velkommen til     sf Solrød Kommune

Aktuelt: SF resultat af Kommunalvalg 2017

Ved kommunalvalget lykkedes det at fastholde vores repræsentation i Byrådet, idet Henrik T. Larsen blev genvalgt.

undefined

Henrik T. Larsen

I valgperioden 2018 - 2021 vil SF arbejde for:

• Flere pædagoger i daginstitutioner

• Max 24 elever i indskolingen

• Mere kildesortering, mindre plastik, mere miljø

• Mere by, mindre forstad. Kulturhus nu!

• Gratis psykologhjælp til unge

• Demokrati udvikling. Flere med i beslutningerne

• Fastholdelse af skatteprocent

Et samfund med mindre stress og mere Ro På


IMG_0332 1280x920.jpg

SF Solrød kommune - Valgprogram

SF i Solrød har været med i de fleste kommunale beslutninger de sidste mange år. Vi går langt for at sikre vores indflydelse uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier: Fællesskab og medmenneskelighed.

Stranden er vores fælles legeplads og rekreative fristed. Der skal sikres attraktive adgangsveje til stranden og grønne områder. Herlighedsværdien skal komme alle til gode!

SF støtter alle CO2-reducerende handlinger. Biogasanlægget er et eksempel på grøn omstilling. Den kollektive trafik skal være så grøn som mulig. De øgede regnmængder skal være under kontrol. SF ønsker at gøre Solrød til et ”Grønt Fyrtårn”. Kommunen skal gå forrest i alle bestræbelser på at udvikle grønne teknologier og bæredygtighed. SF vil arbejde på at udvide kildesortering med både organisk affald og indsamling af alt plastmateriale. Grønt Råd skal have en langt større og mere fremtrædende betydning.

Der skal bygges boliger, så alle Solrødborgere kan finde den boligform, der både passer til den 3. alder og til de unge. Ingen skal flytte fra Solrød imod deres ønske. Det betyder, at der skal være mange forskellige boligformer. Friheden til at vælge er vigtig.

SF understøtter landsbyråd, ungeråd, ældreråd og andre lokale organiseringer, der af byrådet tillægges reel kompetence. Borgerne skal mærke et demokrati, der giver mulighed for aktiv deltagelse.

Byrådet skal sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte, og at der er medarbejdere nok til at løse opgaverne. SF er imod unødigt bureaukrati og overflødige registreringer.

I kommunalpolitik er det: skoler, socialområdet, dagpasning etc. der har betydning.

De skiftende regeringers ulidelige tildelinger af puljer til dit og dat, udhuler på sigt den kommunale selvforvaltning og øger central styring. Det er ikke SF’s politik.

Solrød skal være en attraktiv kommune at bo og leve i. Vedligeholdelse og forbedring af de grønne områder er en vigtig del af et positivt indtryk af kommunen, og dette området skulle aldrig have været privatiseret..

SF lægger vægt på borgernes mulighed for selvorganisering både som kulturskabere og kulturnydere. Vi skal fortsat styrke det gratis biblioteksområde. Kultur- og medborgerhuse, som kan rumme arrangementer, musikoplevelser, teater og udstillinger af lokale kunstnere er vigtige for Solrød som selvstændig kommune. Denne proces er flot igangsat af bl.a. SF og skal fortsætte i årene frem. SF er indstillet på at bruge flere midler på området.

Havdrup Center og Solrød Center skal udvikles. En bydannelse, der alene bygger på dagligvarebutikker er ikke gangbar. Centrene skal være aktive byrum med handel, caféer, gadeteater, gadekøkkener, kultur og oplevelser for store og små.

SF støtter idéen om at skabe bedre adgang mellem Solrød Center og Stranden. En etablering af et bynært center med tilhørende badestand vil sikre Solrøds selvstændighed og tiltrække nye borgere til kommunen.

Investering i børn og unge er vigtig for vores fælles fremtid. Uddannelse giver den enkelte en højere livskvalitet og bedre mulighed for at forme eget liv.

24 elever i en klasse skal være maksimum i indskolingen efter vores mening.

Normeringen i daginstitutionerne skal øges. SF vil arbejde for øget tildeling til området.

