Politik

Her finder du læserbreve, pressemeddelelser og ordførertaler, primært om arbejdet i byrådet, men også omkring landspolitik. 

 

Røde lokalpolitiske resultater, kan du finde her

Røde lokalpolitiske visioner,  herunder kommunalpolitisk valgprogram, kan du finde her 

 

ko3.jpg

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG

Hermed fremlægges ændringsforslag til det kommunale budget. SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget for Aalborg kommune.

ko.jpg

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG 2018

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2018-2021.

Læs pdf-dokument her

 

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG 2017

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017-2020.

Læs pdf-dokument her

 

 

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG 2016

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2016-2019.

Læs pdf-dokument her

 

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG 2015

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2015-2018.

Læs pdf-dokument her

 

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2014

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2014-2017.

Læs pdf-dokument her

 

SF's udspil til budgetforhandlingerne 2013

Ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2013-2016

Læs pdf-dokument her

Læserbreve

De seneste læserbreve, skrevet af vores lokale politikere og kandidater.

Ordførertaler

De seneste ordførertaler fra vores byrådspolitikere.

Pressemeddelelser

De seneste pressemeddelelser fra partiforeningen og vores byrådsmedlem.

BØRNEPOLITISK PROGRAM FRA SF-AALBORG

De første år af et barns liv er helt afgørende for et barns udvikling. SF vil derfor topprioritere vores dagtilbud.

børn.JPG

NYT SKOLEUDSPIL FRA SF I AALBORG

SF har igennem et stykke tid været inde i en proces, hvor vi har arbejdet med at færdiggøre et skoleudspil for fremtidens skole i Aalborg. Vi har haft diverse borgere og fagpersoner med i udarbejdelsen af vores skoleudspil. F.eks. BUPL, Lærerforeningen, forældregruppen for børn og unge med særlige behov.

Dette er så det færdige resultat.

COLOURBOX1731182.jpg

Byrådspunkt fra SF vedr. bopælspligt og flexboliger

I dag til byrådsmødet 24. april 2017 stiller SF forslag om, at alle boliger i byen skal være helårsboliger, medmindre andet bestemmes. Og samtidig vil vi gerne tillade flexboliger i fritliggende boliger på landet.

jens.jpg


Til byrådet.

SF ønsker til først mulige byrådsmøde at stille følgende beslutningsforslag:

-at Aalborg kommune fremover fører en restriktiv politik i forhold til bopælspligt efter boligreguleringsloven, således at ingen boliger i byzone som udgangspunkt kan opnå dispensation fra bopælspligten, medmindre andet bestemmes. Dette skal gælde for såvel allerede opførte boliger som nye boliger, der opføres.
- at Aalborg kommune i fremtidige lokalplaner i byzone præciserer, at alle boliger skal være helårsboliger, med mindre andet eksplicit vedtages i den enkelte lokalplan
- at Aalborg kommune som udgangspunkt tillader, at frit beliggende boliger i landzone kan erhverves som flexboliger, med henblik på færre tomme huse, bedre mulighed for fornuftige moderniseringer og mere liv og handel i landsbyerne.

Motivering:

Der er ikke nogen konsekvent praksis for, om Aalborg kommune tillader personer bosat udenfor kommunen at erhverve en bolig uden bopælspligt her i kommunen. Og dermed åbner op for, at centralt beliggende lejligheder og huse i byzone, f.eks. på Spritten, Østre Havn, Nordhavnen, Mellem Broerne og Stigsborg, kan erhverves til fritidsformål, med en reduceret helårsbeboelse i midtbyen som resultat. I takt med Aalborg/Nørresundbys intense byudvikling og de mange nye byggerier ved havnefront og +BUS-trace ønsker vi at understøtte, at de byggerier, vi giver tilladelse til, rent faktisk bruges hele året og at denne helårsbeboelse er med til at skabe byliv året rundt, er med til at understøtte vores skoler, infrastruktur m.v.

