Politik

Hvad vil SF Norddjurs? På denne side finder du valgprogrammer, foldere og andet materiale der fortæller om vores politik.

Klik på links herunder for at downloade materiale om SF Norddjurs' politik

PDF

SF-Norddjurs valgprogram 2017

KV-valgprogram 2017
Temaer udfoldet nedenfor:
Demokrati og deltagelse
Miljø-, energi- & klimapolitik
Børn og unge
Folkeskole og uddannelse
Sundhed og omsorg
Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik
Integrationsområdet
Kultur og fritid

 

Demokrati og deltagelse

Udviklingen i Norddjurs kommune skal tage vare på borgernes og erhvervslivets behov - her og nu og i et langsigtet perspektiv. Det giver god økonomi og politisk råderum at undgå hovsa løsninger. Derfor har vi brug for alle gode kræfter til at generere og gennemføre kommunale investeringsplaner - også når det gælder mennesker og miljø. De kommunale medarbejdere sidder inde med en guldgrube af viden. De er i kontakt med borgere og erhvervsliv og ved, hvilke problemer og udfordringer, der opleves generelt og i mødet med lovgivning og den kommunale service.
En rettidig og inddragende proces giver kvalificerede løsninger. Medarbejdernes gode kræfter skal indgå sammen med borgeres og erhvervslivets i planlægningsprocesserne.
Det er vigtigt, at forskellige interesser kommer åbent frem og håndteres åbent. Forhastede høringsprocesser fører sjældent til et godt resultat. Norddjurs Kommune skal også sikre øget åbenhed i de kommunale virksomheder.

SF vil arbejde for gode demokratiske processer og involvering gennem:

 • Inddragelse af alle interessenter i enhver udviklingsdagsorden, f.eks. i form af dialogmøder med kommunens ansatte, brugere, beboere, samarbejdspartnere og investorer.
 • At borgerdrevne forslag kan behandles i kommunalbestyrelsen, når det er fremsendt af et vist antal borgere.
 • Investering og ressourcetænkning – det gælder både infrastruktur, udlægning af erhvervsområder, sikring af naturen og menneskers udvikling.
 • Velfærd der tilgodeser borgernes behov – også når det kræver skatteforhøjelser.
 • Velfærd med kvalitet, værdighed og medmenneskelighed.
 • At forenkle den kommunale organisation med mindre hierarki.
 • Attraktive kommunale arbejdspladser med ansvar, ligestilling og en forventning om, at medarbejderen bruger sin faglighed og ytringsfrihed – f.eks. i dialogprocesser om udviklingsperspektiver.
Konkret vil vi:
 • Arbejde for igangsættelse af en proces, der skal sigte mod sammenlægning af de to Djurskommuner og efterfølgende afgørelse via folkeafstemning i begge kommuner.
 • Styrke igangværende fælleskommunale samarbejder på Djursland og i øvrigt udvide samarbejdet mellem de to Djurs- landskommuner, så flere opgaver løses i fællesskab.
 • Arbejde for et forbedret skattegrundlag i Norddjurs kommune
   - ved at øge bosætningen via god service og kvalitet i dagpasning, skoletilbud    og kultur- og fritidstilbud
  - ved at styrke miljøvenlig erhvervsudvikling
  - ved at sikre god infrastruktur
 • Arbejde for en personalepolitik der sigter på at skabe og opretholde attraktive arbejdsvilkår og gode arbejdsmiljøer, og hvor
  - den ansatte kender og bruger sin ytringsfrihed
  - der er stor medindflydelse og uddelegering af ansvar
  - Medarbejderudvalg på alle niveauer høres i alle relevante sager - især i forberedelsesfasen
  - der er sundhedsfremmende medarbejdertilbud
  - medarbejdere med særlige behov mødes med respekt 
  - der er ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling
 • Igangsætte en proces, der skal sigte på aftaler om fordeling mellem landbrug og natur
 • Vi ønsker åbenhed og større kommunal indflydelse på Grenaa Havn A/S
 • Have større involvering af borgere og erhvervsliv i udarbejdelse af kommunens udviklingsstrategi og kommuneplan.

