Om SF Aalborg

Foreningen har ca. 200 medlemmer. Bestyrelsen holder jævnligt møder og fungerer også som kommunal baggrundsgruppe, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne.

Herudover arrangeres medlemsmøder, fællesspisning m.v. med aktuelle politiske temaer.

Vigtigt er det selvfølgelig også, at du får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.

Herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt. 

Bus

Bestyrelse

Se hvem der sidder i bestyrelsen og hvordan du kontakter den

Nyhedsbrevet SNAP'SEN

SNAP'SEN er en forkortelse for:
SOCIALISTISKE NYHEDER AALBORG PARTIFORENING

sms.jpg

Senest 7 dage før hvert medlemsmøde sendes en mail til de medlemmer som SF Aalborg har registreret en mailadresse på, hvor medlemsmødet annonceres.

Der er mulighed for at udsende ekstra informationer elektronisk eksempelvis i forbindelse med valgkamp.

Mails sendes kun fra mailadressen snapsen@sf-aalborg.dk og fungerer således som nyhedsbrev, der udsendes cirka en til to gange om måneden.

Hvert år i januar kvartal sendes en mail, hvor der linkes til et dokument på hjemmesiden, som er et nyhedsbrev med indkaldelse og beretning til generalforsamlingen.

 

General- forsamlinger

Læs her indkaldelse og beretning til generalforsamlinger, samt referater derfra.

ekstern_information.jpg

Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2018

vedtagt.jpg

 

§ 1 Navn og hjemsted

Partiforeningens navn er Socialistisk Folkeparti, Aalborg Kommune. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at arbejde for tilslutning til Socialistisk Folkeparti og udbredelse af partiets idéer gennem oplysning og debat, mødevirksomhed, presseaktivitet, byrådsarbejde og andre politiske aktiviteter, herunder deltagelse i lokale sammenhænge m. m.

Det er ligeledes foreningens formål at etablere og udbygge lokale grupper og andre netværk, der jf. ovennævnte kan bidrage til en mangfoldig udvikling af kommunen samt udbredelse af den folkelige og demokratiske socialisme.


§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem af partiforeningen kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og overholder partiets love samt betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2. Medlemskabet ophører såfremt en af de i stk. 1 nævnte betingelser efter bestyrelsens vurdering overtrædes. Et således ekskluderet medlem har ret til at anke sin sag. Anken fremsendes skriftligt til bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning om medlemmets forhold til foreningen. Såfremt andre medlemmer ønsker det, kan eksklusionen tages op til drøftelse på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Valg til tillidsposter og som delegeret til landsmøde kan først ske efter 6 måneders uafbrudt medlemskab umiddelbart forud for pågældende valg.

 

§ 4 Foreningens struktur

Stk. 1. Partiforeningen er ansvarlig for den politiske linje. Partiforeningens opgaver løses iflg. strukturen i stk. 2 til 5.

Stk. 2. I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer.

Stk. 3. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe. Bestyrelsen fungerer som baggrundsgruppe og skal fremme og tydeliggøre SF’s politik i forbindelse med byrådsarbejdet. Bestyrelsen skal tilstræbe, at dens medlemmer samlet set har en viden og interesse for alle byrådets udvalgsområder, men møderne er åbne for alle SF’s medlemmer. Således er det ikke nødvendigt at sidde i bestyrelsen for at påvirke SF’s kommunalpolitik. 

Etablering af samarbejde med andre partier der hviler på en skriftlig eller anden udtrykkelig aftale skal godkendes af bestyrelsen via mandat fra et medlemsmøde. Forud for budgetdrøftelser afholdes altid minimum et medlemsmøde med henblik på at få fastlagt retningslinjerne for byrådsgruppens og bestyrelsens mandat i forhandlingerne.
 


§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer af hvilke formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen. Et medlem vælges af SFU, der indgår på lige fod mht. tale- og stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling i januar kvartal. SFUs repræsentanter er dog valgt for kun et år.

Stk. 3. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer (her iblandt formanden), i lige år 4 (her iblandt kassereren).

Stk. 4.Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang i kvartalet eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for partiforeningens politiske og organisatoriske arbejde mellem generalforsamlingerne.

Stk. 6: Aktiviteter

6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for at der blandt medlemmerne vælges henholdsvis en webansvarlig og en medlemsansvarlig, der står registreret på partikontoret som sådan

6.1. Bestyrelsen er ansvarlig for at der nedsættes relevante arbejdsgrupper for aktiviteter og politikudvikling. Grupperne kan supplere sig med såvel SF-medlemmer som SF-sympatisører.

Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for partiforeningens informationspolitik udad- og indadtil.  Bestyrelsen vælger en ansvarlig for sociale medier og en redaktør af nyhedsbreve.

Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i alle økonomiske spørgsmål og fremlægger årsregnskab og status for generalforsamlingen sammen med budget for det kommende år.

Stk. 9. Repræsentanter for byrådsgruppen er forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Stk. 10. Alle bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde - personspørgsmål o. l. - beslutte, at et møde eller enkelte punkter på et møde behandles lukket.


§ 6 Regnskabet

Stk. 1. Regnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn og revisioner.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3. Den formue, partiforeningen kom i besiddelse af i forbindelse med salget af lokalerne i Danmarksgade 43, er båndlagt og investeret på uopsigelighedsvilkår. Renterne af formuen indgår i foreningens drift. Frigørelse af formuen følger reglerne i § 11. Midlerne kan endvidere frigives til køb af nye lokaliteter til foreningen efter forudgående beslutning på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.


