Om SF Frederikshavn

Velkommen til SF Frederikshavn

Foreningen består af ildsjæle fra hele kommunen: Fra Skagen i nord, til Sæby i syd, over Læsø i Øst og til Frederikshavn i midten af kommunen.   

Her kan du møde vores bestyrelse, SF på Læsø og ikke mindst blive klogere på SFU Frederikshavn. Nederst på siden kan du læse vores vedtægter.

 

Søren Visti.jpg

Formand
Søren Visti Jensen
E-mail: vistijensen@ofir.dk
Tlf.: 24 23 45 06

Mohammad Daneshjou.jpg

Kasserer
Mohammad Daneshjou
E-mail: md46664@gmail.com
Tlf.: 29 46 64 04

Paul Rode Andersen.jpg

Sekretær
Paul Rode Andersen
E-mail: paanfrederikshavn@gmail.com
Tlf.: 61 33 85 52

bøgeskov2400.jpg

Aino Linkhorst.jpg

Aino Linkhorst
E-mail: aino@webspeed.dk

 

 

Inge Lise Pedersen_136.jpg

Inge Lise Pedersen
E-mail: ilpedersen@ylle.dk

 

 

Vera Nørgaard

Vera Nørgaard
E-mail: vn@youseepost.dk

SFU Frederikshavn

Synes du, at "politisk aktiv" rimer på "grå og kedelig"? Så tager du helt fejl.

SFU.jpg

SFU er ikke noget, man går til

At være SFU’er er ikke noget, der foregår i et mødelokale den første tirsdag i måneden. Man er SFU’er hele tiden, og SFU’ere arbejder for forandring hele tiden. SFU arbejder for forandring lokalt, udvikler politik, arrangerer politiske kampagner, koncerter, går på gaden og meget mere. Og alle – nye som gamle – er velkomne i kampen for forandring. Hver og én gør en forskel – om det så er at tage diskussionen i kantinen med en halv-borgerlig kammerat, gå forrest med en flyer i hånden eller som medlem og støtte af vores arbejde.

 

 

Vedtægter for SF Frederikshavn

Læs vedtægterne, der danner rammerne for vores arbejde.

vindmølle1.jpg

§1. Partiforeningens navn er: Socialistisk Folkeparti i Frederikshavn.
Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love og bestemmelser samt partiets princip– og handlingsprogram som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag.

§2. Partiforeningens formål er på følgende måde at udbrede kendskabet til SF`s ideer, princip– og handlingsprogram:
Ved aktiv deltagelse i fagbevægelser, folkebevægelser og lign., samt i byråd, regionsråd og folketinget.
Ved foredragsvirksomhed og studiekredse for såvel  medlemmer som ikke-medlemmer.

§3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar/marts og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen omfatter:
1.     Valg af dirigent og referent.
2.     Bestyrelsens beretning.
3.     Regnskab.
4.     Beretning fra udvalg og grupper.
5.     Forslag til foreningens love.
6.     Forslag til handlingsprogram for det kommende år.
7.     Andre forslag
8.     Valg (ifølge §5, §8.1 og evt. § 6).
9.     Eventuelt

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmeste forudgående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen.
Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første kontingent.
Beslutningerne på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal af de fremmødte.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§4. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt, hvis mindst 1/10 af medlemmerne eller et medlem af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter denne anmodning.
Denne anmodning skal bl.a. indeholde dagsorden. Disse dagsordenspunkter skal behandles.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 dages varsel.

§5. Partiforeningen ledes i det daglige af bestyrelsen. Kasseren er ansvarlig og kan disponere over kontoer tilhørende SF Frederikshavn. Kontaktpersoner for de i partiet oprettede udvalg og arbejdsgrupper indkaldes til bestyrelsesmøderne.

§5.1. Ved politiske afgørelser indkaldes til medlemsmøde. Medlemsmøderne indkaldes efter samme regler som ekstraordinær generalforsamling (jf. §4).

§5.2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt en kontaktperson fra SFU, der har taleret.

§5.3. Bestyrelsen vælges for en toårig periode.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.
Der vælges 2 bilagskontrollører og 2 suppleanter for en toårig periode – en i lige år og en i ulige år.
Bestyrelsen vælger ud af sin midte en næstformand, der har ansvaret for koordineringen af partiforeningens mødeaktivitet samt udsendelse af mødekalender.

