Om partiforeningen

Generalforsamling i marts måned.


Bestyrelsen består fra marts 2018 af flg. 5 medlemmer:

Jytte Schmidt, formand
Tove Munk, kasserer
Stefan Detreköy
Bente Myrhøj
Tobias Søgaard Frederiksen

Vindmølle

 

 

Personoplysninger

SF Norddjurs behandling af personoplysninger jvnf. persondataloven

SF Norddjurs:  Personoplysninger.

Vi anvender følgende systemer:  

Landsforeningen SF har en medlemsliste.

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig?  

På SF Norddjurs` hjemmeside.  

 Håndtering af persondata: 

Persondata som registreres 

På SF.dk under organisation registreres navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdag.

Persondatatyper som findes i systemet 

Ingen personfølsomme.

Med hvilket formål behandles oplysningerne 

For at kunne sende oplysninger, indkaldelser til møder og referater ud på mail.

Hvem har adgang til oplysningerne 

Det har formand, kasserer og medlemsansvarlig i SF Norddjurs. Og 4-5 personer på partikontoret på Christiansborg.

I region og storkreds har formand og kasserer mulighed for at se medlemsdata.

Alle tilladelser fornyes årligt.

Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier)  

Når personen ikke længere er medlem.

Sker der videregivelse af data fra systemet - hvis ja til hvem 

 

Andet relevant 

 Alle medlemmer har ret til egne data.

 

 

 

Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling i SF Norddjurs 4.marts 20

Dagsorden

1. Valg af dirigent
    Birgit Årsnes
2. Valg af referent
    KaMa Bech
3. Bestyrelsens beretning og kommunalpolitisk beretning
    Bestyrelsen ved Jytte Schmidt:
   48 medlemmer, 3 nye i 17
   Det har været valgår, så der har været travlt. 9 bestyrelsesmøder og 62 møder i alt i    forbindelse med valget. Pga god planlægning var vi repræsenteret til alle valgmøder. Flot styr på hvad, hvem og hvor. Vores eget valgmøde på Cafe Grenaa var velplanlagt og velbesøgt.

Hjemmeside og Facebook fungerer.
Vi har nu CVR nr, mobilepay og netbank
Den planlagte nye fane blev ikke til noget – men den kommer
Fremtiden: med 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer får vi større indflydelse og bedre økonomi.
Kommentarer: Ellen fortalte om rødt-grønt forum (en sammenslutning af LO og venstrefløjen i Syd- og Norddjurs): flotte arrangementer, men S- Norddjurs er lidt modvillige.

Kommunalpolitik ved Aleksander Myrhøj:
Synes at arbejdsmiljøet er godt
Miljø- Teknik: -stræber efter langsigtede løsninger
Kultur: -kulturlivet skal ikke centraliseres i Grena
-der er tilgået kommunen en arv på 1,17mill til kulturelle formål, spændende hvad den skal bruges ti
-prøver økonomisk at holde sig tilbage da han synes der er større behov på børneområdet.

Borgerdrevne forslag, et nyt forslag fra SF: måske har det en chance, da S er positiv Føler at der er respekt for SF bl.a. pga af brugen af baggrundsgrupper

Ved Mads Nikolajsen: formand for børn-og ungeudvalget

 1. - det er mere end dobbelt godt at være to
  - baggrundsgrupper er meget vigtige: der er 15-20 aktive medlemme
  - vi fik en god konstituering
  - kommunaldirektøren er hele kom.bestyrelsens mand, ikke bare borgmesterens
  - der er stor opbakning i børne-ungeudvalget, næsten skræmmende, for kan vi leve op til det?
  - prøver at give mere plads til de enkelte institutioner, en form for decentralisering uden at slække på kvaliteten

  - arbejder på en bedre fordeling af flygtningebørn i børnehaver og skoler. - ungepolitikken skal redigeres, vil prøve at inddrage unge udefra.

  Kommentarer:
  Kunne man ikke lave 1 skoledistrikt?
  Aleksander vil gerne have mulighed for at sætte kom.møder på Facebook.

  1. Regnskab
   Godkendt. Evt. kørselspenge blev diskuteret

  2. Oplæg og debat om planerne for det nye år

   Hvordan får vi nye medlemmer, ikke mindst unge medlemmer?:
   De unge skal fastholdes, der skal være opgaver, de finder relevante
   Ideer: at være med i en baggrundsgruppe, at lave ung grundlovsdag, at tage ud på ungdomsstederne med unge fra forskellige partier, at kunne møde SF forskellige steder i kommunen, korte indslag fra bestyrelsesmøder på Facebook.