Det vil i vores optik være en god ide at tillade, at frit beliggende huse på landet kan anvendes som  flexboliger. Det vil give færre tomme huse, mulighed for fornuftige moderniseringer og mere liv og handel i landsbyerne.

P.S. Dette forslag er mere bredt dækkende end det forslag, byrådet netop har modtaget fra Enhedslisten, først og fremmest fordi det også omfatter boliger i den eksisterende boligmasse, og ikke kun fremtidige nybyggerier.Forslaget blev udsat på byrådsmødet og sendt til behandling i By- og landskabsudvalget.

Gratis færge til Egholm

SF's byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen har i flere år haft et ønske om at gøre færgen til Egholm gratis for alle børn og unge op til 18 år. Derfor har han i denne uge foreslået de øvrige medlemmer af By- og Landskabsudvalget, at vi gør det, og bruger en pulje fra staten til at betale det.

egholm.jpg


Kirsten Algren fra DF bakkede op og ville også gerne have pensionister med i ordningen. By- og Landskabsudvalget har sagt ja til det hele - og ordningen bliver sat i gang mandag morgen den 30. maj.

Hvordan virker det så :


Man tager ud til færgen og går ombord efter personalets anvisninger.

I tvivlstilfælde vil færgepersonalet bede om legitimation i form af kørekort eller sygesikringsbevis.

Førtidspensionister skal på forhånd kontakte Ydelses- og Socialcenter på John F. Kennedys Plads 1 B, 5 sal - for udstedelse af bevis - så de kan legitimere sig på færgen.

Med dette tiltag ønsker SF at sikre, at endnu flere end i dag får mulighed for at besøge vores skønne ø Egholm. Det er nu også muligt at tage med færgen, selv om økonomien er lille.

På Egholm er der mange naturoplevelser, og man kan også bade.

Sammen mod skattely

SF-Aalborgs forslag om, at Aalborg kommune skal udarbejde en politik til at modvirke skattely og skatteunddragelse, blev vedtaget af et bredt flertal på byrådsmødet 9. maj 2016. S, V, EL, DF og SF stemte for, Radikale og Liberal Alliance stemte imod. Tak for opbakningen.

jens.jpg

Pressemeddelelse, 20. april 2016

 

SF har fremsendt følgende dagsordenspunkt til Borgmesterkontoret, med henblik på, at Aalborg kommune udarbejder en politik, der sikrer, at kommunen ikke anbringer midler hos, eller samarbejder med, selskaber, der anvender skattely.

Såfremt I ønsker kommentarer, kan jeg træffes på tlf. 40272685

Med venlig hilsen

Jens Toft-Nielsen

 

SF ønsker følgende punkt optaget på dagsordenen på først mulige byrådsmøde:Det foreslås, 

1. at Aalborg Byråd pålægger Borgmesterens Forvaltning, med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde forslag til politisk behandling om:

a. at Aalborg Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

b. at Aalborg Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

c. at Aalborg Kommunes investerede midler ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Vi skal hjælpe sårbare unge

Brækker du benet, tager du på skade-stuen, får det fikset og tager hjem igen. Sygesikringsbeviset tager sig af betalingen. Knækker du sindet, går ned med stress eller andet psykisk, kan du få hjælp ved at hive dankortet frem og betale ved kasse 1. I hvilken verden giver det mening?

COLOURBOX564420.jpg

Læserbrev, bragt i Nordjyske, 2. april 2016

 

For fire år siden stillede SF Ungdom sig det samme spørgsmål og besluttede sig for at lave om på det. Det har resulteret i, at der i dag er gratis psykologhjælp til unge i 14 kommuner og en realitet for en tredjedel af landets unge.

I Aalborg Kommune arbejdede SFU Aalborg internt og eksternt, hvilket resulterede i at SF Aalborg sidste år havde et forslag om gratis forebyggende psykolog- samtaler til psykisk sårbare unge med til budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune. De andre partier var heldigvis lydhøre, og det lykkedes, at afsætte penge i budgettet til det, så vi fra i år kan tilbyde psykisk sårbare unge hjælp, uden de skal have pengepungen frem i Aalborg Kommune.

