VELKOMMEN TIL             SF AALBORG

Velkommen til SF Aalborg

På mobiltelefon er denne hjemmeside optimeret til at blive vist i bredformat - altså på telefonens brede led. For at se vores lokale menu på telefonen, følg ovenstående link med "mobil menu".

lokale.jpg

Bevar adgangen til Østerådalen

SF ønsker fortsat broer over jernbanen ved Planetvej og Vester Mariendal Skole.

jens.jpg

I forbindelse med elektrificering af jernbanen om nogle år er det planen at vejbroen ved Planetvej og gangbroen ved Vester Mariendal Skole skal rives ned pga. manglende højde. Broerne bliver ikke erstattet af andre. Der etableres dog en ny indkørsel til kolonihaveområdet ved Engen via Indkildevej.

Stjernekvarteret vest for jernbanen og kolonihaveejerne mister deres tætte og sikre adgang til Østerådalen og bliver henvist til henholdsvis Over Kæret eller Indkildevej.

SF ønsker disse to broer erstattet af nye cykel/gang-broer, så områdets beboere og andre der kommer fra vest, dagplejebørn og børnehavebørn på udflugt, skolebørn, spejdere, kolonihaveejere samt ældre stadig har en nem og tryg adgang til Østerådalens rekreative oplevelser.

Vejbroen ved Planetvej bruges ifølge BaneDanmark af 200 trafikanter dagligt, så en ny cykel/gang-bro her bør prioriteres. Kommer det til at knibe med pengene, er det især vigtigt med en ny bro her. Ved Vester Mariendal Skole kan der tænkes i alternative ruter til Østerådalen via Over Kæret og P-pladsen ved hundeskoven, hvor man laver en mere sikker fodgængerforbindelse.

Men som udgangspunkt mener vi at begge broer, for Banedanmarks regning, bør bevares for gående og cyklende, så børn og ældre har en tryg adgangsvej til både kolonihaver og de grønne områder.

 

Med venlig hilsen

Jens Toft-Nielsen 

Byrådsmedlem, spidskandidat, SF
A.C. Jacobsens Vej 29
9400 Nørresundby
jtn-byraad@aalborg.dk 

 

LÆSERBREV, bragt i Nordjyske, oktober 2016

SF har valgt at indgå budgetforlig i Aalborg Kommune

SF har valgt at indgå budgetforlig i Aalborg Kommune. Udgangspunktet var meget alvorligt, med besparelser på mange af SF’s kerneområder. Skoler, daginstitutioner, det sociale område og miljøet.

Bus

SF har valgt at indgå budgetforlig i Aalborg Kommune. Udgangspunktet var meget alvorligt, med besparelser på mange af SF’s kerneområder. Skoler, daginstitutioner, det sociale område og miljøet. 

Med SF’s deltagelse har vi sikret færre besparelser på alle disse områder. Vi gik til forhandlinger med 25 ønsker.  17 af disse blev delvist imødekommet. Heriblandt fastholdelse af gratis psykologhjælp til unge, væsentligt mindre besparelser på fagdelt undervisning, pædagoger i undervisningen, understøttende undervisning og normering i specialgrupper.

Alene på den fagdelte undervisning lykkedes det os at reducere besparelserne med 24 mio. kr. over 4 år.

Forligskredsen er enige om at flytte 19 mio. kr. fra anlæg til drift. Hermed blev et af vores store ønsker imødekommet. Vi havde foreslået at udskyde en del af finansieringen af Egnsplanvej til senere, og dette blev også en del af aftalen.

Tizianas pædagogik blev fastholdt. Reducerede åbningstider i daginstitutioner blev fjernet. Forligskredsen blev desuden enige om en bred pakke til afhjælpning af fattigdom.

På det grønne område fik vi sikret 2,5 mio. kr. til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Vi fik tilført 350.000 kr. til at gøre Egholm til en økologisk ø.

På cykelområdet ønskede vi os penge til at lave en cykelstribe langs vejen under Friis, på samme måde som vi sidste år fik gennemført cykelstien ved Nordkraft. Dette lykkedes.