  3. Indkomne forslag
   Nye vedtægter gennemgået og vedtaget

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:
   Bestyrelse: på valg Jytte Schmidt og Jytte Dalgaard. Jytte S vil gerne fortsætte, Jytte D. ikke
   Valgt: Jytte Schmidt og Tobias Søgaard Frederiksen, suppleanter: Jytte Dalgaard og Jytte Faurholt Jacobsen
   Revisor: Birgit Årsnes, suppleant: Gitte Busck

  5. Delegeret til landsmødet 13.-15.april
   Mads Nikolajsen og Tobias Søgaard Frederiksen

  6. Evt.
   Vi diskuterede 1.maj arrangementet. Det er svært at operere med LO ́ ”vi plejer” politik, men vi besluttede at gå med i år, og så bruge året på at komme med et udspil til nytænkning. Aleksander Myrhøj bliver årets taler fra SF- Norddjurs

Vedtægter for SF norddjurs

Vedtægter - vedtaget på generalforsamling marts 2018

§ 1.

Socialistisk Folkeparti Norddjurs er Socialistisk Folkepartis lokalforening i Norddjurs Kommune. Foreningen følger i sin organisatoriske virksomhed partiets love og bestemmelser samt partiets princip- og handlingsprogram.

§ 2.

 Generalforsamlingen er partiets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes i årets første kvartal med 21. dages varsel. Indkaldelsen sendes elektronisk til alle medlemmer. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent,

2. Bestyrelsens beretning og kommunalpolitisk beretning,

3.Regnskab,

4. Indkomne forslag,

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges tre i ulige år og 2 i lige år. Valget gælder for to år. 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, valget gælder for 1 år.

Valg af 1 revisor og 1 suppleant, valget gælder for 1 år.

Valghandlinger styres af medlemmer, der ikke er kandidater.

Der skal foretages skriftlig afstemning, når 1 stemmeberettiget medlem begærer det. Ved stemmelighed foretages omvalg og derefter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

6. Eventuelt.

 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 12 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne 8 dage før denne.

Partiforeningens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.

 

§ 3.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/5 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen har fremsat krav herom. Dette krav skal fremsættes skriftligt med angivelse af hvilke punkter man ønsker behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 5 dages varsel.

 

§4.

Medlemsmøder: Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet højeste myndighed.

Følgende skal behandles på et medlemsmøde:

 1. Opstillingsform for kandidater til kommunalbestyrelse, regionsråd og folketing. Opstilling kan ske på flg. måder:

a)    Medlemsmødet opstiller listen/vælger kandidaten

b)    Medlemsmødet bemyndiger bestyrelsen til at afholde urafstemning. Urafstemning skal holdes såfremt 1/5 af de fremmødte kræver det. Medlemsmødet godkender proceduren for urafstemningen efter indstilling fra bestyrelsen. Den vedtagne procedure sendes skriftligt til alle medlemmer.

 1. For at blive valgt som kandidat eller delegeret skal man have været medlem i mindst et år. Landsledelsen kan dispensere fra dette krav efter indstilling fra bestyrelsen.
 2. Vedtagelse af valgprogram til kommunalbestyrelsesvalget.
 3. Forslag om indkaldelse til et ekstraordinært landsmøde.

 

§5.

Bestyrelsen: Partiforeningen ledes i det daglige af 5 medlemmer. De to suppleanter deltager i møderne uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal der være mindst 5 bestyrelsesmøder om året. Dagsordenen sendes elektronisk ud til alle medlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg eller uddelegere arbejdsopgaver til enkelte medlemmer. Enhver beslutning træffes på åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer har adgang og taleret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Referat af møderne sendes elektronisk ud til medlemmerne, hvor datoen for næste møde også fremgår. 

§6. Økonomi

Økonomisk tegnes foreningen af formand og kasserer, der begge har fuldmagt til kontoen. Kassereren redegør for økonomien på alle bestyrelsesmøder.

§7.

Partiets repræsentanter:

Alle i kommunalbestyrelse, råd og foreninger/bestyrelser og lignende er forpligtiget til at arbejde for partiets politik og skal holde bestyrelsen og medlemmerne underrettet om deres virksomhed.

