Nyheder

Hvad er nyt fra SF Norddjurs?

Her finder du nyheder fra SF Norddjurs - primært omhandlende det kommunalpolitiske arbejde.

SF - Ny kurs for Norddjurs

De første fem på SFs liste til kommunalvalget

5 kandidater KV17

SF Norddjurs har på sit opstillingsmøde i Kulturhuset i Grenaa torsdag den 12. januar 2017 opstillet de første 5 på listen til kommunalvalget i november senere på året.
Spidskandidat er Mads Nikolajsen – gymnasielærer – Grenaa
og de næste 4 på listen er:
Jytte Dalgaard – afdelingsleder– Lyngby.
Jytte Schmidt – lærer – Vivild.
Gitte Busck – fhv direktør på Urtegaarden – Nørager. NY!
Aleksander Myrhøj – socialpædagog – Grenaa. NY!
Herudover har Nanna De Courcy, Grenaa, Jytte Jacobsen, Hemmed og Erik Knudsen Grenaa givet tilsagn om opstilling.
Listen er opstillet sideordnet. Der er i alt 8 kandidater på nuværende tidspunkt, men listen er fortsat åben.
Der er glæde over spredningen både mht til alder og geografi, men vi håber selvfølgelig på et endnu bredere kandidatfelt inden valget.

Der er brug for en borgerrettet kommune, hvor nærdemokratiet tages alvorligt.
Der skal gang i en fremtidsorienteret grøn omstilling.
Og der skal sikres en bedre normering for de små børn i daginstitutionerne, mere frihed og bedre trivsel i vore folkeskoler, og der skal tages hånd om vore syge og svage borgere.

Spidskandidat Mads Nikolajsen udtaler: ”Jeg er glad for opbakningen fra SF´erne. Og stolt af det kandidathold vi har klar. Det rummer fornyelse og erfaring”
Der er nedsat et valgudvalg, det skal stå for processen med at udarbejde et rødt/grønt program for kommunens udvikling.

Følg med på hjemmesiden sf.dk/norddjurs og på facebook: SF Norddjurs.
For yderligere kommentarer kontakt Birgit Årsnes på aarsnes.frandsen@stofanet.dk / tlf. 23448014
Eller Jytte Schmidt på jys@live.dk / tlf. 40768899

Nytårsønske

Den bedste børnepasning. Jeg ved godt at det er lidt af et drømmescenarie, men det sker jo også at drømme bliver til virkelighed! Især hvis der er mange nok, der vil.

Når jeg læser i Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden fra den 21.dec. 2016, at der bruges 6 mio mindre på daginstitutionsområdet i Norddjurs end i sammenlignelige kommuner, så tænker jeg: Det er helt galt! Det er synd for børnene, det er synd for forældrene, det er synd for personalet, og det er uklogt ikke at investere i fremtiden, hvor vi får brug for dygtige velfungerende voksne i Norddjurs. De 6 mio skal tilføres området straks og gerne endnu flere millioner, så normeringen sættes kraftigt op og dermed omsorgen og læringen for det enkelte barn. Og pengene skal fordeles, så der er ekstra penge til børn med særlige behov. Alt papirarbejde må vente til pengene er der, så personalet bruges på kerneopgaven.: at have nærkontakt til børnene. Der skal skabes nogle rammer i den enkelte institution, så frustrationerne vendes til glæde og forventning for alle. Norddjurs vil gerne have tilflyttere især børnefamilier. Men tror I, de kommer, når de ved, hvor presset det hele er i daginstitutionerne.?? Tænk hvis Norddjurs Kommune kunne markedsføre sig sådan: Norddjurs har den bedste børnepasning i Østjylland. Så kære kommunalpolitikere: Brug penge på daginstitutionerne i stedet for en masse reklamekroner til anden markedsføring, i hvert fald hvis I mener, I gerne vil have tilflytning af nye børnefamilier. Det er de gode historier der sælger huse.

Godt nytår.
Jytte Schmidt
Formand SF-Norddjurs

Godt nytår!