Forligskredsen blev enige om at udskifte 100 kommunale fossilbiler til el- og hybridbiler over de næste 5 år. Det er en meget glædelig udvikling og et fint skridt mod den grønne omstilling.

Herudover sikrede forligskredsen penge til bevarelse af buslinie 18 og en styrkelse af den øvrige kollektive trafik.

Vi har længe ønsket, at der bliver lavet en samlet plan for Løvvangområdets fremtid. Dette ønske fik vi opfyldt i dag. Samtidig blev vores ønske om at bevare FC Løvbakken indtil denne plan er lavet, delvist opfyldt.

 

For yderligere oplysninger Jens Toft-Nielsen 4027 2685

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG 2017

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017. SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget for Aalborg kommune. Vi foretrækker en investering i miljø og mennesker frem for asfalt og biltrafik i dette budgetforslag.

Bus
  • Et budget, hvor vi prioriterer yderligere sociale normeringer og reducerer besparelser på skoleområdet
  • Et budget, hvor vi prioriterer og sikrer opsparingen til rent vand og grønne skove.
  • Et Budget, der tør udfordre den centrale styring og give mulighed for lokal prioritering med fokus på mindre bureaukrati.
  • Et budget der tilbageruller besparelsesforslag på centrale velfærdsområder og dermed sætter fokus på kerneopgaven i den kommunale velfærd.
  • Et budget, der er økonomisk ansvarligt og som sikrer en rimelig likviditet i både 2017 og overslagsårene.

 

Download hele vores ændringsforslag som pdf-dokument her.

Skal skolereform rulles tilbage

Mon ikke der er mange hjem og lærerværelser, hvor man i disse dage undrer sig over skoleudvalgets oplæg til budgettet.

COLOURBOX1731182.jpg

For tre år siden gik vores børn hjemme i 3 uger, fordi lærerne var lockoutet fra skolen. De reformer man gennemførte startede med, at man rørte ved lærernes arbejdstider. Det var en kæmpe fejl at sammenkæde med skolereformen.

Det blev desværre en hindring mange steder for den reform, som indholdsmæssigt rummede en masse af det såvel forældre, lærere og elever i mange år havde efterspurgt. En reform der bl.a. rummede fagdelt undervisning, understøttende undervisning og pædagoger i undervisningen. Desuden indeholder skolereformen, at flere lærere kunne slå sig sammen om flere forskellige hold størrelser alt efter elevernes læringsstile og faglige styrker.

Nu kan tirsdagens avis læsere så få kaffen galt i halsen og med rette sige; skal reformen nu rulles tilbage?

I SF mener vi, at det er at grine folkeskolen lige op i ansigtet, når man peger på besparelser indenfor netop de områder der muliggør skolereformen.

Såvel lærerforeningen som skolelederne er bekymrede og nævner samlæsning og holddeling og måske værst, man risikere med det fremlagte spareforslag at skulle skrue højere op for lærernes timetal, med de fleste undervisningstimer som ikke forberedt.

I vores nabolande har det vist sig, at når lærere og pædagoger har børnene sammen, sker der en større indlæring pga. bedre trivsel.

Med forslaget spares der 9,9 mio. på dette område.

I SF vil vi fremskynde det arbejde der mange steder er i gang ift. reformen, og der hvor der er svært vil vi styrke og hjælpe, så reformens intentioner gennemføres. Elevernes trivsel og læring bør styrkes, og lærernes arbejde handler om muligheder for en veltilrettelagt og forberedt indsats, der styrke den enkelte og fællesskaberne!

