Kommunalvalg 2017

undefined

1700621 SF Odder04009.jpg

SF Odder er klar.


Vi vil arbejde for en grøn kommune med mere økologi, biodiversitet og natur. Vi mener noget når vi siger at vi vil sikre drikkevandet- væk med pesticider over vore alles drikkevand og ja til skovrejsning i stedet for.
Vi vil arbejde for mere ro til os alle børn, unge, ældre, syge, folk på arbejdsmarkedet - der er alt for mange i dag der oplever stress.

Vi vil arbejde for en kommune hvor vi i fælleskab finder de gode løsninger.

SF - Odder stiler med 5 stærke kandidater - 


Helle Møller

- som vil prioritere i mennesker frem for regneark. Værdig ældrepleje og plads til alle.

Klaus Vedel

- der kæmper for at få ændret på skolestrukturen så de enkelte skoler igen har sin egen leder og bestyrelse. Han vil en lokal skole hvor nærdemokratiet er i højsæde.

Axel Iversen

- hvis hjerte banke for de der er svagest stillede. Han vil en boligpolitik, hvor der også er plads til de svageste.

Mogens Bedsted

- vil styrke de små lokalsamfund.
Mogens stiller også op til regionsrådsvalget hvor han vil arbejde for et sammenhængende sundhedsvæsen

Marianne Hundebøll

- vores borgmesterkandidat, der er god til at samarbjede, vil udvikle på borgerinddragelse og vil som politisk leder af kommunen have en rød-grøn ledetråd.

 

JEG HEDDER MARIANNE HUNDEBØLL

Vi skal udnytte Odder Kommunes størrelse til at udvikle samarbejde og fællesskab på tværs

1700628 Marianne04369.jpg

Jeg er et godt bud på en ny borgmester i Odder. Jeg har et stort kendskab til kommunen både som borger, medarbejder og politikker.

Som borgmester vil jeg genindføre en politisk ledelse af kommunen. I samarbejde med byrådet og borgerne vil jeg udvikle på demokrati og borgerinddragelse. Jeg ved, at

vejen til et mål kan være lang og der kan være kompromisser på vejen. Derfor er det vigtigt, at man som borgmester og politiker kan samarbejde og tænke i nye løsninger.

DEMOKRATI FOR ALLE

Borgere og politikere skal udvikle demokratiet sammen. Borgerne skal inddrages, inden beslutninger bliver

truffet. Jeg arbejder for, at borgerforslag kan komme til behandling i byrådet. Dialog og indflydelse er vejen.

Også når vi arbejder med tilbud og muligheder for unge i kommunen.

EN BÆREDYGTIG KOMMUNE

Bæredygtighed handler om meget mere end økonomi. Vi skal i fællesskab arbejde på, at vores kommune bliver

bæredygtig på alle områder. Lad os få lidt mere ro på de offentlige arbejdspladser i stedet for at jage effektivi

­

seringer, der skaber stress og sygedage. Jeg vil arbejde for at Odder Kommunes indkøbspolitik kommer til at

indeholde kædeansvar.

RENT DRIKKEVAND

Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Jeg vil arbejde for, at der ikke må sprøjtes gift på jorden over vores

grundvand. Kommunen skal lave en vision, der vil skubbe på ud viklingen mod et bæredygtigt og giftfrit landbrug.

Samtidig skal vores kommunale madordninger drives økologisk

JEG HEDDER HELLE MØLLER

Alt for mange rammes af stress. Det skal vi undgå, for det sender folk udover kanten.

1700621 SF Odder Helle03882 ny.jpg

Jeg er født og opvokset i Odder kommune og bor nu i Saksild på 23. år sammen med min familie. Min fritid

bruger jeg på politik og frivilligt arbejde, og jeg har siddet i Saksild og omegns lokalråd, siden det startede i 2016.

Til dagligt arbejder jeg med kommunikation, relationer og samarbejde i mit firma, Resursekonsulenten.

 

 

ULIGHEDEN I SUNDHED

Socialt udsatte borgere har i dag meget dårligere sundhed end andre. For at fremme lighed i sundhed skal vi

ansætte socialsygeplejersker og tilbyde gratis tandbehandling til dem, som ikke selv har råd.

PLADS TIL ALLE

Alle har ret til en uddannelse og et arbejde, og der skal være lige muligheder for alle. Det omfatter også de

borgere, som har fysiske og psykiske lidelser. Derfor vil jeg i særlig grad arbejde for at understøtte og udbygge

etableringen af socialøkonomiske arbejdspladser.

 

DET GODE BØRNELIV

Det skal være trygt at vokse op i Odder Kommune. Vi skal have minimumsnormeringer i dagpleje, vuggestuer og

børnehaver. Vi går ind for kortere skoledage, et loft på 24 elever i en skoleklasse og mere forberedelsestid til lærerne.

Desuden skal vi gøre det bedre for vores udsatte børn og unge. Vi skal investere i tidlig indsats og forebyggelse

og fange problemerne i opløbet.

 

 

 

JEG HEDDER KLAVS VEDEL

Vi kæmper for at beholde en lokal bestyrelse og ledelse i vores landsbyordning

1700621 SF Odder Klavs03912.jpg

Sammen med Lene og vores to drenge flyttede jeg til Odder Kommune for fire år siden. Det var en god beslutning. Jeg blev hurtigt involveret i skolebestyrelsen, og

siden er det lykkedes hele familien at slå rod i lokalsamfundet. Vi bor i en andelsforening i Sondrup, hvor vi deler græsplæner, haveredskaber og blå himmel med de andre

familier i nabolaget.