Mads Nikolajsen ønsker alle et godt nytår og godt nyt årti

I 2017 kommer letbanen. Med både Skejby- og Risskov-linje fra Aarhus tilpasning af busruter på Djursland. Grenaa Havn får sin omfartsvej, i forlængelse af Dolmer Kildeskov. Gl Estrup tager imod og får Jagtens og Skovens museum. Vi (også Djursland) er en del af den europæiske kulturhovedstad. Meget er gjort for at det særligt rige kulturår også styrker varige initiativer. Norddjurs kommune har eksisteret præcis ti år. I stedet for et blik på 2016 vil jeg se på det første ti-år og starten af det næste. Kommunesammenlægningen var en kæmpeopgave. Norddjurs er så stort og forskelligartet et område. Set i bakspejlet er der indført fælles vilkår for kommunal service, ældrepleje, dagpasning, biblioteker, kulturliv, erhvervspolitik, skole og dagpasning og så videre! Den større kommune har givet større muligheder men også større distance. På mange områder et professionelt løft: demensindsats, miljøindsats, sprogindlæring for bare at nævne enkelte og forskellige (mange andre kan opremses også). Vi skal ikke overse det kæmpearbejde for fællesskabet, som borgere, ansatte og frivilligverdenen har gjort – hele tiden i en kamp med økonomien. Det er jo lykkedes at skabe en sammenhængskraft. Kommunen er så ”skæv” med by og land, at den næsten er tvunget til at hænge sammen. En købstad med knap halvdelen af befolkningen placeret helt mod øst (næsten østligst – vores stormomsuste ø i Kattegat er ikke glemt!) og et kæmpe og aktivt landdistrikt. Meget er lykkedes for at binde by og land sammen. Men der er blevet større afstand mellem befolkning og beslutningstagere, og ”tilbageerobring af nærdemokratiet” bliver en vigtig opgave fra 2017 og frem. Den kommunale sektor er blevet stærkere og opkvalificeret. Men vi fik gradvist for meget hierarki og topstyring. Her er brug for slankekur og forenkling. Folkeskolen er vores vigtigste institution. Norddjurs skoler, vore børnebyer og også vore daginstitutioner skal have frihed til mere udfoldelse og mindre centralstyre. Her er ressourcer hos personale og forældre, som skal bruges mere og bedre. Mindre topstyring og større indflydelse til borgere, brugere og medarbejdere på gulvet gælder også andre af Norddjurs institutioner og administration. Det gælder også i indsatsen for at få flere med som i dag er ”på kanten” af samfundet. Spændende nytår? Ja, bestemt – og personligt har jeg mod på en afgang og en strækning mere for folkestyre i Norddjurs. Når sammenlægning af Norddjurs kunne lykkes, så kan decentralisering af magten i Norddjurs også lykkes.

Mads Nikolajsen, Hornsleths Allé 26, Grenaa.
SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

Jule- og Nytårshilsen

Hvem ringer klokkerne for?? Det gør de for alle medlemmer af SF Norddjurs. I ønskes nemlig alle en rigtig glædelig jul med tak for jeres medlemskab og små og store indsatser i det forløbne år.

Der er i den grad brug for SF både på landsplan og lokalpolitisk.

På landsplan som et ansvarligt alternativ til en meget mørkeblå regering og lokalt for en tydelig grøn og rød profil.

Selvom Norddjurs er en kommune med en svær økonomi kan der godt prioriteres, så vi tager ansvar for vores miljø, for borgerne og viser solidaritet med børnene, de syge, de handicappede og de svage ældre. 

Der skal tænkes langsigtet og alle skal føle tryghed og have mulighed for at være med i et fællesskab.

Vi står foran et nytår 2017, hvor der er kommunalvalg og hvor der er brug for alles indsats for at få valgt flere ind i Norddjurs Kommunalbestyrelse, så vi kan få mere indflydelse.

Så vi tager imod alle former for hjælp hertil og vil gøre hvad vi kan for at udbrede vore politiske budskaber.

Du ønskes et godt nytår!