Inge Ibsen Fomcenco
Tidligere byrådsmedlem, SF
LÆSERBREV, bragt i Nordjyske 11. september 2016
 

Pas på vores drikkevand

Regeringen har i sin ideologiske privatiseringsiver lagt op til endnu et indgreb i den fælles ejendomsret. Denne gang er det samfundets elementære forsyningsområder, der er i spil. Det er især vores forsyning med drikkevand, det drejer sig om. Man mener, at også dette område kan gøres billigere i drift, hvis private kan få lov til at tjene penge på at levere ”varen”.

jens.jpg

 

Erfaringer fra udlandet viser, at det kan være en usædvanlig dårlig ide. Alene i Berlin tjente de private investorer i en tiårsperiode 11,4 mia.kr med det resultat, at prisen på vandet steg så voldsomt, at byen i 2012 har måttet købe sin solgte andel tilbage med skatteborgernes penge. I en hel række andre lande har man måttet foretage samme øvelse. (Belgien, Frankrig, Italien, Sverige m.fl.) Det har ofte været fordi, man i sin iver efter det størst mulige afkast har undladt at vedligeholde produktionsapparatet (Læs evt. mere i ”Our Public Water Future”, 2015).

At levere godt og rigeligt vand er en samfundsmæssig forpligtelse, som velfungerende byer har varetaget helt tilbage til de gamle romere. I Aalborg har vi en forbilledlig god og effektiv vandforsyning, som er kommunalt ejet. Der er et velfungerende samarbejde mellem kommunen og de lokale private vandværker. Man har sammen med staten købt store arealer til forsyningssikkerhed og holder nettet i fin stand. I SF Aalborg tager vi hvert år initiativ til, at der bliver afsat et beløb på det kommunale budget til at sikre nye drikkevandsområder og mere grøn skov. Det bidrager bl.a. til, at der i år kan åbnes nye boringer ved Lundby Krat, som kan forsyne Aalborg Øst.

Lad ikke private profitinteresser ødelægge vort fælles gode.

 

LÆSERBREV, sendt til Nordjyske

Jens Toft-Nielsen Byrådsmedlem og Erik Busse, Bestyrelsesmedlem 

Mætte børn lærer mest

SF vil en bedre folkeskole i forhold til både velbefindende og faglighed, uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Derfor vil det være en god idé, hvis børn får tilbudt morgenmad i folkeskolen, især efter folkeskolereformen har gjort skoledagen længere for alle skolebørn.

mad

Det er i bund og grund et opgør med den ulighed, der eksisterer i folkeskolen, hvor nogle børn får Nomamadpakker med i skole, mens andre kommer med ondt i maven.

Forslaget vil kunne finansieres ved at regulere tobaksafgifterne, så de følger prisudviklingen. Hvis et barn f.eks. mangler sin skoletaske, et håndklæde, en blyant eller et glas vand skal skolen vel også tilbyde at hjælpe? Hvad er forskellen så i forhold til at få et måltid mad?

Vi mener, som alle modstandere af forslaget, at et sundt mættende morgenmåltid er forældrenes ansvar,men som Bjørn Hansen, der er formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening udtaler: ”Lærere rundt omkring i landet oplever jo ofte elever, der kommer i skole uden at have fået morgenmad. Årsagerne kan være mange: travle morgener i familien, manglende appetit, når man lige er stået op, eller økonomiske forhold”.

Desuden påpeger han, at elevernes energi til at deltage i undervisningen ofte nedsættes på grund af manglende kost. En undersøgelse fra 2015 foretaget af et forskerhold fra Kosmos, det nationale videnscenter for børn og unges kost, motion og sundhed, viser, at tre ud af fire børn i 8. klasse føler sig sultne i løbet af deres skoledag.

En amerikansk undersøgelse fra University of Iowa fra sidste år viser, at gratis morgenmad til skoleelever helt konkret kan forbedre børnenes præstationer, hvilket vel også er en selvfølge.

Formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen: ”Vi har stor respekt for, at man vil gøre noget på det her område. Hvis man på den enkelte skole vurderer, at det vil give mening, så er det fint, at staten betaler”.

Danske Skoleelevers formand Jens Vase: ”Jeg synes, det skal være op til den enkelte skole”, hvilket jo også er det, vi i SF foreslår, nemlig en lokal udformning at tilbuddet i respekt for det lokale selvstyre.