Nu skal det være landsdækkende, og SF har derfor stillet forslag om at afsætte 100 millioner kroner årligt til fordeling mellem de 98 kommuner.

SF’s psykiatriordfører, Trine Torp, har tidligere udtalt: ”Der er et stigende antal unge, som oplever psykiske vanskeligheder på deres vej ind i voksenlivet, og det er lige så smertefuldt og begrænsende at lide af angst og depressive tanker, som at have en fysisk sygdom. Vi mener ikke, at det skal afhænge af, hvor i landet man bor, eller af den unges egen pengepung, om de kan få den hjælp, de har brug for”.

I SF mener vi, at der skal være lighed mellem psykisk og fysisk sygdom. Derfor er vi rigtig glade for at se, at Psykiatrifonden er enig i vores forslag. Formand Anne Lindhardt har udtalt: ”Der er et stort udækket behov for netop at få psykologhjælp, når unge mistrives. Men vi risikerer en skævvridning med yderligere social ulighed, hvis tilbuddet kun gælder i nogle kommuner”.
Knækker du sindet skal du have ret til behandling på samme vilkår, som hvis du brækker benet.

 

 

Af 
Allan Norré Pedersen, Bestyrelsesmedlem, SF Aalborg 
Østre Havnegade 2, 3. tv. 9000 Aalborg

Jens Toft-Nielsen Byrådsmedlem, SF Aalborg 
A. C. Jacobsensvej 29 9400 Nørresundby,

Lisbeth Bech Poulsen, Folketingsmedlem, SF Aalborg Christiansborg, 1240 København K,

og 
Matthias Ulberg Kristensen, Formand, SFU Aalborg 
Cort Adelers Gade 3, 2. th. 9000 Aalborg

Nordjyllandsværket anskaffer stor elkedel

I forbindelse med drøftelserne sidste år om køb af Nordjyllandsværket foreslog SF, at vi samtidig med beslutningen om at købe værket indkøbte en stor elkedel til at lave fjernvarme af billig vindmøllestrøm. Og fik den installeret med det samme, så den kunne være klar til produktion fra dag 1 - 1. januar 2016.

jens.jpg

SF's begrundelse var, at det fra dag 1 blev nødvendigt at sikre, at billig grøn vindmøllestrøm kunne sikre en mere rentabel drift og dermed lavere varmepriser, end værket alene kan præstere. Og samtidig påbegynde den grønne omstilling fra kul til el - fra dag 1.

Det har nu vist sig, at denne strategi burde have været fulgt. Det havde givet mulighed for at begrænse den netop besluttede prisstigning.

Desværre kunne vi ikke få forslaget igennem, idet et andet rødt parti hellere ville have en varmepumpe og derfor modsatte sig denne beslutning. Desværre overså dette parti, at varmepumper til store kraftværker ikke findes, og at lovgivningen ikke tillader større varmepumper end 2MW uden særlig tilladelse.

Denne uholdbare situation har nu kørt i 2 måneder. På den baggrund har jeg bedt om at blive medlem af Aalborg Energi Holdings bestyrelse. Det er jeg blevet for ca. 3 uger siden, og det har været medvirkende til, at en enig bestyrelse i går har indstillet gennemførsel af SF's oprindelige forslag. Med forventet igangsættelse så hurtigt som absolut muligt, hvilket vil sige slutningen af 2016.

Det er meget beklageligt, at dette tiltag er blevet forsinket et år. Der er ikke udvist rettidig omhu, men nu er vi på rette vej. En elkedel er en standard hyldevare, der er gennemprøvet, og bl.a. bruges i Skagen Varmeværk, Brønderslev Varme og Studstrupværket i Aarhus. Så der er ingen eksperimenter forbundet med det - vi ved hvad vi gør. Og det virker.

Samtidig med den direkte forbedring af driften, spares der store mængder CO2, der bruges mindre kul og der slides mindre på værket.