Velfærdssamfundet er under pres og afløses i stigende grad af konkurrencesamfundet. Det efterlader bl.a. unge mennesker i en stresset og presset hverdag. Der er brug for, at unge tilbydes gratis psykologhjælp.

Værdighed i ældreplejen er vigtig. Individuelle hensyn skal være i fokus. Christian Haves udbygning er spændende og nødvendig, men det er uforståeligt for SF, hvorfor vores plejecenter, som det eneste i landet skal have dobbelt ledelse og adminstration. Det er spild af penge og et rent ideologisk felttog.

For SF er det vigtigt, at de flygtninge, som Solrød modtager, behandles respektfuldt. SF er enige i kommunens nuværende spredningsstrategi for at undgå ghettodannelse. Vi finder, at kommunens indsats er afgørende for succes i integrationen. Kommunens fokus og understøttelse af det frivillige engagement skal fastholdes og gerne udvides, men må dog aldrig erstatte det kommunale ansvar.

SF Solrød Kommune

er en af SF's mindre partiforeninger, men har i årtier formået at fastholde repræsentation i byrådet, i en traditionelt borgerlig kommune. Det mener vi selv er ret godt gået. Vi ønsker et demokrati, der bygger på aktiv lokal deltagelse, hvor beslutningerne i størst muligt omfang tages direkte af de borgere, der berøres. SF vil fremme de fællesskabsorienterede løsninger. Vi har behov for at genopfinde et velfærdssamfund, hvor der er plads til mennesker.

SC 01

 Solrød Center

Grøn Kommune

Solrød skal være en god kommune at bo og leve i. Derfor er det vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for borgernes fritidsliv. Vedligeholdelsen og udbygning af de grønne områder er en vigtig del af et positivt, æstetisk udtryk af kommunen. SF Solrød vil arbejde for at alle sikres attraktive adgangsveje til strand og grønne områder. Herlighedsværdien skal komme alle til gode! Det nære miljø er vigtigt, også set i en global sammenhæng. SF støtter alle handlinger der nedsætter CO2 udslippet, kollektiv trafik samt alle bestræbelser på styring af øgede regnmængder. Biogasanlægget er et eksempel på grøn omstilling.

Karlstrup mose 2
 SF Solrød kommune arbejder for en ren og attraktiv natur i vores kommune.

Derfor er det vigtigt for os, at vi i endnu en periode er repræsenteret i kommunens Grønt Råd. Her er der 2 politisk udpegede, 1 fra SF og 1 fra Havdruplisten, som sammen med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, og Gefion, arbejder tæt sammen for at værne om en grønnere kommune.

Kommunen har heldigvis ansat dygtige og kompetente medarbejdere i dette område, som er helt uundværlige i denne sammenhæng.

Kultur og Fritid

Kultur er til glæde for den enkelte borger og familien og giver fællesskab mellem borgere i Solrød Kommune. SF lægger vægt på borgernes mulighed for selvorganisering både som kulturskabere og kulturnydere. Vi skal styrke biblioteksområdet, der skal virke som lokomotiv for adgang til viden og demokratiudviklingen. Der er behov for nytænkning omkring bibliotekerne. Vi savner et kultur- og medborgerhus, som kunne rumme arrangementer, musikoplevelser, teater og udstillinger af lokale kunstnere. Sådan et hus er identitetskabende for Solrød som selvstændig kommune. Denne proces er igangsat ved budget 2014 på forslag fra SF

Solrød Gymnasium.gif

Solrød Bibliotek

Skole og uddannelse

SF ser uddannelse som helt afgørende for fremtidens velfærd. Investering i folkeskolen er investering i samfundets fremtid. Samtidig giver uddannelse den enkelte en højere livskvalitet og bedre mulighed for at forme eget liv. De offentlig ansatte skal have langt bedre mulighed for at gøre det, de er bedst til. Fremtidens kontrol skal have det formål at skabe gladere medarbejdere, dygtigere elever, bedre arbejdsklima og øge kvaliteten; ellers skal kontrollen afskaffes.

Havdrup Skole 2

Havdrup skole ny afdeling

SF Solrød

  • Formand Marianne Svane

Rørsangervej 3
2680 Solrød Strand

Tlf. 22 17 34 63

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation