Politik

Her på siden kan du læse om vores holdninger til centrale områder, der berører din hverdag.

bøgeskov2400.jpg

Arbejdsmarkedspolitik

Udvikling og styrkelse af vores havneområder til industriel vækst, færgefart og til at tiltrække nye industrier ligger lige for.

COLOURBOX530629.jpg

SF vil arbejde for, at kommunen arbejdet aktivt og utraditionelt med at skabe vækst for nye virksomheder og industrier samt skabe muligheder og interesse for at videntunge virksomheder vil etablere sig i kommunen og derved fremme tilflytningen.

Dette indebærer, at kommunen og erhvervslivet skal have et tæt og aktivt samarbejde om at skaffe ægtefælle/samlever arbejde i forbindelse med ny bosætning.

Erhvervsområderne skal udvikles bredt over hele kommunen, således at der ikke skabes erhvervsdøde områder. Udviklingen skal ikke alene foregå i Frederikshavn, men spredes for dermed at skabe kortere transportafstande for medarbejdere.

Den offentlige trafik skal være optimal i hele kommunen, gerne gratis og være tilpasset erhvervslivet og skolerne.

Anden forudsætning for at tiltrække nye arbejdspladser er, at der i kommunen er gode og attraktive skoler, mulighed for højere uddannelsesniveauer, pasningsgarantier for børn, ordentlig pleje af ældre og handicappede samt gode fritids-, kulturelle, – og idrætsaktiviteter i de enkelte byer. Vi skal skabe et samarbejde med landets universiteter og højere læreanstalter og en tilbagevendende uddannelsescamp samt etablere “rugekasser” for nyetablerede virksomheder.

Og vigtigst af alt: Vi skal fortsætte med udviklingen som grøn kommune inden for alle områder. 

Bosætning og byplanlægning

Vi skal vise respekt for vores kulturelle arv og kommunens byers og befolkningens forskellighed. Vi skal sikre byernes udvidelsesmuligheder og dermed erhvervenes ekspansionsmuligheder under hensyntagen til klima og miljø, hvilket vil sikre bosætningen i områderne/kommunen.

bolig2000x1500.jpg

Planlægning for vores naturområder er særdeles vigtig, og her skal SF være garanten for, at der ikke drives rovdrift på naturværdierne, men at vi optræder miljørigtigt og bæredygtigt.

SF ønsker en styring af udviklingen, så planlægning af turisme og de fritidsaktiviteter, det medfører, er en del af den samlede erhvervsplanlægning. Dette skal ske i et samarbejde med borgerne, hvortil kommer, at SF vil arbejde for at stoppe salget af helårsboliger til sommerhusbrug og dermed stoppe de døde byer. I det hele taget ønsker vi at styre turistudviklingen, således at enkeltområder ikke kun bliver for turisterne.

Handicappolitik

SF vil arbejde på, at den handicappede ligestilles med andre borgere.

ældre.jpg

Den handicappede skal sikres indflydelse på sit eget liv. Det være sig boform, aktiviteter, tilbud, ydelser m.m.

Offentlige steder må være tilgængelige for den handicappede. Uanset om det drejer sig om behandlingssteder (læger, tandlæger m.v.) eller kulturelle institutioner (uddannelsessteder, koncertsale, sportshaller m.v.).

Tilgængelighed eller økonomi må ikke være bestemmende for den handicappedes deltagelse i det offentlige liv.

Den handicappede må selv være med til og tage initiativ til at bestemme, hvad man vil deltage i.

Derfor må den handicappede være indstillet på at deltage i de aktiviteter, hvor der er mulighed for at blive hørt. Kun på den måde fremmes forståelsen for den handicappedes situation.

Integrationspolitik

Vi skal inkludere mennesker med anden etnisk baggrund på alle niveauer i samfundet, men naturligvis skal det være en integrationsindsats, som både rummer ret og pligt. Der skal stilles krav – men også leveres løsninger!

COLOURBOX2013683.jpg

SF-Frederikshavn vil arbejde for at fastholde en kommunalt finansieret modersmålsundervisning. Det er et uomtvisteligt faktum, at man bliver bedre til dansk, hvis man behersker sit modersmål, for ens modersmål er en stor del af den kulturelle og personlige identitet.