En undersøgelse fra Rambøll Management, foretaget for Morgenavisen JyllandsPosten viser, at langt de fleste forældre ønsker en form for madordning i skolen. Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed under University College Syddanmark viser, at 75 procent af eleverne sig sultne i løbet af dagen. Børge Koch, videncenterchef for Kosmos, afviser at god og mere mad alene er forældrenes ansvar, og udtaler at ”Fordi børnene er på skolen en stor del af dagen, kan det være svært for forældrene at følge med i, hvad børnene spiser, og om de får spist deres madpakke”.

Det mest ideelle vil dog, ifølge Børge Koch, være en madordning, for som han siger ”det giver en større sikkerhed for et godt måltid”.

Ernæringsekspert Marie Steenberger mener, at forslaget om at servere morgenmad på statens regning til landets folkeskoleelever er en god idé.

Ifølge Professor Bent Egberg Mikkelsen fra Aalborg Universitet kan madordninger også være et godt socialt og pædagogisk redskab, for det kan være ekstremt værdifuldt for unge mennesker at sidde sammen og spise morgenmad. Derudover kan man spare penge ved at servere morgenmad frem for eksempelvis frokost i skolen, da det er knapt så dyrt, som at starte ud med at indføre frokost.

Frans Ørsted Andersen, adjunkt på DPU og har forsket i den finske skole, der per definition topper PISAundersøgelserne år efter år, udtaler at ”Det er med til at dæmpe de urolige børn, hvis de ikke har fået morgenmad eller for meget slik. Hvis børn skal sidde ned og lære matematik eller lære at læse, er det vigtigt, at de får rørt sig og får noget ordentligt at spise,”.

Som noget elementært i Finland er der gratis morgenmad og frokost til alle skolebørn i alle aldre. DUI – LEG og VIRKE hilser også forslaget velkomment, da de mener, at et fast sundt morgenmåltid vil forbedre både trivsel og indlæring for mange danske børn.

Ovenstående viser, at der er bred opbakning for at indføre morgenmadsordninger, og det udelukker heldigvis ikke andre initiativer som kan tilgodese folkeskolen. Forslaget om at tilbyde morgenmad behøver ikke nødvendigvis være, som vi hos SF opstiller det, for vi er jo et forhandlingsvilligt venstrefløjsparti.

Som udgangspunkt vil vi dog hos SF vælge børns velfærd fremfor cigaretter.

 

Af JensToft Nielsen, byrådsmedlem (SF), A.C. Jacobsens Vej 29, 9400 Nørresundby

og Inge Ibsen Fomcenco, lærer, tidligere byrådsmedlem for SF, Louisegade 11, 9000 Aalborg

og Klaus Frederiksen, lærer og medlem af bestyrelsen i SF Aalborg, J.P. Jacobsens Vej 18, 9200 Aalborg SV

 Synspunkt, bragt i Nordjyske 1. august 2016

Gratis færge til Egholm

SF's byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen har i flere år haft et ønske om at gøre færgen til Egholm gratis for alle børn og unge op til 18 år. Derfor har han i denne uge foreslået de øvrige medlemmer af By- og Landskabsudvalget, at vi gør det, og bruger en pulje fra staten til at betale det.

egholm.jpg


Kirsten Algren fra DF bakkede op og ville også gerne have pensionister med i ordningen. By- og Landskabsudvalget har sagt ja til det hele - og ordningen bliver sat i gang mandag morgen den 30. maj.

Hvordan virker det så :


Man tager ud til færgen og går ombord efter personalets anvisninger.

I tvivlstilfælde vil færgepersonalet bede om legitimation i form af kørekort eller sygesikringsbevis.

Førtidspensionister skal på forhånd kontakte Ydelses- og Socialcenter på John F. Kennedys Plads 1 B, 5 sal - for udstedelse af bevis - så de kan legitimere sig på færgen.

Med dette tiltag ønsker SF at sikre, at endnu flere end i dag får mulighed for at besøge vores skønne ø Egholm. Det er nu også muligt at tage med færgen, selv om økonomien er lille.

På Egholm er der mange naturoplevelser, og man kan også bade.

