Bestyrelsen

Bestyrelsen i SF Hjørring,
valgt på Generalforsamlingen den 15. februar 2018

  undefined

Titel: formand, webmaster
René Bjerre Andersen
Tlf: 20922237
E-mail rbjerrea71@gmail.com

Jiimmi Kruse Sørensen.jpg

Titel: kasserer, sekretær
Jimmi Kruse Sørensen
Tlf: 30424771
E-mail jimmis@privat.dk

 

 undefined

Titel: bestyrelsesmedlem
René Wulff Christensen
Tlf: 21331203
E-mail wulffchristensen@gmail.com

 

 

Anna-Mette.jpg

Titel: næstformand
Anna-Mette Skovgaard Pedersen
Tlf: 29450731
E-mail annametteskovgaardpedersen@gmail.com

 Jørgen Bing til hjemmesiden.jpg

Titel: bestyrelsesmedlem, Byrådsmedlem
Jørgen Bing
Tlf: 41223054
E-mail joergen.bing@hjoerring.dk

 

 

 

 

 

 

Referat

Generalforsamling 6. februar 2017

Præsentationsrunde for nyt medlem, Rene.

Der var mødt 13 medlemmer op til generalforsamlingen

 

Dirigent: Jens blev foreslået, og accepterede valget

Referent: Jimmi valgt

 

Jens konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt til tiden. Dorte gør opmærksom på at nogle medlemmer får indkaldelse pr mail, og andre på brev.

 

1 Bestyrelsens beretning

Jørgen præsenterede bestyrelsens beretning, og fortalte om årets aktiviteter i partiforeningen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 

2 Beretning fra den folkevalgte

Jørgen præsenterede den politiske beretning om hvad der er sket i byrådet. Her kom han særligt ind på økonomi og kommunal udligning. Herefter om kystsikring, som på grund af stormene har fyldt meget, Derudover har åbningen af det nye Vendsyssel teater.

Jørgen fortalte også om kommuneplanen, hvor man er gået en lidt anden vej denne gang, med flere velbesøgte borgermøder rundt omkring i kommunen.

Jørgen fortalte at han har fremlagt et forslag om fleksibel arbejdstid, som det også er set andre steder. Dette skal nu behandles i byrådet. Generalforsamlingen gav stor opbakning til dette forslag.

Efter lidt spørgsmål blev den politiske beretning godkendt.

 

3 Regnskab

Jimmi præsenterede regnskabet med et overskud på 12.562,30 kr.

Regnskabet blev godkendt

 

4 Valg

Der skal vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (Dorte og Kristine)

Jimmi genopstiller, og er valgt.

Både Dorte og Kristine genopstiller. De er begge genvalgt.

Herudover skulle der vælges to suppleanter

Her blev Karl og Rene valgt

Der skulle vælges to revisorer

Svend ville gerne acceptere genvalg, og er genvalgt.

Niels søgte ikke genvalg, i stedet er Knud valgt

Der skulle vælges to repræsentanter til repræsentantskabet for SF Nordjylland, her blev Dorte og Jimmi genvalgt.

 

5 Budget

Jimmi præsenterede budgetforslaget, det blev foreslået at øge de budgetterede udgifter til kommunalvalget fra 50.000 kr. til 70.000 kr. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen.

Med denne ændring blev budgettet godkendt.

Kontingentet fortsætter uændret.

 

6 Evt

Dorte gjorde opmærksom på tillægsdagsordenen om kommunalvalg og landsmødet

Herefter rundede Jørgen generalforsamlingen af.

Univers
Mobil navigation