Vi vil endvidere arbejde for, at flere etniske minoriteter bliver en del af kommunens foreningsliv, både som frivillige og som brugere. Dette gælder både børn og voksne. Desuden vil vi arbejde for, at samarbejdet mellem etniske minoritetsforeninger og Frederikshavn Kommune øges.

Hjælp os med at levere en integrationspolitik, som vi og Frederikshavn kan være bekendt!

Klimapolitik

Frederikshavn Kommune har i de forløbne år forberedt en række tiltag for, at Frederikshavn by på sigt skal omlægge sit energiforbrug med henblik på at blive en CO2 neutral by. Dette skal opnås ved at producere så meget alternativ energi, og i størst muligt omfang at anvende vedvarende energiformer, at vores energiforbrug samlet set vil være udledningsneutralt. Denne strategi er vi i SF selvfølgelig varme fortalere for skal gennemføres og gerne udbygges (faktisk er hele miljø- og energidebatten startet hos SF og venstrefløjen, selv om stort set alle moderne partier i dag, mere eller mindre helhjertet, går ind for den).

natur.jpg

Det skurrer imidlertid lidt i vores ører, at man så ensidigt kun satser på Frederikshavn by. I SF ønsker vi at inddrage hele kommunen. I oplandet og i kommunens mindre byer er der mindst lige så gode muligheder for at opstille vindmøller, oprette solfangeranlæg, omlægge varmeværker til biobrændsel osv. Hvorfor ikke gøre fremtidens energi- og klimapolitik til et fælles projekt – også ude i de små landsbysamfund, hvor det netop vil være oplagt at fyre med halm og træflis, lave biogasanlæg eller nedbringe energiforbruget ved brug af varmepumper og jordvarmeanlæg.

Vi skal som kommune virke som inspirator for borgerne og skal derfor selv gå forrest med vores egen energistrategi – herunder sikre energiklasse1 i nyt byggeri..

Kommunalt ejede køretøjer bør omlægges til være eldrevne eller bruge biodiesel/biobenzin (naturligvis baseret på 2. generations teknologi). Kommunale bygninger skal gennemgås, efterisoleres og energicertificeres. Rådne vinduer med punkterede termoruder udskiftes med energiglas. Utidssvarende hvidevarer udskiftes – anlæg til slukning af apparater med standby funktion skal monteres. Der skal installeres solfangere på taget til produktion af varmt vand på eksempelvis skoler og daginstitutioner, hvor også jordvarmeanlæg og varmepumper bør indføres for bedre udnyttelse af energiforbruget til opvarmning. Teknologien findes, og i flere tilfælde er der endog i perioder tilskudskroner fra staten at hente ved omlægningen – ud over den kontante besparelse der på sigt vil komme, når anlæggene er i drift.

Vi skal vise lederskab – gå i forvejen og investere i fremtidens grønne energisamfund.

Og ikke mindst huske, at klimapolitikken er for vigtig til ikke kun at være endnu et “brand” for Frederikshavn. Vores børns fremtid i en verden, nogenlunde som vi kender den, kan afhænge af, at vi disponerer rigtigt på dette område.

Kultur – og fritidspolitik

SF ønsker gennem en aktiv kultur – og fritidspolitik at fremme initiativet, kreativiteten, fantasien, glæden og nytænkningen.

1_Skulptur.jpg

Igennem en målrettet politik med mange muligheder kan man styrke ligestilling, integration, forståelse og interesse for hinanden.

De enkelte brugergrupper skal have indflydelse på, hvilke former for kulturelle aktiviteter, man vil satse på.

Kommunen må være indstillet på at yde økonomisk støtte og faciliteter til nye aktiviteter og arrangementer.

Museerne skal være mere synlige og lydhøre over for borgerne ift. nye forslag om arrangementer.

Bibliotekernes udbud af bøger, musik og arrangementer skal i samarbejde med brugerne styrkes og udbygges.

Ligeledes skal muligheden for IT undervisning og internetadgang på bibliotekerne udbygges – det er ikke alle, der har andre muligheder.

Med fokus på sundhed for både børn og voksne skal idrætsfaciliteternes åbningstider udvides. Det skal være muligt at dyrke motion uden at være medlem af en forening.