Sammen mod skattely

SF-Aalborgs forslag om, at Aalborg kommune skal udarbejde en politik til at modvirke skattely og skatteunddragelse, blev vedtaget af et bredt flertal på byrådsmødet 9. maj 2016. S, V, EL, DF og SF stemte for, Radikale og Liberal Alliance stemte imod. Tak for opbakningen.

jens.jpg

Pressemeddelelse, 20. april 2016

 

SF har fremsendt følgende dagsordenspunkt til Borgmesterkontoret, med henblik på, at Aalborg kommune udarbejder en politik, der sikrer, at kommunen ikke anbringer midler hos, eller samarbejder med, selskaber, der anvender skattely.

Såfremt I ønsker kommentarer, kan jeg træffes på tlf. 40272685

Med venlig hilsen

Jens Toft-Nielsen

 

SF ønsker følgende punkt optaget på dagsordenen på først mulige byrådsmøde:Det foreslås, 

1. at Aalborg Byråd pålægger Borgmesterens Forvaltning, med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde forslag til politisk behandling om:

a. at Aalborg Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

b. at Aalborg Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

c. at Aalborg Kommunes investerede midler ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Vi skal hjælpe sårbare unge

Brækker du benet, tager du på skade-stuen, får det fikset og tager hjem igen. Sygesikringsbeviset tager sig af betalingen. Knækker du sindet, går ned med stress eller andet psykisk, kan du få hjælp ved at hive dankortet frem og betale ved kasse 1. I hvilken verden giver det mening?

COLOURBOX564420.jpg

Læserbrev, bragt i Nordjyske, 2. april 2016

 

For fire år siden stillede SF Ungdom sig det samme spørgsmål og besluttede sig for at lave om på det. Det har resulteret i, at der i dag er gratis psykologhjælp til unge i 14 kommuner og en realitet for en tredjedel af landets unge.

I Aalborg Kommune arbejdede SFU Aalborg internt og eksternt, hvilket resulterede i at SF Aalborg sidste år havde et forslag om gratis forebyggende psykolog- samtaler til psykisk sårbare unge med til budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune. De andre partier var heldigvis lydhøre, og det lykkedes, at afsætte penge i budgettet til det, så vi fra i år kan tilbyde psykisk sårbare unge hjælp, uden de skal have pengepungen frem i Aalborg Kommune.

Nu skal det være landsdækkende, og SF har derfor stillet forslag om at afsætte 100 millioner kroner årligt til fordeling mellem de 98 kommuner.

SF’s psykiatriordfører, Trine Torp, har tidligere udtalt: ”Der er et stigende antal unge, som oplever psykiske vanskeligheder på deres vej ind i voksenlivet, og det er lige så smertefuldt og begrænsende at lide af angst og depressive tanker, som at have en fysisk sygdom. Vi mener ikke, at det skal afhænge af, hvor i landet man bor, eller af den unges egen pengepung, om de kan få den hjælp, de har brug for”.

I SF mener vi, at der skal være lighed mellem psykisk og fysisk sygdom. Derfor er vi rigtig glade for at se, at Psykiatrifonden er enig i vores forslag. Formand Anne Lindhardt har udtalt: ”Der er et stort udækket behov for netop at få psykologhjælp, når unge mistrives. Men vi risikerer en skævvridning med yderligere social ulighed, hvis tilbuddet kun gælder i nogle kommuner”.
Knækker du sindet skal du have ret til behandling på samme vilkår, som hvis du brækker benet.