Jytte Schmidt  

Formand SF Norddjurs 

Nej til havdambrug ved Glatved og Anholt

Tre gigantiske havdambrug i Kattegat er på tegnebrættet. Miljø- og teknikudvalget har netop sendt høringssvar til NaturErhvervsstyrelsen. Kommentar til høringen: Mads Nikolajsen, SF i Norddjurs kommunalbestyrelse, 61 28 63 27

Vi har set grundigt på sagerne i SF. SF har sagt helt fra overfor ”Norddjurs”-placeringerne ved Glatved og Anholt. Det er klar besked, og det er sendt videre til NaturErhvervstyrelsen. Der søges her og nu om tilladelse til placeringerne. Hvis de går igennem skal der søges miljøgodkendelse. Forvaltningen har lavet et høringssvar, med relevante bekymringer og en række forhold, som Norddjurs ønskes undersøgt. Alt sammen ting der er vigtige, hvis processen går videre. Glatved-placeringen duer ikke på grund af strømforholdene. Havdambruget vil forurene med store mængder nitrat og fosfor og medicinrester. Nordgående strøm vil lede forurening ind på de lavvandede områder ved nordkysten af Djursland. Her er risiko for iltsvind og her er risiko for fiskenes opvækstområder. Hvis der gås videre med Glatved-placeringen vil det være vigtigt også at undersøge om forurening fra havdambruget kan give problemer for de tangdyrkningsprojekter, som der er planer om nord for Grenaa. Anholt-placeringen giver stor risiko for påsejling af de mange lystbåde ind og ud af Anholt Havn. Hvis et af de enorme havbassiner påsejles slipper fiskene fri. Det er regnbueørreder, som er en invasiv art, der kan brede sig på bekostning af naturlige fiskearter. De kan bl.a. søge op i Grenåen.

Her kan de fortrænge de naturlige stammer af havørred. Selv uden uheld vil der ske forurening i et område, der er vigtigt for jomfruhummer- og tungefiskeri. Hjelm-placeringen er i øvrigt også meget risikabel for påsejling. Både Horsens og Samsø kommuner har sagt nej til havdambrug i farvandene der. SF afviser ikke store dambrug. Men de kan placeres i store bassiner på land. Her kan man styre processerne, rense vandet og undgå havforurening. Det er klart dyrere. Men hver eneste husholdning og hver eneste virksomhed betaler jo også for at rense spildevand af hensyn til havmiljøet. Mads Nikolajsen. Fra beslutningsprotokollen: norddjurs.dk Miljø- og teknikudvalget 22-11-2016 Høring om havdambrug sydvest for Anholt: Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) godkender myndighedssvaret. Mads Nikolajsen (F) ønsker, at den ansøgte placering afvises pga. risiko for påsejling i farvandet nær Anholt, og at dette medsendes myndighedssvaret. Høring om placeringstilladelse ved Glatved Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) godkender myndighedssvaret. Mads Nikolajsen (F) ønsker, at den ansøgte placering afvises pga. strømforholdene og miljørisikoen i de lavvandede områder nord for Djursland og at påvirkning af eventuelt tangdyrkningsprojekt undersøges.

Børnenes tarv.

Børnene er vores fremtid, børnenes oplevelser præger dem resten af livet, især små børn har brug for megen omsorg for at få et godt liv som voksne. Hvis de ikke får den fornødne omsorg kan det få vidtrækkende konsekvenser for børnene og for samfundet.

Vi ved at normeringen i daginstitutionerne i Norddjurs er lav, vi ved at der i Grenaa er et særligt pres på daginstitutionerne, da der er en del traumatiserede flygtningebørn, der har brug for ekstra megen støtte, og det går ud over de andre børn.  

Hvorfor gør politikerne i Norddjurs Kommunalbestyrelse ikke noget ved problemet? Er det for længe siden de har hørt barnegråd?

Budgettet for 2017 er lige vedtaget.  Jeg sad i rådssalen og overværede beslutningerne. SF stillede et forslag om at give 700.000 kr mere til normeringen til flygtningebørnene som kun EL støttede. Mange gav udtryk for, at de godt vidste, at der var et problem med lav normering i nogle af daginstitutionerne, men nu havde flertallet jo indgået forlig og desuden var pengene små.

Men børnene er jo det allervigtigste at give penge til. Hvordan kan I politikere forsvare, at en pædagog er alene med 25 små børn fra 2-6 år?, som der står i Randers Amtsavis den 3.november.

Forældrene har skrevet breve, BUPL har slået alarm, hvordan kan I politikere i kommunalbestyrelsen lade være med at gøre noget NU?

 

Jytte Schmidt

Formand for SF Norddjurs

 

 

 

Tak for dialogen i budgetarbejdet.

