Informationspolitik

SF Aalborg tilstræber den størst mulige åbenhed om sine aktiviteter og ønsker at optræde åbent, aktivt og troværdigt kommunikerende i forhold til medlemmerne samt øvrige borgere i kommunen. Derfor denne informationspolitik, som også er gjort offentligt tilgængelig. Information og kommunikation i det hele taget er en nødvendig og vigtig del af medlemsdemokratiet. SF Aalborg ønsker at fremme en demokratisk dialog.

informationspolitik.jpg

Fotograf: Michael Damsgaard

Målsætning

Denne informationspolitik skal ikke ses som et forsøg på at tvinge bestemmelser ned over partiforeningen mange år frem i tid, men som en samlet plan for at fremstå ensartet overfor medlemmer og øvrige borgere med de samme forretningsgange. Politikken skal ikke ses som en spændetrøje, men som et værktøj for at vi kan fremstå ensartet som en samlet enhed.

maalgruppe.jpg

Fotograf: Michael Damsgaard

 

I mange år har SF-Aalborgs informationspolitik bestået af en række uskrevne regler. Disse regler og normer er i dag skrevet sammen i dette notat, sammen med nye tiltag, under hensyntagen til de krav om synlighed, som vi mener SF-Aalborg stilles over for i dag. Her tænkes især på at partiforeningen i dag er en fusion imellem tre oprindelige partiforeninger, endvidere har tiden ændret sig med en stadig større grad af elektronisk og dermed hurtig information, der kræver at SF også forholder sig til brug og ikke brug af elektronisk information til medlemmerne.

Interne interessenter defineres som SF's medlemmer i kommunen, samt SF's besluttende organer lokalt, regionalt og centralt.

Eksterne interessenter defineres som samarbejdspartnere og politiske modstandere i byråd, medierne, erhvervslivet, borgerne generelt, herunder eventuelle kommende medlemmer.

Der er altså både en intern kommunikation og en ekstern rettet mod den brede offentlighed.

MÅLSÆTNING

  • At øge kendskabet til SF's politik, jf. vores formålsparagraf i vedtægterne
  • At SF-Aalborgs medlemmer føler sig godt informerede
  • At borgerne og virksomhederne i kommunen føler sig godt informerede omkring SF-Aalborg
  • At opnå god dialog mellem borgerne og SF-Aalborg
  • At SF-Aalborg har et godt image

Kommunikation

Kommunikationen kan deles op i to typer: Intern kommunikation, som retter sig mod interne interessenter. Og ekstern kommunikation, der retter sig mod grupper udenfor partiet, herunder også eventuelt kommende medlemmer.

ekstern_kommunikation.jpg

EKSTERN KOMMUNIKATION

- Byrådsarbejdet
- Udtalelser til pressen
- Vedtagne politikker/valgprogram
- Læserbreve


Den vigtigste eksterne kommunikation er rettet mod beslutningstagere/myndigheder men også den brede offentlighed via medierne.


Når vi kommunikerer eksternt er det for at:

  • bidrage med fakta
  • sikre fornyelse
  • fremkomme med løsninger


OPSAMLING

Den interne kommunikation går altså primært på at udvikle vores politik, mens vi ved den eksterne kommunikation primært forsvarer vores politik og fremstår som en samlet organisation.

Information

Informationsvirksomheden kan deles op i to typer information: Intern information, som retter sig mod interne interessenter. Og ekstern information, der retter sig mod grupper udenfor partiet, herunder også eventuelt kommende medlemmer. God intern information/kommunikation er en forudsætning for god ekstern information.

information.jpg

INTERN INFORMATION


- Hjemmeside
- Facebook
- Nyhedsbrev per mail

Hjemmesiden opdateres jævnligt med nye informationer for såvel medlemmer, som alle andre. Altså både interne og eksterne interessenter.

Den på hjemmesiden viste kalender, vil altid være den opdaterede, gældende version, i modsætning til kalendere bragt andre steder, eksempelvis i nyhedsbreve.

Fordelen ved at bruge Internettet er at partiforeningen hurtigt og med få resurser kan orientere sine medlemmer. En ulempe er at ikke alle medlemmer har den samme mulighed for at komme på nettet.

Udover hjemmesiden orienteres medlemmerne også via Facebook og nyhedsbrev:

Facebook

En ekstra mulighed er Facebook-siden, hvor den mere levende kommunikation og debat finder sted. På Facebooksiden vil vi linke til sager vores folkevalgte og kandidater rejser i pressen, samt informere om møder og arrangementer.

Partiforeningen vil ikke indgå i politiske debatter, kun slette hadefulde indlæg, og svare på konkrete spørgsmål. Den politiske debat tages af privatpersoner. 

Nyhedsbrev: SNAP’sen

Senest 7 dage før hvert medlemsmøde sendes en mail til de medlemmer som SF Aalborg har registreret en mailadresse på, hvor medlemsmødet annonceres.

Der er mulighed for at udsende ekstra informationer elektronisk eksempelvis i forbindelse med valgkamp.

Mails sendes fra mailadressen snapsen@sf-aalborg.dk og fungerer således som nyhedsbrev, der udsendes cirka en til to gange om måneden.

Hvert år i januar kvartal sendes en mail, hvor der linkes til et dokument på hjemmesiden, som er et nyhedsbrev med indkaldelse og beretning til generalforsamlingen.

SNAP’sen er en forkortelse for Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening.

 

Mailliste for bestyrelsen:

Bestyrelsen har sin egen mailliste (bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, byrådsmedlemmer)

Nye medlemmer:

Bestyrelsen sørger for at nye medlemmer ønskes velkommen ved at få tilsendt et velkomstbrev og et spørgeskema.

 

 

EKSTERN INFORMATION

- Taler og pressemeddelelser
- Hjemmeside


 

Vores byrådsmedlemmer i særdeleshed formidler vores eksterne information til byrådskollegaerne og medierne.

Hjemmesiden fungerer også som et medie til at orientere den brede offentlighed omkring vores politiske aktiviteter. Alt indhold på hjemmesiden er også samtidig intern information.

Det forventes at byrådsmedlemmerne og gruppeformanden i særdeleshed tager kontakt til webredaktøren, så ordførertaler og pressemeddelelser kommer på hjemmesiden.

 

OPSAMLING

Den interne og eksterne information flyder nemt sammen, da også medlemmer orienteres om eksempelvis pressemeddelelser via hjemmesiden. Hvad der kan betegnes som en ren intern informationskanal, er når der sendes mails ud til de medlemmer partiforeningen har registreret en mailadresse på.

 

Afrunding

Denne informationspolitik er både intern og ekstern information.

afrundning.jpg

Fotograf: Steen Lee Christensen

 

Intern kommunikation foregår altså på møderne og medlemmerne imellem som intern information, mens den eksterne kommunikation er byrådsarbejdet, udtalelser til medierne, vedtagne politikker og læserbreve.

Formålet med hjemmesiden er både at være Intranet for partiforeningens medlemmer og skal samtidig orientere den brede offentlighed. Hjemmesiden er altså både intern og ekstern information blandet sammen samt intern og ekstern kommunikation.


 

Denne informationspolitik blev første gang vedtaget på generalforsamlingen 28. januar 2006 i den for nyligt fusionerede partiforening.

Grunden til at politikken kom op på en generalforsamling til vedtagelse, var for at skabe konsensus så bredt ud i partiforeningen som muligt, da der var tale om en ny organisation.

Siden hen har bestyrelsen foretaget mindre rettelser.

Univers
Mobil navigation