Om partiforeningen

Vedtægter for SF-Køge

§ 1. Navn

 

Partiforeningens navn er SF-Køge
Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love og programmer, som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag.
Partiforeningen omfatter Køge kommune. Medlemmer bosiddende i nabokommuner, hvor der ikke er en selvstændig SF-partiforening, kan optages som medlem.

§ 2. Formål
Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF´s politik gennem oplysningsvirksomhed, møder, kurser, forskellige former for kampagner og andre udadvendte aktiviteter. Gennem sin virksomhed skal foreningen desuden fremme medlemmernes muligheder for at øve indflydelse på partiets politik, lokalt som landspolitisk.

§ 3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsens beretning – herunder byrådsarbejde, og evt. regionsarbejde og folketingsarbejde.
3. Godkendelse af årsregnskab samt fremlæggelse af budget for indeværende år.
4. Drøftelse af hovedlinierne for partiforeningens virke i det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af delegerede til regionens årsmøde.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter iflg. vedtægtens § 6
8. Valg af 2 revisorer for 1 år samt 1 suppleant.
9. Valg af et medlem til SFOF Køge Bugt´s bestyrelse.
10. Eventuelt.

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte skal have betalt første medlemsbidrag.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab og indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen...

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt begrundet anmodning herom. Denne anmodning skal bl. a. omfatte forslag til dagsorden. Disse dagsordenpunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.


§ 5. Generelle bestemmelser
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed.
Medlemsmødet kan delegere kompetence til særlige arbejdsgrupper i.h.t. § 9. og § 11.
Partiforeningen forpligtiges ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være enten formanden eller kassereren
Bestyrelsen kan dog meddele formand eller kassereren fuldmagt til at forpligte partiforeningen.

Der svares 5 % af bruttoindtægten i partiskat af tillidshverv som medlemmer er udpeget til af foreningen.

§ 6. Bestyrelsen
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges særskilt. Valgperioden er 2 år.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.


Ved valg af bestyrelsesmedlemmer stemmes der altid på 1 mindre end der vælges. Medlemmer der ikke opnår valg til bestyrelsen indtræder som suppleanter.

For at være valgbar må man være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have givet sit samtykke til valg.


Bestyrelsen, der i øvrigt konstituerer sig selv, udarbejder sin egen forretningsorden og fordeler arbejdsopgaverne imellem sig.
Bestyrelsesmøderne er i princippet åbne for alle medlemmer med tale- og forslagsret.
Bestyrelsen fremlægger 2 gange årligt en aktivitetskalender for partiforeningens møder og arrangementer.

§ 7. SFU
Såfremt SFU er repræsenteret i Køge kommune kan de udpege én repræsentant til bestyrelsen hvert år. Repræsentanten har tale- og forslagsret, men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

§ 8. Bestyrelsens arbejde

Formanden kan træffe afgørelse i uopsættelige sager.
Afgørelsen forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 9. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
Byrådsmedlemmer og bestyrelsen er fødte medlemmer af baggrundsgruppen.
Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe er ansvarlig for kommunalpolitikken. I tilfælde af væsentlige uenigheder i baggrundsgruppen eller behandling af kontroversielle emner, bringes disse op på et medlemsmøde.

Bestyrelsen kan til enhver tid tage konkrete sager op til behandling.Rammer for konstitueringsaftaler, budgetforslag og indgåelse af budgetforlig godkendes på medlemsmødet. Medlemsmødet kan på disse områder give mandat til en særlig forhandlingsgruppe.

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe forbereder oplæg til medlemsmødet om kommunalpolitisk valgprogram.


Den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder er åbne for alle øvrige medlemmer med tale- og forlagsret.

Bestyrelsen skal indkalde til mindst ét budgetmedlemsmøde hvert år inden det kommunale budget vedtages.

§ 10. Valg
Ved kommunevalg sker beslutning om procedure, opstillings-, præsentationsform og afstemningsform sker på et dertil indkaldt medlemsmøde i 2. eller 3. kvartal i året før valget. Som grundlag for beslutningen fremlægger bestyrelsen den til enhver tid gældende vejledning fra Hovedbestyrelsen i SF.
Ved regionsvalg og folketingsvalg sker indstilling til valgprocedure m.v. på et dertil indkaldt medlemsmøde. Som grundlag for beslutningen fremlægger bestyrelsen den til enhver tid gældende vejledning fra Hovedbestyrelsen i SF.

§ 11. Medlemsmøder
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af politisk hovedemner og organisatoriske spørgsmål til beslutning.
Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Mindst 5 medlemmer kan få indkaldt til et medlemsmøde.

Valg af delegerede til landsmødet foretages på medlemsmøder.

Delegerede til kommunalpolitisk og fagligt landsmøde kan dog udpeges af bestyrelsen.

Valg af delegerede til regionens årsmøde sker på generalforsamlingen. Hvis valg på generalsamlingen ikke er mulig, skal de delegerede vælges på et efterfølgende medlemsmøde.
Medlemsmødet eller bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper på alle politiske områder.Arbejdsgrupperne er ansvarlige overfor henholdsvis medlemsmødet eller bestyrelsen og skal mindst én gang årligt orientere medlemsmødet eller bestyrelsen om deres arbejde.

§ 12. Regnskab
Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen.

