Debat og Nyheder

Læserbreve og Debatindlæg 

marianne-hundeboll.jpg (1)

Dårligere at sammenlægge Ungdomskolen og Parkvejens skole.

Et flertal i byrådet vil på mandag stemme for at sammenlægge Ungdomsskolen og Parkvejens skole, så de får fælles ledelse og bestyrelse.
SF Odder synes, det er en rigtig dårlig ide.
Ungdomsskolen rummer ud over ungdomsskole-aktiviteter : 10.klassecentret og heldagsundervisningen i E- og U-klassen. Her undervises unge, som ofte er kørt træt i folkeskolen og trænger til andre måder at indlære og gå i skole på.
Vi mener, at det er et rigtig dårligt signal til de unge, at de nu igen skal møde ind på en  "folkeskole".
10. klasse er for mange unge et specielt år. De bruger 10. klasse til at få afklaret,hvad de kan og vil i forhold til videre uddannelse, og mange kommer praktik eller brobygning og får på den måde kontakt med og indblik i erhvervslivet.
Vi frygter at Ungdomsskolen bliver reduceret til et appendix til en stor folkeskole, og det er svært at se at en fælles leder kan spænde over begge buer.
Ungdomsskolen er forankret i et tæt samarbejde med erhvervsskoler og Produktionsskolen. Med i bestyrelsen sidder repræsentanter for erhvervslivet og fagbevægelsen. 
Vi har svært ved at se, at det særlige fokus meningsfuldt kan rummes i en fælles bestyrelse.
Vi mener, at det er en forhastet beslutning, der kun er argumenteret for med økonomi.
Ungdomsskolen skal i alt spare over 600.000. Det er ikke fair, at vores allermindste skoleenhed - der rummer mange unge, som har brug for en ekstra hånd for at komme videre, skal rammes af så stor en besparelse.
Vi har svært ved at se hvilke motiver der ligger bag? Hvilket indhold, faglighed og styrke ønsker man for stedet?
Vi har meget tillid til, at vore ledere, med en en opfordring til samarbejde om f.eks. administration, pedelfunktion og vikardækning, ville kunne finde ud af det - uden en fælles leder.
Vi kan godt se, at Ungdomsskolen er en sårbar størrelse og at det kan give god mening at samarbejde med andre. Men vi synes, at sammenlægningen med en folkeskole er den dårligste mulighed.
Ungdomsskolens 10. klasse er allerede en del af campus. Kunne man ikke tænke mere den vej? Eller hvad med Produktionsskolen? Vi tænker, at samarbejde, partnerskaber - eller evt. senere sammenlægning med andre på ungdomsområdet ville give langt mere mening - og være mere visionært.

Skolerne i Odder

SFs holdning til den nye skolestruktur

Et flertal i Børn, Unge og Kulturudvalget har som led i besparelser i budget 2017 stemt for, at de 4 landsbyordninger skal have en fælles leder og bestyrelse. Besparelsen er på dagorden til byrådsmøde d.6.februar.
I de enkelte landsbyordninger skal der ifølge beslutningen være faglig ledelse og et Forældreråd. Forældrerådet skal bl.a stå for skolens særkende og trivsel. De 4 skoler har hvert deres budget. SF Odder kan ikke gå ind for den model. Vi synes, det er en voldsom indgriben i de enkelte landsbyordningers virke og idenditet. Andre kommuner har lavet samme øvelse, uden at de  opnåede de budgetterede besparelser på ledelse og administration. Vi tror ikke på at man i Odder kan opnå den budgetterede besparelse med den fælles ledelse.
Vi mener, at det er en stor øvelse uden mening. Vi kan godt forstå den bekymring, der er i lokalsamfundene i forhold til, at dette kan blive første skridt henimod en sammenlægning, hvor alt samles til en skole og et skoledistrikt.
Jeg har forgæves forsøgt at få svar på, hvordan arbejdsopgaver og kompetencer skal fordeles mellem den fælles leder/bestyrelse og de faglige ledere i landsbyordningerne/Forældreråd. Det har ikke været muligt at få et svar på det.
Vi mener godt, at det med de nuværende skoler er muligt at etablere samarbejde, der kan styrke skolerne fagligt.
De 4 landsbyordninger: Gylling, Hundslund, Saksild og Hou er ret nyetablerede. Vi syntes de fortjener ro til at stabilisere sig og samtidig finde hinanden i et samarbjede.

Ligeledes mener vi, at det er en dårlig ide at sammenlægge Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen til en skole. Vi har 2 byskoler med hver deres profil og særkende. Skovbakkeskolen indtager efter sommerferien den nye skole, der ud over skole også rummer børnehave og vuggestue.
Vi kender begrundelsen: at der mangler elever på Skovbakkeskolen og der er "for mange" på Vestermarkskolen. At nye 0-klasse-elever, som bor tættest på Vestermarkskolen "tvinges" på Skovbakkeskolen kan give modstand og give mere vind i sejlene til friskoler/privatskoler.
I forhold til hvordan ny elever bliver fordelt tror vi på, at en ny skole med integreret børnehave/vuggestue vil tiltrække det nødvendige antal elever. 
Landsbyordninger, skoler og dagtilbud er i høj grad med til at profilere kommunen både indad og udadtil.

