Politik

ET GRØNT SKANDERBORG MED FOKUS PÅ BØRN OG DIALOG

Tiden er nu til at sætte skarp fokus på den kommunale service til unge, ældre, syge, ledige og andre, som er afhængige Skanderborg Kommunes tilbud.

Både lokalt og nationalt har der i alt for lang tid været ensidig fokus på, om de kommunale tilbud er effektive og billige. Nu skal vi turde at se på om kvaliteten også er orden – og rette op.

SF Skanderborg har især fokus på normeringerne i børnehaver og vuggestuer og kvaliteten af undervisnigen i skolerne. Første skridt bør være at indføre minimumsnormeringer på vores institutioner for at sikre at der ikke bliver gået på komprimis med antal af pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Tilsvarende er der brug for mere tid til den enkelte elev – især i de mindre klasser. Og der bør være tolærer-ordninger i de klasser, hvor behovet er størst.

Vi skal også i langt højere grad tænke nyt og på tværs. Fx når vi bygger skoler, plejehjem og institutioner. Vi skal bygge huse, hvor forskellige funktioner og brugere kan være under samme tag og få glæde og fornøjelse af hinanden. Plejehjem og børneinstitutioner kan fx med fordel være under samme tag.

 

Vi er nået langt med klima og miljø i Skanderborg, men vi er ikke i mål endnu og vi skal holde fast i ambitionen om af blive CO2-neutral ift varme og el fra 2020.

Vi skal holde fast i strategien med at finde gode løsninger i dialog med borgerne og de lokale foreninger. En model vi skal udbygge og styrke i de fem centerbyer. Landsbyerne skal bevares. Der skal derfor gives rum for mangfoldighed og lokale initiativer støttes af kommunen.

SF ønsker ikke at bruge flere penge end i dag, men omvendt skal den luft, der kommer i kommunens økonomi, ikke bruges til fx skattelettelser. Tværtimod mener vi, at Skanderborg Kommune skal være kendetegnet ved at være en attraktiv kommune med høj standard i børnepasning, skoletilbud, forebyggelse indenfor sundhed og på det sociale område, samt høj grad af miljøbevidsthed og god sagsbehandling overalt i borgernes møde med kommunen.

Vi har beskrevet, hvad vi konkret vil arbejde for i boksene nedenfor.
Klik på pilene i boksene for at åbne det hele.

BØRN OG UNGE

Børn er vores vigtigste ressource. Pasningstilbud og skole skal være af høj kvalitet og SF vil arbejde for flere ressourcer til området.

børn.JPG

Et første skridt er at få indført lokale minimumsnormeringer i institutionerne og flere ressourcer til skolerne. 

 • Bedre normeringer i institutionerne med deraf følgende mere tid til det enkelte barn.
 • Økologisk madordning på institionerne og salg af økologisk mad på skolerne
 • At der ikke nedlægges skoler; men at samarbejdet mellem skolerne styrkes
 • Færre elever i klasserne.
 • Tolærerordninger i de klasser, hvor det er nødvendigt
 • Fortsat tilbud om fritidspas til unge fra økonimisk dårligtstillede familier 

SUNDHED OG ÆLDRE

Syge og ældre skal opleve nærhed og tryghed i den pleje og hjælp de modtager af kommunen, Samtidig skal den forebyggende sundhedsindsats have høj prioritet – både blandt unge og ældre. 

ældre.jpg
 • Ældreplejen varetages af kommunen og organiseres med udgangspunkt i decentrale centre.
 • Pleje- og lokalcentre skal være åbne for kommunens øvrige borgere, så man her kan mødes og spise sammen
 • Pleje- og lokalcentre skal sammentænkes med andre kommunale tilbud fx børnehaver og legestuer for på den måde at skabe liv på tværs af generationer
 • Det kommunale ansvar for forebyggelse og genoptræning får høj prioritet, og at der afsættes ressourcer til det.
 • Ældre flygtninge/indvandrere skal tilbydes aktiviteter i lokalcentrene.
 • SF vil sikre, at der er særlig fokus på syge og handicappede.
 • Borgere, der er ramt af sygdom, skal behandles med respekt og have mulighed for at komme på fode inden de sendes tilbage på arbejdsmarkedet.
 • SF vil støtte initiativer med socialøkonomiske virksomheder. 

KLIMA OG MILJØ

Skanderborg Kommune skal tage sin del af ansvaret for at reducere det globale CO2-udslip. Vi skal fastholde det nuværende mål om at blive CO2 neutral i 2020 i forhold til el og varme.

vindmølle1.jpg
 • Skanderborg Kommune skal aktivt arbejde for mere vedvarende energi i kommunen – fx ved etablering af nyanlæg i regi af Reno Syd og Skanderborg Forsyning.
 • Skanderborg Kommune skal arbejde for øget genbrug på alle kommunale institutioner, der generelt skal gå foran med en bæredygtig drift.
 • Vi skal værne om vores natur og drikkevand – om nødvendigt med restriktioner ift erhvervsinteresser.

BORGERNES IDEER OG ENGAGEMENT

Borgernes ideer er ofte de bedste og deres engagement er helt afgørende for kommunens udvikling.

maj-juni13 016.jpg

Der er allerede mange gode erfaringer med projekter og processer, hvor borgere, virksomheder, andre myndigheder og kommunen spiller sammen om alternative løsninger på konkrete udfordringer eller fysiske projekter. Denne udvikling skal styrkes, så Skanderborg Kommune i endnu højere grad fanger borgernes gode ideer og spiller med på at finde nye og gode løsninger.