Interessegrupper af forskellige aktiviteter skal gives mulighed for at dyrke deres form for idræt. Her kunne det være på plads at søge samarbejde mellem foreninger, skoler og institutioner.

Miljøpolitik

Sideløbende med en grøn energipolitik hører også en progressiv miljøpolitik, og også på dette område mener vi i SF, at Frederikshavn Kommune bør være førende.

vindmølle.jpg

Allerede i folkeskolen vil vi gerne slå et slag for at børnenes opmærksomhed henledes på miljømæssig indsigt og ansvarlighed gennem en målrettet integrering af miljøpolitiske emner på lige fod med motion og kost i undervisningen. Der skal tænkes miljø ind i alle kommunale institutioner. Grønt flag og økologiske madordninger i skoler og daginstitutioner, offentlige kantiner, plejehjem osv.

Der skal ikke anvendes sprøjtemidler på offentligt ejede arealer, og på de kommunalt ejede arealer, der bortforpagtes til private, bør der indføjes krav om økologisk drift i kontrakterne. Det private erhvervsliv skal inspireres til at øge miljøopmærksomheden. Der etableres en grøn pris til den virksomhed i kommunen, der har udmærket sig mest på miljøområdet. Landbrugets miljøbelastning skal begrænses. Ingen gylletanke i det åbne land – lugtgenerne skal begrænses. Der skal ikke oppløjes unødvendigt meget jord, og fredningsbælter op til kyst og vandløb skal respekteres. Skovrejsningsprojekter støttes, og også kommunale arealer, der henligger, kan beplantes med skov.

Kommunens spildevandsanlæg skal løbende optimeres. Kloakledningsnettet gennemgås og renoveres til tostrenget kloakering. Drikkevandsressourcerne skal sikres gennem beskyttelse af vandindvindingsområder mod forurening, og løbende gennemgang af ledningsnettet for utætheder for at undgå spild.

Der etableres kampagner, der skal vejlede kommunens borgere i at forbruge bæredygtigt, ved såvel vand, el, varme samt fødevarer.Der skal satses betydeligt mere på cyklismen. Kommunen laver en plan for cykelfremme, indeholdende planer for flere cykelstier (også i turistområder), flere cykelstativer ved stationer og busholdepladser, medarbejdercykler på offentlige arbejdspladser, “grøn bølge” for cykler på centrale strækninger, kommunens større byer bliver cykelbyer.

På affaldsområdet skal kommunen opstille målsætninger for genanvendelsen og begrænsningen af affaldsproduktionen. Der skal ske en forbedret information, styring og kontrol af erhvervsaffaldet, så en højere genbrugsprocent opnås. Borgerne skal gennem kampagner informeres bedre omkring bortskaffelse af miljøfarligt affald, der skal være bedre afleveringsmuligheder og en udvidelse af indsamlingssortimentet ud over det lovgivne. Som første forudsætning for at tiltrække nye erhvervsvirksomheder må kommunen sørge for, at der er tilstrækkeligt med erhvervsgrunde, hvoraf der skal være en del med attraktiv beliggenhed. Plangrundlaget og hurtig kommunal sagsbehandling skal være i orden.

Pasningspolitik

Det er en underdrivelse at påstå, at institutionerne i Frederikshavn kommune trænger til en ansigtsvask, en bodycreme og et bundt broccoli. Efter en lang årrække med besparelser på daginstitutionsområdet vil disse vedligeholdelsestiltag ikke længere være tilstrækkelige. Der er sket et stort forfald på de fysiske bygninger og ikke mindre skader på indholdet – nemlig pædagogerne og ikke mindst børnene. Derfor mener vi i SF, at der nu må tages skrappere midler i brug. En ansigtsmaske og en vitaminindsprøjtning vil efter vores mening være en god start.

børn.JPG

De senere år har institutionerne i yderste tilfælde fået en botox indsprøjtning, men vi mener ikke, at pædagoger, børn og forældre kan blive ved med at blive spist af med en sådan lappeløsning. Med henblik på de fysiske rammer og den pædagogiske praksis i institutionerne bliver vi nødt til at skulle på rette kurs og igen stå med et pasningstilbud, der fungerer optimalt. Det er vores holdning, at der først og fremmest skal afsættes penge til en gennemgribende renovering af de fysiske rammer, der i hverdagen rummer vores børn. Hvorefter der årligt skal afsættes penge til den nødvendige vedligeholdelse. Billedligt talt er der ikke nogen plante (børn), der kan fungere uden den nødvendige næring.