§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er partiforeningens højeste myndighed, afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes skriftligt hhv. elektronisk med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning.
Bestyrelsen er forpligtiget til på generalforsamlingen at fremlægge en foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, samt regnskab og budget.
De i partiforeningen nedsatte grupper, der modtager økonomisk støtte, er forpligtede til på generalforsamlingen at fremlægge mundtlig eller skriftlig redegørelse for deres arbejde, herunder aflægge regnskab.
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde pr. brev eller mail senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 10 % af partiforeningens medlemmer kræver det. I sådanne tilfælde skal der stilles en motiveret dagsorden.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab og budget
6. Aktivitetsplan
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand. (ulige år)
9. Valg af kasserer. (lige år)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 5, stk. 3 samt tre suppleanter.
11. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
12. Valg til regionsrepræsentantskabet.
13. Valg af delegerede til landsmøde.
14. Valg af fanebærer.
15. Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer, og almindelig stemmeflerhed er gældende.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

Adgang til generalforsamlinger er betinget af gyldigt medlemskab herunder betalt kontingent.

 

 § 8 Medlemsmødet

Medlemsmødet er mellem generalforsamlingen partiforeningens højeste myndighed.

Medlemsmøder indkaldes med minimum 8 dages varsel med angivelse af dagsorden/emne.

Medlemsmøder er generelt åbne for andre end SF- medlemmer, med mindre der specifikt i indkaldelsen står, at det kun er for SF-medlemmer.

Kun medlemmer af SF Aalborg har stemmeret og bestyrelsen har mulighed for at lukke mødet hvis det kræves.

 

§ 9 Opstillingsmøder

Opstilling af kandidater til kommunale, regionale eller nationale valg sker ved et medlemsmøde indkaldt med 14 dages varsel.

§ 10 Lovændringer

Ændring af partiforeningens love kan ske ved almindelig stemmeflerhed på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Foreningens opløsning

Partiforeningen kan opløses, såfremt 4/5 af alle fremmødte medlemmer stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling. Ved en opløsning tilfalder foreningens midler partiets hovedbestyrelse.

§ 12 Øvrige bestemmelser

Foranstående er i alle henseender undergivet Socialistisk Folkepartis love og bestemmelser.


Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2018
 

 

PArtiforeningens historie

Det oprindelige SF-Aalborg er en af landets ældste partiforeninger dannet på samme tid som moderpartiet i 1959 i forbindelse med Aksel Larsens brud med Danmarks Kommunistiske Parti. 

afrundning.jpg

Fotograf: Steen Lee Christensen 

 

Partiforeningens første formand var jord- og betonarbejder Christian Madsen, der i 1960 blev det første nordjyske folketingsmedlem, valgt i Aalborg Øst-kredsen. I alle de tre Aalborg-kredse, og specielt i Øst-kredsen opnåede man en tilslutning over landsgennemsnittet. 

Christian Madsen var aktiv i fagbevægelsen og et ledende medlem af DKP i Aalborg, indtil han sammen med Aksel Larsen, gik i gang med at oprette et nyt parti. I den første tid fik partiet i Aalborg sine medlemmer fra de forskellige fagforeninger, især jord- og betonarbejdernes fagforening, tekstilarbejdernes og malernes fagforeninger.

Det oprindelige SF-Aalborg var i en lang periode kendetegnet ved at være domineret af industriarbejdere som medlemmer, men i takt med at de store industrier i byen er lukket, og at serviceerhvervene og universitetet har vundet frem, er medlemsskaren blevet mere "broget".

Den nuværende partiforening i Aalborg er en fusion imellem de tre eksisterende foreninger i Hals, Nibe og Aalborg. Partiforeningerne slog sig sammen i 2005 i forlængelse af kommunalreformen. De tre gamle partiforeninger, SF Aalborg, SF Hals og SF Nibe slog sig sammen under navnet Aalborg partiforening efter lange diskussioner i SF Aalborg om medlemsdemokratiet.

Bestyrelsen blev udvidet med flere pladser, hvoraf nogle var reserveret til medlemmer fra henholdsvis Nibe og Hals. Dette var en overgangsordning  der kun gjaldt et par år, indtil kommunerne var slået sammen og de tre partiforeninger integreret. Medlemmer fra Sejlflod tæller i denne sammenhæng som Aalborg-medlemmer, da der i den gamle Sejlflod Kommune ikke var en lokal partiforening.

Den sidste formand for SF i Hals var Lene Linnemann. Den sidste formand for SF i Nibe var Jens Romme. Den sidste formand for SF Aalborg var Erik Busse, der for en kort periode tog over efter Leif Mortensen, der havde forhandlet fusionen på plads med de andre partiforeninger. Ellers havde det gamle SF Aalborg i mange år Ruth Hedegaard som formand.

Informationspolitik

SF Aalborg tilstræber den størst mulige åbenhed om sine aktiviteter og ønsker at optræde åbent, aktivt og troværdigt kommunikerende i forhold til medlemmerne samt øvrige borgere i kommunen. Derfor denne informationspolitik, som også er gjort offentligt tilgængelig. Information og kommunikation i det hele taget er en nødvendig og vigtig del af medlemsdemokratiet. SF Aalborg ønsker at fremme en demokratisk dialog.

informationspolitik.jpg

Miljøpolitik for partilokalerne

Dette er SF-Aalborgs vejledende miljøpolitik omhandlende indkøb til og drift af lokaler, rengøring og bortskaffelse af affald.

miljopolitik.jpg

app_640.jpg

Bliv medlem

Kontingentsatser for SF Aalborg

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Derudover har SF Aalborg et lokalkontingent på 50% af beløbet. Dette anvendes til lokalt arbejde. Så derfor vil det samlede beløb - der opkræves samlet - være:

 

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 90,00 pr. kvartal


Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 - 250.000: kr. 195,00 pr. kvartal


Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 300,00 pr. kvartal

Univers
Mobil navigation