Tak til borgere, bestyrelser, fælles elevråd, forældre, ansatte og mange andre, som har engageret sig i budgetarbejdet . Tak til forvaltningen for et stort arbejde. Og i al beskedenhed: – tak til aktive SF-ere: Som har været aktive i budgetarbejdet, i høringer og forhandling og debat - i overblik og i detaljen, On-line, på telefon, i baggrundsgruppemøde??

Tak for budget-dialog:                                                                                                                

SF arbejder både på de indre linjer og udadvendt og beviser:  at et mindre parti kan øve indflydelse – og være i konstruktiv opposition. SF´s ændringsforslag fortæller at noget kan gøres bedre fra 2017.

Det aktuelle budget 17 blev bedre, fordi både SF og EL blev ved bordet til det sidste. Men budgettet stoppede før det blev godt – fordi det svigter skole og daginstitutioner på afgørende punkter.

Der er nemlig brug for nedskæringsstop i 2017 børn med særlige behov for at se om vi kan gøre noget bedre eller billigere.

-        Vi kan frigøre ressourcer i hver eneste folkeskole, ved at spare på centralstyring af den.

-        Der er brug for ekstra hænder til daginstitutioner med flygtningebørn med en tung bagage. Det må heller ikke gå ud over de danske børn i institutionen, at vi er tildelt flygtninge. Bare 0,7 mio koster det 50 % i ekstra merindskrivning. I forvejen er institutionerne hårdt ramt.

SF´s driftsforslag på de områder inkl. SFO koster ekstra 0,8 mio fordelt på 4 år. Samtlige SF ændringsforslag koster 2,4 mio fordelt på 4 år. I et budget på 2,4 mia/år.

Desuden + 3,7 mio til Djurslandsskole byggeri, der samler mere i Fjellerup og frigør Stenvad. Norddjurs er nødt til at gøre noget her – Jeg blev i processen ret bekymret for hvad flertallet vil med Djurslandsskolens børn.

Hvor er det så SF sparer? På ”skole-dagpasnings centralledelse og udviklings konsulenter mv ” i dag 10 stillinger, langt mere end andre kommuner. Og på Velfærdssekretariatet. Og vi folkevalgte kan også spare lidt på kurser og konferencer i valgperiodens sidste år.

Plusserne i budgetaftalen er bl.a.: 200.000 til SF-initiativet om forebyggende psykologbistand til unge over 18 år. Et gennembrud, dejligt!  Det er bred opbakning til flextur til 4 kr/km, fortsat gratis byggesagsbehandling, oprustning af kommunens grønne indsats på 2-3 årsværk. Budgettet indenfor pleje og omsorg er ordentligt. Og SF håber en pulje til småjobs på kommunale arbejdspladser – via dialog med MED-udvalget – plus oprustningen af jobcentret kan styrke indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Der er også plusser på anlægssiden, især på letbaneinvesteringer i Trustrup, Hessel, Grenaa og Auning (tilkobling af vestlandet via Hornslet).

Plusserne her gør, at SF trods minusserne vil undlade at stemme imod budgetaftalen.

Endnu en gang – tak for indsatsen! Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

Nej til budgetaftale 2017

SF fastholder budgetforslag og vil ikke bindes af Norddjurs budgetaftale.

SF vil i 2017 give større frihed til den enkelte folkeskole og samtidig spare på den centrale skoleadministration og centralstyring af skolerne,

  • sætte nedskæring i specialundervisning på stand-by, mens vi afprøver forbedringer af inklusion og specialtilbud,
  • øge merindskrivningsbeløbet med 50 % for flygtningebørn,
  • holde prisen på skolefritidsordning i ro
  • muliggøre den første af de tiltrængte forbedringer for Djurslandsskolen, samling af to afdelinger i Fjellerup
  • støtte en mere aktiv energipolitik, også i de dele af Norddjurs der er uden fjernvarme

Det kan gøres med meget beskedne midler og uden skatteforhøjelse. SF´s forslag opfylder det fælles mål med 80 mio i kassebeholdning i 2017 og 2018 og er indenfor den serviceramme som regeringen sætter som loft for Norddjurs.