Fællesskab har altid ligget mig på sinde både i det store og det små. Jeg er socialist og mener, at vi som fællesskab er

allerbedst, når vi respektfuldt rækker hånden ud til vores udsatte medborgere. Det er ægte velfærd. Velfærden er

vores store fælles samfundseje – og velfærden er for alle. 

DET GODE BØRNELIV

God trivsel er kernen i enhver god barndom. Trivsel er også frugten af nærvær, tryghed og udfordringer

i forskellige mængder til forskellige børn. Trivsel er en del af kernevelfærden, og det skal vi bakke op om

med tilstrækkelige resurser lige fra de første leveår, til børnene flyver fra reden.

OPLAND OG BY SKAL HÆNGE SAMMEN

Oplandet i Odder skal have en synlig plads i udviklingsplanerne for Odder Kommune. Vi skal fastsætte

udviklingsmål for lokalsamfundene i samarbejde med borgerne. Skoler, børnehuse, idræts- og kulturliv skal

prioriteres, så familier kan bosætte sig i tryghed og planlægge langt ud i fremtiden over hele kommunen.

FREMTIDEN ER GRØN

Vores efterkommere skal også have rent vand i hanerne. Derfor skal vi beskytte vores drikkevandsboringer ved

fx at begrænse landbrugets mulighed for at bruge gift i dyrkning og rejse skov på særligt følsomme jorde.

Derfor skal vi udvikle og pleje vores velfærdssamfund i hele Danmark, så vi kan give det videre til vores børn

JEG HEDDER AXEL IVERSEN

Uligheden stiger i Danmark. Det skaber et mere og mere usikkert fundament for flere danskere

axeo iversen.jpg

Jeg stiller op som kandidat for SF i Odder Kommune og Region Midtjylland, fordi jeg må reagere på den stigende

ulighed i samfundet, som skaber tabere på samlebånd. Ulighed skal bekæmpes med investeringer i mennesker i

stedet for hovedløse nedskæringer fremtryllet i et regneark.

Investeringer i mennesker er lig med bedre normeringer i dagtilbud, en stærkere folkeskole, god integration, hjælp

til psykisk syge og en værdig ældrepleje. Jeg sætter min lid til samarbejde, fællesskab og solidaritet. Solidt fagligt og organisatorisk samarbejde med

de offentlige arbejdsgivere vil både være en fordel for medarbejderne og ikke mindst de borgere, der har brug for velfærden.

Jeg er gift med Vibeke, bedstefar til 4 dejlige krudtugler og bosat i Over Randlev

 

BEKÆMPELSE AF ULIGHED

Jobcenteret skal sikres ressourcer og rammer, så vi kan yde den nødvendige hjælp og indsats i forhold til dårligt

stillede ledige og sygemeldte borgere. Det er nødvendigt med fokus på vores ældre medborgere, som ikke magter

digitaliseringen af samfundet. De skal selvfølgelig tilbydes andre muligheder. Billige og sunde lejligheder til

alle borgere skal være en selvfølgelighed. 

 

FÆRRE MILJØSKADELIGE STOFFER I NATUR OG GRUNDVAND

Vi skal have et landbrug, som i højere grad producerer på et bæredygtigt grundlag og levner plads til naturens

mangfoldighed. Kommende generationer skal sikres ren natur og rent drikkevand.

 

MENNESKE FØR MARKED

Regulering af marked og konkurrence er nødvendig, for at alle borgere kan udfolde deres drømme og

muligheder. Det er vigtigt, at vi sikrer gode og billige boliger. Alle har ret til at bo billigt og godt.

 

JEG HEDDER MOGENS BEDSTED

"Alle har ret til en lykkelig barndom"

1700621 SF Odder Mogens03793.jpg

Jeg har altid taget mig tid til at beskæftige mig med politik både globalt, nationalt regionalt og lokalt.

For mig er det vigtigt at engagere mig og blive klogere på den verden, vi lever i, og om muligt gøre den til et bedre sted at leve i.

Jeg stiller derfor op til både kommunalvalg og regionsvalget. Den store opgave for regionerne er hospitaler og sundhed.

Her vil jeg især sætte fokus på vilkårene i psykiatrien og arbejde for forbedringer her.

Jeg vil også arbejde for, at vi nytænker den kollektive transport og finde nye samarbejdsformer mellem region, kommuner og borgere.

 

SOCIAL ULIGHED

Det ligger mig især på hjerte at arbejde for, at de, der har de færreste ressourcer, får en reel chance for at skabe sig et godt liv.

Vi er gennem de sidste mange år ikke blevet bedre til at skabe mønsterbrydere og alt for mange bliver fastlåst af deres sociale arv. Bedre forebyggende indsatser giver børn bedre muligheder.

DET GODE BØRNELIV

Ikke alle børn får en lykkelig barndom. Sociale problemer, familieproblemer, misbrugsproblemer og handicaps gør, at nogle børn får en alt for svær start på livet.

Vi skal blive bedre til det opsøgende og forebyggende arbejde. Alle børn har ret til, at der er nogen for dem.

KOLLEKTIV TRAFIK

Vi må til stadighed udvikle og forbedre den kollektive trafik. Ikke kun af klima- og miljøhensyn, men også for at sikre sammenhængskraft og udvikling i yderområderne.

Univers
Mobil navigation