Om partiforeningen

Generalforsamling i marts måned.


Bestyrelsen består fra marts 2017 af flg. 5 medlemmer:

Jytte Schmidt, formand
Jytte Dalgaard
Tove Munk, kasserer
Stefan Detreköy
Bente Myrhøj

Vindmølle

 

 

Generalforsamling 2017

SF Norddjurs har nu afholdt generalforsamling, og der er både erfarne kræfter og nye kræfter, der er klar til at tage et slæb med det daglige arbejde og i kommunalvalgkampen. Den nye bestyrelse består af  

Jytte Schmidt, Tove Munch, Stefan Detreköj, Jytte Dalgaard og Bente Myrhøj (ny)

I bestyrelsens beretning blev det fremhævet, at selv om det har været et år uden valg, så har der været masser af aktiviteter: 1.maj, landbrugsmessen, velfærdsalliance-demonstration, julefrokost. forberedelse af kommunalvalg 17 mv

Og så giver den amerikanske valgkamp med Trump som vinder anledning til mange overvejelser : ”Ved politikerne for lidt om, hvad der sker i befolkningen? Er det den tiltagende forskel på rig og fattig, der gør, at når folk skal stemme, så handler det ikke om sagen men om at protestere mod magten/politikerne?

 Vi er glade for vores samarbejde med SFOF, SF-Syddjurs, A, Ø, LO og andre interessenter, der gør, at der kan arrangeres offentlige debataftener. I 2016 var vi med i ”Fred og sikkerhed”, ”Flygtninge” og ”Fremtidens Velfærd med Roger Buch”

Partiforeningen oplever ny tilgang af medlemmer og af deltagere i baggrundsgrupper og netværk, så vi ser lyst på fremtiden.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen lagde i sin beretning vægt på følgende:

At SF går efter indflydelse og aftaler og flertal. Lykkes det ikke stilles der ændringsforslag, så alle ved hvad SF vil. Stemmes det ned er det ikke forgæves, der er sået et frø, der kan vokse.

Et godt eksempel er Budget 17, hvor Mads blev ved forhandlingsbordet og opnåede gode ting som gratis psykologhjælp til unge og små-jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Nedskæring på sundhedspleje og stigning på flextur blev taget af bordet. Men SF gik ikke med i budgetaftalen for 2017, da der manglede opbakning til penge til daginstitutioner med flygtningebørn og decentralisering af folkeskolen.

SF har sat retning, det går den rigtige vej med fx genanvendelse, Kolindssund, letbane og med at skabe forståelse for decentralisering i vores vigtige institution Folkeskolen. 

Mads Nikolajsen sluttede af med at takke baggrundsgrupper, netværk og bestyrelsen for ris, ros, inspiration og opbakning.

For yderlige oplysninger kontakt
Jytte Schmidt  40768899

Vedtægter for SF Norddjurs

Vedtægter for SF Norddjurs, vedtaget 2009

Vedtægter for SF-Norddjurs

§ 1
Socialistisk Folkeparti Norddjurs er Socialistisk Folkepartis lokalforening i Norddjurs kommune. Foreningen følger i sin organisatoriske virksomhed partiets love og bestemmelser samt partiets princip- og handlingsprogram.

§ 2
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indkaldes med 21 dages varsel. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1) valg af dirigent, 2) bestyrelsens beretning og kommunalpolitisk beretning, 3) regnskab, 4) indkomne forslag, 5) valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 6) eventuelt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 12 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før denne.
Partiforeningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 3
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/5 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen har fremsat krav herom. Dette krav skal fremsættes skriftligt med angivelse af hvilke punkter man ønsker behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel.