Det er de færreste voksne, der vil være tilfredse med en arbejdsplads, hvor de fysiske rammer ikke er i orden. Det er politikernes ansvar at sørge for, at vores kommunale institutioner, altså den “arbejdsplads” vores børn hver dag møder op på, er i orden. De fysiske rammer, vi i dag tilbyder vores børn og pædagoger, er simpelthen for dårlige og strider mod, hvad pædagogiske erfaringer viser er hensigtsmæssigt og udviklende for vores børn. SF vil arbejde for, at daginstitutionerne i Frederikshavn Kommune får markant forbedring af de fysiske rammer. Pædagogiske erfaringer viser, at børn har brug for tid og plads til at udvikle sig; de skal kunne lege og udfolde sig i trygge og inspirerende omgivelser

SF vil forebygge udbrændthed og mindske sygefraværet hos personale. Pædagogerne skal have bedre arbejdsvilkår. Det skal ikke blot være et tilbud, men et krav at pædagogerne løbende bliver efteruddannet. Normeringerne skal forbedres, således at der bliver færre børn per voksen. Pædagogerne skal efter endt arbejdsdag have en følelse af at have ydet det optimale og ikke føle afmægtighed på grund af evigt topstyrede, tidsmæssige eller økonomiske begrænsninger. SF vil have pædagoger, der brænder for deres arbejde og har mulighed for at motivere børnene til at udfolde sig og udvikle sig kreativt, tankemæssigt og fysisk.

I SF’s “daginstitution i verdensklasse” vil der være behov for daglige mængder af naturlige vitaminer (økologiske selvfølgelig).

Skolepolitik

SF gik sidst til valg på, at skolestrukturen ligger fast. I den forgangne byrådsperiode har de øvrige partier gjort, hvad de kunne for at skabe utryghed og usikkerhed i skoleverdenen ved at arbejde for skolelukninger. Nu ser det ud som om, at SF’s skolepolitik har sejret. Bortset fra Volstrup Skole, hvis lukning var såvel økonomisk som pædagogisk usaglig og udtryk for en centralisering, overlever de resterende skoler, hvilket vi i SF hilser velkomment.

COLOURBOX1731182.jpg

SF har i den forgangne byrådsperiode arbejdet for at bevare de lukningstruede skoler ud fra et synspunkt om, at der til landsbyer og kvarterer af en vis størrelse hører en skole. Nærheden til skolen bør efter SF’s opfattelse prioriteres højt.

Det er sandt, at børnetallet i en periode kan falde i et skoledistrikt, men al erfaring viser, at det efter en årrække stiger igen, når sølvbrudeparrene bliver skiftet ud med unge familier. Derfor skal der tænkes langsigtet, og SF er indstillet på at betale, hvad det koster at bevare oplandsskolerne, fordi skolen er et lokalt kulturcenter, og en fuldt udbygget folkeskole er et væsentligt bosætningskriterium.

Skal det komme på tale igen at bygge en ny midtbyskole i Frederikshavn, skal finansieringen først være på plads og forældre, personale samt elever inddrages.

Det er vigtigt for SF, at der i den kommende byrådsperiode tages hul på en modernisering af de gamle skoler i kommunen, så de kan leve op til moderne standard. Der er lavet et bygningsatlas, som viser vejen.

Men mursten gør det ikke alene. Hvis Frederikshavn i fremtiden skal tiltrække videnstunge arbejdspladser, er det centralt, at lærerkorpset løbende tilbydes efteruddannelse, ligesom en prioritering af moderne undervisningsmidler skal prioriteres højt.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik handler om, at vi gennem sundhedsfremme og forebyggelse fremmer sundhed og livskvalitet, så sygdom undgås og følgerne af sygdom mindskes. Kommunen kan hjælpe ved at sætte rammer for forebyggelse. Vi skal have et opgør med tankegangen om, at sundhed er et individuelt valg, hvis vi skal forbedre folkesundheden.

høveudsigt2.jpg

Målgruppen for Frederikshavn kommunes sundhedspolitik skal være alle kommunens borgere, uanset køn, alder, social status, nationalitet, handicap og sygdom.

Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse som f.eks motion, kost, rygning og alkohol. Dette foregår bl.a. via kommunens sundhedscentre.

Alle har ret til gode levekår og en bedre sundhed. Det er vigtigt at sætte ind, hvor grundlaget for det sunde liv starter – forældre/børn og skole/børn.

Alle voksne har et stort ansvar, når det gælder om at give børnene sunde vaner. At spise sund mad, at dyrke idræt og at bevæge sig skal være sjovt og skal give velvære og masser af energi, men det er vaner, der skal grundlægges tidligt og løbende opmuntres og vedligeholdes.

SF Frederikshavn vil arbejde for udvidet sundhedspleje på daginstitutions- og skoleområdet, så tegn på mistrivsel opdages og behandles så tidligt som muligt. Her tænkes både på den fysiske og psykiske sundhed; er ernæringen i orden? – er barnet glad for sin hverdag? – er der tegn på mobning? osv.

Endvidere vil vi arbejde for mulighed for udendørs aktiviteter flere gange i løbet af dagen og som minimum én times fysisk aktivitet hver dag.

Det bør udnyttes, at vi i kommunen har mange gode idrætsfaciliteter, men bestemt også, at vi har nem adgang til skov, strand og vand

SF Frederikshavn vil arbejde for et gratis dagligt måltid, der skal være fedtfattigt og grønt, til alle børn. Ernæring, trivsel og indlæring hænger uløseligt sammen, så vi bliver nødt til at afskaffe fedt- og sukkerbomberne i alle kommunale skoleboder, idrætscafeterier o.l.

Vi vil i SF gerne være med til at vende uligheden i sundhed – f.eks så kunne Kommunens sundhedscentre være “mere mobile” og komme ud til borgerne og måske også mere målrettet de kvarterer, hvor de sundhedsmæssige problemer er størst!

Vi skal motivere og informere og skal blive bedre til at turde melde klart ud, hvad vi vil tillade i vores skoler, institutioner og arbejdspladser i forhold til rygning, udbud af slik og sodavand. Vi skal være med til at gøre det lettere at træffe det sunde valg.

Hjælp os med at gøre Frederikshavns børn og unge sunde, glade og energiske.

Ungdomspolitik

I SF Frederikshavn tror vi på, at en investering i ungdommen er en investering i fremtiden. I Frederikshavn kommune er det ikke muligt at tage en videregående uddannelse, derfor er det også vigtigt, at vi allerede i ungdomsårene giver de unge et incitament til at komme tilbage, når de har været ude at studere. For SF Frederikshavn er det vigtigt, at de unge også i det offentlige rum føler, at de lever et liv præget af sammenhæng og helhed.

valmuer_banner_2400.jpg

Motivationen for at komme tilbage til Frederikshavn skal bestå i et attraktivt uddannelsesmiljø, hvor både de stærke og de svage elever har mulighed for en god skolegang. Kvaliteten i de kommunale folkeskoler skal prioriteres højt og være til at se. Folkeskolerne skal for det første have ordentlige skolematerialer og bøger til deres disposition, med hvilke det er muligt at opnå et optimalt, fagligt udbytte. Derudover tror vi i SF Frederikshavn også på, at de miljømæssige faktorer har indflydelse på indlæringen, og derfor mener vi, at det er vigtigt, at de forskellige folkeskoler har et godt indeklima og acceptable lokaleforhold. Det er derfor vigtigt, at kommunen prioriterer optimeringen af disse forhold.

Motivationen skal også bestå i et organiseret fritidsmiljø, hvor de unge har mulighed for at udfolde deres kreative evner og deltage i forskellige arrangementer tilvejebragt af andre unge. Derfor mener vi i SF Frederikshavn, at det er vigtigt, at kommunen fortsat holder liv i ungdoms- og musikskolen og de forskellige aktiviteter, som de udbyder. Samtidig støtter vi op om de forskellige ungdomspolitiske tiltag, der er taget i forhold til Ambitionsfabrikken, Ungwelt og Ungdomsnetværket, herunder de koncerter der arrangeres for de unge; de udgør et væsentligt incitament for at komme tilbage til Frederikshavn igen, når de unge har været ude. De fremtidige planer, der netop går for sig, om et ungdomshus i Frederikshavn, er ligeså noget vi bakker op om i SF. Vi mener, at huset kan være rammen for en mangfoldig ungdomskultur, hvor forskellige aktiviteter kan appellere til den brede ungdom. Dermed opnås et dynamisk sammenhold i mellem forskellige ungdomskulturer. Derudover tror også vi på, at en aktiv indsats i styrkelsen af de lokale sportsklubber, ikke bare vil sørge for, at de unge holdes aktivt i gang, men også vil sikre nogle sociale fællesskaber.