Forslagene kom ikke med i den budgetaftale der er flertal for.  Aftalen får ikke SF´s underskrift.  SF´s forhandler, Mads Nikolajsen tilføjer:

”Det skal understrege, at der også er nogle kvaliteter i den budgetaftale der ligger nu. Jeg er glad for at der er bred opbakning til flextur til 4 kr/km, at aftalen rummer gratis byggesagsbehandling, oprustning af kommunens grønne indsats via Vej og Park og 200.000 til vores initiativ om forebyggende psykologbistand til unge over 18 år. SF anerkender at budgettet indenfor pleje og omsorg er anstændigt. Og SF håber en pulje til småjobs på kommunale arbejdspladser – via dialog med MED-udvalget – sammen med oprustningen af jobcentret kan styrke indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

SF er selvfølgelig blevet ved forhandlingsbordet i hele forløbet. Efter gennemgang af aftalen i partiforeningen og SF´s almene baggrundsgruppe er konklusionen, at SF står udenfor aftalen. 

Budgethøringen viste behov for ekstra ressourcer i daginstitutioner med flygtningebørn, der er kommet med en svær bagage. De må ikke svigtes og de knappe ressourcer må ikke tages fra de andre børn i dagpasningen. Det kan gøres for 0,7 millioner.

Men afvisning af dette, plus nedskæring på specialundervisning og inklusionsindsats i 2017 og den indtil videre urokkelige centralstyring af Norddjurs folkeskoler har påvirket SF´s valg.”, slutter Jytte Schmidt.

Hvad skal Norddjurs leve af i fremtiden?

Naturen er et af kommunens største aktiver og onsdag den 30.sep. kunne man i Byhallen i Kolind høre Kjeld Hansen holde et debatoplæg om: “Naturen som drivkraft for udviklingen på Djursland”. Der var INGEN politikere fra Norddjurs Kommunalbestyrelse til stede (bortset fra undertegnede der er vikar i en måned) Hvorfor? Er Kommunalbestyrelsen ikke optaget af vækst og udvikling?

Der er et lavt skattegrundlag og et lavt uddannelsesniveau i Norddjurs, derfor er det helt nødvendigt, at vi arbejder for at tiltrække nye borgere og nye virksomheder. En del har svært ved at betale de høje huslejer i Aarhus og kikker på andre bosætningsmuligheder. Og mange elsker naturen og opsøger den i fritiden for at få naturoplevelser. Så hvis vi kan tilbyde attraktive byggegrunde med udsigt ud over Jyllands største sø og i fritiden tæt på naturoplevelser, så er fremtiden sikret. Vi har heldigvis Kolindsund, der kan omdannes til Jyllands største sø og skabe masser af nye muligheder for udvikling. Det skal selvfølgelig også være nemt at komme ind til Randers og Århus, men her kommer letbanen fra Grenaa til Århus i 2017, og der er planer om trafikknudepunkt i Auning med gode forbindelser til Randers og letbanen. Der skal også være attraktive byggegrunde i alle de vestlige byer i Norddjurs og i Trustrup/Lyngby, der ligger tæt på letbanen. En anden helt nødvendig ting for bosætning er mobildækning og bredbånd. Det gælder både for nye borgere og nye virksomheder.

Men der kommer ikke nye unge tilflyttere, hvis ikke der er gode daginstitutioner og skoler, så børnebyerne skal bevares, og der skal IKKE lukkes skoler! Det vil være at save den gren over, vi sidder på. Vi skal hellere investere i attraktive bosætningsområder og få flere indtægter.

Jyllands største sø vil betyde mange flere turister i Norddjurs, så er det ikke kun fx Kattegatcentret og Gl.Estrup der skal besøges, men også Kolindsund. Det vil betyde flere overnatninger i ferieboliger, hoteller og på campingpladser. Turisterne vil også bruge penge på indkøb og på besøg på spisesteder.

Når Kattegatcentret betyder afledte indtægter på ca 60 mio, hvad kan Kolindsund så ikke betyde i en tid, hvor folk sætter stor pris på natur? Det kan ikke gå hurtigt nok med at genskabe Kolindsund og dermed sikre vores fremtid i Norddjurs.

På vegne af bestyrelsen i SF-Norddjurs

Jytte Schmidt
formand

Univers
Mobil navigation