Kommunalbestyrelsesarbejdet udføres af medlemmerne af kommunalbestyrelsen og baggrundsgrupper. Disse grupper består af medlemmer og andre interesserede.

§ 8

Partiskat:

Der betales partiskat ifølge SF´s gældende regler. Grundreglen er, at der betales 10 % af bruttoindtægten fra alle hverv, hvortil man er valgt som repræsentant for SF.

Bestyrelsen kan dispensere herfra. Partiskatten betales månedsvis. 

§ 9.

Såfremt et medlem er i restance for mere end et kvartal har bestyrelsen ret til at slette vedkommende som medlem

§ 10.

Opløsning af foreningen

Partiforeningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de fremmødte. Ved opløsning tilfalder midlerne de partiforeninger, medlemmerne derefter underlægges.

§ 11. Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling

 

Vedtaget på generalforsamlingen 4. marts 2018

Generalforsamling 2017

SF Norddjurs har nu afholdt generalforsamling, og der er både erfarne kræfter og nye kræfter, der er klar til at tage et slæb med det daglige arbejde og i kommunalvalgkampen. Den nye bestyrelse består af  

Jytte Schmidt, Tove Munch, Stefan Detreköj, Jytte Dalgaard og Bente Myrhøj (ny)

I bestyrelsens beretning blev det fremhævet, at selv om det har været et år uden valg, så har der været masser af aktiviteter: 1.maj, landbrugsmessen, velfærdsalliance-demonstration, julefrokost. forberedelse af kommunalvalg 17 mv

Og så giver den amerikanske valgkamp med Trump som vinder anledning til mange overvejelser : ”Ved politikerne for lidt om, hvad der sker i befolkningen? Er det den tiltagende forskel på rig og fattig, der gør, at når folk skal stemme, så handler det ikke om sagen men om at protestere mod magten/politikerne?

 Vi er glade for vores samarbejde med SFOF, SF-Syddjurs, A, Ø, LO og andre interessenter, der gør, at der kan arrangeres offentlige debataftener. I 2016 var vi med i ”Fred og sikkerhed”, ”Flygtninge” og ”Fremtidens Velfærd med Roger Buch”

Partiforeningen oplever ny tilgang af medlemmer og af deltagere i baggrundsgrupper og netværk, så vi ser lyst på fremtiden.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen lagde i sin beretning vægt på følgende:

At SF går efter indflydelse og aftaler og flertal. Lykkes det ikke stilles der ændringsforslag, så alle ved hvad SF vil. Stemmes det ned er det ikke forgæves, der er sået et frø, der kan vokse.

Et godt eksempel er Budget 17, hvor Mads blev ved forhandlingsbordet og opnåede gode ting som gratis psykologhjælp til unge og små-jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Nedskæring på sundhedspleje og stigning på flextur blev taget af bordet. Men SF gik ikke med i budgetaftalen for 2017, da der manglede opbakning til penge til daginstitutioner med flygtningebørn og decentralisering af folkeskolen.

SF har sat retning, det går den rigtige vej med fx genanvendelse, Kolindssund, letbane og med at skabe forståelse for decentralisering i vores vigtige institution Folkeskolen. 

Mads Nikolajsen sluttede af med at takke baggrundsgrupper, netværk og bestyrelsen for ris, ros, inspiration og opbakning.

For yderlige oplysninger kontakt
Jytte Schmidt  40768899

Vedtægter for SF Norddjurs

Vedtægter for SF Norddjurs, vedtaget 2009

Vedtægter for SF-Norddjurs

§ 1
Socialistisk Folkeparti Norddjurs er Socialistisk Folkepartis lokalforening i Norddjurs kommune. Foreningen følger i sin organisatoriske virksomhed partiets love og bestemmelser samt partiets princip- og handlingsprogram.

§ 2
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indkaldes med 21 dages varsel. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1) valg af dirigent, 2) bestyrelsens beretning og kommunalpolitisk beretning, 3) regnskab, 4) indkomne forslag, 5) valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 6) eventuelt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 12 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før denne.
Partiforeningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 3
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/5 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen har fremsat krav herom. Dette krav skal fremsættes skriftligt med angivelse af hvilke punkter man ønsker behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel.