I SF Frederikshavn ønsker vi at alle unge skal have en tryg ungdom, hvor forebyggelse af mistrivsel skal være et samarbejde mellem forældrene, kommunes SSP-samarbejde og de unge selv. Vi tror på, at kommunen har et stort medansvar, når de unge drages ind i kriminalitet eller kommer til at ligge under for anden dårlig trivsel. Derfor er det vigtigt, at der skabes synlighed omkring SSP-arbejdet, således at såvel forældre som unge føler, at samarbejdet er et rum, man kan ty til, hvis de unge er ude i eller underlagt problemer af en art, hvor der er behov for forebyggelse.

I SF bygger vi vores integrationspolitik på et humanistisk grundlag. Derfor er det også vigtigt, at vi tager hånd om den gruppe af unge med anden etnisk herkomst, der bor i Frederikshavn, og sætter aktivt ind for, at de bliver godt integreret i både folkeskoler og fritidsliv. De unge skal inspireres til at yde en indsats i skolen, til at fortsætte på ungdomsuddannelserne og til at deltage i aktiviteter med andre frederikshavnske unge. De unge indvandrere skal være en vigtig ressource for fremtidens Frederikshavn, og de skal ligesom andre unge i Frederikshavn føle, at Frederikshavn er en by, hvor der er plads og rum til at være ung.

I 2006 vedtog Frederikshavn Kommune, at Frederikshavn med udgangen af 2014 skal være 100 % forsynet med vedvarende energi. I SF Frederikshavn mener vi, at det er vigtigt at engagere de unge i kommunes aktive kamp for at nå dette mål; det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysende foredrag i folkeskolerne. Klimaforandringer er gået hen og blevet et universelt problem, derfor er det også vigtigt, at de unge allerede nu bliver bevidste om, hvilke fremtidsperspektiver vi har i vente, og hvilke løsninger der foreslås. Kommunen skal være forbilledet.

I SF Frederikshavn er vi langt i erkendelsen af, at Frederikshavn skal være en by, man har lyst til at vende tilbage til, når man er færdig med sin uddannelse. Det sikrer vi kun ved allerede i ungdomsårene at tilbyde et offentligt rum, hvor alle har lige muligheder for at udbygge deres faglighed og udfolde deres personlighed. Derfor satser vi i SF på at give de unge nogle redskaber og muligheder, som de senere kan viderebringe deres egne børn.

Vi ønsker tæt samarbejde mellem ungdomsskolen og ungdomsklubber. På længere sigt ønskes etableret flere ungdomshuse rundt omkring i storkommmunen..
Vi ønsker, at alle unge skal have mulighed for en tryg og indholdsrig tid som ung, så de bliver i stand til at deltage aktivt i samfundet.
SF Frederikshavn vil konkret arbejde for:

At der bliver ungdomshuse i de 3 største byer i kommunen (Skagen-Frederikshavn-Sæby)

SF Frederikshavn ønsker, at de unge, også dem med benzin i blodet, får muligheden for at dyrke deres interesser.

Ved at lave crosserbaner kan man på sigt minimere den farlige racerkørsel, der i dag foregår blandt de unge på offentlig vej.

Derfor vil SF arbejde for, at der bliver mulighed for crosserbaner og et øget samarbejde f.eks. med Ørnedalsbanen i Sæby og andre, der er gode til at motivere de unge med benzin og fart i blodet på en sikker og lovlig måde.

SF vil arbejde for, at der kommer mere bredde i vores tilskud til de forskellige sportsgrene. Det skal ikke kun være elitesporten, der nyder kommunes opmærksomhed. Vi er forskellige, og ikke alle er til ishockey m.m.

Univers
Mobil navigation