 

 

Af 
Allan Norré Pedersen, Bestyrelsesmedlem, SF Aalborg 
Østre Havnegade 2, 3. tv. 9000 Aalborg

Jens Toft-Nielsen Byrådsmedlem, SF Aalborg 
A. C. Jacobsensvej 29 9400 Nørresundby,

Lisbeth Bech Poulsen, Folketingsmedlem, SF Aalborg Christiansborg, 1240 København K,

og 
Matthias Ulberg Kristensen, Formand, SFU Aalborg 
Cort Adelers Gade 3, 2. th. 9000 Aalborg

Nordjyllandsværket anskaffer stor elkedel

I forbindelse med drøftelserne sidste år om køb af Nordjyllandsværket foreslog SF, at vi samtidig med beslutningen om at købe værket indkøbte en stor elkedel til at lave fjernvarme af billig vindmøllestrøm. Og fik den installeret med det samme, så den kunne være klar til produktion fra dag 1 - 1. januar 2016.

jens.jpg

SF's begrundelse var, at det fra dag 1 blev nødvendigt at sikre, at billig grøn vindmøllestrøm kunne sikre en mere rentabel drift og dermed lavere varmepriser, end værket alene kan præstere. Og samtidig påbegynde den grønne omstilling fra kul til el - fra dag 1.

Det har nu vist sig, at denne strategi burde have været fulgt. Det havde givet mulighed for at begrænse den netop besluttede prisstigning.

Desværre kunne vi ikke få forslaget igennem, idet et andet rødt parti hellere ville have en varmepumpe og derfor modsatte sig denne beslutning. Desværre overså dette parti, at varmepumper til store kraftværker ikke findes, og at lovgivningen ikke tillader større varmepumper end 2MW uden særlig tilladelse.

Denne uholdbare situation har nu kørt i 2 måneder. På den baggrund har jeg bedt om at blive medlem af Aalborg Energi Holdings bestyrelse. Det er jeg blevet for ca. 3 uger siden, og det har været medvirkende til, at en enig bestyrelse i går har indstillet gennemførsel af SF's oprindelige forslag. Med forventet igangsættelse så hurtigt som absolut muligt, hvilket vil sige slutningen af 2016.

Det er meget beklageligt, at dette tiltag er blevet forsinket et år. Der er ikke udvist rettidig omhu, men nu er vi på rette vej. En elkedel er en standard hyldevare, der er gennemprøvet, og bl.a. bruges i Skagen Varmeværk, Brønderslev Varme og Studstrupværket i Aarhus. Så der er ingen eksperimenter forbundet med det - vi ved hvad vi gør. Og det virker.

Samtidig med den direkte forbedring af driften, spares der store mængder CO2, der bruges mindre kul og der slides mindre på værket.

Nu er vi startet på at forbedre økonomien på Nordjyllandsværket og reducere varmeprisen, med et første grønt tiltag, og jeg kan love, at det ikke bliver det sidste tiltag fra SF's side. 

 

Herunder kommunens pressemeddelelse:

Aalborg Energikoncern overvejer elkedel
Bestyrelsen i Aalborg Energikoncern besluttede i går at sætte gang i arbejdet med at etablere en elkedel på Nordjyllandsværket, som gerne skal tages i brug ved årets udgang.

En enig bestyrelse i Aalborg Energikoncern besluttede i går at se nærmere på de muligheder og den fleksibilitet en såkaldt elkedel ville give i forhold til fjernvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket.

Helt konkret vil en elkedel give Aalborg Varme A/S mulighed for at producere fjernvarme baseret på el. Elkedelen betyder således at fjernvarmeproduktionen bliver væsentligt mere fleksibel i forhold til elmarkedet, idet Aalborg Varme A/S ved lave elpriser kan fremstille fjernvarme omkostningseffektivt på elkedelen og omvendt i perioder med høj elpris kan øge kraftvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket. Særligt i den seneste periode, hvor markedet har været kendetegnet ved ekstraordinært lave elpriser, kunne en sådan elkedel være en god løsning.

”En elkedel vil både give os mulighed for at lagre energien i varmt vand, når Nordjyllandsværket producerer overskudsstrøm, og den giver mulighed for at producere varme baseret på el, når elprisen på markedet er lav. En elkedel kan derfor skabe en fleksibilitet, som ganske enkelt giver os bedre muligheder for at producere varmen så billigt som muligt,” siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.

