Borgerinddragelse

VI ARBEJDER MED POLITIK BREDT, FORSTÅET PÅ DEN MÅDE AT BÅDE FOLKETINGS-, REGIONAL- OG LOKALPOLITIK ER VIGTIGT FOR OS. VI ER REPRÆSENTERET I BYRÅDET MED TO KANDIDATER.

rawpixel-com-597440-unsplash.jpg
LØSNINGER SAMMEN MED BORGERNE

For os i SF er et demokratisk fællesskab både udgangspunkt og mål for den enkelte borgers muligheder og udvikling. Det gælder, når de store linjer besluttes, men i høj grad også i hverdagens politik.

Medindflydelse er meget mere end et kryds i stemmeboksen hvert fjerde år. Demokrati er en grundholdning og en måde at omgås hinanden på i hverdagen - i samfundet, på arbejdspladsen og i kommunen.

Vi ønsker en kommune, som bygger på åbenhed, gennemskuelighed og tillid. Vi vil en kommune, der tager udgangspunkt i borgernes konkrete, livsnære spørgsmål og udfordringer. Vi ønsker helhedsorienterede løsninger sammen med borgerne – løsninger der forener det langsigtede og det kortsigtede perspektiv.

Børn, skoler, daginstitutioner og unge

Alle børn har ret til et godt børneliv.

22554955_1795908793771228_4118847477867064386_n.jpg

Børn og institutioner.

Vi vil insistere på, at kvaliteten på kommunens daginstitutioner forbedres. Der skal satses på større og mere bæredygtige 0 – 6 års institutioner (60 – 100 børn), hvor børnene kan have et længerevarende forløb med færrest mulige skift. Andelen af institutionspladser til de mindste skal forøges. Dagplejen skal fortsat være et tilbud i Slagelse, men hovedvægten skal lægges på institutionerne for at sikre højere kvalitet og længerevarende forløb. På længere sigt må Slagelse Kommune være indstillet på, at det vil blive vanskeligt at rekruttere medarbejdere til dagplejen, og Slagelse Kommune må forberede sig på denne situation, når strukturen skal fastlægges.

Set over en længere årrække vil antallet af institutioner blive færre, men til gengæld vil hver institution være en stærk enhed, der kan håndtere de mange udfordringer, der stilles til en moderne offentlig virksomhed, men der bør ikke være mere end 10 km mellem hjem og institution i landområderne.

Styringsmæssigt skal det sikres, at der skabes mere stabilitet og forudsigelighed i økonomistyringen. Der skal være ledelse med fuld kompetence i alle kommunale enheder, idet ledelse efter SF Slagelses opfattelse er noget, der foretages sammen med og iblandt medarbejderne. Ledelse på afstand skal i videst muligt omfang reduceres, og erstattes af rammer, der udmøntes i den enkelte virksomhed.

Større og mere fagligt bæredygtige enheder vil samtidig sikre, at flere børn og familier kan gives en ekstra indsats, hvis der er behov for det. En målsætning om færre udgifter til specialområdet må følges op af flere ressourcer på normalområdet. Hvis et barn flyttes fra et specialtilbud til en almindelig børnehave eller folkeskole, skal pengene naturligvis følge med barnet.

Som led i en bedre forebyggelse skal der være besøg af sundhedsplejerske ved et barns hjemkomst og opfølgning igen efter 3 år i hjemmet. Dette kræver en opnormering af området. Økologisk bespisning på skoler og i daginstitutioner ligger os meget på sinde, og vi vil arbejde for det indenfor rammerne i lovgivningen og med fokus på børnenes medvirken. Ledige kolonihaver bør komme i spil som middel i forbindelse med institutionernes og skolernes dagligdag som f.eks. madhaver.

Uddannelse og arbejdspladser

For unge - og voksne.

rawpixel-com-284723-unsplash.jpg

Uddannelse med garanterede praktikpladser er et statsligt anliggende, men kommunen må på enhver tænkelig måde bidrage med det, den kan, så vi ikke taber den nuværende ungdomsgeneration på gulvet.

Jobskabelse er meget afgørende for os. De statslige initiativer skal følges aktivt op lokalt. Der er allerede sociale klausuler vedr. praktikanter og elever på offentlige arbejder, men de kan gøres bedre og strammes op i forbindelse med de ret høje økonomiske grænser, der er sat i øjeblikket. Partnerskabsaftalerne mellem Jobcentret og de private virksomheder virker i et vist omfang, men Slagelse Kommune må være vedholdende og påvirke til et samfundsmæssigt engagement hos alle de private virksomheder.