Venlig hilsen fra Marianne Hundebøll
Odder By- råd for SF
Medlem af Børn, Unge og Kulturudvalget
marianne-hundeboll.jpg (1)

RENT DRIKKEVAND- JA TAK

Læs Mariannes indlæg om rent drikkevand

 

Rent drikkevand - ja tak

SF - Odder vil gerne opfordre borgere, der får vand leveret fra et mindre vandværk om at møde om til deres generalforsamling og stille op til bestyrelserne. Der er behov for nytænkning og visionære bestyrelser, hvis vi skal sikre rent drikkevand - nu og til vores efterkommere. Odder byråd vedtog d.30 maj Vandforsyningsplan 2016 - en plan der beskriver hvordan vi sikres drikkevand i Odder kommune. I SF - Odders byrådsgruppe er vi bekymrede for, at planen ikke er visionær nok i forhold til at sikre rent drikkevand i hele kommunen og sikre forsyningen i tilfælde af at et vandværk må lukke ned. 1. Vi er bekymrede for om de mindre vandværker ser sikring af billig vand (til landbruget) som deres vigtigste mål frem for at sikre vandkvaliteten og forsyningen. 2. Skovrejsning i Boulstrup - der er afsat penge til skovrejsning over kommunens største område med grundvand. Det er det vigtigste og største grundvandsområde i Odder kommune. Et flertal i byrådet går ind for en frivillig aftale med jordejere for at få rejst skoven...det vil sige der sker ingenting. 3. Der sprøjtes med pesticider på jorden over vores drikkevand - landbruget siger at det er ufarligt og at pesticiderne ikke kan spores i drikkevandet. Nuvel, det tager nogle år inden pesticiderne når ned til vandet. EU er tæt på at forbyde round-up, så helt ufarligt er det ikke. 4. I Gylling kan man se pesticidrester i råvandet (under grænseværdien) og nitratindhold, der er tæt på at nå grænseværdien. I vores optik kan man ikke kalde det rent drikkevand når der er påvist pesticider - nitrat kan nok ikke undgås, men bekymrende når det er tæt på grænseværdien. Jorden over grundvandsmagasinet i dette område er meget sårbart (sandet). Der er dermed fare for enten at der hurtig siver pesticider eller andet ned i grundvandet eller en forurening kan true forsyningen med kort varsel. Der er pt ikke en plan for forsyningssikkerhed i Gylling området. For at den næste vandplan kan blive bedre og mere visionær er der behov for at de enkelte vandværker får bestyrelser, der har sikring af rent vand som 1. prioritet. Alle vandværker har en bestyrelse og en årlig generalforsamling. Brugere til det enkelte vandværk har stemmeret og mulighed for at opstille til bestyrelsen. Vores opfattelse er at vandværkernes bestyrelser trænger til nyt blod og visionære medlemmer - der ser sikring af rent drikkevand og forsyningssikkerhed som målet fremfor billig vand til landbruget. Så mød op - stil op og stem!! I byrådet vil vi i SF fortsat kæmpe for forbud mod brug af pesticider - over vigtig grundvand og følsom jord, forbud for brug af pesticider i private haver, sikring af drikkevandet i Boulstrup med skovrejsning - da det ikke ser ud til at der sker noget af frivillighedens vej - mener vi ekspropriation kan anvendes. Vi undrer os til stadighed over, at de landmænd, som vægter kortsigtede økonomiske interesser over hensynet til vores fælles grundvand og omgivende miljø, tilsyneladende slipper afsted med det. Vores respekt ligger hos de, som dygtigt forstår at der ikke er modsætning mellem sund drift og hensyn til miljøet. Tværtimod. Det er hinandens forudsætninger. Rent ved i hanerne skal helst fortsat -også for de næste generationer - være en selvfølgelighed.

Budgetaftale 2016

SF har indgået budgetaftale

Det er et sparebudget på mange måder, og der vil komme vanskelige tider – bl.a. med effektiviseringer mv. for 5 millioner, som vi og direktionen har forpligtet hinanden på at finde i udvalgene.
Vi har valgt at være med fordi, vi ønsker indflydelse også på udmøntning af de 5 millioner hele vejen igennem OG fordi der dog er blevet plads til få og små udvidelser som indeholder flere SF mærkesager: På driften: Gamle SF forslag om ansættelse af en fritids- og kulturkonsulent + fortsat udvidelse af teletaxaordninger på landet. Og et nyt SF forslag om gratis psykologhjælp til unge under 25 år.
På anlæg vil jeg fremhæve, at vi nu endelig får den tilbygning i Åhusene, som skal rumme udvidelse af kontorer samt udvidelse af fælleshuset

Univers
Mobil navigation