Nu er vi startet på at forbedre økonomien på Nordjyllandsværket og reducere varmeprisen, med et første grønt tiltag, og jeg kan love, at det ikke bliver det sidste tiltag fra SF's side. 

 

Herunder kommunens pressemeddelelse:

Aalborg Energikoncern overvejer elkedel
Bestyrelsen i Aalborg Energikoncern besluttede i går at sætte gang i arbejdet med at etablere en elkedel på Nordjyllandsværket, som gerne skal tages i brug ved årets udgang.

En enig bestyrelse i Aalborg Energikoncern besluttede i går at se nærmere på de muligheder og den fleksibilitet en såkaldt elkedel ville give i forhold til fjernvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket.

Helt konkret vil en elkedel give Aalborg Varme A/S mulighed for at producere fjernvarme baseret på el. Elkedelen betyder således at fjernvarmeproduktionen bliver væsentligt mere fleksibel i forhold til elmarkedet, idet Aalborg Varme A/S ved lave elpriser kan fremstille fjernvarme omkostningseffektivt på elkedelen og omvendt i perioder med høj elpris kan øge kraftvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket. Særligt i den seneste periode, hvor markedet har været kendetegnet ved ekstraordinært lave elpriser, kunne en sådan elkedel være en god løsning.

”En elkedel vil både give os mulighed for at lagre energien i varmt vand, når Nordjyllandsværket producerer overskudsstrøm, og den giver mulighed for at producere varme baseret på el, når elprisen på markedet er lav. En elkedel kan derfor skabe en fleksibilitet, som ganske enkelt giver os bedre muligheder for at producere varmen så billigt som muligt,” siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.

SF ønsker redegørelse om flytning af specialklasser

Det er bekymrende, at specialklassebørnene i Aalborg Kommune tilsyneladende ikke bliver tilgodeset af skoleudvalget. Den planlagte flytning af specialklasserne får nu byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen (SF) til at stille en række spørgsmål til Aalborg Kommunes skoleudvalg.

jens.jpg

SF har følgende spørgsmål til skoleudvalget ift. Udmøntning af besparelserne på PPR.

Vedrørende de besparelser der er foreslået og i høring:

 

• Hvilke overvejelser gør Skoleudvalget sig, når man ved at flytning af børn med autisme kan føre katastrofale konsekvenser med sig, som f.eks. depression, angst, psykoser og i værste fald indlæggelser? Hvilket vil koste både økonomisk og menneskeligt.

 
• Hvordan vil udvalget flytte personalet med og i hvor stort omfang? Hvad gør man for at kompensere personalegruppe på skolerne der forlades i forhold til manglende ekspertise?
 
• Ledelsen på Mellervangskolen er forholdsvis ny og dermed uden stor erfaring bl.a. indenfor denne specielle målgruppe på netop denne skole. Hvilke overvejelser ligger til grund for at flytte en gruppe special elev netop på Mellervangskolen?
 
• Vi ønsker en konkret oversigt over besparelser og udgifter ved flytningen.
 
*Flytninger kan tolkes som et forsøg på, at undgå skolelukninger, som en konsekvens af manglende efterspørgsel til enkelte skoler og faldende børnetal. Synes udvalget, at Kommunens mest udsatte skoleelever skal betale denne pris?
 
Da SF var med i budgetforliget 2015, vil vi bede udvalget og skoleforvaltning komme med alternative forslag til udmøntning af besparelsen.
 
 

En nem og billig løsning på Limfjordstunnelen

Transportministeren har ifølge Nordjyske netop meddelt, at der ikke er penge til at lave en 3. Limfjords-forbindelse. Derfor er det endnu mere aktuelt at koncentrere sig om tunnelens nordgående retning med det samme. Også her kan problemerne løses for relativt små midler.