Miljø, energi- og klimapolitik

Når det handler om miljøet er det særlig vigtigt at tænke langsigtet. Beslutninger i dag har rækkevidde langt ind i kommende generationer. SF arbejder generelt for beskyttelse af naturområder til lands og til vands ogfor grøn omstilling og cirkulær økonomi.
En økonomi er cirkulær,
- når produktionsprocesserne er miljørigtige (ikke-forurenende) og
- den energi, der bruges i produktion og transport er fra vedvarende energikilder og
- når værdien af produkter, produktionsproces og transport bevares eller genskabes.
Dermed reduceres affaldsmængden kraftigt, fordi produkter designes, så materialerne kan skilles ad og genanvendes som ressource.
Affald ses som en ressource eller led i ny produktion.

SF vil arbejde for:

 • Overgang til anvendelse af vedvarende energi fra sol, vind og biogas gennem inddragende processer, hvor der lægges vægt på, hvad der er mest hensigtsmæssigt og med mest muligt lokalt og fælles ejerskab
 • At Norddjurs Kommune påtager sig en aktiv rolle i planlægning for og rådgivning om vedvarende energi og energibesparelser i boligmassen, herunder:
  - jordvarme, varmepumper og solvarme i områder uden fjernvarmeforsyning
  - fjernvarme baseret udelukkende på vedvarende energi
  - størst mulig anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder
  - biogas fra husdyrbrug, spildevandsanlæg, madaffald mm
  - massiv energirenovering af de kommunale ejendomme
 • Boligområder forbeholdt til byggeri af 0-energiboliger og +energiboliger, også eksperimenterende /forskningsbaseret
 • Støtte Reno Djurs ́ og kommunale initiativer for genanvendelse af affald
 • Klimasikring ved at
  - gendanne Kolindsund og Kragsø som søer, hvilket også giver rekreative muligheder, øget bosætning, energibesparelser og grønne jobs
  - klimatilpasse områder langs Randers fjord
  - bygge sluse ved Grenåens udløb i Kattegat
  - støtte projekter til forebyggelse af oversvømmelse af de Å-nære områder af Grenaa by - det styrker også de rekreative muligheder langs åen.

Konkret arbejder vi for

 • Store vindmøller på præcise støjvilkår og placeringer i landskabet, f.eks. ved Glatved, Hollandsbjerg og øst for Grenaa Havn

 • Grenaa Sydhavn udvikles til en ny bydel, hvor
  - området omkring Strandgade, Havnepladsen og Sydhavnen bindes sammen til et attraktivt fælles område med opholdsarealer, butikker og cafémiljø
  - der anlægges udsigtsplatform og overgang for bløde trafikanter over Kattegatvej ved Grenåen, og
  - fiskeri, bearbejdning og salg af fisk og nuværende havneaktiviteter forbliver i Sydhavnen.

 •   At Grenaa Plantage fredes som en alsidig kommunalt drevet skov, friholdt for bebyggelse, med plads til friluftsakti- viteter.

 •   At Hevring-lejren opgives som militært øvelsesterræn og åb- nes som rekreativt område gerne som vandrerhjem

 •   Udbygget affaldssortering med adskillelse mellem organisk husholdningsaffald, plast og metal

 •   Landbaserede saltvandsbrug med spildevandsrensning i stedet for forurenende havdambrug

 •   Afvikling af brugen af pesticider på kommunale arealer

 •   Tilskynde til økologisk produktion

 • Grønne kommunale indkøb, f.eks. via Partnerskab for grønne indkøb, køb ved lokale producenter, fair trade, stop for brug af mikroplast

 • At indføre grønt regnskab i Norddjurs Kommune.

Børn og unge

Børns tidlige udvikling har stor betydning for, hvor velfungerende og sunde de bliver senere i livet. Forældre og personalet i dagpleje og daginstitutioner skal møde børnene med kontakt og nærhed. Pædagogisk stærke daginstitutioner kræver stærke normeringer.