§5.4. Bestyrelsesmøderne er åbne. Bestyrelsen kan dog af hensyn til sager vedr. personforhold vælge at holde lukkede møder.
Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder om året. Dog skal første bestyrelsesmøde være afholdt senest en uge efter endt generalforsamling.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden skal udsendes senest 3 dage før mødet – også til partiforeningens folkevalgte, udvalgsformænd, regionsvalgte, HB – medlemmer o.lign.
Ligeledes indkaldes kontaktpersoner for SFU og internt oprettede udvalg og grupper.
Der udfærdiges et møde -/ beslutningsreferat fra alle møder og generalforsamlinger. Dette arbejde går på skift mellem medlemmerne.
Desuden er det bestyrelsens ansvar at tage kontakt til nye medlemmer samt udsendelse af materiale fra partikontoret, regionsbestyrelsen, komiteer og andet relevant materiale.
På bestyrelsens vegne opkræver kassereren kontingenter og udarbejder hvert år et budget.

§5.5. Generalforsamlingen, medlemsmøderne og bestyrelsen kan, når det findes nødvendigt for partiforeningens arbejde, nedsætte enkeltgrupper til varetagelse af medlemmernes interesser.
Grupperne er ansvarlige over for generalforsamlinger og medlemsmøder.
Grupperne refererer til bestyrelsen og skal vælge en kontaktperson.
Grupperne udarbejder hvert år en beretning og en handlingsplan til generalforsamlingen.
Grupper, som er underlagt et landsmøde, vælger selv delegerede og modtager post fra disse landsudvalg.

§5.6. En interessegruppe kan også opstå ved, at en kreds af medlemmer opfordrer bestyrelsen til at indkalde til et medlemsmøde.

§ 6. Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt evt. ændring af opstillingsliste sker på dertil indkaldte medlemsmøder (generalforsamlingen kan her betegnes som et sådant).
Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på medlemsmøder.

§ 6.1. Valgene foretages efter følgende nøgle:
På generalforsamlingen i februar vælges:
• Delegerede til partiets landsmøde samt suppleanter
• Repræsentanter til regionsbestyrelsen samt suppleanter (én person pr. påbegyndt 40 medlemmer).
I lige års første kvartal :
• Kandidater til hovedbestyrelsen samt suppleanter.
I lige års andet kvartal:
• Kandidater til byråd vælges i løbet af 1.kvartal i valgår.
• Kandidater til regionsråd vælges af regionsorganisationen.

§ 6.2. Der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse senest dagen efter folketingsvalgsudskrivelse.

§ 7. Der nedsættes et valgudvalg i folketingskredsen, bestående af partiformand og næstformand, kasserer samt en regionsbestyrelsesrepræsentant og kandidaten.
Valgudvalget varetager kredsens interesser omkring folketingsvalg og opstilling af folketingskandidat.

§ 7.1. Formanden for den største partiforening er kredsens repræsentant i alle eksterne forhandlinger og opretter valgbureau til koordinering af kredsens fælles aktiviteter hos sig, ligesom det er formandens rolle at indkalde til møder omkring kandidatvalg.

§ 7.2. Der indkaldes til valgudvalgsmøde senest 3 dage efter et folketingsvalgs  udskrivelse.

§ 7.3. Medlemmer af Socialistisk Folkeparti, der er blevet udvalgt til valgtilforordnede ved folketingsvalg, kommunalbestyrelsesvalg eller EU-parlamentsvalg, skal udrede minimum 10 % af det fra kommunen udbetalte bruttobeløb i partiskat, dog minus tabt arbejdsfortjeneste.

§ 8. Kommunikation i partiforeningen foregår via udsendelse af et blad eller et nyhedsbrev, som udkommer  ca. 10 gange årligt.

§ 8.1. Redaktionen består af 4 personer, vælges på hver generalforsamling og konsituerer sig selv. Mindst én fra redaktionen er ligeledes medlem af bestyrelsen.

§ 8.2. Redaktionen modtager referater fra generalforsamlingen, medlemsmøder, bestyrelsesmøder og interessegrppemøder. Bladet laver til hvert nummer en aktivitetsliste.

§ 9. Regnskabet revideres af 2 bilagskontrollører valgt på generalforsamlingen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 10. Partiforeningen kan opløses på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, når et flertal af ¾ af de tilstedeværende går ind for det. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den partiforening, medlemmerne underlægges.

§ 11. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtaget generalforsamlingen den 13. september 1983. Revideret i 1984, 1987, 1988, 1991, 1995, 1997, 2000 , 2001 og 2012.

Univers
Mobil navigation