UDLICITERING

Når det gælder pasning af børn og unge, - skoler, eller pleje af ældre og syge borgere, bliver der ikke udlicitering med SF`s stemmer.

Undtagelsesvis kan det dog være fornuftigt, at udlicitere enkelte konkrete kommunale opgaver.

 • Der skal være skrappe krav om sociale klausuler, miljø og arbejdsklausuler, når større opgaver bliver sendt i udbud. Incl. Kædeansvar.
 • Udliciterede opgaver, der bliver løst af private eller mellemkommunale organisationer/selskaber, skal underlægges samme krav om offentlighed som de opgaver, kommunen selv løser. Kun på den måde kan borgerne følge med i de beslutninger som træffes, og hvordan deres penge bliver forvaltet.

ARBEJDSMARKED

Vi skal sørge for at alle uden job hurtigt blive hjulpet bedst muligt på vej til enten job eller uddannelse. Og det skal ske med på fokus det hele menneske og med en indsats der er mest mulig antibureaukratisk og brugervenlig.

COLOURBOX530629.jpg
 • Beskæftigelsesprojekter kan med fordel rettes mod projekter der styrker, borgernes adgang til natur, et bedre miljø og renovering af bevaringsværdige bygninger
 • Skanderborg Kommune arbejder for et rummeligt arbejdsmarked og viser vejen i forbindelse med egen ansættelsespolitik.
 • Skanderborg Kommune har fokus på at skabe grønne arbejdspladser og innovative miljøer
 • Skanderborg Kommune går foran som et godt eksempel, og ansætter flygtninge/indvandrere svarende til deres andel af befolkningen

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR

Skanderborg Kommune skal bindes endnu bedre sammen med gode veje, cykelstier og kollektiv transport i form af busser og flextur.

COLOURBOX6740496.jpg
 • Trafikken i byerne bør foregår på de svage trafikanters betingelser – ned med farten og væk med tung trafik, hvor der er muligt
 • Øget fokus på trafiksikkerhed i boligområder, idrætsanlæg og daginstitutioner
 • Ideen om et nyt togspor mellem Silkeborg og Aarhus skal fastholdes. Alternativt bør der etableres en hurtigrute med bus mellem Silkeborg og Arhus med stop ved pendlerpladser i Låsby og Galten-Skovby.
 • Bybussen i Skanderbrog (rute 21) bør fremover køre på el eller biogas
 • Skanderborg skal fortsat at være knudepunkt for togtrafikken – også når den nye hurtigrute Aarhus – København er etableret. Det kan ske ved etablering af en Jysk Ringbane med halvtimes drift og nye stop i fx Stilling

DEMOKRATI OG ÅBENHED

Borgere, institutioner og erhvervsliv skal opleve, at de får en fair behandling, når de er i kontakt med Skanderborg Kommune. Det skal ske gennem åbenhed og dialog. Samtidig skal der være åbenhed om såvel de politiske som de administrative beslutninger.

 • Alle borgere mødes med værdighed, respekt og forståelse af deres aktuelle situation.
 • Byrådet skal udstikke rammerne, og lade administrationen stå for sagsbehandlingen. På den måde får alle borgere en ens og fair behandling afstemt efter demokratiske principbeslutninger i byrådet. Det er demokratisk, gavner retssikkerhed og er en fornuftig arbejdsdeling mellem det politiske og det administrative system.
 • Borgerservice i de fire største byer bevares og udvider løbende deres tilbud om service og rådgivning til borgerne
 • I forlængelse af udvalgsarbejdet i byrådet om byernes vækst, bør byrådet beslutte sig for et styrket forpligtende samarbejde med lokalområderne i forbindelse med større, lokale projekter - herunder en styrket dialog med "repræsentanter" fra centerbyerne Skanderborg, Galten/Skovby, Hørning, Låsby og Ry.
  Øget dialog med landsbyerne og landsbyrådet.
 • Styrke kommunens informationsindsats, så al information altid er formuleret i et enkelt og forståeligt sprog og bliver formidlet af den rette kanal.
 • Skanderborg Kommune er en åben og tryg arbejdsplads, hvor de ansatte opfordres til at deltage i debatten om kommunens og institutionernes udvikling. Medarbejderne ved ofte bedst ”hvor skoen trykker”, og deres synspunkter er derfor vigtige for at sikre en god service og en dynamisk udvikling.

UNGEPOLITIK

For SF er det helt afgørende, at alle vores unge medborgere har mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor de føler sig socialt accepteret – hvad end det er i familien, lokalkvarteret, sportsforeningerne eller i skolen.

Alle unge har ret til et godt ungdomsliv. Det kan en kommunal ungdomspolitik sikre.

 

En ungdomspolitik bør arbejde for at bekæmpe den sociale ulighed i samfundet. Den bør sikre unges ret og behov for at godt ungdomsliv – fx på områder som transport, bolig, sundhed, trivsel, uddannelse og fritidsaktiviteter, hvor det betyder mere at være nogen i stedet for noget. Vi skal give vores unge medborgere plads til at fejle, til at vælge om og til sociale, solidariske og mangfoldige fællesskaber, der skaber sammenhold.

Derfor vil SF især arbejde for at unge i Skanderborg Kommune

 • har mulighed for billige boliger
 • har adgang til gratis psykologhjælp
 • har sin egen UNGE-BORGERRÅDGIVER, der kan hjælpe den unge med at finde den hjælp den unge har brug for
 • har mulighed for at forberede sig til kommende uddannelse og komme i gang med uddannelse, når man er klar til det
 • at bakke op om Ungdomsrådets arbejde og målsætninger
Univers
Mobil navigation