SF vil arbejde for:
 • En opnormering på daginstitutionsområdet med det mål at nå frem til minimumsnormeringer på 1 fuldtidsansat til 6 børne- havebørn og 1 fuldtidsansat til 3 vuggestuebørn.

 • Mere faguddannet personale i institutionerne.

 • Større frihedsgrad til den enkelte institution med mere tillid og mindre dokumentation.

 • At alle dagtilbud har et godt fundament af pædagogisk viden, metoder og kvalitet – derudover skal der være mulighed for at udvikle en særlig profil f.eks. som skovbørnehave, idrætsbørnehave og andre retninger.

 • At styrke det gode børnemiljø – både de fysiske og de pædagogiske rammer for leg, venskab, fællesskab, udvikling og læring.

 • At der serveres økologisk mad i daginstitutionerne.

 • En fair fordeling af flygtningebørn, så der skabes gode rammer for integration og inklusion.

 • At styrke den tidlige indsats for børn og familier, der mistrives.

 • At Norddjurs Kommune ikke må have venteliste på anbringelsesområdet eller på aflastning til udsatte børn.

 • Gratis psykologhjælp for unge under 25.

 • At bekæmpe ensomhed og skabe fællesskaber og samlingssteder for kommunens unge.

 • Voksenvenner til udsatte børn og unge, der ikke har mulighed for en støtte-/kontaktperson.

Folkeskole og uddannelse

Folkeskolen er den største almendannende institution i Norddjurs, og den skal være forældrenes naturlige førstevalg.
Her mødes børn på tværs og udvikler sig sammen. Folkeskolen skal mindske betydningen af de sociale skel og skabe lige muligheder for alle elever til at udleve deres muligheder. Mange elever i folkeskolen skal ud i jobs, der slet ikke findes i dag. Derfor skal de udfordres til at være kreative og have lyst til og mod på ny læring.
SF ønsker en folkeskole, hvor alle børn trives. De skal opleve skolen som et spændende og inkluderende sted, hvor de bliver udfordret præcis der, hvor de er.

SF ser positive muligheder i, at børnene har fået mere tid på skolen. Det giver mere tid til vigtige fag og skal give bedre rammer for faglig udvikling og fordybelse. Men dagene kan også blive for lange. Derfor skal skolerne kunne vælge at afkorte dagen mod til gengæld at have to voksne i en del af lektionerne.

Norddjurs har kompetente specialtilbud på Djurslandsskolen og udvalgte skoler.
SF ønsker
-  incitamenter til et tættere samarbejde mellem specialtilbuddene og den enkelte folkeskole
-  socialrådgiver fra forvaltningen knyttet til den enkelte skole for at sikre en hurtig indsats, når et barn kommer i klemme.

Folkeskolens solidariske grundlag er altafgørende. SF ønskerat
- øge vore folkeskolers pædagogiske frihedsgrader
- mere tid til lærernes og pædagogernes forberedelse, med fleksible muligheder for fælles forberedels
- et vejledende lokalt maksimum for undervisningstimer for lærerne på 25 lektioner pr. uge. God undervisning kræve tid til forberedelse.

Skoledebat handler alt for meget om skolestruktur. I SF er vi stolte af Norddjurs Kommunes skolestruktur med børnebyer og overbygning.

MEN VI SKAL TAGE STILLING TIL FALDENDE BØRNETAL.
Hvis en skole oplever stort fald i elevtallet eller en udvikling på vej mod under 100 elever, skal bestyrelse, skoleledelse og forvaltning i fællesskab vurdere muligheder for offensivt at vende denne udvikling – f.eks. gennem særlige undervisningstilbud /metoder, ved at indgå klyngesamarbejde mellem byer og skabe bevægelighed over skoledistrikter for at få hensigtsmæssige klassestørrelser.
Bestyrelse, skoleledelse og forvaltning skal ligeledes afklare muligheder for at forbedre situationen for børn, familier og lokalsamfund i tilfælde af, at det kommer til skolelukning.