Køb af Nordjyllandsværket betyder grøn omstilling

Vi har som det eneste parti stillet forslag om, at den grønne omstilling af værket påbegyndes allerede i løbet af det første år efter købet, altså i 2016. Det har vi fået medhold i.

jens.jpg

Pressemeddelelse, Jens Toft-Nielsen

 

SF er et af de partier i byrådet, der har sagt ja til at lade kommunen købe Nordjyllandsværket. Men vi er samtidig det mest progressive parti omkring den nødvendige grønne omstilling:

Vi har som det eneste parti stillet forslag om, at den grønne omstilling af værket påbegyndes allerede i løbet af det første år efter købet, altså i 2016. Det har vi fået medhold i.

 

Fra 2028 er det slut med at fyre med kul i Danmark. Derfor igangsættes der en langsigtet planlægning af den grønne omstilling. Det kan betyde en hurtig omstilling, men det ville også kunne betyde, at omstillingen af fjernvarmeforsyningen fra kul til elektricitet m.v. først ville ske i 2028.

Det kan SF ikke vente på. Den grønne omstilling skal i gang med det samme. Derfor foretages den første konkrete, fysiske grønne investering allerede i 2016.

Helt konkret foreslår vi, at fjernvarmeforsyningen i 2016 kan investere i en elkedel eller en varmepumpe, kombineret med nogle store lagertanke til varmt fjernvarmevand. Der kan være andre muligheder, men vi ved, at samfundsudviklingen går i retning af at  producere fjernvarme gennem elektricitet. Samtidig vil denne løsning sikre en god forsyningssikkerhed og nogle attraktive fjernvarmepriser, idet det også bliver muligt at producere fjernvarme på billig vindmøllestrøm.

På sigt ser vi gerne en omstilling til eldrevne varmepumper, der kan få varme fra fjorden, fra vandet i Aalborgs kridtgrave og andre kilder, og få strøm fra vindmøller, når den er billig. Med store lagre til varmt vand kan dette gøres effektivt og billigt.

SF har samtidig sikret sig indflydelse på den fremadrettede planlægning ved at få sæde i et nyoprettet råd, Rådet for Grøn Energi, der skal rådgive Aalborg Fjernvarme om den nødvendige grønne omstilling.
 
 

Vedvarende Energizoner for vindmøller

Vi skal have kombineret grøn energi med større hensyn til de mennesker, der bor i landområderne. Her ser du vores forslag om Vedvarende Energizoner.

jens.jpg

Placer alle vindmøller på få - men store - afgrænsede områder - eller placer dem langs motorvejen.

- Der ville kunne stå rigtig, rigtig mange vindmøller, siger Jens Toft-Nielsen, der er landinspektør og byrådsmedlem for SF i Aalborg.

Han mener, at vindmøller skal samles, i det han kalder for "vedvarende energizoner" på eksempelvis et areal på 10 kvadratkilometer.

I dag inddeles landområder i byzoner, landzoner og sommerhuszoner. Det nye forslag går ud på, at man opretter en fjerde zone, hvor man placerer biogasanlæg, solfangere og store vindmølleparker - i stedet for at sprede dem ud på de nuværende zoner.

- I et bælte på en kilometer på hver side af en motorvej, der løber igennem det åbne land, laver man en vedvarende energizone, hvor der så må være vindmøller, biogasanlæg og solceller.

 

Skifergas: Nej til prøveboringer i Aalborg Kommune

Efter forslag fra SF skal byrådet i Aalborg tage stilling til, om der skal sendes et brev til miljøministeren for at forhindre fremtidige prøveboringer og indvinding af skifergas i Aalborg Kommune.

vindmølle.jpg

Byrådet i Aalborg skal henvende sig til miljøministeren for at forhindre fremtidige prøveboringer og indvinding af skifergas i Aalborg Kommune. Det foreslår byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen.

En stor del af Aalborg Kommune er med i det koncessionsområde, hvor det franske energiselskab Total er i gang med en prøveboring. Lige nu er der en prøveboring i Dybvad i Frederikshavn Kommune. Det betyder, at en del af Aalborg Kommune er omfattet af tilladelsen til efterforskning og indvinding af skifergas, hvis selskabet ønsker det.