Budgetforlig 2016

Vi har været med til at sikre gratis psykologhjælp til sårbare unge og har fjernet de foreslåede besparelser på de bløde områder. Samtidig lykkedes det at finde flere penge til bl.a. sociale normeringer i børneinstitutioner, til klimastrategi, cykelstier, rent vand og grønne skove.

Bus

 

- Gratis psykologhjælp til unge, igennem Ungerådgivningen 


- Et selvstyreforsøg på to plejehjem, som indenfor lovgivningens rammer får lov til at bestemme mere selv end de må i dag, med henblik på mere fokus på kerneydelsen og dermed flere varme hænder

- En asfaltrampe imellem Toldbod Plads og Havnen, så kørestole og cyklister bedre kan krydse Nyhavnsgade på dette sted

Behov for justeringer

For at de nye tiltag i reformen skal blive en succes, kræver det opbakning fra lærerne. Derfor var det også beklageligt, at en ny reform skulle rulles ud oven på en faglig konflikt og regeringsindgreb som SF beklagelsesvis var en del af. Det har ikke givet den bedste start på den nye folkeskole. Men vi har nu alle sammen et ansvar for, at få reformen til at fungere til gavn for både elever og lærere. Derfor skal vi hele tiden vurdere, om der er behov for justeringer.

folkeskole.jpg

Læserbrev, bragt i Nordjyske

 

Folkeskolereformen er et skridt i den rigtige retning. Men vi kan allerede nu, efter det første år se, at der er behov for justeringer. Det hører vi fra lærerne, forældrene, eleverne og flere fagfolk. Derfor mener vi heller ikke, at vi kan vente med at justere reformen helt til 2020, som der er lagt op til. Vi må handle nu. SF vil afsætte mindst 1 mia.kr. i denne valgperiode til folkeskolen og de justeringer, der er behov for.

En ting er evalueringer, justeringer og flere penge. Noget andet er selve grundelementet i en vellykket reform og folkeskole, og det er lærerne. Pia Olsen Dyhr har udtalt, om det faktum at reformen blev rullet ud oven på en faglig konflikt, ”hverken var klogt eller klædeligt." Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, skulle vi være gået i bedre dialog med lærerne. Hvis man vil lave god politik, involverer man dem, der skal føre det ud i livet. Der er ingen tvivl om, at Annette Vilhelmsen kæmpede en hård kamp internt i regeringen for at få regeringen til at lytte til lærerne, så lad os nu justere ind og tilføre midler dertil”. Folkeskolereformen kommer ikke i land uden de nødvendige midler og netop folkeskolen er en af SF’s vigtigste mærkesager.

 

Lisbeth Bech Poulsen, Folketingsmedlem for SF

Jens Toft-Nielsen, Byrådsmedlem i Aalborg Kommune for SF

Klaus Frederiksen, medlem af bestyrelsen i SF Aalborg og lærer

Politik

Her finder du det kommunalpolitiske valgprogram, ændringsforslag til det kommunale budget, læserbreve og andet, både lokalt om arbejdet i byrådet og omkring landspolitik.

ko3.jpg

Folketingsmedlem: Lisbeth Bech Poulsen

Efter en kort tid som suppleant i SF Aalborgs bestyrelse gik det stærkt fremad for Lisbeth, først som formand for SF Aalborg og som medlem af Landsledelsen. Og siden 2011 medlem af Folketinget, valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

Politikere og kandidater

Her kan du læse mere om vores nuværende byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen. Læs også om vores tre lokale folketingskandidater, ligesom du kan blive præsenteret for vores lokale folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen.

jens.jpg

SF Aalborg

Folkeskolereformen er et skridt i den rigtige retning. Men vi kan allerede nu, efter det første år se, at der er behov for justeringer. Vi må handle nu. SF vil afsætte mindst 1 mia.kr. i denne valgperiode til folkeskolen og de justeringer, der er behov for.


Om SF Aalborg

Se hvem der sidder i bestyrelsen, læs vores informationspolitik, referater og vedtægter samt om partiforeningens historie og meget andet.

Bus

SF Aalborg

  • Formand Jacob Klivager Vestergaard

61305117

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation