flertal, der sætter en mere solidarisk politik på den lokale dagsorden. SF vil arbejde frisættende i et forpligtende fællesskab. SF vil gå ind i byrådsarbejdet for at skabe resultater for borgerne i Solrød. SF mener, at Solrød skal fortsætte som selvstændig kommune, så længe vi kan levere en tilfredsstillende service for borgerne.

Solrøds Kommunes unikke flade struktur skal fastholdes.

Vi ønsker et demokrati, der bygger på aktiv lokal deltagelse, hvor beslutningerne i størst muligt omfang tages direkte af de borgere, der berøres.

SF vil fremme de fællesskabsorienterede løsninger. Vi har behov for at genopfinde et velfærdssamfund, hvor der er plads til mennesker.

Solrød Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Det kræver bl.a. en god ledelse, og at der er medarbejdere nok til at løse opgaverne. Byrådet skal være bevidst om rollen som arbejdsgiver. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Vi skal styrke biblioteksområdet, der skal virke som lokomotiv for adgang til viden og demokratiudviklingen. Der er behov for nytænkning omkring bibliotekerne. Vi savner et kultur- og medborgerhus, som kunne rumme arrangementer, musikoplevelser, teater og udstillinger af lokale kunstnere. Sådan et hus er identitetskabende for Solrød som selvstændig kommune. Denne proces er igangsat ved budget 2014 på forslag fra SF.

Kultur er til glæde for den enkelte borger og familien og giver fællesskab mellem borgere i Solrød Kommune. SF lægger vægt på borgernes mulighed for selvorganisering både som kulturskabere og kulturnydere.

Solrød skal være en god kommune at bo og leve i. Derfor er det vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for borgernes fritidsliv. Vedligeholdelsen af de grønne områder er en vigtig del af et positivt, æstetisk udtryk af kommunen. Dette bør derfor opprioriteres.

SF Solrød vil arbejde for at alle sikres attraktive adgangsveje til stranden og grønne opmråder. Herlighedsværdien skal komme alle til gode! Det nære miljø er vigtigt, også set i en global sammenhæng. SF støtter alle CO2-bevidste handlinger. Derfor støtter vi den kollektive trafik samt alle bestræbelser på styring af de øgede regnmængder. Det projekterede biogasanlæg er eksempel på grøn omstilling.

SF ser uddannelse som helt afgørende for fremtidens velfærd. Investering i folkeskolen er investering i samfundets fremtid. Samtidig giver uddannelse den enkelte en højere livskvalitet og bedre mulighed for at forme eget liv.

De offentlig ansatte skal have langt bedre mulighed for at gøre det, de er bedst til. Fremtidens kontrol skal have det formål at skabe gladere medarbejdere, dygtigere elever, bedre arbejdsklima og øge kvaliteten; ellers skal kontrollen afskaffes.

Landspolitik og lokalpolitik kan være meget forskellig. I kommunalpolitik er det de nære ting, der har betydning: skoler, hele socialområdet, dagpasning etc. Folketing og regering lægger de overordnede rammer, som ind imellem giver frustration i kommunerne, sådan er det også her i Solrød.

Som SF’er i Solrød kommune bliver det kommunale perspektiv vægtet højt, og vi vil gå langt for at sikre vores indflydelse uden at gå på kompromis med de grundlæggende værdier SF står for.

Solidaritet og humanisme er fortsat den akse vores forståelse og dermed politik drejer sig om.

Univers
Mobil navigation