- Det er der formentlig ikke ret mange, der har været opmærksomme på, udtaler Jens Toft-Nielsen til Nordjyske.

Nedenfor ses den indstilling og sagsfremstilling der kommer på byrådets dagsorden: 

 

Indstilling:

Byrådet godkender, at der sendes brev fra Aalborg Kommune til Miljøministeren om at forhindre fremtidige prøveboringer og indvinding af skifergas i Aalborg kommune.

Sagsfremstilling

I 2010 tildelte Klima- og Energiministeren to licenser til efterforskning af olie og gas på land i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland til Devon Energy Netherlands BV (licensen er i dag overdraget til Total Holding Netherland B.V.). Det har resulteret i efterforskning af skifergas i Dybvad i Frederikshavn kommune, hvor der i øjeblikket bliver foretaget prøveboringer.

Tilladelsen er givet i henhold til den såkaldte ”Åben Dør-procedure”, hvor ansøger opnår eneretstilladelse til efterforskning og senere indvinding. Indvinding kræver ikke yderligere tilladelse i henhold til undergrundsloven, men indvindingen skal overholde miljølovgivning og anden lovgivning. Ansøger har en andel af tilladelsen på 80%, og Nordsøfonden har en andel på 20 %.

Tilladelsen omhandler dele af Aalborg kommune, jfr. sagsfremstillingens kortbilag. Det skal bemærkes, at ordene skifergas og fracking ikke indgår i de tilgængelige dokumenter fra behandlingen i Folketingets Energiudvalg.

Skifergas er et fossilt brændstof, som forårsager udledning af drivhusgasser. Indvinding af skifergas vil kunne bidrage negativt til at opfylde Regeringens mål om, at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035. Indvinding af skifergas kræver store mængder ferskvand og potentielt miljøskadelige kemikalier, som pumpes ned i jorden under højt tryk. Det får skiferen til at sprække og gør det muligt at udvinde gassen, som findes i lommer i skiferlaget.

Brugen af kemikalier giver risiko for forurening af grundvandet, som det bl.a er set mange steder i USA.

Processen menes i andre lande at have forårsaget jordskælv.

Naturstyrelsen undersøger i øjeblikket de miljømæssige konsekvenser af en eventuel skifergasproduktion i Danmark.

Det indstilles, at Aalborg Kommune sender et brev til miljøministeren, som udtrykker kommunens bekymring overfor efterforskning og indvinding af skifergas.

Kom ikke gift i dit eget drikkevand

I forbindelse med SF's initiativ til en Giftfri By-kampagne lægges der i det foreløbige oplæg fra forvaltningens side op til en meget blød tilgang. Det er forståeligt, at man ønsker at gøre borgerne velvillgt indstillede overfor initiativet, men alvoren i problemet bør understreges ved at anvende et direkte slogan: Kom ikke gift i dit eget drikkevand.

miljopolitik.jpg

 

Det er muligt at tæmme giftforbruget i landbruget gennem aftaler med landmændene, men de private parcelhusejere må forstå alvoren i, at de hver for sig bidrager i lige så høj grad til forgiftningen. I disse år, hvor det er blevet mode med golde forhaver med groft grus eller flisebelægning øges fristelsen til at fjerne ukrudtet med gift. Ideen er at understrege, at man selv er ansvarlig for at ødelægge sit eget og sine børns livsgrundlag.

 

Sagsbeskrivelse

Der er afsat 300.000 kr. hvert år fra 2014-2017 til at gennemføre ”Projekt Giftfri by” i Aalborg Kommune. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen, der skal organisere arbejdet med projektet.

Første del af kampagnen starter op i foråret 2015 og dermed afstemmes kampagnestarten med starten på havesæsonen. Indtil kampagnens start i foråret 2015 udarbejdes kampagnemateriale. Forventningen er, at kampagnen ikke skal være statisk, men udvikle sig over kampagneperioden.

Formålet med projektet er at skabe opmærksomhed omkring ukrudtsbekæmpelse uden brug af sprøjtemidler på private arealer i hele Aalborg Kommune og samtidig beskytte vores grundvand.