Kassetænkning mellem kommunens forvaltninger er en barriere, som kan hindre nytænkning og sammenhæng, når det drejer sig om job til de mange arbejdsløse. Af både menneskelige og økonomiske årsager skal kommunen være den, der tænker kreativt i nye jobmuligheder for både raske og svage medborgere, så de får mulighed for et aktivt arbejdsliv i et omfang, de kan magte. Penge, der gives ud til sådanne initiativer, vil i stort omfang kunne spares andre steder på det sociale budget.

Kultur og fritid

Foreninger og borgere skal være med til at prioritere de kulturelle midler. Det kan ske ved igen at oprette et Kulturelt Samråd. Medindflydelse til dem, der ved, hvor skoen trykker.

soren-astrup-jorgensen-137468-unsplash.jpg

 Vi mener, at der er brug for bedre synlighed af og kendskab til offentlige fritidsfaciliteter. Det kan bl.a. ske via kommunens hjemmeside. I støtten til foreninger, som arbejder med fritid og kultur skal der efter vores mening gøres brug af armslængdeprincippet, så brugerne ud fra de givne rammer selv kan få større indflydelse på prioriteringen af midlerne fra kommunen. Dette kan ske via et nyt

Kulturelt Samråd, eller et fritidsråd i samarbejde med folkeoplysningsudvalget. Politikerne sætter rammerne og principperne, som så udmøntes/fordeles af foreningerne og borgerne.

De foreningsløses muligheder og tilbud skal på dagsordenen i byrådet, og det vil vi medvirke til. F. eks. skal idrætsforeningerne indbydes til dialog om deres muligheder for at inddrage børn og unge, som ikke af sig selv søger en idrætsaktivitet. Kommunens mulighed for at understøtte det økonomisk skal undersøges, da det kan være en god forebyggende idé.

Multibaner m.m. i områder med mange børn og unge som supplement til motionsoaserne er en oplagt mulighed. Tilskud til forsamlingshuse og lign. skal følges op med incitamenter og krav om, at alle aldersgrupper i et lokalområde bliver inddraget til fælles arrangementer. Vi vil sætte fokus på de økonomiske muligheder for alle aldersgrupper for at deltage i foreninger, klubber, musik- og aftenskoler ud fra eksisterende midler fra kommunale eller statslige puljer.

Fælles digital hjemmeside for kultur/fritid findes på bibliotekets hjemmeside. Dette skal markedsføres bedre og oftere af kommunen.

Vi vil arbejde for at give plads til anderledes, inspirerende og nytænkende projekter for alle aldersklasser. Innovationspuljen, 300.000-500.000 kr. pr. projekt, er her en oplagt mulighed.

Miljø, klima og natur

De manges trivsel bør komme før de fås gevinst.

karsten-wurth-inf1783-107694-unsplash.jpg

Nye kommunale forpagtninger bør anvendes til økologisk landbrug. Dette vil vi sætte på den politiske dagsorden.

SF ønsker minimum opfyldelse af regeringens mål om 60 % økomad inden 2020. Slagelse Kommune vil på vores opfordring blive bedt om at gå i spidsen for dette.

Vi vil holde det nye byråd fast på og kræve opfyldelse af og vægt bag ordene i ”Klima Kommune indsatserne” og ”Borgmesterpakken”.

I kommuneplanen vil vi arbejde for muligheden for udlægning og etablering af ét eller flere økologiske boligområder.

Der er brug for bedre beskyttelse af vandindvindingsområderne i kommunen. Vi vil tage initiativ til, at der igangsættes planlægning for udvidelse af arealerne rundt om vandboringerne, så et større areal end i dag beskyttes mod sprøjtning og overgødskning.

Massiv indsats for etablering af cykelstier mellem de tre købstæder og omkring skoler (og uddannelsessteder) er en vigtig sag for os sætte højt på en dagsorden.

Sundhed og social ulighed

Kvalitet kræver faglighed.

rawpixel-com-567015-unsplash.jpg

Ældre- og handicapområdet

At være ”ældre” er i virkeligheden bare for de fleste at have levet i nogle flere år end andre voksne. Vores politiske indsats skal rettes mod de ældre, som har særlig brug for hjælp, - og de handicappede i alle aldre. Disse grupper skal behandles med respekt og værdighed. Vi kan og skal ikke harmonisere mennesker. Nøgleordet er her som andre steder: Forebyggelse.

Der bliver flere ældre i de næste årtier. Derfor skal indsats og fokus på ældreområdet hele tiden korrigeres og effektiviseres. Indsatsen skal som minimum hvile på at fastholde det alderssvarende funktionsniveau.