SF vil arbejde for:

 • Mere arbejdsro på folkeskoleområdet
 • Mindre dokumentation og centralstyring – højere grad af
  selvbestemmelse til den enkelte skole /børneby
 • Større ansvar og selvstyre til den enkelte skolebestyrelse / børneby, bl.a. ved ansættelse af ledere og udmøntning af
  skolereformen ud fra de lokale muligheder.
 • Opbakning og frihed til lokalt forankrede udviklingsprojekter i undervisning og fritidstilbud.
 • At ligestille praktiske, kreative og boglige færdigheder i hele skoleforløbet
 • At den enkelte skole får størst mulig kompetence til at støtte børn med særlige behov
 • At visitation og budgettildeling til specialtilbud skal ske centralt, så det er muligt at visitere et barn til special- tilbud, når barnet ikke udvikler sig tilstrækkeligt i fol- keskolen og ikke kan indgå i børnefællesskabet der.
 • De ældste elever skal sikres mulighed for bredere tilbud, f.eks. håndværksfag, naturvidenskab, kreative fag og en en- gelsksproget overbygning.
 • Et tættere samarbejde mellem overbygning og ungdomsuddan- nelser, bl.a. gennem praktik eller brobygningsforløb.
 • At skaffe praktik- og lærepladser til alle i såvel private som offentlige virksomheder.
 • Fælles aktiviteter og bedre sammenhæng mellem de forskelli- ge uddannelser i Grenaa.

Konkret ønsker vi

 • At oprette et internationalt, engels  prpå en af Grenaa-skolerne, f.eks. internationale over- bygningsklasser.
 • At oprette et Norddjurs Fælles Forældrenævn for skoler / børnebyer i hele kommunen, i samarbejde med de enkelte for- ældrebestyrelser.
 • At understøtte det fælles elevråd
 • At samarbejde med eksterne uddannelsesinstitutioner om at etablere uddannelser til lærer, pædagog og sundhedsuddannelser i Grenaa.

Sundhed og omsorg

Det skal være nemt for kommunens borgere at træffe sunde valg.
Kommunen skal tilbyde forebyggelse, rådgivning og vejledning. På pleje- og omsorgsområdet ønsker vi tilstrækkelige velfærdstilbud med kvalitet, værdighed og inddragelse af brugerne og de pårørende – og hvor samarbejdet med frivillige er med til at give flere aktiviteter og livskvalitet til ældre og handicappede.

SF vil arbejde for:

 • Lighed i sundhed og et forbedret opsøgende arbejde og støtte til socialt udsatte.
 • At alle skoler/dagtilbud og kommunale arbejdspladser skal ud- arbejde egen sundhedspolitik.
 • At der ikke ryges på kommunale arbejdspladser i arbejdstiden
 • At der arbejdes for, at ingen børn og unge begynder at ryge.
 • Et narkofrit ungdomsmiljø gennem forebyggelse. 
 • At sikre et sammenhængende og koordineret patientforløb i samarbejde med regionen.
 • Øget fokus på den psykiske sundhed gennem tilbud om samvær og samtaler.
 • Akuttelefonlinje til psykisk syge.
 • At sikre hurtig hjælp til borgere med en sindslidelse
 • At sund økologisk mad og motion bliver et naturligt led i kommunale institutioners hverdag.
 • Fortsat udvikling af Sundhedshuset, herunder udvikling af sundhedsskolen.
 • Væresteder/sociale caféer i det vestlige område som KFUM’s tilbud i Grenaa.
 • Der skal være færrest mulige hjemmehjælpere til en borger.
 • Én indgang til hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler
 • Mere faguddannet personale på plejecentre og bosteder
 • Mere personale på plejecentre og bosteder, så beboerne får flere oplevelser/aktiviteter.
 • At pårørende til omsorgskrævende borgere får mere hjælp f.eks. hjælp til pasning, afløsning og praktisk hjælp.
 • At borgere der visiteres til madservice, skal have økologisk, indbydende, velsmagende og nærende mad.
 • At ressourcerne til igen at lave mad på plejecentrene ikke går fra den almindelige pleje.
 • Hjemmeboende handicappede skal have mulighed for et ferieop- hold arrangeret af deres aktivitetscenter.
 • At borgere, der ikke kan tage vare på sit liv, får en værge.