 


Mål

Det primære mål med kampagnen er at skabe opmærksomhed blandt borgerne omkring emnet via forskellige medier. Målet er samtidig, at der kan skabes prestige i ikke at anvende sprøjtemidler, og på den måde skabe bred opmærksomhed omkring dette.

Arbejdsgruppen har samtidig også fokus på hvordan der kan skabes frivillige lokale ambassadører, der er rollemodeller for ”giftfri by” i lokalområderne. De lokale ambassadører kan fx komme fra det lokale vandværk eller det lokale samråd.

SF foreslår et billigere og mere spændende å-forløb

Åbningen af Østerå er på Godsbanearealet og igennem Karolinelund planlagt som et landskabeligt forløb, med græsplæner. SF har foreslået en billigere løsning, hvor der spares millioner af kroner og hvor åen løber tæt på bygningerne, som i Aarhus.

aa.jpg

Åboulevarden, Aarhus. Fotograf: Anders Hede.

 

Jens Toft-Nielsen har i Byrådet fået ført til referat, at man måske bør undlade at lægge Østerå ind over Godsbanearealet, men i stedet forskønne åens forløb igennem Håndværkerkvarteret.

Ligeledes, at åen ved Karolinelund forbliver på sin nuværende plads. Planen er ellers at føre åen ind gennem Karolinelund. Men her er det nok bare at fjerne dækket over Kanalstien og derudover at lave en skråning ind imod Karolinelund, der sikrer rekreativt ophold og håndtering af store regnmængder ved skybrud.

I dag løber åen igennem Håndværkerkvarteret, slår et sving mod nord under Sønderbro. Vandet føres i kanal langs Karolinelund og videre ud i fjorden. En stor del af vejen er vandløbet rørlagt. Planen er, at åen nord for Østre Alle skal have et nyt forløb ind over godsbanearealet bag Jyllandsgade og videre ind igennem Karolinelund.

 

Nyt liv til Håndværkerkvarteret

"Jeg er bange for, at et nyt forløb vil tage store mængder vand fra det nuværende forløb, så den ender med at stå næsten uden vand det meste af året. Kun ved store regnskyl kommer der vand i kanalen. Dernæst mener jeg, at området på godsbanearealet allerede er ved at være så tæt bebygget og indrettet med tekniske anlæg, at åen bliver klemt", udtaler byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen til Nordjyske, 22. december 2014.

Endelig er der også mange penge at spare, ved ikke at omlægge åen til nye forløb. I stedet foreslår Jens Toft-Nielsen, at det nuværende forløb igennem Håndværkerkvarteret forskønnes rekreativt.

Samtidig kan det blive et spændende nyt område med en blanding af nye boliger, let erhverv og industri, hvor åen løber lige forbi. 

 

Åbning af Kanalstien

Jens Toft-Nielsen bakker op om planen for åbningen i den nordlige ende ved Musikkens Hus og Nordkraft, hvor åen føres ind over Teglgårds Plads og videre ad Stuhrsvej. Ved Karolinelund er der som før nævnt, ikke grund til at lave et nyt forløb ind gennem Karolinelund. Her er det nok at åbne dækket over åen langs Karolinelund, på Kanalstien. 

Det vil skabe noget af det spændende miljø, som Aarhus har fået efter at have lagt åen fri ind igennem Aarhus by. Det giver et godt miljø, når åer løber tæt forbi huse.

Derudover foreslår han, at der anlægges en let skråning ind mod Karolinelund. Her kan man så sidde på skråningen og nyde udsigten til vandet i åen.

"Den første etape ved Musikkens Hus bliver sat i gang nu, og vi er gang med at drøfte de næste etaper. Som politiker ser jeg det som min opgave at få sat tingene i perspektiv i tide, så der er nogen, som kan regne på, om det er en løsning, der kan lade sig gøre. Jeg er ikke ultimativ på den ene løsning frem for den anden. Jeg synes bare, at det er godt at få det problematiseret nu, hvor vi er i gang med at drøfte, hvad vi skal gøre med Østerå. Det er jo ikke i morgen, det sker," udtaler byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen til Nordjyske, 22.december 2014.