§ 4
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet højeste myndighed. Der afholdes mindst 2 medlemsmøder årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.
Følgende skal behandles på et medlemsmøde:
Valg af delegerede til storkreds- og regionsmøder og landsmøde. Inden landsmødet afholdes, fastlægges partiforeningens politik på et medlemsmøde, hvor de delegerede deltager.
Valg af kandidater til kommunalbestyrelse, regionsråd og folketing. Opstilling kan ske på følgende måder:
a) medlemsmødet opstiller listen/vælger kandidaten
b) medlemsmødet bemyndiger bestyrelsen til at holde urafstemning. Urafstemning skal holdes, såfremt 1/5 af de fremmødte kræver det. Medlemsmødet godkender procedure for urafstemningen efter indstilling fra bestyrelsen. Ændringer i proceduren kan vedtages på mødet. Den vedtagne procedure meddeles skriftligt til samtlige medlemmer.
For at blive valgt som delegeret eller kandidat skal man have været medlem af SF i et år.
Valg eller indstilling til eksterne tillidsposter under kommunalbestyrelsen
Planlægning af valgkamp forud for kommunalbestyrelsesvalg, herunder vedtagelse af valgprogram og retningslinjer for konstitueringsforhandlinger inkl. borgmestervalg, prioritering af udvalg/poster.
Planlægning af valgkamp forud for folketingsvalg og folkeafstemninger.
Forslag om indkaldelse af et ekstraordinært landsmøde
Fastlæggelse af partiskat

Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker det, og almindelig stemmeflerhed er gældende. Ved stemmelighed foretages omvalg – ved gentaget stemmelighed foretages lodtrækning.
Nyindkomne forslag bortfalder ved stemmelighed
Medlemsmødet kan nedsætte udvalg under bestyrelsen, såsom bladudvalg, fagudvalg osv.

§ 5
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte adhoc-udvalg eller uddelegere arbejdsopgaver til enkelte medlemmer. Enhver beslutning træffes på åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer har adgang og taleret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 6
4 bestyrelsesmedlemmer + 1 revisor vælges på generalforsamlingen i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 revisor vælges på generalforsamlingen i lige år. På generalforsamlingen vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter.
Der skal foretages skriftlig afstemning ved bestyrelsesvalg, når 1 stemmeberettiget medlem begærer det.
Ved skriftlig afstemning vælges et stemmeudvalg, hvis medlemmer ikke samtidig kan være kandidater til bestyrelsesvalg m.v. Stemmeudvalget forestår afstemningen og optællingen og meddeler resultatet. Hvert medlem afgiver samme antal stemmer som det antal poster, der skal besættes, og almindelig stemmeflerhed er gældende. Ved stemmelighed foretages omvalg – ved gentaget stemmelighed foretages lodtrækning
Herefter stemmes om suppleanterne.

§ 7
Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøder med taleret og har i den rækkefølge, de er valgt, stemmeret i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær.

§ 8
Partiets repræsentanter i kommunalbestyrelse, kommissioner, nævn og lignende er forpligtet til at arbejde for partiets politik og til at holde bestyrelsen og medlemmerne underrettet om denne virksomhed. Repræsentanterne skal i deres stillingtagen følge beslutninger truffet på generalforsamling, medlemsmøde eller i bestyrelsen.
SF’s løbende kommunalbestyrelsesarbejde udføres af SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrundsgrupper. Baggrundsgrupperne består af SF’s byrådsmedlemmer plus de medlemmer, som tilmelder sig gruppen for en periode. Gruppens opgave er at arbejde for SF’s politik i kommunalpolitik, herunder at støtte de indvalgte SF’ere i arbejdet.

§ 9
Der betales partiskat ifølge SF’s gældende regler. Partiskatten udgør min. 5% af bruttoindtægten ved alle hverv, hvortil man er valgt som repræsentant for SF.

§ 10
Dersom et medlem er i kontingentrestance for mere end et kvartal har bestyrelsen ret til at slette vedkommende som medlem.

§ 11
Partiforeningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler de partiforeninger, medlemmerne derefter underlægges.

§ 12
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.


Vedtaget på generalforsamlingen 4. maj 1986 med ændringer den 29. maj 1989, 6. maj 1995, 29. februar 2004, 27. februar 2005, 26.februar 2007 samt 13. marts 2009 (udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer)

Univers
Mobil navigation