§ 13. Opløsning af partiforeningen
Partiforeningen kan kun opløses på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 3 uger og højst 2 måneder mellemrum. Beslutningen skal på begge møder træffes med 3/4 flertal fra de fremmødte medlemmer.
Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforeninger, medlemmerne derefter underlægges.

§ 14. Vedtægtsændringer. 

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Vindmølle

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN SF Køge

Partiforeningen SF Køge
1. Forretningsorden fremlægges til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde efter den årlige ordinære generalforsamling. Ændringer til forretningsordenen, behandles som et punkt på dagsordenen på ovenstående møde.
2. Konstituering af bestyrelsen, finder senest sted på bestyrelsesmøde nr. 2 efter ordinær generalforsamling.
3. Bestyrelsesmøder planlægges for 1 år af gangen, i forbindelse med udarbejdelse af årskalender.
a. Bestyrelsesmøder afholdes med 1 måneds mellemrum, dog ikke i juli måned, og lægges så vidt muligt midt mellem byrådsmøder.
b. Bestyrelsesmøder lægges på en af ugens fire første hverdage. Mødested og tidspunkt aftales løbende i bestyrelsen.
c. Hvor situationen måtte kræve det, kan formanden indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, enten på egne vegne eller efter ønske fra gruppeformand, bestyrelsesmedlemmer, byrådsmedlemmer eller ordinære medlemmer sammen med den dagsorden som ønskes behandlet. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes alle ugens dage, og tillige i sommerferieperioden, og kan indkaldes med meget kort varsel. Sager til behandling på ekstraordinære bestyrelsesmøder skal være uopsættelige.
d. Forslag som ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal være formanden i hænde senest en uge inden bestyrelsesmødet.
e. Mødeindkaldelse skal ske via e-mail ved formanden, og skriftligt via vedhæftet fil med dagsorden, sammen med for mødet relevante bilag. I særlige tilfælde kan bilag forelægges på selve mødet.
f. Mødeindkaldelse skal være bestyrelsesmedlemmer i hænde, senest i weekenden op til mødets afholdelse.
4. Bevillinger til andre foreninger og / eller til ansøgere som henvender sig uopfordret behandles i bestyrelsen.
a. Bestyrelsen fastlægger, i samarbejde med kassereren, en beløbsramme til bevillinger som harmonerer med foreningens økonomi.
b. Bevillinger som vedtages af bestyrelsen, må ikke være i strid med partiets love.
c. Indmeldelse i andre organisationer, skal være i overensstemmelse med partiets love, og skal vedtages på en generalforsamling.
5. Dirigenten vælges på bestyrelsesmødet.
a. Efter hvert dagsordenspunkt er det formandens opgave at sammenfatte til konklusion.
Side 2 af 2
Forretningsorden for bestyrelsen / SF Køge
6. Til alle bestyrelsesmøder udarbejdes et beslutningsreferat af udpeget referent. Referatet godkendes af bestyrelsen ved mødets afslutning.
a. Beslutningsreferat skal mindst indeholde dagsorden, samt hvad der er besluttet / konkluderet ud for hvert dagsordenspunkt. Tillige indskrives sagers afgørelse såfremt sådanne er behandlet.
b. Beslutningsreferat udsendes af referent til bestyrelsen via e-mail, når dette foreligger.
c. Godkendte beslutningsreferater udlægges på partiforeningens hjemmeside, således at de er tilgængelige for medlemmerne.
7. Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
8. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger som strider mod partiets love, partiforeningens vedtægter, beslutninger truffet i byråd eller kommunale udvalg. Bestyrelsen kan dog godt indtage særstandpunkter, og fremsætte ændringsforslag til love og vedtægter som behandles på hhv. landsmøde og generalforsamling.
9. Alle som anmoder om ordet, skal holde sig til det dagsordenspunkt hvortil det er begæret. Enhver kan begære ordet til dagsordenen. Dirigenten kan indskærpe at taler holder sig til punktet, hvis vedkommende bevæger sig uden for det dagsordenspunkt hvortil ordet er begæret.
10. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. I personspørgsmål skal der findes en afgørelse, og denne type sager kan ikke bortfalde.
11. Ordinære bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer, som kan deltage i bestyrelsesmødet med taleret. Dette skal ske i ro og orden.
a. Dog lukkes bestyrelsesmøderne ved personsager, og sager som er besluttet som fortrolige af bestyrelsen.
b. Sager som af bestyrelsen betragtes som fortrolige, behandles som sådan udadtil. Et brud på vedtaget fortrolighed, betyder at man fratræder som bestyrelsesmedlem, og at suppleant indtræder.
12. Ved et bestyrelsesmedlems orlov eller sygdom i mere end 3 måneder, eller ved et bestyrelsesmedlems fravær på 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden meddelelse om forfald, indtræder suppleant i bestyrelsen.
13. Bestyrelsen kan indkalde et eller flere ordinære medlemmer eller byrådsmedlemmer, til belysning af et eller flere punkter på dagsordenen. Der er tillige mulighed for at inviterer personer uden for partiet. De fremmødte har taleret, men ikke stemmeret.
14. Der ryges ikke under møderne. Dirigenten sørger for at indlægge passende ryge og drikkepauser under mødet, såfremt dette ønskes af mødedeltagere.

Univers
Mobil navigation