Vedtægter

Her kan du læse vores vedtægter

§1.
Partiforeningens navn er : Socialistisk Folkeparti, Mariagerfjord. Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti, og anerkender
partiets love. Partiforeningen optager medlemmer bosat i Mariagerfjord kommune og er hjemmehørende her.

§2
Foreningens formål er at arbejde for Socialistisk Folkepartis program og politik.

§3
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel. De ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Bestyrelse
b. Suppleanter
c. Revisor og revisorsuppleant<br
d. Amtsrepræsentantskabsmedlemmer og suppl.
e. Faglig kontaktperson
I kommunalvalgår afholdes opstillingsmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen med følgende dagsordenspunkter:
1. Valg af opstillingsform til kommunalvalget
2. Opstilling af kandidater (efter særlige regler)

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemsbidrag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§4
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af punkter, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel.

§5
Partiforeningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen, og valgene gælder for 2 år ad gangen. Valg af formand og kasserer er selvstændige valg, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær. Formanden og op til 2 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kassereren og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Der vælges desuden op til 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant gælder for 2 år ad gangen og foretages på skift hvert andet år.
Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer

§6
Regnskabet revideres af en revisor, valgt på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret går fra den 1. jan. til den 31. dec.

§7
Det centrale partikontingent fastsættes af SF's landsmøde, mens det lokale partiforeningskontingent bestemmes på partiforeningens ordinære generalforsamling.

§8
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen partiforeningens øverste myndighed. Alle væsentlige politiske sager fremlægges af bestyrelsen på medlemsmøder, hvor desuden valg af delegerede til partiets landsmøder samt udpegning af diverse tillidsposter finder sted.
Medlemsmøder er beslutningsdygtige, når skriftlig indkaldelse og dagsorden er udsendt til medlemmerne mindst 8 dage før mødets afholdelse.
Bestyrelsessuppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne, som i øvrigt er
åbne for alle medlemmer.

§9.
Der foretages skriftlig afstemning i alle partiforeningens besluttende forsamlinger, når mindst 1 medlem ønsker det.

§10
Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4; flertal af de fremmødte. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler de(n) partiforening(er), medlemmerne herefter underlægges.

§11
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. febr. 1997.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2005 og igen den 27. marts 2006. samt 3. marts 2014

Univers
Mobil navigation