 

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

I SF vil vi se erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken som to sider af samme sag:
det overordnede mål skal være job til alle – og medarbejdere til alle jobs. Det kræver dialog, rådgivning og et godt samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Kommunen skal kunne anvise en kompetent og mobil arbejdsstyrke – og virksomhederne skal ansætte medarbejdere med skånebehov og undgå at udstøde medarbejdere til ledighed.

Kommunens erhvervspolitik skal understøtte den grønne omstilling og den cirkulære økonomi. Det styrker den langsigtede konkurrenceevne. Norddjurs har gode forudsætninger for denne omstilling i kraft af

- udbredelsen af jordbrug,
- rigdommen på energikilder,
- de nystartede klyngesamarbejder om genanvendelse,
- Glatved-deponiet samt
- Glatved-områdets og Grenaa Havns unikke muligheder

Infrastrukturen skal forbedres, så der er internetdækning og mobiltelefondækning med høj hastighed i hele kommunen døgnet rundt, året rundt.
Og den kollektive trafik skal binde kommunen sammen
og binde kommunen sammen med omverdenen.

Der er brug for en opdatering af Djurslands fælles mobilitetsplan, når letbanen kører, så den kollektive trafik bliver sammenhængende - og ligeledes kombinationsmulighederne mellem kollektiv trafik og selvtransport:

- sammenhængende køreplaner
- optegnelse over den kollektive trafiks stoppesteder - adgangsveje dertil for biler, fodgængere og cykler
- hvor der findes pendlerparkering for bilister
- hvor der er sikker cykel- og el-cykelparkering

En sammenhængende mobilitetsplan skal understøtte fælles trans- portmuligheder, og realtidsinformation og høj komfort skal sikre en god rejse

SF vil arbejde for:

 • At planlægge erhvervsudvikling i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv.
 • Faste dialogstrukturer mellem de faglige organisationer, virksomheder og kommunen
 • At synliggøre tilbud om sparring og konkret viden til erhvervsliv og iværksættere – f.eks. udbygge mentorordninger.
 • Udnyttelse af strategiske vækstområder som velfærd, energi og miljø. Genanvendelse giver både grønne jobs og sikrer res- sourcerne.
 • Synergieffekt af virksomheders samarbejde - f.eks. via fælles administrative og juridiske faciliteter
 • Øko-turisme der kan drage fordel af kommunens mange naturop- levelser og giver nye overnatningssteder.
 • Udvikling af alternativt, bæredygtigt byggeri.
 • Økologisk landbrug og gartneri der kan styrke Djursland som fødevareleverandør til Århus-området. 
 • Hurtig sagsbehandling til ledige, der mangler korte kurser for at komme i arbejde igen 
 • Omskoling og revalidering til borgere på kanten af arbejdsmarkedet for at opnå vedvarende beskæftigelse og selvforsørgelse  At fremme jobrotation, aktiv jobskabelse, merituddannelser og lokale uddannelsestilbud
 • En lokal tænke- og handletank, der kan styrke respekten for håndværk. Vi har brug for "kloge hænder" og styrkelse af håndværksuddannelser, f.eks. i udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Konkret ønsker vi

 • Hurtige og gennemgående letbaneafgange til/fra Aarhus, så der bliver gode forbindelser videre mod København, Nordjylland og sydpå,
 • direkte letbaneforbindelse til Aarhus lufthavn i Tirstrup 
 • at letbanen forlænges til Grenaa Sydhavn 
 • større sammenhæng mellem bus, letbane, fleksibel telekørsel og samkørsel, så også tyndt befolkede områder har gavn af kollektive tilbud
 • udbygning af Norddjurs Kommunes cykelstier
 • el-biler til arbejdskørsel i alle kommunale virksomheder
 • el-færger – i første omgang til overfart på Randers Fjord
 • at lave forsøg med selvkørende biler

Integrationsområdet

SF Norddjurs ønsker, at alle borgere får reelle muligheder for at bidrage til samfundet. Vi skal opstille de bedst mulige rammer for, at integrere flygtninge og indvandrere i samfundet. De mest effektive veje til vellykket integration af voksne er at kunne ta- le dansk, være i beskæftigelse og deltage i fritidslivet. Norddjurs skal være en kommune, hvor dansk kultur stortrives i samspil med andre kulturer. Norddjurs skal både stille krav til flygtninge og hjælpe alle nye medborgere godt i gang med skole, uddannelse og job.