§ 4
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet højeste myndighed. Der afholdes mindst 2 medlemsmøder årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.
Følgende skal behandles på et medlemsmøde:
Valg af delegerede til storkreds- og regionsmøder og landsmøde. Inden landsmødet afholdes, fastlægges partiforeningens politik på et medlemsmøde, hvor de delegerede deltager.
Valg af kandidater til kommunalbestyrelse, regionsråd og folketing. Opstilling kan ske på følgende måder:
a) medlemsmødet opstiller listen/vælger kandidaten
b) medlemsmødet bemyndiger bestyrelsen til at holde urafstemning. Urafstemning skal holdes, såfremt 1/5 af de fremmødte kræver det. Medlemsmødet godkender procedure for urafstemningen efter indstilling fra bestyrelsen. Ændringer i proceduren kan vedtages på mødet. Den vedtagne procedure meddeles skriftligt til samtlige medlemmer.
For at blive valgt som delegeret eller kandidat skal man have været medlem af SF i et år.
Valg eller indstilling til eksterne tillidsposter under kommunalbestyrelsen
Planlægning af valgkamp forud for kommunalbestyrelsesvalg, herunder vedtagelse af valgprogram og retningslinjer for konstitueringsforhandlinger inkl. borgmestervalg, prioritering af udvalg/poster.
Planlægning af valgkamp forud for folketingsvalg og folkeafstemninger.
Forslag om indkaldelse af et ekstraordinært landsmøde
Fastlæggelse af partiskat

Alle valg foretages ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker det, og almindelig stemmeflerhed er gældende. Ved stemmelighed foretages omvalg – ved gentaget stemmelighed foretages lodtrækning.
Nyindkomne forslag bortfalder ved stemmelighed
Medlemsmødet kan nedsætte udvalg under bestyrelsen, såsom bladudvalg, fagudvalg osv.

§ 5
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte adhoc-udvalg eller uddelegere arbejdsopgaver til enkelte medlemmer. Enhver beslutning træffes på åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer har adgang og taleret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 6
4 bestyrelsesmedlemmer + 1 revisor vælges på generalforsamlingen i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 revisor vælges på generalforsamlingen i lige år. På generalforsamlingen vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter.
Der skal foretages skriftlig afstemning ved bestyrelsesvalg, når 1 stemmeberettiget medlem begærer det.
Ved skriftlig afstemning vælges et stemmeudvalg, hvis medlemmer ikke samtidig kan være kandidater til bestyrelsesvalg m.v. Stemmeudvalget forestår afstemningen og optællingen og meddeler resultatet. Hvert medlem afgiver samme antal stemmer som det antal poster, der skal besættes, og almindelig stemmeflerhed er gældende. Ved stemmelighed foretages omvalg – ved gentaget stemmelighed foretages lodtrækning
Herefter stemmes om suppleanterne.

§ 7
Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøder med taleret og har i den rækkefølge, de er valgt, stemmeret i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær.

§ 8
Partiets repræsentanter i kommunalbestyrelse, kommissioner, nævn og lignende er forpligtet til at arbejde for partiets politik og til at holde bestyrelsen og medlemmerne underrettet om denne virksomhed. Repræsentanterne skal i deres stillingtagen følge beslutninger truffet på generalforsamling, medlemsmøde eller i bestyrelsen.
SF’s løbende kommunalbestyrelsesarbejde udføres af SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrundsgrupper. Baggrundsgrupperne består af SF’s byrådsmedlemmer plus de medlemmer, som tilmelder sig gruppen for en periode. Gruppens opgave er at arbejde for SF’s politik i kommunalpolitik, herunder at støtte de indvalgte SF’ere i arbejdet.

§ 9
Der betales partiskat ifølge SF’s gældende regler. Partiskatten udgør min. 5% af bruttoindtægten ved alle hverv, hvortil man er valgt som repræsentant for SF.

§ 10
Dersom et medlem er i kontingentrestance for mere end et kvartal har bestyrelsen ret til at slette vedkommende som medlem.

§ 11
Partiforeningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler de partiforeninger, medlemmerne derefter underlægges.

§ 12
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.


Vedtaget på generalforsamlingen 4. maj 1986 med ændringer den 29. maj 1989, 6. maj 1995, 29. februar 2004, 27. februar 2005, 26.februar 2007 samt 13. marts 2009 (udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer)

Univers
Mobil navigation