SF kæmper for de udsatte børn og unge

Der er altid en trist baggrund, når et barn eller en ung indstilles til anbringelse på en institution eller i en fremmed plejefamilie. Grove svigt fra forældre, et hjem præget af alkohol og vold, eller andre forhold, ingen børn bør udsættes for.

COLOURBOX564420.jpg

Af Jens Toft-Nielsen:

I en del år har man ment, at en anbringelse udenfor hjemmet var det, der bedst tilgodeså barnets tarv. Men på det seneste har en række videnskabelige undersøgelser vist, at anbragte børn meget ofte tager yderligere skade på sjælen af at blive fjernet fra deres familie. Uanset hvor problemfyldt familien er, har børnene brug for en kontakt, og deres loyalitet overfor forældrene er ofte meget stor.

På den baggrund er Aalborg kommune nu i gang med en handleplan, der i højere grad end hidtil vil anbringe børn i deres netværk, eller lade børnene blive i familien, mod en massiv og tæt opdækning med kvalificeret personale fra kommunen.

Mange fagpersoner mener, det er den rigtige vej at gå. Der skal være klar og tydelig hjælp til familierne, også der hvor det er rigtig svært, og der skal opstilles mål, som forventes overholdt.

I SF håber og tror vi, dette er den rigtige vej at gå. Vi kunne have valgt at stemme nej til planen, men vi tror på den. Derfor har vi sammen med de øvrige forligspartier tilført penge allerede i 2014, vi stiller krav om en effektiv evaluering og er indstillet på at lave ændringer i planen og også bevilge flere penge fremover, hvis det viser sig nødvendigt for at sikre barnets tarv.

SF gør en aktiv indsats for ældre og handicappede

SF har ved årets budgetforhandlinger gjort en aktiv indsats for ældre og handicappedes forhold, vel at mærke uden at det er gået ud over vanskeligt stillede og anbragte børn, eller andre udsatte.

ældre.jpg

Byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen:

 

I samarbejde med de andre partier har vi bl.a. vedtaget :

- klippekort i hjemmeplejen for både ældre og handicappede, så man kan bytte f.eks. en times støvsugning med hjælp til et besøg af familien, en gåtur eller andet der giver glæde og livsindhold

- flere varme hænder på plejehjemmene. Her vil SF arbejde for, at flytningen af beboere fra de plejehjem, der desværre skal nedlægges, kan foregå så hensyntagende som muligt

- 4 mill.kr. til at sikre, at handicappede fortsat kan ledsages til aktiviteter ud af huset

- økonomisk støtte til at få gennemført en vedtagen omstillingsplan på ældreområdet med så få menneskelige omkostninger som muligt

- fortsat ordning, så beboerne kan hjælpe med madlavningen på Lindholm Plejehjem, en ordning de er rigtig glade for.

Sikker Østmotorvej - ja tak. Egholm-motorvej - nej tak

Intelligent trafikstyring. Et tredje sydgående spor på E45 ved Limfjordstunnelen. Overhalingsforbud i Limfjordstunnelen og en ændret tilkørsel fra Aalborg C. Ny motorvejs-afkørsel til City Syd. Et tredje tunnelrør.

Grøn omstilling

SF Aalborgs´s samlede trafikløsning for E45. Gennemarbejdede alternativer til en 3. limfjordsforbindelse - mere sikkerhed og udvidelse af motorvejen:

 

 

SLUT MED KØ PÅ E45

SF Nordjylland, SF-gruppen i KommuneKontaktrådet og SF Aalborg har i fællesskab i 2013 lanceret en løsning, der kan fjerne køerne ved Limfjordstunnelen og sikre, at vi ikke behøver at tage stilling til en ny Limfjordsforbindelse de næste 5 år. Se video ovenfor og læs nærmere her

 

Univers
Mobil navigation