Derfor vil vi arbejde for:

 • Kobling mellem danskundervisning og arbejdspladser.
 • En fair fordeling af flygtninge og indvandrere i daginstitutioner og skoler.
 • De nødvendige ressourcer til modtageklasser, til udslusning fra modtageklasser og til daginstitutioner med mange flygtningebørn. 
 • Fritidspas til personer på integrationsydelse og til deres børn samt børn og unge, der i øvrigt vurderes særligt udsatte i forbindelse med integration.
 • En fokuseret indsats for børn og voksne med traumer og ar på sjælen. 
 • Et udvidet ungdomsskoletilbud til børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, f.eks. danskundervisning inden klubaftener og henteordning/følgeskab af dansk kammerat 
 • Bedre information og hjælp til udbydere af fritidsaktiviteter om deres rolle i integrationsarbejdet. 
 • Genindførelse af Integrationsrådet, som skal sikres høringsret og reel indflydelse på vilkår for flygtninge og indvandrere i Norddjurs

 

Kultur og fritid

Kultur- og fritidsområdet skal favne marginaliserede borgere lige så vel som borgere med talenter og særinteresser. Kultur- og fritidsområdet skal være med til at øge livskvalitet og fællesskab mellem mennesker.

Derfor vil SF arbejde for:

 • Fritidspas til børn, unge og voksne
 • Kommunal opbakning af de rummelige foreninger, der viser socialt ansvar
 • At kommunens faciliteter kan benyttes i klassisk forstand, men også mere spontant og fleksibelt i ”ydertider” – f.eks. af foreningsløse, feriegæster, borgere i botilbud, anbragte børn og unge osv.
 • Lavpris idrætstilbud som f.eks. svømmehal til nedsat pris i ydertimerne
 • Projekter og prøveordninger, der giver sygdomsramte og ledige selvværd, der ruster dem til at vende tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse
 • Mangfoldig folkeoplysning – f.eks. den ”klimaansvarlige forbruger”, affaldssortering, sundhed og velvære samt folkeuniversitetskurser og – arrangementer
 • Kulturelle arrangementer, der tilgodeser borgere i kommunen samt tiltrækker gæster udefra.

1. maj tale

Mads Nikolajsens 1. maj tale i Grenå 2017

Tak for ordet – Vi er her i dag, fordi vi er politisk engagerede – vi vil en bedre verden. Og en hyggelig dag. Sammen. Tak til I som laver arbejdet med 1. maj – LO-folk og partiaktivister i telte, plads og planlægning.
Det er arbejderbev internationale kampdag. Aldrig har det globale og det lokale hængt mere sammen. Vi kan her og nu på festpladsen komme i kontakt med næsten hvem som helst på jorden – giv et ring, mød på Skype, del med din ven.
Globaliseringen har givet Danmark meget – men den har også sat mennesker udenfor. Vi har mistet jobs og fået jobs. Vi hverken kan eller skal afskaffe globaliseringen – vi skal håndtere den. Det er her vi især har brug for det velfærdssamfund vi har bygget op.
Djursland har mistet arbejdspladser og vi har sikret arbejdspladser fra/i udlandet, både i service og produktion. Vi har rigtig mange djurslandske montører og håndværkere rundt i udlandet, f.eks. hvor der arbejdes med vindmøller.
Vi har rigtig mange østeuropæere i landbrug og i byggeri, rundt langs vejene overnatter udenlandske lastvognschauffører, vi har flere hundrede litauere i Auning og omegn. Der er plads også til udlændinge – men på danske løn og arbejdsvilkår.
Ikke plads til underbetaling i gartnerier og på byggepladser og af chauffører i carbotagekørsel – og husk – det er mod griske vognmænd, entreprenører, arbejdsgivere vi skal rette skytset – dem har vi ikke plads til.
Regeringen + DF´s afskaffelse af det internationale id-kort for udenlandske arbejdere er et af dens groveste indgreb. Taberne: danske arbejdere, udenlandske arbejdere, arbejdsløse. Vindere: skrupelløse arbejdsgivere og fupfirmaer der kan snyde med løn og data.