Vi ser gerne en udvikling af det sociale netværk, hvor de ”stærke” ældre hjælper de ”svage” ældre ved f.eks. telefonkæder, besøgsvenner m.m. men det kan aldrig erstatte en ansvarlig kommunal indsats.

  • Fritvalgsområdet skal planlægges, så der kommer så få forskellige ansigter i borgerens hjem som muligt.
  • Vi vil gøre vores til at minimere unødvendigt minuttyranni og stopure i samarbejde med medarbejderne.
  • Velfærdsteknologi skal anvendes for at styrke borgeren i hverdgaen i sit eget hjem, men der skal udarbejdes et etisk grundlag for dette.
  • Vi skal have etableret et plejecenter med det nødvendige antal døgnpladser, hvor der er mulighed for akut hjælp og rehabilitering.
  • På plejecentrene skal beboerne inddrages i det daglige arbejde så meget, som de ønsker og kan.
  • Kommunen skal medvirke til at engagere frivillige både i fritidsområdet og i aktivitetscentrene/-husene.

Der er i høj grad brug for at lappe på kommunalreformen og styrke samarbejdet med praksis. Det har vi sat og vil fortsat sætte på dagsordenen. Vi vil i den sammenhæng stille forslag om en opnormering af kommunale visitatorer, så udskrivning fra sygehuset bliver anstændig og meningsfuld for borgeren.

Det er et ønske for os, at give mulighed for etablering af seniorboliger uden visitation. De sociale midler efter § 18 til forsamlingshusene bør efter vores mening også bruges til social forebyggelse i landdistrikterne, så sociale og kulturelle aktiviteter dermed kan understøtte hinanden.

Der er brug for teknologisk og digital understøttelse af aktivitetscentrene. I den forbindelse vil vi gå ind for opkvalificering af medarbejderne. Der skal arbejdes på bedre udskrivningsforløb i samarbejde med region Sjælland, og genoptræningen skal styrkes via uddannelse af personalet. Vi kan måske her hente inspiration i Silkeborg modellen, hvor folk bliver mere raske og selvhjulpne for færre kroner.

Der skal arbejdes på bedre udskrivningsforløb i samarbejde med region Sjælland, og genoptræningen skal styrkes via uddannelse af personalet. Vi kan måske her hente inspiration i Silkeborg modellen, hvor folk bliver mere raske og selvhjulpne for færre kroner.

Social ulighed

Vi vil arbejde for at optimere bo og levevilkår for de socialt udsatte mennesker. Boliger til udsatte borgere, herunder misbrugere, der har brug for pleje, bør placeres på samme matrikel som behandlingsstedet.

 Vi har til hensigt at bruge meget energi på at bekæmpe sociale uligheder, og vi vil bruge pengene der, hvor det giver mening for både borgeren og kommunen. Der skal være socialrådgivere og andet personale, som svarer til mængden af opgaver. Der skal også være ”overskud” i socialforvaltningen til at lave opsøgende og forebyggende arbejde hos de mennesker, som har svært ved at bruge systemet og de digitale kommunikationsmidler.

 

Kommunen som arbejdsgiver

tillid og tro på medarbejdernes faglighed og engagement.

monica-melton-467245-unsplash.jpg

Vi betragter kommunens medarbejdere som engagerede og fagligt funderede mennesker med sans for at tænke i helheder og lyst til at levere kvalitet.

Vi sætter tilliden i centrum og vil derfor give medarbejderne lov til at levere den kerneydelse, de er uddannet til og brænder for. Kontrol er godt, men tillid er altså bare billigere og bedre.

Det er medarbejderne, som i sidste ende besidder indsigten i de udfordringer og opgaver, som kommunen har. Medarbejdere er en central ressource i kommunen. Men vi kan konstatere, at der ikke lyttes nær så meget til medarbejdere længere.

Kommunens medarbejdere mødes i dag med et støt stigende krav om at levere kvalitet, mens den nødvendige plads og tid til at honorere kvalitetskravet mindskes. Nu hvor det offentlige skal være innovativt og effektivisere for milliarder, skal man give medarbejderne plads til nytænkning og eksperimenter.

Organisationsudvikling er et grundvilkår på alle arbejdspladser i dag. Og således også en helt naturlig del af hverdagen på kommunen som arbejdsplads. Men det er ikke klogt at lade én omstrukturering følge af en ny omstrukturering, uden at den første når at synke ned i organisationen og blive afprøvet til bunds.

Univers
Mobil navigation