Vi kan heldigvis bruge globaliseringen også til mere lighed. Internettet og sms har jo samme hastighed for den organiserede chauffør og fagforeningskvinden som for arbejdsgiveren. 3F viser vejen på landevejen og på gartneri – i kampen mod social dumping, - kommunalt bruger vi sociale klausuler - godt vi har fagbevægelsen.

Lokalt møder globalt også når flygtninge fra Syrien, Eritrea, Irak, bosættes og hjælpes her i Norddjurs, mange af dem med barske sår på krop og på sjæl. 

Samtidig har vi i Norddjurs fattige danskere, uden for arbejdsmarkedet, på vej ud af en bolig de ikke kan betale. Det er ikke flygtninges skyld – det er det ”moderne” kontanthjælpsloft – vedtaget af DF og regering.  De skal have en hjælp, så de kommer ud af fattigdom.

Den globale opvarmning skal også håndteres lokalt. Global opvarmning kræver omstilling til CO-2 fri industri, landbrug, transport, forbrug. Firmaer som ikke omlægger går ned – de som omlægger skaber grønne jobs for fremtiden.

Det gælder Djursland og Danmark – det gælder Donald Trumps USA, uanset om han ved det eller ej. Den borgerlige regering forsømmer grøn omstilling, og er ved at sætte Danmarks forspring med vindmøller og vedvarende energi over styr.

Det er grønne jobs, der er Djurslands fremtid.

Vi er kommet nogle skridt lokalt. Men Norddjurs skal have en helhjertet grøn omstilling – vi skal lytte til bonderøven og gøre Djurslands landbrug til spisekammer for Aarhus – vi skal lokalt forædle fødevarerne, mere som Nordisk Bryghus som Nordisk Tang.

Vi skal have langt flere jobs som Stena Recycling på Grenaa Havn, der fører metal tilbage i produktionscirklen, vi reparerer en borerig i dag, lad os få de udtjente platforme ind og genanvende. Vi skal bruge Havn, Glatved-deponi og metalsektoren som parter i den cirkulære økonomi. Og støtte vore pladsfolk på genbrugspladserne, der sørger for vi genbruger meget mere. Lad os få dambrug på land der renser vandet, i stedet for at svine Kattegat til med medicinfyldte ørred-bassiner.

Kolindsund skal vi styre ved at gendanne Jyllands største sø. Området blev tørlagt i et flot og visionært projekt for sin tid. Se Kolindsund landarbejderforbunds fane – gør din pligt og kræv din ret – på Museet i Grenaa. I dag er en 12-13 landmænd. Der er langt flere grønne jobs i klimavisionen: at genskabe sø med natur, bosætning og turisme.

Alt sammen eksempler, samlet taler vi om masser af grønne jobs og fremtidsmuligheder.

Godt vi har en miljøbevægelse.

 

Vi har kommunalvalg og regionsvalg til november –
Det er nok derfor I har inviteret Jan og Ulf og mig som talere.
Norddjurs fortjener et rødt-grønt flertal, en rød-grøn borgmester -  en borgmester og et flertal der samarbejder i den retning. Sådan et flertal skal ikke bindes af blå blok eller borgerlig politik – og heller ikke af fremmedfjendtlige partier. 
Apropos valgår: Bliv aktiv i et parti hvis du ikke er det – stil op som kandidat hvis du har lyst og kan få opbakning.

Vi har nemlig meget der skal gøres bedre end i dag i Norddjurs:
Der blevet alt for stor afstand fra kommunens top til kommunens borgere og vore ansatte – alt for stor afstand fra toppen til daginstitution og skole – fra toppen til børn, pædagog, lærer, forældre. For langt fra regneark til kontanthjælpsmodtager.
Vi skal give vore skoler og institutioner mere frihed – vi skal vise vore arbejdsløse mere tillid.
Vi skal også give vores kommunalt ansatte mere frihed – SF ønsker fleksibel arbejdstid indført i samarbejde med vore ansatte og de faglige organisationer. Altså fleksibel for den ansatte at vælge antal arbejdstimer afhængig af hvor man er i livet – ikke til tvunget overarbejde eller tvunget nedsat arbejdstiden.

Meget kan vi gøre bedre. Men vi skal også huske det der lykkes:
De røde partier har indført og står fast på sociale klausuler i Norddjurs. Vi har indført at inddrage medarbejderne i kommunens budget.

Godt vi har en venstrefløj!

Hvordan får vi en bedre kurs?
SF foreslår, at den røde side sammen med LO – altså parterne bag 1. maj her - laver en enkel platform for job, levevilkår og samarbejde. Vi er forskellige – men har gode fællesnævnere sammen med LO. Lad os få platformen i god tid før kommunevalget. Og lægge den Offentligt frem. 

Til sidst en invitation til næste festdag: grundlovsdag 5. juni. Mange har tradition for offentligt møde på demokratiets fødselsdag, SF´s tema i år er ligestilling. Vi får Halime Oguz, en muslimsk kvinde og stærk fortaler for ligestilling og demokrati som en af talerne.

Jeg vil slutte med opfordring: husk kampen i hverdagen –  Rigtig god 1. maj til alle!

 

Dialog for folkeskolen

Tak for sidst til godt 100 lærere og en aktiv fagforening. For et konstruktivt møde i Ørum om Norddjurs folkeskoler - med folkevalgte fra en række partier.

Vi fik nogle engagerede glimt fra skolehverdagen, som vi må følge op på. Og et tilbud om at komme i ”praktik” på en skole, som jeg siger ”Ja tak” til.

SF´s konklusion er: Norddjurs skal løsne den nuværende topstyring af folkeskolen og decentralisere.
Vi skal vise større tillid til de enkelte skoler. Det gælder ansatte, ledere og skolebestyrelse.
Der må også mere fleksibilitet ind i arbejdstiden og loft over lærernes obligatorisk undervisningstid.
Når det gælder inklusion og specialtibud må vi se i øjnene, at vores nuværende ordning ikke holder. Her fortjener børn og personale, at vi ser på tværs af de enkelte skoler og tilbud.
Endelig skal vi huske de kvaliteter, vi har skabt i Norddjurs folkeskoler: Børnebyerne giver bedre sammenhæng mellem dagpasning og skole. De sammenlagte overbygninger giver større bredde for 7-9 klasse.

SF i folketinget præsenterede sidste uge sit udspil til en stærk folkeskole.

Mads Nikolajsen 

Folkeskolen

Folkeskolen er til debat i Norddjurs - og resten af Danmark. Se SF s holdninger og forslag til En stærk folkeskole på sf.dk s forside.

Se SFs holdninger og forslag til En stærk folkeskole på sf.dk s forside.

Daginstitutioner

Norddjurs beslutninger om daginstitutionernes ressourcer: DF-S fik fælles forslag igennem. I fjerde afstemning, med en stemmes flertal.

Her er F´s vurdering af facit:

Fair               Fordeling mellem store og små institutioner

Flovt             Nul mer-normering hvor der er mange flygtningebørn

Fremskridt      Procedure hvis børnehave skrumper

Fortsætter      Dyr udvidet åbningstid i Auning-Grenaa

Forsvandt       Udrykningskorps
                     (nu pulje til steder med flygtninge/2-sprogsbørn/sygefravær mm)

Fattes             Flere ressourcer til opnormering (men 1,2 mio er dog på vej)

Forløb             Uskønt

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse

Univers
Mobil navigation